24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet

a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről

Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. §-a (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) Speciális-gyógyászati célra szánt - tápszert, diétás élelmiszert (a továbbiakban: speciális tápszer) előállítani, kiszerelni, jelölni, forgalomba hozni, forgalmazni és alkalmazni az e rendeletben meghatározottak szerint lehet.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül speciális tápszernek

a) a külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag, illetve készítmény,

b) a külön jogszabály szerinti gyógyszer, valamint

c) az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő (elválasztási) tápszer.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) csecsemő: a 12 hónaposnál fiatalabb gyermek,

b) speciális tápszer: a különleges táplálkozási igényt kielégítő olyan élelmiszer, amely különleges eljárással, beteg emberek diétás ellátására készül és orvosi felügyelet mellett használandó. Olyan betegek kizárólagos vagy részleges táplálására szolgál, akiknél a természetes eredetű tápanyagok vagy azok metabolitjainak felvétele, emésztése, felszívódása, feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, csökkent vagy zavart, valamint más, orvosilag meghatározott tápanyagszükséglet áll fenn és az nem biztosítható a hagyományos étrend megváltoztatásával, más különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerrel vagy e kettő kombinációjával,

c) gyártási tétel: az a speciális tápszer mennyiség, amely ugyanazon előállítási, illetve kiszerelési folyamatban vagy egy gyártási sorozatban készült,

d) címke: a speciális tápszer csomagolási egységén a termék legfontosabb adatait és az alkalmazás módját tartalmazó, a közvetlen felhasználónak szóló szöveges tájékoztatás.

(2) A speciális tápszerek fajtái:

a) állandó tápanyagtartalmú, a tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű élelmiszerek, amelyek a gyártó utasítása szerint használva azok számára, akiknek szánják, egyedüli tápanyagforrást is képezhetnek;

b) tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű élelmiszerek, meghatározott betegséghez, rendellenességhez vagy egészségügyi állapothoz igazított tápanyag-összetétellel, amelyek a gyártó utasítása szerint használva a rászoruló személyek egyedüli tápanyagforrását képezhetik;

c) állandó tápanyagtartalmú, a betegséghez, rendellenességhez vagy egészségi állapothoz igazított tápanyag-összetételű, tápanyagtartalom szempontjából nem teljes értékű élelmiszerek, amelyek nem szolgálhatnak a táplálásra szoruló személy kizárólagos tápanyagforrásául.

(3) A (2) bekezdés b) és c) pont szerinti élelmiszerek részleges tápanyagforrásként vagy betegek étrendjéhez szükséges tápanyag-kiegészítőként is használhatók.

3. §

(1) A speciális tápszerek előállításakor az orvosi és táplálkozási alapelveket be kell tartani. A termék - gyártó által meghatározott használati utasítás szerinti - használatának biztonságosnak és hatékonynak kell lennie, ki kell elégítenie azon személyek tápanyagigényét, akiknek szánták. Az alkalmasságot és hatékonyságot tudományos adatokkal kell alátámasztani.

(2) A speciális tápszernek meg kell felelnie a melléklet összetételre vonatkozó követelményeinek.

(3) A mikrobiológiai követelmények tekintetében a speciális tápszernek az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeletben írtaknak kell megfelelnie.

4. §

(1) A speciális tápszer a következő megnevezéssel és feliratozással hozható forgalomba "speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer".

(2) A speciális tápszer jelölésén az élelmiszerek jelölésére vonatkozó általános szabályokon kívül a következőket is kötelezően fel kell tüntetni:

a) az energiatartalmat kJ-ban és kcal-ban, a számszerűleg kifejezett fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalmat a forgalmazott, illetve a használati utasítás szerint elkészített termék 100 g-jára vagy 100 ml-ére vonatkoztatva. Ez megadható az egyes adagokra is, ha a címkén fel van tüntetve, hogy a csomagolás hány adagot tartalmaz;

b) a termékben található, a mellékletben felsorolt ásványi anyagok és vitaminok átlagos, számszerűleg kifejezett mennyiségét a forgalmazott, illetve a használati utasítás szerint elkészített termék 100 g-jára vagy 100 ml-ére vonatkoztatva. Ez megadható az egyes adagokra is, ha a címkén fel van tüntetve, hogy a csomagolás hány adagot tartalmaz;

c) külön-külön azokat a fehérje-, szénhidrát- és zsírösszetevőket és más tápanyagokat, valamint azok összetevőit, amelyek közlése szükséges a termék megfelelő használatához. Az adatokat a forgalmazott, illetve a használati utasítás szerint elkészített termék 100 g-jára vagy 100 ml-ére vonatkoztatva kell megadni. Ez megadható az egyes adagokra is, ha a címkén fel van tüntetve, hogy a csomagolás hány adagot tartalmaz;

d) szükség esetén a termékre vonatkozó ozmolalitási és ozmolaritási adatokat;

e) tájékoztatást a termékben található fehérje-hidrolizátumok természetét és eredetét illetően.

(3) A termék címkéjén "Fontos figyelmeztetés" cím alatt magyar nyelven kell feltüntetni a következőket:

a) tájékoztatást arról, hogy a készítmény csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható;

b) tájékoztatást arról, hogy a készítmény használható-e egyedüli tápanyagforrásként;

c) szükség esetén azt, hogy a készítmény csak meghatározott életkorú betegek táplálására alkalmas;

d) szükség esetén azt, hogy a készítmény fogyasztása veszélyeztetheti az olyan személy egészségét, aki nem szenved abban a betegségben, rendellenességben vagy nincs olyan egészségi állapotban, amelyre a terméket szánták.

(4) A termék címkéjén a (3) bekezdésben felsoroltakon kívül szerepeltetni kell:

a) a betegségnek, rendellenességnek, illetve egészségi problémának a nevét, amelyre a készítményt szánták;

b) szükség esetén a megfelelő figyelmeztetéseket és ellenjavallatokat;

c) azokat a jellemzőket és sajátosságokat, amelyek a készítményt különösen hasznossá teszik, a megnövelt, lecsökkentett, kivont vagy módosított tápanyaggal és a készítmény alapvető használatával kapcsolatos tudnivalókat;

d) szükség esetén figyelmeztetést, hogy a termék nem alkalmazható parenterálisan.

(5) A címkén - ha ez szükséges - fel kell tüntetni a megfelelő elkészítésre, használatra és a felnyitás utáni tárolásra vonatkozó utasításokat is.

5. §

(1)[1] A speciális tápszerek hatósági ellenőrzésének megkönnyítésére a gyártó vagy ha a terméket külföldön gyártják a Magyar Köztársaság területén forgalomba hozó, importőr legkésőbb a termék forgalomba hozatalának napján köteles értesíteni a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetét (a továbbiakban: OKK-OÉTI) a termék jelölésének, grafikai tervének (egyéb szóróanyagainak) bemutatásával. Ha a terméket az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában már forgalomba hozták, erről az első forgalombahozatalról értesített tagállami hatóság megjelölésével az OKK-OÉTI-t tájékoztatni kell.

(2) A gyártó, annak a Magyar Köztársaság területén letelepedett meghatalmazott képviselője, illetve az importőr - a speciális tápszer minőségi ellenőrzése céljából - köteles minden gyártási tételből legalább három csomagolási egység megőrzéséről gondoskodni legalább a minőségmegőrzési idő végéig, és azt kérésre az OKK-OÉTI rendelkezésére bocsátani.

6. §

(1) A speciális tápszer gyártási tételére vonatkozó - feltételezett - minőségi hibát a forgalmazó a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles az OKK-OÉTI-nek bejelenteni.

(2) A feltételezett minőségi hiba bejelentője a reklamáció okának leírásával együtt a kifogásolt mintát, továbbá - ha rendelkezésére áll - egy, a kifogásolt tétellel azonos gyártási sorozatú, zárt csomagolású mintát is köteles beküldeni. A bejelentőnek közölnie kell, hogy milyen készlettel rendelkezik a kifogásolt sorozatból.

(3) A minőségi hiba bejelentéséről az OKK-OÉTI az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH) értesíti. Az OTH a minőségi hiba gyanújának súlyát mérlegeli, és a kifogásolt speciális tápszer gyártási tételének forgalmazását átmenetileg felfüggesztheti.

(4) Amennyiben az OKK-OÉTI megállapítja, hogy a termék, illetve a gyártási tétel nem felel meg a követelményeknek, az OTH a speciális tápszert, illetve a gyártási tételt a forgalomból kivonja, és erről a forgalmazásban részt vevőket közvetlenül és haladéktalanul értesíti.

(5) A speciális tápszer forgalomból való kivonásának költségei - ideértve az (1)-(4) bekezdésekben foglalt eseteket is, amennyiben a minőségi kifogás beigazolódik- a forgalmazót terhelik.

7. §

(1) A forgalmazó, illetve a speciális tápszert rendelő orvos köteles az alkalmazás során általa észlelt vagy tudomására jutott

a) a termék alkalmazása során fellépő súlyos, nem kívánatos, illetve,

b) a termék további alkalmazását befolyásoló mellékhatásokat az OKK-OÉTI-nek bejelenteni.

(2) Az OKK-OÉTI a bejelentést - a 6. § (3)-(5) bekezdésének alkalmazásával - elbírálja, értékeli és az OTH-t közvetlenül értesíti.

(3) Az OTH a vizsgálat eredményének ismeretében intézkedik, és intézkedéséről a forgalmazásban részt vevőket, illetve a bejelentőt közvetlenül értesíti.

8. §

(1) Speciális tápszerekkel nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet csak olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amely tápszer, illetve gyógyszer forgalomba hozatalára vagy forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezik.

(2)[2] A speciális tápszerek forgalomba hozatalával és a forgalmazott tápszerekkel kapcsolatos hatósági intézkedésekre vonatkozó általános előírásokat a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet tartalmazza.

9. §[3]

(1) A speciális tápszerek társadalombiztosítási támogatással történő rendelésére és kiadására a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

(2)[4] A csak vényre kiadható tápszereket a 2. számú melléklet, a kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetben felhasználható tápszereket a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet előírásainak nem megfelelő csomagolású speciális tápszer legfeljebb Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjáig hozható forgalomba.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, az azt kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Bizottság speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről szóló 1999/21/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Csehák Judit s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelethez[5]

A speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (diétás élelmiszerek) vitamin és ásványi anyag tartalma

Az összetételi anyagok a használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész speciális tápszerekre vonatkoznak.

1. A 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott célnak megfelelő, kifejezetten csecsemők részére készített speciális tápszerben a vitaminok és ásványi anyagok mennyisége az I. számú táblázatban megadott értékek között kell legyen.

2. A 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott célnak megfelelő, kifejezetten csecsemők részére készített speciális tápszerben a vitaminok és ásványi anyagok mennyisége az I. számú táblázatban megadott értékek között kell legyen, de a táplálási cél elérése érdekében eltérések megengedhetők.

3. A 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott célnak megfelelő, kifejezetten csecsemők részére készített speciális tápszerben a vitaminok és ásványi anyagok mennyisége nem haladhatja meg az I. számú táblázatban megadott legmagasabb értékeket, kivéve, ha az elérendő táplálási cél ezt szükségessé teszi.

4. A csecsemők részére készített speciális tápszerek összetételének egyebekben ki kell elégítenie az anyatejet helyettesítő és az anyatejet kiegészítő (elválasztási) tápszerre meghatározott feltételeket, kivéve, ha az ellentétes az elérendő speciális táplálási céllal.

5. A 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott célnak megfelelő, nem csecsemők részére készített speciális tápszerben a vitaminok és ásványi anyagok mennyisége a II. számú táblázatban megadott értékek között kell legyen.

6. A 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott célnak megfelelő, nem csecsemők részére készített speciális tápszerben a vitaminok és ásványi anyagok mennyisége a II. számú táblázatban megadott értékek között kell legyen, kivéve, ha az elérendő táplálási cél ezt szükségessé teszi.

7. A 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott célnak megfelelő, nem csecsemők részére készített speciális tápszerben a vitaminok és ásványi anyagok mennyisége nem haladhatja meg a II. számú táblázatban megadott értékeket, kivéve, ha az elérendő táplálási cél ezt szükségessé teszi.

I. számú táblázat

A vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek mennyisége a csecsemőknek szánt, tápanyagérték szempontjából teljes értékű speciális tápszerekben

A vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek mennyisége a csecsemőknek szánt, tápanyagérték szempontjából teljes értékű speciális tápszerekben
Per 100 kJPer 100 kcal
legalábblegfeljebblegalábblegfeljebb
Vitaminok
A-vitamin (retinol-equivalens) (μg RE)144360180
D-vitamin (cholecalciferol) (μg)0,25(0,7513
K- vitamin (μg)15420
C-vitamin (mg)1,96825
Tiamin, B1-vitamin (mg)0,010,0750,040,3
Riboflavin, B2-vitamin (mg)0,0140,10,060,45
B6-vitamin (mg)0,0090,0750,0350,3
Niacin (mg NE)0,20,750,83
Folsav (μg)16425
B12-vitamin (μg)0,0250,120,10,5
Pantoténsav (mg)0,070,50,32
Biotin (μg)0,451,520
E-vitamin (mg — TE)0,5/g többszörö­sen telítetlen zsír­savak, klinolsav-ban kifejezve, de semmi esetre sem kevesebb, mint 0,1 mg/100 kJ0,750,5/g többszörö­sen telítetlen zsír­savak, linolsavban kifejezve, de sem­mi esetre sem ke­vesebb, mint 0,5 mg/100 kcal3
Ásványi anyagok
Nátrium (mg)5142060
Klorid (mg)122950125
Kálium (mg)153560145
Kalcium (mg)126050250
Foszfor (mg)6222590
Magnézium (mg)1,23,6515
Vas (mg)0,120,50,52
Cink (mg)0,120,60,52,4
Réz (μg)4,82920120
Jód (μg)1,28,4535
Szelén (μg)0,250,713
Mangán (mg)0,0120,050,050,2
Króm (μg)2,510
Molibdén (μg)2,510
Fluorid (mg)0,050,2

A kalcium foszfor arány nem lehet kisebb mint 1,2 és nem lehet nagyobb mint 2,0.[6]

II. számú táblázat

A vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek mennyisége a nem kifejezetten csecsemőknek szánt, tápanyagérték szempontjából teljes értékű speciális tápszerekben

Per 100 kJPer 100 kcal
legalábblegfeljebblegalábblegfeljebb
Vitaminok
A-vitamin (retinol-equivalens) (μg RE)8,44335180
D-vitamin (cholecalciferol) (μg)0,120,65/0,7510,52,5/31
K-vitamin (μg)0,8553,520
C-vitamin (mg)0,545,252,2522
Tiamin, B1-vitamin (mg)0,0150,120,060,5
Riboflavin, B2-vitamin (mg)0,020,120,080,5
B6-vitamin (mg)0,020,120,080,5
Niacin (mg NE)0,220,750,93
Folsav (μg)2,512,51050
B12-vitamin (μg)0,0170,170,070,7
Pantoténsav (mg)0,0350,350,151,5
Biotin (μg)0,181,80,757,5
E-vitamin (mg - TE)0,5/g többszörösen telítetlen zsírsavak, linolsavban kifejezve, de semmi esetre sem kevesebb, mint 0,1 mg/100 KJ0,750,5/g többszörösen telítetlen zsírsavak, linolsavban kifejezve, de semmi esetre sem kevesebb, mint 0,5 mg/100 Kcal3
Ásványi anyagok
Nátrium (mg)7,24230175
Klorid (mg)7,24230175
Kálium (mg)197080295
Kalcium (mg)8,4/12142/60135/501175/2501
Foszfor (mg)7,2193080
Magnézium (mg)1,867,525
Vas (mg)0,120,50,52,0
Cink (mg)0,120,360,51,5
Réz (μg)1512560500
Jód (μg)1,558,46,535
Szelén (μg)0,62,52,510
Mangán (mg)0,0120,120,050,5
Króm (μg)0,33,61,2515
Molibdén (μg)0,724,33,518
Fluorid (mg)-0,05-0,2
1 1-10 év közötti gyermekek számára készült termékek esetében.

2. számú melléklet a 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelethez[7]

CSAK VÉNYRE KIADHATÓ TÁPSZEREK

NévKiszerelés
SZAdvera finom csokoládé ízesítéssel237 ml
SZAdvera finom narancs ízesítéssel237 ml
SZAdvera finom vanília ízesítéssel237 ml
SZAl 110400 g
SZAlfaré400 g
SZAlimentum946 ml
SZAlprem400 g
SZAlsoy450 g
SZAnalog LCP400 g
SZAnalog p-am400 g
SZAnamix flavoured30× 29 g
SZAnamix unflavoured30× 29 g
BEBA A.R.900 g
BEBA A.R.400 g
BEBA A.R.600 g
BEBA Diéta300 g
BEBA H.A.200 g
BEBA H.A.750 g (2× 375 g)
BEBA H.A. 1 Bifidusszal600 g (2× 300 g)
BEBA H.A. 2650 g (2× 325 g)
BEBA H.A. 2750 g (2× 375 g)
BEBA H.A. 2 Bifidusszal650 g (2× 325 g)
BEBA H.A. 2 Bifidusszal750 g (2× 375 g)
BEBA H.A. 2 Bifidusszal600 g (2× 300 g)
BEBA H.A. Start600 g (2× 300 g)
BEBA H.A. Start500 g
BEBA H.A.A.R.750 g (2× 375 g)
SZBEBA Koraszülötteknek400 g
SZBEBA Szenzitív500 g (2× 250 g)
SZCalogen1000 ml
SZCalogen strawberry250 ml
Comformil 1900 g
Comformil 2900 g
SZCubitan csokoládé ízű200 ml
SZCubitan eper ízű200 ml
SZCubitan vanília ízű200 ml
Diasip Eper200 ml
Diasip Vanília200 ml
SZElemental 028 Extra Flavoured10× 100 g
SZElemental 028 Extra Liquid (Grapefruit Flavoured)250 ml
SZElemental 028 Extra Liquid (Orange and Pineapple Flavoured)250 ml
SZElemental 028 Extra Liquid (Summer Fruits Flavoured)250 ml
SZEmsogen Orange Flavoured10× 100g
Ensure csirkehúsleves ízű250 ml
Ensure csokoládé ízű250 ml
Ensure dió ízű250 ml
Ensure gomba ízű250 ml
Ensure kávé ízű250 ml
SZEnsure Plus chocolate flavour237 ml
SZEnsure Plus coffee flavour237 ml
SZEnsure Plus Drink banán ízesítésű200 ml
SZEnsure Plus Drink barack ízesítésű200 ml
SZEnsure Plus Drink csokoládé ízesítésű200 ml
SZEnsure Plus Drink eper ízesítésű200 ml
SZEnsure Plus Drink erdei gyümölcs ízesítésű200 ml
SZEnsure Plus Drink ízesítés nélkül200 ml
SZEnsure Plus Drink kávé ízesítésű200 ml
SZEnsure Plus Drink narancs ízesítésű200 ml
SZEnsure Plus Drink vanília ízesítésű200 ml
SZEnsure Plus eggnog flavour237 ml
SZEnsure Plus EU vanília ízesítésű250 ml
SZEnsure Plus EU vanília ízesítésű500 ml
SZEnsure Plus HN RTH1000 ml
SZEnsure Plus strawberry flavour237 ml
Ensure spárgaleves ízű250 ml
Ensure tojás ízű250 ml
Ensure vanília ízű250 ml
Ensure with Fiber csokoládé ízesítésű250 ml
Ensure with Fiber vanília ízesítésű250 ml
SZFalkamin Almond nut flavour150 g (6× 25 g)
SZFalkamin Bitter Chocolate flavour150 g (6× 25 g)
SZFalkamin Neutral flavour150 g (6× 25 g)
SZFalkamin Tropical Maracuja flavour150 g (6× 25 g)
Fantomalt400 g
SZFortimel csokoládé200 ml
SZFortimel erdei gyümölcs200 ml
SZFortimel vanília200 ml
SZFrebini energy DRINK ízesítés: banán200 ml Tetra Brick
SZFrebini energy DRINK ízesítés: eper200 ml Tetra Brick
SZFrebini energy fibre DRINK ízesítés: csokoládé200 ml Tetra Brick
SZFrebini original fibre ízesítés: semleges500 ml EasyBag
SZFrebini original fibre ízesítés: semleges500 ml
SZFresubin 1200 complete1500 ml EasyBag
SZFresubin 1200 complete1500 ml
SZFresubin Diabetes ízesítés: semleges500 ml
SZFresubin energy DRINK ízesítés: Ananász200 ml Tetra Brick
SZFresubin energy DRINK ízesítés: Eper200 ml Tetra Brick
SZFresubin energy DRINK ízesítés: Fekete ribizli200 ml Tetra Brick
SZFresubin energy DRINK ízesítés: Tejszín-karamell200 ml Tetra Brick
SZFresubin energy DRINK ízesítés: Vanília200 ml Tetra Brick
SZFresubin energy fibre DRINK ízesítés: Capuccino200 ml Tetra Brick
SZFresubin energy fibre DRINK ízesítés: Csokoládé200 ml Tetra Brick
SZFresubin energy fibre DRINK ízesítés: Eper200 ml Tetra Brick
SZFresubin energy ízesítés: semleges500 ml (üveg)
SZFresubin hepa ízesítés: Capuccino500 ml
SZFresubin hepa ízesítés: Mandarin500 ml
SZFresubin HP Energy ízesítés: semleges500 ml (üvegben)
SZFresubin HP Energy ízesítés: semleges500 ml EasyBag
Fresubin original drink ízesítés: csokoládé200 ml
Fresubin original Drink ízesítés: vanília200 ml
SZFresubin original fibre ízesítés: Müzli500 ml
SZFresubin original fibre ízesítés: semleges500 ml
SZFresubin original fibre ízesítés: semleges500 ml EasyBag
SZFresubin originál ízesítés: semleges1000 ml EasyBag
SZFresubin originál ízesítés: semleges500 ml EasyBag
SZFresubin originál ízesítés: semleges500 ml (üveg)
Fresubin original ízesítés: vanília500 ml
SZGeneraid Plus400 g
SZGerber Damira400 g
SZGerber Diarical400 g
Gerber Digest AR400 g
Gerber NT HA 1450 g
Gerber NT HA 2450 g
SZGerber Pre400 g
SZGerber Velactin SOY400 g
SZGlucerna vanília ízű250 ml
SZHepatamine4× 50 g
HIPP 1300 g
HIPP 1500 g
HIPP 1900 g (2× 450 g)
HIPP H.A.650 g
Hipp HA 1300 g
Hipp HA 1650 g (2× 325 g)
Hipp HA 2650 g (2× 325 g)
HIPP ORS 200200 ml
SZHN 25250 g
SZHN 25500 g
SZHumana 0-HA300 g
Humana Baby-fit 1900 g (2× 450 g)
Humana Elektrolyt75 g
Humana HA 1650 g (2× 325 g)
Humana Ha 2650 g (2× 325 g)
Humana HA pép650 g (2× 325 g)
Humana HN350 g
SZHumana HN MCT350 g
SZHumana HN-MCT400 g
SZHumana SL650 g
SZHumana SL szójapép650 g (2× 325 g)
SZImpact500 ml
SZIsomil400 g
SZIsomil1000 g
SZIsosource Energy nem ízesített500 ml
SZIsosource Standard Csokoládé500 ml
SZIsosource Standard Kávé500 ml
SZIsosource Standard nem ízesített500 ml
SZIsosource Standard Vanília500 ml
SZJevity RTH500 ml
SZLiquigen1000 ml
SZLPD400 g
SZLPF225 g
Maltodextrin 191250 g
SZMaxamaid XP500 g
SZMaxamum XP500 g
SZMeritene flüssig Apfel250 ml
SZMeritene liquid low lactose Chocolate250 ml
SZMeritene liquid low lactose Coffee250 ml
SZMeritene liquid low lactose Strawberry250 ml
SZMeritene liquid low lactose Vanilla250 ml
Mildibé HA350 g
Mildibé HA3× 350 g
SZMildibé Pre400 g
SZMildibé Pre500 g (2× 250 g)
SZMildibé soya3× 350g
SZMildibé soya350 g
Milupa Aptamil AR500 g
SZMilupa Aptamil H.A. Prev.600 g
SZMilupa Aptamil H.A. Prev.400 g
SZMilupa Aptamil H.A.T.400 g
Milupa H.A. pép300 g
Milupa H.A. pép vaníliával300 g
Milupa HN 25250 g
sízMilupa lp fruity almás banános ízesítésű300 g
sízMilupa lp fruity körtés ízesítésű300 g
SZMilupa lp-pehely375 g
SZMilupa lpd400 g
SZMilupa lpf225 g
Milupa Milumil AR500 g (2× 250 g)
Milupa Milumil HA600 g
SZMilupa PKU 1500 g
SZMilupa PKU 1 mix Milupan1000 g
SZMilupa PKU 2500 g
SZMilupa PKU 2 mix400 g
SZMilupa PKU 2 prima500 g
SZMilupa PKU 2 secunda500 g
SZMilupa PKU 3500 g
SZMilupa Pregomin400 g
SZMilupa Prematil Milupannal400 g
Milupa Res 55 karottával5× 13,15 g
SZMilupa SOM gyümölcsös szójapép
SZMilupa SOM szójaalapú csecsemőtápszer500 g
SZMilupa SOM szójaalapú csecsemőtápszer600 g
SZMorinaga MA-1350 g
SZMorinaga NL-33350 g
NAN 1 Bifidusszal350 g
SZNenatal400 g
SZNeocate400 g
SZNeocate Advance10× 100 g
SZNepro dió ízesítésű237 ml
SZNepro meggy ízesítésű237 ml
SZNepro vanília ízesítésű237 ml
Nestlé H.A. pép300 g
Nestlé H.A. pép vaníliával300 g
SZNestlé Szója-rizs pép400 g
SZNovasource Diabetes csokoládé500 ml
SZNovasource Diabetes csokoládé250 ml
SZNovasource Diabetes gyümölcs500 ml
SZNovasource Diabetes gyümölcs250 ml
SZNovasource Diabetes vanília/karamell500 ml
SZNovasource Diabetes vanília/karamell250 ml
SZNursoy400 g
SZNutricare Soy400 g
SZNutricomp Hepa Schoko500 ml
SZNutricomp Intensív Neutral500 ml
SZNutricomp Intensiv Vanille200 ml
SZNutricomp Peptid neutral500 ml
SZNutricomp Standard Banane200 ml
SZNutricomp Standard Karamell500 ml
SZNutricomp Standard Neutral500 ml
SZNutricomp Standard Schoko200 ml
SZNutridrink banán ízű200 ml
SZNutridrink csirkeleves ízű200 ml
SZNutridrink csokoládé ízű200 ml
SZNutridrink eper ízű200 ml
SZNutridrink gomba ízű200 ml
SZNutridrink ízesítés nélküli200 ml
SZNutridrink karamell ízű200 ml
SZNutridrink narancs ízű200 ml
SZNutridrink powder csokoládé ízű860 g
SZNutridrink powder vanília ízű860 g
SZNutridrink strawberry200 ml
SZNutridrink trópusi gyümölcs ízű200 ml
SZNutridrink vanília ízű200 ml
Nutrilon A.R.400 g
Nutrilon A.R.2× 450 g
SZNutrilon low lactose400 g
SZNutrilon pepti 1450 g
SZNutrilon pepti plus 2450 g
SZNutrilon pepti plus 2900 g
SZNutrilon soya 1400 g
SZNutrilon soya plus 2400 g
SZNutrini200 ml
SZNutrini energy200 ml
SZNutrini MultiFibre200 ml
SZNutrison Diabetes1000 ml
SZNutrison energy500 ml
SZNutrison energy1000 ml
SZNutrison low energy1000 ml
SZNutrison low energy Diabetes1000 ml
SZNutrison MultiFibre500 ml
SZNutrison MultiFibre1000 ml
Nutrison powder430 g
SZNutrison Pre1000 ml
Nutrison standard1000 ml
Nutrison standard500 ml
Nutriton135 g
Nutriton45 g
SZNutrodrip diabetes Neutral500 ml
SZNutrodrip fiber neutral500 ml
SZNutrodrip fiber toffee250 ml
SZNutrodrip fiber toffee500 ml
SZNutrodrip intensive nem ízesített500 ml
SZNutrodrip Protein Vanille500 ml
SZNutrodrip standard Spargel500 ml
Omneo 1900 g
Omneo 2900 g
SZOral Impact kávé370 g (5× 74 g)
SZOral Impact trópusi gyümölcs370 g (5× 74 g)
SZOsmolite250 ml
SZOsmolite RTH1000 ml
SZP-AM 1500 g
SZP-AM 2500 g
SZP-AM 3500 g
SZP-AM maternal500 g
SZPediasure ízesítés: Vanília200 ml Tetra Brick
SZPediasure ízesítés: Vanília250 ml
SZPepti 20004× 113 g
SZPepti-Junior450 g
SZPepti sorb500 ml
SZPeptisorb (por alakban)4× 125 g
SZPhlexy-10 bar20× 42 g
SZPhlexy-10 drink mix30× 20 g
SZPhlexy-10 kapszula200×
SZPKU 1500 g
SZPKU 2500 g
SZPrecitene MCT 50 Himbeer480 g (6× 80 g)
SZPrecitene MCT 50 Orange480 g (6× 80 g)
SZPrecitene MCT 50 Oxtail480 g (6× 80 g)
SZPrecitene MCT 50 Vanille480 g (6× 80 g)
SZPregomin400 g
SZProtenplus chocolate flavor200 ml
SZProtenplus strawberry flavor200 ml
SZProtenplus vanilia flavor200 ml
SZProtifar 90225 g
SZPulmocare250 ml
SZReconvan ízesítés: semleges500 ml üveg
SZReconvan ízesítés: semleges500 ml EasyBag
SZRenapro600 g
SZResource energy drink sárgabarack200 ml
SZResource energy drink vanilia200 ml
SZSandosource GI Control Neutral500 ml
SZSandosource GI Control Vanille500 ml
SZScandishake chocolate flavour6× 85 g
SZScandishake strawberry flavour6× 85 g
SZScandishake vanilla flavour6× 85 g
SZSimilac Advance HA380 g
SZSimilac Advance LF375 g
SZSimilac NeoSure370 g
SZSinlac650 g
SZSNO-PRO200 ml
SZSuplena237 ml
SZSupportan DRINK ízesítés: Amaretto200 ml
SZSupportan DRINK ízesítés: Capuccino200 ml
SZSupportan DRINK ízesítés: Gombakrém200 ml
SZSupportan DRINK ízesítés: Trópusi gyümölcs200 ml
SZSupportan DRINK ízesítés: Zöldségkrém200 ml
SZSupportan ízesítés: Semleges500 ml EasyBag
SZSupportan ízesítés: Semleges500 ml
SZSupportan ízesítés: Semleges1000 ml EasyBag
SZSurvimed instant Banán ízű540 g
SZSurvimed instant Narancs ízű540 g
SZSurvimed OPD500 ml EasyBag
SZSurvimed OPD500 ml
SZSurvimed Renál banán ízű480 g (6× 80 g)
SZTwoCal HN vanília ízű237 ml
SZVital high nitrogen79 g
SZVital HN6× 79 g
____________
SZ = Az az orvos rendelheti, akinek a kéSZítmény törzskönyvbe bejegyzett indikációja SZerinti klinikai SZakágban SZakorvosi képesítése van.

3. számú melléklet a 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelethez[8]

Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetben - esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeten, illetve egészségügyi intézményen kívül - felhasználható tápszerek

NévKiszerelés
Alitraq Powder vanilla flavour6× 76 g
Breast Milk Fortifier50× 2,1 g
Breast Milk Fortifier50× 1,5 g
FM 85250 g
FM 85200 g
Milupa Eoprotin200 g
Nutriset Nenatal liquid60 ml
Nutriset Nutrilon low lactose liquid100 ml
Nutriset Nutrilon premium liquid100 ml
Nutriset Nutrilon premium liquid60 ml
Perative237 ml
Perative RTH1000 ml
S-26 LBW454 g
Similac Special Care 90 ml90 ml
Stresson500 ml
Stresson Multi Fibre500 ml
___________
SZ = Az az orvos rendelheti, akinek a készítmény törzskönyvbe bejegyzett indikációja szerinti klinikai szakágban szakorvosi képesítése van.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 78/2004. (VIII. 27.) ESZCSM rendelet 5. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2004.09.11.

[2] Megállapította a 78/2004. (VIII. 27.) ESZCSM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.09.11.

[3] Szerkezetét módosította a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[4] Beiktatta a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[5] Módosította a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[6] Beiktatta a 78/2004. (VIII. 27.) ESZCSM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.09.11.

[7] Beiktatta a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[8] Módosította a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére