80/2022. (XII. 30.) BM rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. és 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

a 12. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosítása

1. § A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet

a) 13. § (2) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg,

b) 13. § (3) bekezdés c) pontjában az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét" szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 9. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat]

"l) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az állam által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal, valamint tájékoztatja a jelzőrendszer tagjait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak áldozatai számára nyújtott online tanácsadási szolgáltatásáról."

3. § Az Nmr. 84. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti feladat ellátása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik annak folyamatos frissítéséről."

4. § Az Nmr. 93/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fiatal felnőtt az utógondozói ellátás meghosszabbítása iránti kérelmet az utógondozói ellátást biztosító intézmény vagy nevelőszülői hálózat fenntartójához nyújthatja be a 25. életévének elérését megelőző két hónappal. A fiatal felnőtt a kérelméhez csatolja)

"a) a középfokú iskola vagy a szakképző intézmény igazolását a tanulói vagy felnőttképzési jogviszonya fennállásáról, a felsőoktatási intézmény igazolását a hallgatói jogviszonya fennállásáról, vagy a felsőoktatási intézmény döntését a felvételről vagy átvételről, és"

5. § Az Nmr. a következő 151. §-sal egészül ki:

"151. § A gyermekvédelmi gyámnak a gyermekvédelmi gyámként történő foglalkoztatása kezdő időpontjától számított egy éven belül el kell végeznie a gyermekvédelmi gyámok részére szervezett központi oktatási programot, kivéve, ha legalább öt év gyermekvédelmi gyámi munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik."

6. § Az Nmr. 156/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"156/A. § (1) A 3. § (5) bekezdése és a 2. számú melléklet a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

7. § Az Nmr. "Átmeneti rendelkezések" című alcíme a következő 184. §-sal és 185. §-sal egészül ki:

"184. § A 84. § (5) bekezdése szerinti módszertant a gyermekvédelmi szakellátásba az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr2022.) hatálybalépését megelőző napot követően bekerülő gyermekek és a Módr2022. hatálybalépésének napján gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek tekintetében egyaránt alkalmazni kell.

185. § A területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál azon, a Módr2022. hatálybalépésének napján gyermekvédelmi gyámként foglalkoztatott személyeknek, akik nem rendelkeznek legalább öt év gyermekvédelmi gyámi munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal, 2025. december 31-éig kell elvégezniük a gyermekvédelmi gyámok részére szervezett központi oktatási programot."

8. § Az Nmr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Az Nmr.

a) 77. § (1) bekezdésében és 82. § (1) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg,

b) 100. § (2) bekezdés e) pontjában a "nevelési díjat, ellátmányt" szövegrész helyébe a "nevelési ellátmányt" szöveg,

c) 2. számú melléklet I. Rész "I. Alapellátások" cím 1. pontjában a "komplex szociológus szolgáltatások szakembere" szövegrész helyébe a "komplex szociális szolgáltatások szakembere" szöveg

lép.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a) 2/C. § (2) bekezdése,

b) 2/E. §-a.

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosítása

11. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:

"(15) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, nappali ellátásban - ide nem értve a pszichiátriai betegek nappali ellátását -, valamint bentlakást nyújtó ellátásban a szakirányú szakképesítéssel nem rendelkező segítő, gondozó, ápoló munkakörökben foglalkoztatottak a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott, munkakörüknek megfelelő képzés teljesítésére kötelesek a foglalkoztatásuk megkezdését követő egy éven belül.

(16) Mentesül a képzési kötelezettség alól az a munkakört betölteni kívánó személy, aki az (5) bekezdés a) pontja alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott."

12. § Az R. 42/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42/A. § Ha a fenntartó vis maior helyzetben vagy az ellátás építési beruházással történő fejlesztése érdekében, az ellátás céljára korábban általa nem használt épületet, épületrészt von be, ezen épületre, épületrészre nem kell alkalmazni a 41. § (2) bekezdés d), f) és g) pontjában, a 41. § (4) bekezdés a) pontjában és a 42. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 2/C. § (1) bekezdés a) pontját. A felmentés vis maior esetén legfeljebb 6 hónapra, fejlesztéshez kapcsolódó építési beruházás esetén 1 évre adható meg."

13. § Az R. 104/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Utcai szociális munka esetében előírt munkakörökben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontját követő 15 napon belül a munkáltató bejelentett az utcai szociális munka képzésre, és a foglalkoztatott azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi."

14. § Az R. a következő 122/A. §-sal egészül ki:

"122/A. § Ez a rendelet a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

15. § Az R. a következő 127. §-sal és 128. §-sal egészül ki:

"127. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr2022.) hatálybalépésének napján utcai szociális munka keretében foglalkoztatott személyek kötelesek a 104/A. § (3) bekezdésében előírt utcai szociális munka képzést 2024. december 31-ig elvégezni.

128. § A Módr2022. hatálybalépésének napján a 6. § (15) bekezdése szerint foglalkoztatott személy a képzési kötelezettségének 2024. december 31-ig tesz eleget, kivéve, ha

a) a 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott, vagy

b) a házi segítségnyújtásban foglalkoztatott segítő a Módr2022. hatálybalépését megelőző napon hatályos 27. § (4) bekezdése szerinti 100 órás belső képzést elvégezte."

16. § Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

17. § Az R.

a) 6. § (4a) bekezdés e) pontjában az "a bentlakásos" szövegrész helyébe az "a nappali ellátást nyújtó, vagy a bentlakásos" szöveg,

b) 6. § (5a) bekezdés d) pontjában a "demens személyeket" szövegrész helyébe a "demens vagy autista személyeket" szöveg,

c) 14. § nyitó szövegrészében az "a szociális" szövegrész helyébe az "a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzési eljárásokban szociális" szöveg,

d) 39. § (5) bekezdésében az "időpontjában" szövegrész helyébe az "időpontját követő 15 napon belül" szöveg,

e) 39/G. § (3) bekezdésében az "és a szakmai egység vezetését ellátó terápiás" szövegrész helyébe az " , a szakmai egység vezetését ellátó terápiás munkatárs vagy a szociális" szöveg,

f) 52. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum)" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alapnak" szöveg,

g) 52. § (6) bekezdés b) pontjában a "nyugdíjminimumnak" szövegrész helyébe a "szociális vetítési alapnak" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R. 27. § (4) bekezdése.

5. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása

19. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Tszr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Minősített választható továbbképzési programot bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet. Minősített kötelező továbbképzési programot a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) és az egyházi módszertani kijelöléssel rendelkező egyház szervezhet. Minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programot az NSZI, az egyházi módszertani kijelöléssel rendelkező egyház, továbbá - az 1/A. számú melléklet I. pont 16-18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében - a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Magyar Bölcsődék Egyesülete, illetve a Magyar Bölcsődék Egyesülete által megbízott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet."

20. § A Tszr. 4/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Minősített kötelező továbbképzésre, valamint minősített munkakörhöz kötött képzésekre a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv által vezetett jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás elektronikus felületén kell jelentkezni."

21. § A Tszr.

a) 4. § (1a) bekezdésében az "a Gazdasági társaság" szövegrész helyébe az "az NSZI" szöveg,

b) 4. § (1b) bekezdésében az "a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI)" szövegrész helyébe az "az NSZI" szöveg

lép.

6. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet módosítása

22. § A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)" szövegrész helyébe a "Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében az "a Főigazgatóságot" szövegrész helyébe az "az Intézetet" szöveg

lép.

7. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet módosítása

23. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R1.) a 8/F. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"Központi Oktatási Program gyermekvédelmi gyámok számára

9. § (1) A gyermekvédelmi gyámok részére szervezett Központi Oktatási Program (a továbbiakban: GyOP) célja a gyermekvédelmi gyámi tevékenységhez szükséges kompetenciák elsajátítása és fejlesztése.

(2) A GyOP-ot a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter adja ki és az általa vezetett minisztérium honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.

10. § (1) A GyOP alapján történő gyermekvédelmi gyámi képzés (a továbbiakban: GyOP-képzés) időtartama 90 óra.

(2) A GyOP-képzés témaköreit, óraszámait, elméleti és gyakorlati óraszámainak arányát a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A GyOP-képzést és vizsgáztatást az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: képző intézmény) végzi.

(2) A GyOP-képzés szakmai felügyeletét az Intézet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: GyOP-képzésért felelős szerv) végzi.

12. § (1) A képző intézmény köteles az általa tervezett képzést - legalább 45 nappal annak megkezdése előtt -írásban bejelenteni a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a képzés megkezdésének időpontját, szakmai felelőseinek nevét és elérhetőségét, továbbá a képzésben részt vevők tervezett létszámát.

(3) A bejelentéssel egyidejűleg a képző intézmény a GyOP alapján készített képzési rendet is megküldi a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(4) A képző intézmény az (1)-(3) bekezdésben foglaltakban bekövetkező változást köteles haladéktalanul bejelenteni a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(5) A képzési rendet a GyOP-képzésért felelős szerv a (4) bekezdés szerinti bejelentéstől számított 10 napon belül értékeli.

(6) A képző intézmény GyOP-képzést a képzési rendjének a GyOP-képzésért felelős szerv által történő írásbeli jóváhagyását követően indíthat.

(7) Ha a képzés megvalósítása a jóváhagyott képzési rendtől eltér, a GyOP-képzésért felelős szerv határidő tűzése mellett felhívja a képző intézményt a képzési rendnek megfelelő képzési tevékenység folytatására.

(8) Ha a képző intézmény a (7) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés nem a jóváhagyott képzési rendben meghatározott

a) tananyag felhasználásával,

b) óraszámban,

c) tematika oktatásával vagy

d) képesítésű oktató részvételével

történik, a GyOP-képzésért felelős szerv a folyamatban lévő képzést felfüggeszti.

12/A. § A GyOP-képzésen az vehet részt, aki a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben a gyermekvédelmi gyám számára előírt képesítési előírásnak megfelel.

12/B. § (1) A képzésen részt vevő személy - legalább 10 és legfeljebb 15 fős csoportban - elméleti és gyakorlati oktatáson vesz részt.

(2) A képzésen részt vevő személy a képzés végén szóban és írásban záróvizsgát tesz.

(3) Záróvizsgára az bocsátható, aki a GyOP-képzés 10. számú melléklet szerinti moduljai mindegyike óráinak legalább 90%-án igazoltan részt vett.

(4) A záróvizsgát a képzés befejezését követő 30 napon belül a képző intézmény szervezi meg.

(5) A képző intézmény a záróvizsga időpontjáról legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a képzésen részt vevő személyt.

(6) A záróvizsgát a képző intézmény által létrehozott záróvizsga-bizottság előtt kell letenni.

(7) A záróvizsga-bizottság tagja a bizottság elnöke és a képzésben részt vett két oktató.

(8) A záróvizsga-bizottság elnökét a képző intézmény javaslatára a GyOP-képzésért felelős szerv kéri fel. Az elnöki tisztet olyan személy töltheti be, aki a gyermekvédelmi szakterületen kiemelkedő elméleti tudással vagy szakmai gyakorlattal rendelkezik és az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéken szerepel, vagy részt vett a GyOP megírásában.

(9) A záróvizsga bizottság tagjait a képző intézmény javaslata alapján a GyOP-képzésért felelős szerv jelöli ki.

(10) A záróvizsga értékelését a záróvizsga-bizottság tagjai közösen alakítják ki. A záróvizsga közös értékelése során felmerült egyet nem értés esetén a bizottság elnöke dönt.

(11) A záróvizsga értékelése

a) "kiválóan megfelelt",

b) "jól megfelelt",

c) "megfelelt" vagy

d) "nem felelt meg"

lehet.

(12) A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül, amelyet a képző intézmény megküld a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(13) Sikeres záróvizsga esetén a záróvizsgáról készült jegyzőkönyv alapján a GyOP-képzésért felelős szerv a képesítés megszerzéséről a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 21 napon belül tanúsítványt állít ki. A tanúsítványban szereplő képzettség megnevezése: képesített gyermekvédelmi gyám. A tanúsítvány adattartalmát a 11. számú melléklet tartalmazza.

(14) A GyOP-képzésért felelős szerv a kiadott tanúsítványokról nyilvántartást vezet."

24. § (1) Az R1. a 3. melléklet szerinti 10. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az R1. a 4. melléklet szerinti 11. számú melléklettel egészül ki.

25. § Az R1. 1. §-ában a "nevelőszülőre" szövegrész helyébe a "nevelőszülőre, továbbá gyermekvédelmi gyámra" szöveg lép.

8. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet módosítása

26. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazási köre]

"j) az utcai szociális munka"

[képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).]

27. § A Kr. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdésben és a 2/A. § (2) bekezdésében foglalt képzési megállapodás érvényességéhez - ha az Intézet által megbízott intézmény az oktatási programban nem szerepel - a szociális ágazat irányítását végző minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) jóváhagyása szükséges."

28. § A Kr. 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Záróvizsgára az bocsátható, aki)

"a) az elméleti és gyakorlati oktatás képzési programban megállapított kötelező óraszámának

aa) az adósságkezelési tanácsadó képzés vonatkozásában összesen legalább a 90%-át,

ab) az aa) alpont alá nem tartozó képzés esetén összesen legalább a 80%-át,"

(teljesítette.)

29. § A Kr. 17/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az óvodai és iskolai szociális segítő képzésben a 10. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható. A képzésen részt vevő személyek a képzés végén írásban tesznek záróvizsgát az oktatási programban meghatározottak szerint."

30. § A Kr. a "Záró rendelkezések" alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Az utcai szociális munka képzés

17/E. § (1) Az utcai szociális munka képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 104. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 80 óra, ebből

a) 40 óra elméleti oktatás,

b) 40 óra gyakorlati oktatás."

31. § A Kr. a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § E rendeletnek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2022. (XII. 30.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2022.) módosított 9. § (3) bekezdés a) pontját a Módr2022. hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekre is alkalmazni kell."

32. § A Kr. 7. § (2) bekezdésében a "(2a) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(3) bekezdésben" szöveg lép.

9. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

33. § A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Sr.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően az a kutyát kiképző szervezet is képezhet ki segítő kutyát, és készíthet fel a segítő kutya használatára, gondozására, amely biztosítja, hogy a kiképzést olyan kiképző végzi, aki a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdés f)-i) pontja szerinti képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvánnyal rendelkezik."

34. § Az Sr. 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter pályázat útján a kutyát kiképző szervezetek, illetve a segítő kutyák alkalmazásának elősegítésével foglalkozó szervezetek közül közreműködő szervezetet jelöl ki, amely)

"e) a kiképzés alatt álló kutyáról fényképes tanúsítványt állít ki."

35. § Az Sr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vizsgabizottság tagjait a vizsgabizottság összehívásáról legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 45 nappal írásban értesíteni kell."

36. § Az Sr. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Segítő kutyával - ha az állatkert szabályzata másként nem rendelkezik - póráz használatával lehet az állatkertben tartózkodni. Ha az állatkert szabályzata a kutyával történő látogatást nem teszi lehetővé, a segítő kutyát alkalmazó személy a segítő kutyát a látogatás időtartama alatt az erre a célra szakszerűen kialakított kutya megőrzőben helyezi el."

37. § Az Sr.

a) 4. § (2) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének 40%-át" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap" szöveg,

c) 10. § (3) bekezdésében a "szervezet külön" szövegrész helyébe a "szervezet, ha a kutya gazdája ezt kéri, külön" szöveg

lép.

10. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

38. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 39. § (12) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegét, egyedülálló kérelmező esetében a szociális vetítési alap összegének" szöveg lép.

11. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

39. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a) 14. § (2) bekezdésében az "Az öregségi nyugdíj legkisebb összegét" szövegrészek helyébe az "A szociális vetítési alap összegét" szöveg,

b) 25. § (2) bekezdésében az "az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum)" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg és "a nyugdíjminimum" szövegrész helyébe az "a szociális vetítési alap összegének" szöveg

lép.

12. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása

40. § A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:)

"g) bölcsődében, mini bölcsődében a pedagógus szakvizsgával rendelkező személyre."

41. § Az R2. 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében)

"b) az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított négy éven belül, majd ezt követően négyévenként megújító képzés teljesítésére"

(köteles.)

42. § Az R2. a következő 10/A. §-sal és 10/B. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) Vezetőképzést a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) által kijelölt felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: képzésszervező) végezhet.

(2) Az NSZI a kijelölés során a képzés lebonyolításával kapcsolatos személyi, tárgyi és szakmai feltételek megfelelőségét, valamint az oktatási programot vizsgálja.

10/B. § (1) A képzésszervező a képzés megkezdése előtt a képzés szervezésére irányuló, az NSZI által rendszeresített és a Szociális Ágazati Portálon közzétett kérelmet nyújt be. A képzésszervező képzési szintenként és szakaszonként külön kérelem benyújtására köteles.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a képzésszervező által képzési szintenként és szakaszonként kidolgozott oktatási programot.

(3) A képzésszervező kérelmenként díjat fizet, amely a kérelem benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb munkabér összegének 25 százaléka.

(4) Az NSZI a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt a kijelölésről.

(5) A képzésszervező a vezetőképzést az NSZI kijelölésről szóló értesítése alapján kezdheti meg.

(6) A kérelem elutasítása ellen a képzésszervező a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogást terjeszthet elő, amelyet indokolással ellátva a miniszter részére kell benyújtani."

43. § Az R2. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vezetőképzésre a miniszter által kijelölt szerv által vezetett jelentkezési és képzésszervezési nyilvántartás elektronikus felületén kell jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a képzési díj megfizetése."

44. § Az R2. 14. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az NSZI az ellenőrzés során megállapítja, hogy a képzésszervező az oktatási programban vagy a 10/B. § (1) bekezdése szerinti kérelmében foglaltaktól eltér, határidő tűzése mellett felhívja a képzésszervezőt a jogszerű tevékenység folytatására.

(1b) Ha a képzésszervező az (1a) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, az NSZI a folyamatban lévő képzést felfüggeszti, és a kijelölést visszavonja."

45. § Az R2. a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Az e rendelet 10/A. §-ának és 10/B. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

46. § Az R2.

a) 2. § (2) bekezdésében az "a), c), e) és f)" szövegrész helyébe az "a), c), e), f) és g)" szöveg,

b) 3. §-ában a "hatósági" szövegrész helyébe a "jogszabály alapján szervezett" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az NSZI" szöveg

lép.

47. § Hatályát veszti az R2. 11. § (1) bekezdése.

13. A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosítása

48. § A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek legalább felének

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek kell lennie, vagy

b) a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területnek nyilvánított lakókörnyezetben kell élnie."

49. § Az R3. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tanodát rendszeresen igénybe vevők legalább hetven százalékának

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőnek, nevelésbe vett gyermeknek vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek kell lennie, vagy

b) a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területnek nyilvánított lakókörnyezetben kell élnie."

50. § Az R3. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tanoda együttműködik a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által működtetett, a tanodák módszertani támogatását biztosító tanácsadói hálózattal."

14. Záró rendelkezések

51. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

52. § (1) A 6. §és az 1. melléklet a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) A 6. § és a 14. § a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 42. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A 42. §-nak a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész "II. Szakellátások" cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
1. Nevelőszülői
hálózat
nevelőszülő
tanácsadó
felsőfokú szociális szakképzettség,
pedagógus szakképzettség,
pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc), pszichológus,
mentálhigiénés szakképzettség, védőnő, teológus, szociológus, hittanár
vagy hittantanár
nevelőszülőnevelőszülő (OKJ),
nevelőszülő (Központi Oktatási Program, KOP)
gyermekgondozó,
a) ha a nevelőszülő
hozzátartozója
alapfokú iskolai végzettség
b) ha nem
a nevelőszülő
hozzátartozója
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő
(OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
dajka (OKJ),
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ)
vagy
óvodai dajka (OKJ), dajka (01193003)
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi
asszisztens (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő
munkatárs (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), szociális segítő
(OKJ), ifjúságsegítő (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens,
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,
gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális és gyermekvédelmi
szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai
munkatárs (pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs
(gyógypedagógiai asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
növendékügyi
előadó
jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, humánszervező,
személyügyi szervező, felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus
szakképzettség, teológus, szociológus
okleveles kriminológus
gyermekvédelmi
ügyintéző
szociális gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi
asszisztens (OKJ),
felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő
asszisztens,
szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, pedagógiai munkatárs
(pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai
asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
2. Gyermekotthonnevelő- speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban,
gyermekotthon speciális csoportjában a csecsemő- és
kisgyermeknevelő, az óvónő és az óvodapedagógus végzettség
kivételével, valamint utógondozó otthonban és kizárólag utógondozói
ellátottak elhelyezését biztosító lakásotthonban a csecsemő- és
kisgyermeknevelő, az óvónő, az óvodapedagógus és a tanító végzettség
kivételével - pedagógus szakképzettség, pedagógia szakos bölcsész
(MA, MSc), felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus,
viselkedéselemző, mentálhigiénés szakképzettség, teológus,
szociológus; szociális munkás, szociálpedagógus vagy pszichológus
végzettséggel rendelkező okleveles kriminológus
gyermekvédelmi
asszisztens
gyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő
munkatárs (OKJ)
vagy
szociális asszisztens (OKJ), szociális segítő (OKJ), ifjúságsegítő (OKJ),
felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő
asszisztens, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és
mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai munkatárs (pedagógiai
asszisztens), pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens),
gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelőgyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
- speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon
speciális csoportja kivételével - dajka (OKJ), óvodai dajka (OKJ), dajka
(01193003)
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
- speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon
speciális csoportja kivételével - dajka (OKJ), óvodai dajka (OKJ), dajka
(01193003)
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúságvédelmi
asszisztens (OKJ)
vagy
- speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon
speciális csoportja kivételével -
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő
munkatárs (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), szociális segítő
(OKJ), ifjúságsegítő (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens,
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,
gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális és gyermekvédelmi
szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai
munkatárs (pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs
(gyógypedagógiai asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
pszichológuspszichológus, pszichiáter
pszichológiai
tanácsadó
mentálhigiénés szakképzettség,
viselkedéselemző
növendékügyi
előadó
jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervezőt szociális szervező,
humánszervező, személyügyi szervező, felsőfokú szociális
szakképzettség, pedagógus szakképzettség, teológus, szociológus,
okleveles kriminológus
gyermekvédelmi
ügyintéző
szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek-és ifjúságvédelmi
asszisztens (OKJ),
felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő
asszisztens,
szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, pedagógiai munkatárs
(pedagógiai asszisztens), pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai
asszisztens), gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
gyógypedagógusgyógypedagógus
fejlesztő pedagógusgyógypedagógus;
konduktor;
speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban, gyermekotthon
speciális csoportjában tanító, tanár;
gyógypedagógia-tanár;
pedagógia-tanár;
művészetterapeuta;
szociálpedagógus;
ápolóápoló (OKJ),
csecsemő és gyermekápoló (OKJ),
ápoló (alapképzés),
okleveles ápoló (Msc)
védőnővédőnő
A 0-3 éves
korosztály
ellátására
kisgyermeknevelőcsecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő (alapképzés), kisgyermekgondozó, -
nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő
nevelőpedagógus szakképzettség, felsőfokú szociális szakképzettség, teológus,
szociológus

2. melléklet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

"3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásai

ABCDEF
1MunkakörökSzakképzettségek és
szakképesítések
Szakmai egységben minimum 1 fő szakirányú végzettsége
2Pszichiátriai betegSzenvedélybetegDemensAutista személyek
3intézményvezető- andragógus
- diakónus
- diplomás ápoló -
egészségügyi szervező
- egészségügyi tanár
- gyógypedagógus
- gyógypedagógus,
értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus,
hallássérültek pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus,
látássérültek pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus,
logopédia szakirányon
- gyógypedagógus,
pszichopedagógia
szakirányon
- gyógypedagógus,
szomatopedagógia
szakirányon
- gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus,
autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon
- gyógytornász-
fizioterapeuta
- hajléktalanellátás
esetében felsőfokú
végzettség
- humánfejlesztő
- igazgatásszervező,
- szociális szakigazgatás-
szervező szakirányú
szakképzettség
- intézetvezető
- konduktor
- közgazdász
4- közigazgatás-szervező
- mentálhigiénés segítő
szakember
- mentálhigiénés szakember
- mentálhigiénés szakember
és közösségi segítő
- okleveles ápoló
- okleveles egészségügyi
szociális munkás
- egészségügyi menedzser
- okleveles egészségügyi
menedzser
- okleveles
egészségpszichológus
- okleveles ápoló
- okleveles egyetemi ápoló
- okleveles fizioterapeuta
- okleveles jogász
- okleveles orvosdoktor
- okleveles pasztorális
tanácsadó
- okleveles pasztorális
tanácsadó és
szervezetfejlesztő
szakember
- okleveles rehabilitációs
szakember
- okleveles szociális
gazdaság szakember
- okleveles szociálpolitikus
- okleveles
szociálgerontológus
- teológus
- okleveles társadalmi
befogadás tanácsadó
- szociális menedzser
- szociális munkás
- szociálpedagógus
- szociológus
- szenvedélybetegek
ellátása esetén
addiktológiai konzultáns
- viselkedéselemző
5vezető ápoló/
vezető
szakápoló
- diplomás ápoló
- okleveles egyetemi ápoló
- okleveles ápoló
- intézetvezető
- mentőtiszt
6gondozó- demencia gondozó
- gerontológiai gondozó
- pszichiátriai gondozó
- szenvedélybeteg gondozó
- szociális gondozó és ápoló
- pszichiátriai
gondozó
- szenvedély-
beteg gondozó
- demencia
gondozó,
- demenciával
élők gondozója
- gerontológiai
- autista személyek
gondozója
- szociális szakgondozó
- szociális ápoló és gondozó
- szociális és rehabilitációs
szakgondozó
- szociális és mentálhigiénés
szakgondozó
gondozó
- szociális és
mentálhigiénés
szakgondozó
7ápoló- alapellátási közösségi
szakápoló
- általános ápolási és
egészségügyi asszisztens
- aneszteziológiai
szakasszisztens
- ápoló
- csecsemő- és
gyermekápoló
- diabetológiai szakápoló és
edukátor
- epidemiológiai szakápoló
- ergoterapeuta
- felnőtt intenzív szakápoló
- geriátriai és krónikus
beteg szakápoló
- gyakorló csecsemő- és
gyermekápoló
- fizioterápiás asszisztens
- gyakorló ápoló
- gyakorló csecsemő- és
gyermekápoló
- gyakorló klinikai
laboratóriumi asszisztens
- gyakorló mentőápoló
- gyermek intenzív
szakápoló
- gyógymasszőr
- hospice szakápoló
- légzőszervi szakápoló
- mentőápoló
- nefrológiai szakápoló
- onkológiai szakápoló
- pszichiátriai szakápoló és
gyógyfoglalkoztató
- sürgősségi szakápoló
- általános ápoló
(509130301)
- perioperatív
szakasszisztens
- rehabilitációs terapeuta
- egészségügyi laboráns
- pszichiátriai
szakápoló és
gyógyfoglalkoz-
tató
- geriátriai és
krónikus beteg
szakápoló
- demenciával
élők gondozója
- általános
ápoló
(509130301)
- autista személyek
gondozója
8szakápoló- 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet
3. számú melléklete szerint
I., II. kategóriás ápolónak
minősülő szakápoló
terápiás
munkatárs
- addiktológus
- addiktológiai konzultáns
- akut betegellátó szakápoló
- autizmus specifikus
szolgáltatásszervező
- általános és családügyi
mediátor
- általános
neuropszichológus
- biblia-alapú lelkigondozó
- biblioterapeuta
- bűnmegelőzési,
alkoholprevenciós és
drogprevenciós szakember
- családkonzulens/
családterapeuta
- diakónus
- diplomás ápoló
- egészségfejlesztő
szakpszichológus
- egészségfejlesztési
szakember
- egészségfejlesztő
mentálhigiénikus
- egészségügyi
rehabilitációs menedzser
- pszichiátriai
gondozó
- szenvedély-
beteg gondozó
- demencia
gondozó
- demenciával
élők gondozója
- gerontológiai
gondozó
- szociális és
mentálhigiénés
szakgondozó
9- egészségmentor
szaktanácsadó
- egészségügyi szervező
- egyházi/felekezeti
közösségszervező
- evangelikál lelkipásztor
- életút-támogató
tanácsadó
- életmód tanácsadó és
terapeuta
- életmód
tanácsadó/lelkigondozó
- életmód tanácsadó
teológus
- élmény-, rendezvény- és
közösségszervező
- életvezetés-koordinátor
- fejlesztő biblioterapeuta
- felekezeti szociális munkás
- foglalkozási rehabilitációs
szaktanácsadó
- gerontagógus
- gyermekvédelmi pszicho-
patrónus
- gyermek- és
ifjúságpszichiátriai és
addiktológiai konzultáns
- gyógymasszőr
- gyógypedagógus,
értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus,
hallássérültek pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus,
látássérültek pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus,
logopédia szakirányon
- gyógypedagógus,
pszichopedagógia
szakirányon
- gyógypedagógus,
szomatopedagógia
szakirányon
- gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus,
autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon
- gyógytornász-
fizioterapeuta
- humánszolgálati
tanácsadó
- integratív mentálhigiénés
szakember
- intenzív szakápoló
- iskolai szociális munkás
- játéktervező és -elemző
- keresztyén hospice
lelkigondozó
- képi kifejezéspszichológiai
szaktanácsadó
- klinikai lelkigondozó
- kognitív- és
viselkedésterápiás
konzultáns
- kompetenciafejlesztő
tréner
- komplex interaktív
játékkonzulens
- komplex művészeti
terapeuta
- komplex rehabilitációs
mentor
- komplex szociális
szolgáltatások szakembere
- közösségi és családi
mediátor
- közvetítő (mediátor)
- lelkigondozói asszisztens
- mentálhigiénés
családtudományi és
családterápiás szakember
- mentálhigiénés
lelkigondozó
- mentálhigiénés szakember
- mentálhigiénés szakember
és közösségi segítő
- mentálhigiénés segítő
szakember
- mentálhigiéniai prevenció
specialista
- multidiszciplináris
rehabilitációs munkatárs
- munkahelyi
mentálhigiénés szakember
- munkavállalási tanácsadó
- okleveles ápoló
- okleveles egyetemi ápoló
- okleveles fizioterapeuta
10- okleveles mentálhigiénés
közösség- és
kapcsolatsegítő szakember
- okleveles pasztorális
tanácsadó
- okleveles pasztorális
tanácsadó és
szervezetfejlesztő
szakember
- okleveles
egészségpszichológus
- okleveles
rekreációszervező és
egészségfejlesztő
- teológus
- okleveles társadalmi
befogadás tanácsadó
- pasztorálpszichológiai
szakreferens
- okleveles pszichiáter
- pszichopedagógus
- rehabilitációs-kreatív
terapeuta
- rehabilitációs
szolgáltatásszervező
- reflektív addiktológiai
szociális szakember
- reflektív pszichoszociális
krízistanácsadó szociális
szakember
- szaklelkigondozó
- szociálgerontológiai
szakmenedzser
- okleveles
szociálgerontológus
- szülő-
csecsemő/kisgyermek
konzulens
- tanácsadó
szakpszichológus
- társadalmi integrációs
tanácsadó
- tranzakcióanalitikus
asszisztens
- utcai szociális munkás
- viselkedéselemző
- családsegítő asszisztens
- demencia gondozó
- foglalkozás-szervező
- gerontológiai gondozó
- gyermekotthoni
asszisztens
- gyógypedagógiai segítő
munkatárs
- kisgyermekgondozó, -
nevelő
- mentálhigiénés asszisztens
- pedagógiai- és
családsegítő munkatárs
- pedagógiai munkatárs
(gyógypedagógiai
asszisztens)
- pszichiátriai gondozó
- rehabilitációs nevelő,
segítő
- szenvedélybeteg gondozó
- szociális asszisztens
- szociális menedzser
- szociális szakgondozó
- szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző
- szociális és
gyermekvédelmi
szakasszisztens
- szociális és rehabilitációs
szakgondozó
- szociális és mentálhigiénés
szakgondozó
- rehabilitációs terapeuta
- konduktor
- hittanár-nevelőtanár
- katekéta - lelkipásztor
munkatárs
11szociális
munkatárs
- okleveles szociális
gazdasági szakember
- okleveles egészségügyi
szociális munkás
- szociális munkás
- okleveles szociálpolitikus
- szociálpedagógus
- szociális menedzser
- szociálpedagógus
- gyermek- és
ifjúságpszichiátriai és
addiktológiai konzultáns
- hajléktalanellátás
esetében felsőfokú
végzettség
fejlesztő-
pedagógus
- fejlesztőpedagógus
- gyógypedagógus
- gyógypedagógus,
értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus,
hallássérültek pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus,
látássérültek pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus,
logopédia szakirányon
- gyógypedagógus,
pszichopedagógia
szakirányon
- gyógypedagógus,
szomatopedagógia
szakirányon
- gyógypedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus,
autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon
gyógytestnevelő
- gyógytornász
- konduktor
- pedagógus
- pszichopedagógus
- szociálpedagógus
12orvos- okleveles orvosdoktor
13segítő/falu-
gondnok,
tanyagondnok
- befejezett 8 általános
iskola
14esetfelelős- felsőfokú végzettség és
az e rendelet 110/G. § (4)
bekezdésben megjelölt
kompetenciák
15asszisztens- mentálhigiénés asszisztens
- szociális asszisztens
- szociális és
gyermekvédelmi
szakasszisztens
- szociális és mentálhigiénés
szakgondozó

"

3. melléklet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

"10. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez

A gyermekvédelmi gyámi Központi Oktatási Program (GyOP) alapján történő gyermekvédelmi gyámi képzés témakörei, óraszámai, valamint elméleti és gyakorlati óraszámainak aránya

ABC
1Óraszám (óra)Az órák online elérhetősége
2TantárgyElméletGyakorlat
31. modul
Alapvetések gyermekjogi - gyermekvédelmi specifikációval
4Alapvetések a gyámságról és a gyermekvédelmi
rendszerről
62100%
5A gyermek, mint jogalany11100%
6A gyermekvédelmi gyám működése - szemlélet és
identitás
2250%
72. modul
A gyermekvédelmi gyám működési környezete
8A gyermekvédelmi gyám kapcsolódásai
a szakszolgáltatásokhoz és az otthont nyújtó
ellátásokhoz
24100%
9A gyermeki jogok érvényesülésének problémái és
lehetőségei az oktatásban, a szociális és
egészségügyi ellátásban
44100%
10Kapcsolódás közigazgatási, igazságügyi, hatósági
szervezetekhez
40100%
11A gyermeki jogok és érdekek érvényesítése
a gyermekjogi képviselő gyakorlatában
11100%
123. modul
Munkakör specifikus ismeretek
13A gyermekek teljes körű ellátásával kapcsolatos
gyámi feladatok
2250%
14A törvényes képviselettel és a vagyonkezeléssel
összefüggő gyámi feladatok
23100 %
15A gyermekvédelmi gyám feladatai a gyermek
kapcsolattartási jogának érvényesítésében
1250%
16A gyermekvédelmi gyám feladatai a hazagondozás
kapcsán
3450%
17A gyermekvédelmi gyám feladatai az
örökbefogadhatóság és az örökbefogadás kapcsán
3450%
18Képviselet a gyámhivatali, bírósági és egyéb
eljárásokban/ Gyermek és a büntetőjog, büntető
eljárásjog
3350%
194. modul
Gyermekvédelmi gyámi készségek és kompetenciák alkalmazása a gyakorlatban
20Kommunikáció és konfliktuskezelés060%
21Bizalom és kontroll a gyermekvédelmi
gyámságban
060%
22Az együttműködés és a visszajelzés módszertanai0120%
23Összesen3456

"

4. melléklet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

"11. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez

A gyermekvédelmi gyámi Központi Oktatási Program (GyOP) keretében szervezett képzés tanúsítványának adattartalma

1. A tanúsítvány sorszáma

2. A képzésben részt vevő személy

2.1. neve

2.2. születési neve

2.3. születési helye, ideje

2.4. anyja születési neve

3. A képző intézmény

3.1. neve

3.2. székhelye

3.3. postacíme

3.4. telefon és e-mail elérhetősége

4. A GyOP-képzésért felelős szerv

4.1. neve

4.2. székhelye

4.3. postacíme

4.4. telefon és e-mail elérhetősége

5. A záróvizsga eredménye

6. A képzettség megnevezése

7. A záróvizsga-bizottság elnökének, valamint a képző intézmény és a GyOP-képzésért felelős szerv képviselőjének aláírása"

Tartalomjegyzék