78/2004. (VIII. 27.) ESZCSM rendelet

az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (11) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 23/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A tápszerek előállításához felhasználható adalékanyagokat a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-95/2 jelű kötelező előírása tartalmazza."

(2) Az R. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Tápszer nem tartalmazhat semmilyen anyagot olyan mennyiségben, ami a gyermek egészségét veszélyezteti. Az egyes peszticidek maradékának maximális mennyisége - a (8) és (9) bekezdésben foglaltak kivételével - 0,01 mg/kg lehet a fogyasztásra kész tápszerben."

(3) Az R. 4. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Tápszer előállításához olyan mezőgazdasági termék nem használható fel, amelyet a 6. számú melléklet szerinti peszticiddel kezeltek. A fogyasztásra kész, illetve a gyártó utasítása szerint fogyasztásra elkészített tápszer az ellenőrzés szempontjából megfelelő, ha a 6. számú melléklet I. és II. táblázatában felsorolt peszticidek maradékának mennyisége nem haladja meg a 0,003 mg/kg értéket."

2. §

Az R. 5. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik:

"(8) A tápszer csomagolásán a (3) bekezdés e) pontjában foglaltakon kívül feltüntethető a 3. számú mellékletben meghatározott tápanyagok átlagos mennyisége számszerű formában, 100 ml fogyasztásra kész termékre vonatkoztatva. Az anyatej-kiegészítő tápszer csomagolásán a 100 ml fogyasztásra kész termékre vonatkozó számszerű tápanyag adatok mellett az értékek megadhatók az 5. számú melléklet IV. táblázata szerinti vitamin és ásványi anyag referencia értékek százalékában is, amennyiben a vonatkozó mennyiség legalább a referencia érték 15%-át eléri."

3. §

Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tápszerek forgalomba hozatalával és a forgalmazott tápszerekkel kapcsolatos hatósági intézkedésekre vonatkozó általános előírásokat a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet tartalmazza."

4. §

(1) A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Tr.) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A speciális tápszerek forgalomba hozatalával és a forgalmazott tápszerekkel kapcsolatos hatósági intézkedésekre vonatkozó általános előírásokat a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet tartalmazza."

(2) A Tr. 1. számú melléklete az I. számú táblázatot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

"A kalcium foszfor arány nem lehet kisebb mint 1,2 és nem lehet nagyobb mint 2,0."

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.

a) 1. számú mellékletének 3.1. pontja,

b) 1. számú melléklete 6. pontjának "A kalcium: foszfor arány nem lehet kisebb mint 1,2 és nem lehet nagyobb mint 2,0." szövegrésze,

c) 2. számú mellékletének 3.1. pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 1. számú melléklete 5.1. pontjának "Vas1" szövegrésze helyébe a "Vas (mg) 1" szövegrész, 6. pontjának "Niacin (<N>g NE) 3" szövegrésze helyébe a "Niacin (mg NE) 3" szövegrész lép,

b) az R. 4. számú melléklete 7. pontjának "Ez a jelölés utalhat a csökkent antigén jelleg alapján várt csökkent allergén hatására." szövegrésze helyébe az "Ez a jelölés a csökkent antigén jelleg alapján várt csökkent allergén hatásra utaló kifejezéseket tartalmazhat." szövegrész lép,

c) a Tr. 5. §-a (1) bekezdésének "Európai Közösség" szövegrésze helyébe az "Európai Gazdasági Térség" szövegrész lép.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter