70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet

az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 37. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a következők szerint határozza meg:

1. §

Az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) közreműködik a Magyar Köztársaság integrációs politikájának meghatározásában és érvényesítésében. Fő feladata - a kül- és biztonságpolitikai kérdéseket kivéve -a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióban való tagságából, valamint ezt megelőzően, a csatlakozásig terjedő időszakban, megfigyelői minőségéből eredő jogainak gyakorlásához, illetőleg kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges nemzeti álláspontok kialakításának elősegítése és ezek tartalmi összhangjának biztosítása.

2. §

(1) A tárca nélküli miniszter az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság elnökeként tárcaközi egyeztetést folytat le a Magyar Köztársaság integrációs politikáját vagy érdekeit érintő minden jelentős kérdésben. Amennyiben az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban nem jön létre egyetértés a magyar nemzeti álláspontot illetően, az egyeztetést miniszteri szinten folytatja. A tárca nélküli miniszter az egyeztetésbe más kormányzati tisztviselőt, nem kormányzati szerv képviselőjét és szakértőt is bevonhat.

(2) Az egyeztetés alapján kialakított magyar álláspontokról az Integrációs Kabinet rendszeresen tájékoztatást kap. Az Integrációs Kabinet dönt azokban a kérdésekben, amelyekben tárcaközi vagy miniszteri szintű egyeztetés nem vezet eredményre.

(3) Az érintett szakminiszter véleménykülönbség esetén a Kormány döntését kezdeményezheti.

(4) Ha az álláspont meghatározásának késedelme a Magyar Köztársaság érdekeinek sérelméhez vezetne, az Európai Unióban képviselendő magyar álláspontot - az egyeztetés során képviselt vélemények figyelembevételével, a miniszterelnök és a külügyminiszter haladéktalan tájékoztatása mellett - a tárca nélküli miniszter alakítja ki.

(5) A tárca nélküli miniszter a tárgyalási álláspont kialakításával és érvényesítésével kapcsolatos tevékenységéről - különös tekintettel a (4) bekezdés alapján tett intézkedéseiről - rendszeresen tájékoztatja a Kormányt.

3. §

A tárca nélküli miniszter figyelemmel kíséri az Európai Unió jogszabályainak bevezetésére és alkalmazására irányuló jogalkotási munkát, továbbá az Európai Unió jogi előírásainak és politikáinak alkalmazásához szükséges intézmények, mechanizmusok létrehozását, működését és indokolt esetben az érintett miniszternek, országos hatáskörű szerv vezetőjének vagy szükség szerint a Kormánynak intézkedések meghozatalára javaslatot tesz, illetve - jogalkotási kérdésben az igazságügy-miniszterrel együtt - előterjesztést nyújt be.

4. §

(1) A tárca nélküli miniszter:

a) a napirenden szereplő témáktól függően a külügyminiszter által átengedett hatáskörben, illetőleg a külügyminiszter akadályoztatása esetén képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa ülésein, továbbá a 6. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörében, valamint külön felhatalmazás alapján az Európai Unió más szerveiben és intézményeiben;

b) részt vesz az Európai Unió reformjára, továbbfejlesztésére, hatáskörének, intézményeinek, eljárásának meghatározására irányuló hazai és nemzetközi tevékenységben;

c) feladatkörében kapcsolatot tart az Európai Unió és tagállamai, valamint harmadik államok illetékes szerveivel.

(2) A tárca nélküli miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a külügyminiszterrel történő kölcsönös tájékoztatás és együttműködés keretében látja el.

5. §

(1) A tárca nélküli miniszter az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság elnökeként a Bizottságot munkaszervezetként segítő Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságának vezetője részére feladatot állapíthat meg.

(2) A külügyminiszter, valamint az európai integrációs ügyekben érintett más miniszterek és kormányzati szervek, így különösen az Európai Unió mellett működő magyar Állandó Képviselet a tárca nélküli miniszter részére a feladatai ellátásához szükséges tájékoztatást megadják. A tárca nélküli minisztert minden esetben teljes körűen tájékoztatni kell az Európai Unió Tanácsa és az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) üléseinek napirendjéről, az e testületek számára benyújtott előterjesztésekről, valamint az ülések eredményéről.

6. §

(1) A tárca nélküli miniszter - meghatározott szakmai feladattal megbízott politikai államtitkárok közreműködésével - ellátja

a) az európai uniós fejlesztési támogatások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása és megvalósítása,

b) a területpolitikai, területfejlesztési, területrendezési és régiófejlesztési ágazati feladatok, továbbá az ezzel összefüggő tulajdonosi joggyakorlás

terén jelentkező kormányzati teendőket.

(2)[1]

(3) Az e rendeletben meghatározott szakmai feladatok ellátásában közreműködő politikai államtitkár a miniszter általános irányítása mellett, a miniszteri feladat- és hatáskör gyakorlásában közreműködve végzi tevékenységét.

7. §

A tárca nélküli miniszter a feladat- és hatáskörében

a) előkészíti az Országgyűlés és a Kormány hatáskörébe tartozó döntések tervezeteit;

b) véleményezi a kormány-előterjesztések és a miniszteri rendeletek tervezeteit;

c) jogi szabályozást igénylő kérdésekben rendeletet alkot;

d) ellátja a Kormány országgyűlési képviseletével kapcsolatos feladatokat, együttműködik az Országgyűlés illetékes bizottságaival;

e) törvényben meghatározott gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat;

f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a feladatkörébe, illetőleg hatáskörébe utal.

8. §

(1) A tárca nélküli miniszter munkáját titkárság, valamint hivatalok segítik.

(2)[2] A tárca nélküli miniszter és hivatala, valamint az általa felügyelt hivatalok felügyeletének ellátásában közreműködő politikai államtitkárok és azok titkárságai költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell előirányozni.

(3)[3] A tárca nélküli miniszter által felügyelt hivatalok jogállásáról külön kormányrendelet rendelkezik.

(4) A miniszter-ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a politikai államtitkárok és az általa közvetlenül irányított szervezeti egységek tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, meghatározza a szervezeti egységek ügyrendjét.

9. §

Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze

a) területfejlesztésért és területrendezésért felelős minisztert, illetve közigazgatás- és területpolitikáért felelős államtitkárt,

b) az Európai Unió előcsatlakozási eszközei, a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása, illetve az Európai Unió strukturális alapjai és Kohéziós Alapja fogadásához szükséges intézményi struktúrák felállítása tekintetében a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli minisztert,

c) a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásáért és megvalósításáért, illetve az európai uniós támogatások koordinálásáért felelős minisztert (politikai államtitkárt) vagy e feladatkörök tekintetében Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, Miniszterelnöki Hivatalt említ, ott az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli minisztert kell érteni.

10. §

A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Képviseli a Kormányt az Európai Közösséggel és azok tagállamaival kötött Társulási Szerződés alapján működő Társulási Tanácsban és Társulási Bizottságban.

(2) Az érdekelt miniszterekkel együttműködve gondoskodik a Kormány álláspontjának kialakításáról és képviseletéről az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája területén, ideértve a külgazdasági kapcsolatokat, a fejlesztési együttműködést és a humanitárius segítségnyújtást is.

(3) A Kormány Integrációs Kabinetjének elnökeként az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszterrel együtt, a Kormány által meghatározott feladat- és hatásköri megosztás szerint, gondoskodik az Európai Unióval kapcsolatos ügyek koordinációjáról."

11. §

(1) A Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárságáról szóló 64/1996. (V. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) címében a "Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárságáról" szövegrész helyébe a "Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságáról" szövegrész, 1. §-a helyébe pedig a következő rendelkezés lép:

"1. § A Kormány a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása és az arra való felkészülés, valamint az Európai Unióban való tagságból eredő feladatok teljesítésének előmozdítása érdekében létrehozza a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságát (a továbbiakban: Államtitkárság). Az Államtitkárság vezetője egyben az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság helyettes vezetője."

(2) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "4. § Az Államtitkárság közreműködik a csatlakozással, ezt követően pedig a tagsággal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjában, valamint a Kormány által ezzel összefüggésben kijelölt feladatok ellátásában."

12. §

(1) Az EU Kommunikációs Közalapítvány létrehozásáról szóló 216/2002. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: AR.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az alapító nevében az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter jár el."

(2)[4]

13. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MR.) 2. §-ának (3) bekezdésé a következő e) ponttal egészül ki:

[(3) A Hivatal szervezeti keretei között működnek]

"e) - eltérő rendelkezés hiányában - a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek és a 2-3. számú melléklet szerinti hivatalok."

(2) Az MR. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a)-b) és f), valamint h) és j) alpontjában meghatározott miniszteri feladat- és hatáskör részletezését a rendelet 1. és 4-6. számú mellékletei tartalmazzák."

(3)[5]

(4)[6]

14. §

(1) Ez a rendelet 2003. május 19-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az MR. 4. §-a (1) bekezdésének c)és e) pontja, 14. §-a (1) bekezdésének "- a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -" szövegrésze, 14. §-ának (3) bekezdése, 16. §-a, 2. és 3. számú mellékletének I-IV. fejezete és a 3. számú mellékletének I-V. fejezete a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelethez[7]

2. számú melléklet a 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[2] Megállapította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[3] Megállapította a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 216/2004. (VII. 19.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatálytalan 2004.07.19.

[5] Hatályon kívül helyezte a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

Tartalomjegyzék