235/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet

a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Nemzeti Bank előzetes egyetértésével - a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. §

(1)[14] Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a, 2. §-ának (1) bekezdése, 4. §-a, valamint 11. §-a az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[15]

(4)[16]

(5)[17]

(6)[18]

Átmeneti rendelkezés

15. §

A biztosítónak a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek Tv. 60. § (2) bekezdése és a Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti értékeléséhez kapcsolódó - 2004. január 1-je előtti előírások alapján a passzív időbeli elhatárolások között kimutatott - különbözetet maximum 5 év alatt, a számviteli politikában meghatározott módon kell megszüntetnie.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1.számú melléklet a 235/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez[19]

2. számú melléklet a 235/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez[20]

3. számú melléklet a 235/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez[21]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 794. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék