25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet

a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól

A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1]

(2) Hivatásos gondnokká csak olyan személy nevezhető ki, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és az e rendeletben meghatározott képzésen eredményesen részt vett.

(3) A képesítési előírás alól felmentés nem adható.

(4) A hivatásos gondnoki képzés (a továbbiakban: képzés) térítésköteles.

(5) A képzés tematikáját a melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.

(2)[2] Képzést a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei gyámhivatal) szervezhet.

(3)[3] A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) a vármegyei gyámhivatal részére - annak kérelmére - a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül eljuttatja a képzés általa kidolgozott tananyagát.

(4)[4] A vármegyei gyámhivatal a képzés megindítása előtt tájékoztatja az Intézetet a képzésben részt vevő személyek számáról, a képzés megkezdésének és befejezésének időpontjáról, továbbá a képzést végző személyek nevéről.

3. §

(1)[5] A képzésre írásban lehet jelentkezni a vármegyei gyámhivatalnál.

(2) A képzés időtartama összesen 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magába foglalja.

(3) Nem bocsátható vizsgára az, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott. Ebben az esetben a résztvevő a képzés díjának ismételt befizetése nélkül vehet részt a következő képzésen.

(4) A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul. Az írásbeli dolgozat értékelésére a felkészítést végző oktatók és a tanfolyamot szervező gyámhivatal képviseletét ellátni jogosult személyek kérhetők fel. Az értékelés során a lehetséges minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

(5)[6] Az írásbeli dolgozatokat a felkészítést szervező vármegyei gyámhivatal 10 évig köteles megőrizni.

4. §

(1)[7] A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a vármegyei gyámhivatal által kiadott tanúsítványt kapnak.

(2) A tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: hivatásos gondnok.

5. §

(1) A nyilvántartásba vett hivatásos gondnokok évente 3 órás időtartamú továbbképzésen vesznek részt.

(2)[8] A továbbképzést a képzési tematikára, az esetleges jogszabályi változásokra, illetve a gyakorlat által felvetett problémákra tekintettel szervezik meg a vármegyei gyámhivatalok.

6. §[9]

A képzésben, továbbképzésben eredményesen részt vett személy adatait [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 102. § (3) bek.], valamint a tanúsítványok másolatait a vármegyei gyámhivatal megküldi a Budapest Főváros Kormányhivatalának, ahol azokat nyilvántartásba veszik, és sorszámmal látják el.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésekor hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személynek a képzési kötelezettséget a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül kell teljesítenie.

8. §[10]

(1) A hivatásos támogatói feladatok ellátását vállaló, 2014. március 15-én hivatásos gondnokként működő személyek hivatásos támogatóvá történő átképzéséről - a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium által a támogatott döntéshozatalra vonatkozóan biztosított segédanyag felhasználásával - a megyei gyámhivatal gondoskodik 2014. szeptember 30-áig.

(2) A megyei gyámhivatalnak úgy kell megszerveznie a hivatásos gondnokok hivatásos támogatóvá történő átképzését, hogy a megyei gyámhivatal illetékességi területén legalább két fő hivatásos támogató rendelkezésre álljon.

(3) A megyei gyámhivatal az átképzésben való eredményes részvételről tanúsítványt állít ki.

(4) Az átképzésben való eredményes részvétellel a hivatásos gondnok teljesíti az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét.

Dr. Csehák Judit s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Melléklet a 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelethez

A hivatásos gondnoki képzés, továbbképzés tematikája

1. A képzés főbb témakörei

- az Európai Szociális Karta, valamint az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya előírásai,

- a Polgári Törvénykönyv cselekvőképességre vonatkozó szabályai,

- a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok alapvető előírásai,

- az egészségügyi törvényben a pszichiátriai betegekre vonatkozó előírások,

- az értelmi fogyatékosokra, illetve a halmozottan fogyatékosokra vonatkozó előírások,[11]

- a szociális törvénynek, valamint végrehajtási rendeleteinek a gondnokoltak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó előírásai,

- a közigazgatás intézményrendszerére, a gyámhatóságokra, a gyámhatósági eljárásra vonatkozó alapvető szabályok.

2. A képzés szempontrendszere

A képzésben részt vevőket fel kell készíteni:

- ismereteik gyakorlati alkalmazására,

- a törvényes képviselet, a vagyoni és személyes érdekvédelem megtervezésére, kezdeményezésére, megvalósítására,

- a gondnokoltak emberi és személyi jogainak érvényre juttatására.

3. A képzés részletes tematikája

3.1. Általános tudnivalók a cselekvőképességet érintő gondnokságról és a gondnokoltakról:

— történeti előzmények1 óra (ea.)
— a gondnokság alá helyezés okai, feltételei a hatályos jog­szabályban1 óra (ea.)
— az értelmi fogyatékosság2 óra (ea.)
— pszichiátriai betegségek szo­ciális összefüggései2 óra (ea.)
— a pszichiátriai betegek jogai1 óra (ea.)
— a pszichiátriai betegellátás rendszere1 óra (ea.)
— a szociális gondoskodás rendszere1 óra (ea.)

3.2. A gondnok feladata és felelőssége:

[12]
— a gondnok feladatai és fele-
lőssége1 óra (ea.)
— a gondnok kirendelése1 óra (ea.)
— a hivatásos gondnok gyakor-
lati teendői6 óra (gyakorlat)
— a Polgári Törvénykönyv sze-
mélyi és vagyoni ügyekre
vonatkozó alapvető szabályai
= a személyek joga (jog-
képesség, cselekvőképes-
ség, támogatott döntéshozatal)1 óra (ea.)
= a személyhez és szellemi
alkotáshoz fűződő jogok,
az önrendelkezési jog az
egészségügyi ellátásban1 óra (ea.)
= a tulajdonjog1 óra (ea.)
= a szerződések joga1 óra (ea.)
= öröklési jog2 óra (ea.)
= bank- és hitelviszonyok1 óra (ea.)
— a gazdasági társaságokról
szóló szabályozás
gondnokoltakat érintő
szabályai2 óra (ea.)
— nyilvántartások, iratkezelés,
adatvédelem1 óra (gyak. + ea.)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

- számonkérés írásbeli teszt formájában1 óra

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 14. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[2] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01. Módosította továbbá a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 22. § a) pontja.

[4] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01. Módosította továbbá a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 22. § b) pontja.

[5] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Beiktatta a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet 46. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[11] Módosította a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2015.10.29.

[12] Módosította a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pont ba)bc) alpontja. Hatályos 2015.10.29.

Tartalomjegyzék