274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MR.) 2. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal szervezeti keretei között működnek)

"b) a Hivatalhoz kinevezett politikai államtitkárok és titkárságaik;"

(2) Az MR. 2. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal szervezeti keretei között működnek)

"e) a tárca nélküli miniszter és hivatala (titkársága)."

2. §

Az MR. 3. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter)

"e) - külön jogszabályban foglaltak szerint - irányítja a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) tevékenységét és gyakorolja az alapító szervet megillető jogokat;"

3. §

Az MR. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) és j) pontjában meghatározott miniszteri feladat- és hatáskör részletezését a rendelet 1. és 5. számú melléklete tartalmazza."

4. §

Az MR. 12. §-ának (2) bekezdésében az "Igazgatóság" szövegrész helyébe "Főigazgatóság" szövegrész lép.

Az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. §[1]

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. §

(1) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának 3. pontja "a X. fejezetnél a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal" szövegrész után kiegészül a következő szöveggel: "a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal tekintetében az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter hivatala".

(2) Az R. 2. §-ának 4. pontja "a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke" szövegrész után kiegészül a következő szöveggel: "a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal tekintetében az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter".

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg

a)[2]

b) - az MR. 2. §-a (1) bekezdése második mondatának "meghatározott szakmai feladatok ellátására kinevezett" szövegrészében, 2. §-a (5) bekezdésében, 4. §-a (1) és (3) bekezdésének bevezető rendelkezésében, valamint 13. §-ának j) pontjában szereplő "szakmai" szövegrész, továbbá az MR. 2., 3. és 6. számú melléklete,

- az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése, 13, §-ának (3) és (4) bekezdése, továbbá 1. és 2. számú melléklete

a hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt-vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 274/2004. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.07.

[2] Hatályon kívül helyezte a 149/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2006.07.31.

Tartalomjegyzék