277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hatály

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NHH),

b)[1] az elektronikus hírközlési szolgáltatókra - beleértve az Európai Unió más tagállamában nyilvántartásba vett jogosult szolgáltatókat is -, így különösen a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra, valamint a vállalkozásokra (a továbbiakban: szolgáltatók),

c) az előfizetőre.

(2) Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket az Eht. hatálybalépésekor jelentős piaci erővel rendelkező elektronikus hírközlési szolgáltatók szerződéseikben és a referenciaajánlataikban az Eht. 168. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időpontig kötelesek alkalmazni.

(3) Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket az Eht. hatálybalépésekor elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához szükséges elektronikus hírközlő hálózat tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltatók az Eht. 168. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időpontig kötelesek alkalmazni.

(4)[2] Az Eht. 168. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időpontot követően a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a referenciaajánlatok és a hálózati szerződések tartalmával kapcsolatos kötelezettségeket az Eht. 54. §, 55. §, 56. § és 64. §-a alapján állapítja meg.

(5)[3] A (2)-(4) bekezdés nem alkalmazható a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvényben meghatározott szerződéskötési kötelezettségek esetén.

2. §

(1)[4] Amennyiben a Tanács megállapítja, hogy a kötelezett szolgáltató összekapcsolási, hozzáférési, illetve helyi hurok átengedésére irányuló szerződés kötésére már nem kötelezett, a Tanács döntése jogerőre emelkedésének napjától a kötelezett szolgáltató a hálózati szerződést az Eht. 61. §-ának (2) bekezdése szerint felmondhatja.

(2)[5] Amennyiben a Tanács megállapítja, hogy a kötelezett szolgáltató már nem jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató, azonban az Eht. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján megállapítja, hogy hálózati szerződéskötési kötelezettség feltételei fennállnak, a Tanács döntése jogerőre emelkedésének napjától, a kötelezett szolgáltató a hálózati szerződés módosítását kezdeményezheti a Tanács döntése szerint.

(3)[6] A Tanács az Eht. 64. §-a alapján hozott döntésében jogosult a hálózati szerződés tartalmára vonatkozó feltételeket előírni, így különösen a hozzáférési, illetve összekapcsolási hálózati végpontok és azok szintjei, valamint a műszaki és üzemeltetési feltételek tekintetében. A hálózatok együttműködésének minimális szintű biztosítása és a felhasználók választási lehetőségének növelése érdekében a Tanács figyelembe veheti a műszaki és üzemeltetési feltételek előírásakor a CEN, CENELEC, ETSI, illetve ennek hiányában az ITU, ISO és IEC által elfogadott szabványokat, illetve meghatározásokat már azt megelőzően is, hogy ezek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdetésre kerülnek.

Értelmező rendelkezések

3. §

(1) E rendeletre vonatkozó általános fogalmak a következők:

1. berendezés alkalmassági vizsgálat: helyi hurok részleges átengedése esetén a jogosult szolgáltató által a kötelezett szolgáltató telephelyén elhelyezett, a korábbiakban nem vizsgált és a referenciaajánlatban megadott berendezésválasztékban nem szereplő, az érintett elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz szükséges elektronikus hírközlő berendezés és kapcsolódó eszköz alkalmasságának vizsgálata;

2. csatlakozónyaláb szolgáltatás: transzparens átviteli út szolgáltatása, amelyen a két hálózat egy-egy - összekapcsolási, illetőleg hozzáférési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére kialakított - hálózati végpontjának csatlakoztatása megvalósul. Fajtái a közelvégi, illetve a túlvégi csatlakozónyaláb szolgáltatás;

3. előrendelés: a szerződéskötést megelőző eljárás, amelynek keretében a jogosult szolgáltató a helyi hurkon nyújtható szolgáltatások felmérése céljából hozzáférhet a kötelezett szolgáltató 20. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott hálózati információihoz;

4. eszközhasználat: a kötelezett szolgáltató és a jogosult szolgáltató által az elektronikus hírközlő eszköz (ide nem értve az elektronikus hírközlő végberendezést) alkalmazására, illetve megosztott vagy kizárólagos használatára vonatkozó hálózati szerződésben rögzített jogosultság;

5. forgalmi adatok átadása: a 10. § (5) bekezdésében meghatározott szolgáltatás;

6.[7] jogosult szolgáltató: az az elektronikus hírközlési szolgáltató vagy vállalkozás, amely hálózati szerződés kötését kezdeményező ajánlatot tesz a kötelezett szolgáltatónak, vagy amely referenciaajánlat alapján kezdeményezi szerződés kötését;

7.[8] hálózati alapszolgáltatások: hálózati szolgáltatások, különösen a (2) bekezdésben meghatározott összekapcsolási, hozzáférési szolgáltatások;

8. helyi hurok frekvenciaterve: a hálózat egységének megőrzése, valamint a kis és nagy sávszélességű szolgáltatások minőségének védelme érdekében a helyi hurokban alkalmazott digitális átviteli eszközökre megállapított és adott kábeltípusra vonatkozó műszaki követelmény;

9. helyszín: a helymegosztási szolgáltatás helyét jelöli, ahol többek között az elektronikus hírközlő eszközök, kábelkötések elhelyezésre kerülnek;

10. kiegészítő szolgáltatások: hálózati alapszolgáltatások nyújtásához nélkülözhetetlen szolgáltatások, így különösen helymegosztási szolgáltatások, közvetítőválasztási szolgáltatások, csatlakozónyaláb szolgáltatás, közös eszközhasználat, számlázási szolgáltatások, műszaki vizsgálatok, átadás-átvételi vizsgálatok;

11. kötelezett szolgáltató: az az elektronikus hírközlési szolgáltató, amelyre nézve az NHH megállapította szerződéskötési kötelezettség feltételeinek teljesülését, továbbá amely szolgáltatóra jogszabály szerződéskötési kötelezettséget állapított meg, valamint amely szolgáltatóra az NHH vagy jogszabály referenciaajánlat közzétételi kötelezettséget állapított meg;

12. közvetítő-előválasztás beállítása: szolgáltatás, amely során a kötelezett szolgáltató helyi központjában előválasztott közvetítő szolgáltatóként beállítja a jogosult szolgáltatót a közvetítő előválasztással élő előfizető vonatkozásában, az előfizető által igényelt hívástípusokra;

13. közvetítőválasztó előtét beállítása: szolgáltatás, amely során a kötelezett szolgáltató saját hálózatában elvégzi a jogosult szolgáltató számára kiadott szolgáltatóválasztó előtét használatához szükséges forgalomirányítási beállításokat;

14. hálózati végpont: az a fizikai és logikai csatlakozási pont vagy rádiós csatlakozási felület, amelyen keresztül a szolgáltató összekapcsolást vagy hozzáférést nyújt egy elektronikus hírközlő hálózathoz;

15. próbaüzem: olyan nem kereskedelmi üzemi időszak, amely átengedés esetén, az átengedett hurkon alkalmazott átviteli módszer használhatóságának és az ugyanazon kábelen működő többi hurok üzemére gyakorolt hatásának vizsgálata, és a szolgáltatók együttműködési folyamatainak kialakítása folyik;

16. próbavizsgálat: a vállalt hálózati szolgáltatások biztosíthatóságának és a hálózatok együttműködésének ellenőrzését szolgáló célműszerrel, illetve összekapcsolás esetén üzemi körülmények szimulálásával megvalósított műszaki vizsgálat;

17. részletes helyi hurok alkalmassági vizsgálat: olyan műszaki vizsgálat, amely során megállapítják, hogy az adott helyi hurok alkalmas-e szélessávú szolgáltatás nyújtására, illetve zavar-e már meglévő egyéb szolgáltatást;

18. számozási terület: az ANFT-ben földrajzi körzetként vagy az Eht. hatálybalépésekor más jogszabályban földrajzi számozási területként, illetve a Tanács határozatában meghatározott földrajzi terület;

19. túlvégi összekapcsolás: olyan különleges összekapcsolás, amely esetében az összekapcsolás a jogosult szolgáltató telephelyén lévő ponton történik, s a helymegosztást a jogosult szolgáltató biztosítja, a kötelezett szolgáltató elektronikus hírközlő eszközeinek üzemeltetési feltételeivel együtt;

20. üzembe helyezési vizsgálat: olyan műszaki vizsgálat, amelynek célja az, hogy az érintett hálózatok valóságos, de kereskedelmi forgalmat még nem bonyolító összekapcsolásával, műszeres vizsgálatok és/vagy próbahívások útján ellenőrizzék a felek, hogy e rendeletnek megfelelőn előírt vagy vállalt kötelezettségeket a felek teljesítik-e. A vizsgálatok az átviteltechnikai paraméterek teljesítésére, a jelzésrendszeri és üzemviteli együttműködésre, a szám- és azonosító használatra, valamint a szerződésben vállalt forgalmi, támogató és kiegészítő szolgáltatások teljesítésére terjednek ki.

(2) A hálózati hozzáférési, összekapcsolási szolgáltatásokra vonatkozó fogalmak a következők:

1. Összekapcsolási forgalmi szolgáltatások különösen: végződtetés forgalmi szolgáltatás, híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás, tranzit forgalmi szolgáltatás, bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás.

1.1. Végződtetés forgalmi szolgáltatás: a hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára.

1.2. Híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás: a hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról az összekapcsolási pontig.

1.3. Tranzit forgalmi szolgáltatás: a hívás továbbítása egyik összekapcsolási pontról a másik összekapcsolási pontra.

1.4. Bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás: féláramkör bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás, kétvégű bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás.

1.4.1. Féláramkör bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás: az egyik szolgáltató a távközlő hálózatában az összekapcsolási pontig egy áramkörszakaszt nyújt és a másik szolgáltató hálózatában az összekapcsolási ponttól egy áramkörszakaszt vesz igénybe bérelt vonali szolgáltatás nyújtása érdekében.

1.4.2. Kétvégű bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás: a szolgáltató a két összekapcsolási pontján a másik szolgáltató távközlő hálózatában vesz igénybe ezen összekapcsolási pontoktól egy-egy áramkörszakaszt bérelt vonali szolgáltatás nyújtása érdekében.

2. Hozzáférési forgalmi szolgáltatások különösen: Internet híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás, Internet számfordítás hozzáférési forgalmi szolgáltatás, Internet közvetlen hozzáférési forgalmi szolgáltatás helyi hurok átengedése, bitfolyam hozzáférési szolgáltatás, helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatás.

2.1. Internet híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás: Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról a közvetítőválasztással választott közvetítő szolgáltató összekapcsolási pontjáig költségalapú díj vagy átalánydíj ellenében.

2.2. Internet számfordítás hozzáférési forgalmi szolgáltatás: Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívás átadása az előfizetői hívásnak az Internet szolgáltató hálózati hozzáférési pontjához történő továbbítását az Internet szolgáltatóval való megállapodás alapján végző közvetítő szolgáltatónak.

2.3. Internet közvetlen hozzáférési forgalmi szolgáltatás: Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívás továbbítása a hívó előfizető hozzáférési pontjáról az Internet szolgáltató hálózati hozzáférési pontjáig közvetítő szolgáltató közreműködése nélkül.

2.4. Helyi hurok átengedése: a kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való hozzáférés biztosítása valamely jogosult számára. A helyi hurok teljes átengedése a helyi hurok vagy helyi alhurok teljes frekvenciasávja használatának átengedését, míg a helyi hurok részleges átengedése a kötelezett által igénybe vett frekvenciasávon felüli frekvenciasáv átengedését jelenti.

2.5. Bitfolyam hozzáférési szolgáltatás: kétirányú, nagysebességű digitális hálózati szolgáltatás, amelynek során a kötelezett aktív hálózati eszközeinek átviteli kapacitását engedi át, illetve osztja meg a jogosult szolgáltatóval.

2.6. Helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatás: olyan bitfolyam hozzáférési szolgáltatás, ahol a hálózati eszköz alatt a helyhez kötött telefonhálózatban lévő, a helyi hurokhoz csatlakozó és annak forgalmát multiplexáló, illetve demultiplexáló eszköz (pl. DSLAM) értendő. A helyi hurkot továbbra is a kötelezett használhatja szolgáltatás nyújtására.

3. Digitális televíziós hozzáférési szolgáltatás: hozzáférés digitális televízió szolgáltatáshoz feltételes hozzáférést biztosító rendszerekhez így különösen az alkalmazási program interfész szolgáltatás és az elektronikus műsortájékoztató szolgáltatás.

3.1. Alkalmazási program interfész (API) hozzáférési szolgáltatás: műsorszórók vagy szolgáltatók által elérhetővé tett alkalmazások, valamint a fejlett digitális televíziós berendezésekben digitális televíziós és rádiós szolgáltatáshoz rendelkezésre álló erőforrások közötti szoftver interfészekhez való hozzáférés biztosítása.

3.2. Elektronikus műsortájékoztató (EPG) hozzáférési szolgáltatás: műsorszórók vagy szolgáltatók által elérhetővé tett alkalmazáshoz való hozzáférés biztosítása, amely lehető teszi különösen a műsorok közötti tematikus választást.

4. Barangolás hálózati szolgáltatás: mobil rádiótelefon hálózathoz való hozzáférés biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy az egyik mobil rádiótelefon szolgáltató előfizetője a másik mobil rádiótelefon szolgáltató hálózatát használva az előfizetői hozzáférést biztosító mobil rádiótelefon szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatásait igénybe vehesse.

II. Fejezet

HÁLÓZATI SZERZŐDÉSEK

Általános szabályok

4. §

A szolgáltatók az ajánlattétel, a hálózati szerződés megkötése és teljesítése során kötelesek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapelveit figyelembe véve - jóhiszeműen, és az üzleti tisztesség követelményeinek megfelelően eljárni és együttműködni, továbbá kötelesek az egyenlő bánásmód követelményét tiszteletben tartani.

A hálózati szerződések megkötése

5. §

(1) A hálózati szerződés megkötését kezdeményező ajánlatban - értelemszerűen - legalább a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a jogosult szolgáltató szerződéskötésre irányuló kifejezett nyilatkozatát,

b) azokat a hálózati szolgáltatásokat, amelyeket a jogosult szolgáltató igénybe venni, illetőleg nyújtani kíván,

c) a szerződésnek a jogosult szolgáltató által igényelt időtartamát,

d) a jogosult szolgáltató által igényelt, illetve felajánlott interfészeket,

e) a jogosult szolgáltató által igényelt, illetve felajánlott hálózati (hozzáférési, illetve összekapcsolási) végpontok számát és megjelölését,

f) a jogosult szolgáltatónak a közös eszközhasználattal, különösen a helymegosztással kapcsolatos igényeit, illetve erre vonatkozó ajánlatát,

g) a szolgáltatás tekintetében a jogosult szolgáltató által igényelt, illetve vállalt minőségi jellemzőket,

h) a jogosult szolgáltató által tervezett forgalom mértékét, a forgalmi szolgáltatások irányait, az irányok közötti megoszlását, az igényelt, illetve felajánlott forgalomirányítási rendet,

i) a felajánlott elektronikus hírközlő eszközök jellemzőit, valamint a nyújtani kívánt szolgáltatások díját és ezek minőségi feltételeit.

(2) A kötelezett szolgáltató az ajánlat kézhezvételétől számított 10 napon belül értesíti a jogosult szolgáltatót a szerződéskötési tárgyalások megkezdéséről, és annak menetéről, vagy megfelelő határidő tűzésével felhívhatja az (1) bekezdésben foglaltakkal összefüggő adatok, dokumentumok kiegészítésére, amennyiben ezek nélkül a hálózati szerződés megkötéséről a kötelezett nem tud nyilatkozni. Az utóbbi esetben a szerződéskötésre előírt határidő a pótlólagos adatközlés kötelezett általi kézhezvételével kezdődik.

(3) A hálózati szerződést az ajánlat kézhezvételétől, illetőleg a (2) bekezdés szerinti pótlólagos adatközlés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

(4) Ha a kötelezett szolgáltató a (3) bekezdés szerinti határidőn belül érdemben nem nyilatkozik, akkor az ajánlatot elfogadottnak kell tekinteni, kivéve az Eht. 90. § (2) bekezdésében és az Eht. 173. § (4) bekezdésében említett eseteket.

6. §

(1) Ha a kötelezett szolgáltató megítélése szerint az ajánlat objektív műszaki vagy gazdasági okok miatt nem indokolt, az ajánlat kézhezvételétől vagy a pótlólagos adatközléstől számított 10 napon belül köteles erről a jogosult szolgáltatót írásban, indokolással - a szükség szerint elvégzett megvalósíthatósági vizsgálatok eredményével - ellátva tájékoztatni, megjelölve a véleménye szerint műszakilag vagy gazdaságilag ésszerű ajánlat feltételeit. Ennek keretében megjelölheti különösen

a) az ajánlatban megjelöltekhez képest eltérő - az ajánlatban szereplő forgalom mértékéhez és eloszlásához szükséges - számú hálózati (összekapcsolási, illetve hozzáférési) végpont igénybevételét, vagy

b) a jogosult szolgáltató által tervezett forgalom mértékének, illetve a hívásindítási, illetőleg hívásvégződtetési célpontok körének csökkentését, vagy

c) a tervezett forgalomirányítás módosítását.

(2) A kötelezett szolgáltató részletes indokolás nélkül elutasíthatja a jogosult szolgáltató ajánlatát, ha a jogosult szolgáltató határidőn belül nem tesz eleget az 5. § (2) bekezdés szerinti pótlólagos adatközlés iránti felhívásnak.

(3) Az ajánlat objektív műszaki okok miatt akkor utasítható vissza, ha az ajánlatban megjelölt szolgáltatási igény túlzott terhet ró a kötelezett szolgáltató hálózatára, és ezáltal veszélyezteti a működés biztonságát, a hálózat egységét. Az ajánlat elutasításának alapjául szolgáló objektív műszaki okokat megvalósíthatósági vizsgálattal kell igazolni.

(4) Az ajánlat objektív gazdasági okok miatt akkor utasítható vissza, ha az ajánlatban megjelölt díjak olyan mértékben eltérnek a költségektől (beleértve a szokásos hasznot is), hogy a megállapodás a felek megítélése szerint nem lehetséges. A kötelezett szolgáltató nem utasíthatja el az ajánlatot azért, mert a jogosult szolgáltató által felajánlott, illetve nyújtani kívánt szolgáltatásra nem tart igényt.

(5) Az ajánlat elutasításával kapcsolatban a szolgáltatók az Eht. 49. §-a szerinti jogvitát kezdeményezhetnek, illetve az e rendelet 29. §-ában foglalt eljárást is igénybe vehetik.

A hálózati szerződés tartalma

7. §

(1) A hálózati szerződésnek rendelkeznie kell legalább - az Eht. 88. § (2) bekezdésével összhangban - a melléklet szerinti tartalommal.

(2) Amennyiben a kötelezett szolgáltatónak referenciaajánlatot is kell készítenie, akkor az e §-ban foglaltakat a referenciaajánlatra vonatkozó szabályokkal összhangban kell alkalmazni.

(3) A helyi hurok részleges átengedéséről és a helyi bitfolyam hozzáférésről szóló szerződésben az (1) bekezdésben foglaltakon túl rendelkezni kell

a) az előfizető számára a kötelezett szolgáltató által továbbra is nyújtandó szolgáltatások köréről,

b) az előfizető számára a kötelezett, illetőleg a jogosult szolgáltató által nyújtandó szolgáltatások körének módosításáról, az előfizető, a jogosult szolgáltató, illetőleg a kötelezett szolgáltató jogairól és kötelezettségeiről e tekintetben, továbbá a megállapodásukkal kapcsolatos eljárási szabályokról, illetve tartalmi elvekről.

(4) Helyi hurok részleges átengedése esetén az előfizető számára a kötelezett szolgáltató által továbbra is nyújtandó szolgáltatások körét a szerződés megkötésekor a kötelezett szolgáltatónak az átengedés iránti igény bejelentésekor fennállt előfizetői szerződése alapján kell megállapítani.

(5) Amennyiben a jogosult szolgáltató erre igényt tart, a helyi hurok teljes átengedése esetén a kötelezett szolgáltató köteles biztosítani a kábel üzemeltetését és ennek körében hibabehatárolást, hibajavítást és a hibamegelőző tevékenységet.

(6) Helyi hurok átengedésére és helyi bitfolyam átengedésére vonatkozó szerződés esetén a kötelezett szolgáltató legalább 12 hónappal a munkálatok megkezdése előtt köteles tájékoztatni a jogosult szolgáltatót az átengedéssel érintett rendező áthelyezéséről, és a szerződésben foglaltak további teljesítésének lehetséges módjairól, feltételeiről. E tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a kötelezett szolgáltató költségére kell elvégeztetni a rendező áthelyezésével kapcsolatban, a jogosult oldalán felmerült valamennyi műszaki változtatást.

(7) Helyi hurok átengedésre vonatkozó, illetve helyi bitfolyam hozzáférési igény esetén a jogosult szolgáltató köteles a hálózati szerződésben kikötött megfelelő időben tájékoztatni a kötelezett szolgáltatót a várhatóan újonnan igénylésre kerülő helyi hurkok és helyi bitfolyam hozzáférés módjáról és mennyiségéről, az igénylésre kerülő terület meghatározásával legalább központonként.

8. §

(1) A hozzáférést, illetve összekapcsolást azon a hálózati végponton kell biztosítani, ahol azt a jogosult szolgáltató kéri, kivéve, ha az a kötelezett szolgáltató objektív műszaki okokkal alátámasztott véleménye szerint nem lehetséges.

(2) A helyhez kötött telefon, illetve bérelt vonali szolgáltatást nyújtó kötelezett szolgáltató köteles azon a számozási területen, ahol ilyen hálózatot üzemeltet, legalább egy hozzáférési, illetőleg összekapcsolási célú hálózati végpontot felajánlani.

(3) Az előfizetői hozzáférést biztosító kötelezett szolgáltató a hálózati szerződésben jogosult kikötni a jogosult szolgáltatóval bonyolított hívások minőségének és sikerességének elvárható minimális határértékeit, valamint az ennek érvényesítésével kapcsolatos értesítési és egyeztetési eljárást.

9. §

(1) A felek megállapodhatnak úgy, hogy a szolgáltatást összekapcsolási, illetve hozzáférési célú hálózati végpontonként - a hálózati szerződésben meghatározott ütemezés szerint - fokozatosan kezdik meg.

(2) A felek legalább egy évig kötelesek megőrizni az elszámolás alapját képező forgalmi adatokat a megfelelő bontásban.

(3) A felek kötelesek egymást a hálózatban tervezett minden olyan műszaki módosításról, amelyek a felek szerződésből fakadó lényeges jogaira és kötelezettségeire kihatnak legalább 90 nappal - egyéb esetekben legalább 30 nappal - előbb értesíteni, és arról a másik féllel egyeztetni. A felek ennél hosszabb, de legfeljebb 6 hónapos értesítési időben is megállapodhatnak, ha az a módosítással összefüggő változásokra való felkészüléshez szükséges.

(4) A jelentős piaci erővel rendelkező kötelezett szolgáltató legalább 12 hónappal megelőzően köteles tájékoztatni a jogosult szolgáltatót a hálózatban várható azon műszaki módosításokról, amelyek a felek szerződésből fakadó lényeges jogaira és kötelezettségeire kihatnak.

10. §

(1) A hálózati szerződésben meg kell állapodni a kiegészítő szolgáltatások nyújtásának, így különösen a helymegosztás feltételeiben.

(2) A hálózati szerződésben - amennyiben a szolgáltatás típusa közvetítőválasztást tesz lehetővé, a közvetítőválasztásról szóló külön jogszabály, illetve az NHH határozata rendelkezéseivel összhangban - meg kell állapodni a közvetítőválasztás alábbi feltételeiről:

a) a szolgáltatás folytonosságának az előfizető részére történő biztosításáról,

b) a közvetítőválasztással összefüggő nem szabályozott tevékenységek végzéséről,

c) abban az esetben, amikor az előfizető valamely szolgáltatás igénybevétele céljából a feleken kívüli szolgáltatót választ előválasztás vagy hívásonkénti előtétválasztás keretében, a megállapodásukkal kapcsolatos eljárási szabályokról, illetve tartalmi elvekről.

(3) A feleknek telefon szolgáltatás esetében biztosítaniuk kell jelzésátviteli rendszereik együttműködését.

(4) Jogszabály eltérő rendelkezése vagy a felek közötti eltérő megállapodás hiányában az előfizetővel kötött előfizetői szerződés részét képező általános szerződési feltételekben a szolgáltatás minőségéért (hibás teljesítés) az előfizetővel szemben az a szolgáltató felel, aki az előfizető által igénybe vett szolgáltatás nyújtására az előfizetővel szerződést kötött.

(5) Ha a jogosult szolgáltató híváskezdeményezéssel történő közvetítőválasztás keretében közvetítő szolgáltatónak minősül, vagy a hozzáférési, összekapcsolási célú hálózati végponton keresztül Internet szolgáltatást telefonhálózaton keresztül nyújt, és a kötelezett szolgáltatóval megállapodott abban, hogy telefonhálózaton keresztül történő Internet elérés forgalmi díjait maga számlázza az előfizető részére, a kötelezett szolgáltató köteles a jogosult szolgáltatónak a jogosult szolgáltató előfizetőinek hívásaival kapcsolatban havonta egyszer, a tárgyhónapot követő negyedik munkanapig informatikai feldolgozásra alkalmas adathordozón átadni az alábbi adatokat:

a) a hívást kezdeményező előfizető előfizetői száma;

b) a hívott előfizető előfizetői száma;

c) a hívás kezdetének ideje (év, hó, nap, óra, perc, másodperc);

d) a tartásidő;

e) az előfizető neve;

f) az előfizető címe, székhelye;

g) a számlázási név;

h) a számlázási cím.

A hálózati szerződés teljesítése

11. §

(1) A felek a szerződéskötést követő 10 napon belül kötelesek megkezdeni a teljesítéshez szükséges üzembe helyezési vizsgálat lefolytatását.

(2) A felek közötti eltérő megállapodás hiányában, a kötelezett szolgáltató a sikeres üzembe helyezési vizsgálat esetén a szerződés megkötését követően a lehető legkorábbi időpontban köteles megkezdeni a hozzáférési, illetve az összekapcsolási szolgáltatás nyújtását a jogosult szolgáltató számára a felek által megjelölt egy vagy több összekapcsolási, illetve hozzáférési hálózati végponton.

(3) A szerződésben foglalt teljes szolgáltatás nyújtását - a felek közötti eltérő megállapodás hiányában - legkésőbb a szerződéskötést követő 30. napon belül meg kell kezdeni.

A hálózati szerződés módosítása

12. §

(1) A hálózati szerződés módosítására a megkötésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A kötelezett szolgáltató kezdeményezheti a hálózati szerződés módosítását, ha a szerződéskötési kötelezettsége már nem áll fenn, és a szerződést módosítva kívánja fenntartani.

(3)[9] Amennyiben a hálózati szerződésre vonatkozó jogszabály vagy a Tanácsnak a szerződéskötési kötelezettség feltétételeinek fennállását megállapító döntése, illetve jogszabály módosul, a felek kötelesek a hálózati szerződést annak megfelelően 60 napon belül módosítani, kivéve, ha jogszabály vagy a Tanács döntése másként rendelkezik.

A hálózati szerződés megszűnése

13. §

(1) A hálózati szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

a) jogosult szolgáltató felmondásával a szerződésben meghatározott felmondási idő eltelte után, mely nem lehet rövidebb 60 napnál (rendes felmondás),

b) bármely fél azonnali hatályú felmondásával (rendkívüli felmondás),

c) a határozott idő lejártával, amennyiben a felek eltérően nem rendelkeznek,

d) a felek közös megegyezésével,

e) az egyik fél jogutód nélküli megszűnésével,

f) ha ugyanaz a fél lesz a jogosult és a kötelezett,

g) a kötelezett szolgáltató (3) bekezdésben meghatározott felmondása esetén.

(2) A kötelezett szolgáltató a hatóságtól kérheti annak megállapítását, hogy szerződéskötési kötelezettsége egy vagy több jogosult szolgáltatóval szemben már nem áll fenn, mert az már nem szükséges az előfizetők közötti összeköttetés biztosítása érdekében.

(3)[10] Amennyiben az NHH megállapítja, hogy a kötelezett szolgáltató esetében szerződéskötési kötelezettség feltételei már nem állnak fenn, a kötelezett szolgáltató az NHH döntésének jogerőre emelkedésétől számított 60. napra a szerződést felmondhatja.

(4) A hálózati szerződés bármely fél általi rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntethető meg:

a) a díjfizetési kötelezettség megszegése esetén, ha a szolgáltató előzőleg - legalább 30 napos határidő tűzésével, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel - felszólította a szerződésszegő másik felet a szerződésszegés megszüntetésére, és a határidő eredménytelenül telt el,

b) a hálózat egységének veszélyeztetése esetén, ha a szolgáltató előzőleg - legalább 15 napos határidő tűzésével, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel - felszólította a szerződésszegő másik felet a szerződésszegés megszüntetésére, és a határidő eredménytelenül telt el,

c) a másik fél ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul,

d) a másik fél az együttműködésre vonatkozó szabályokat súlyosan megszegi.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott eset nem akadálya a szolgáltatónak a szerződés teljesítésének korlátozására vonatkozó szerződésben meghatározott joga gyakorlásának, így a szolgáltatás szüneteltetésének vagy a hálózat egységét veszélyeztető másik fél ideiglenes lekapcsolásának.

(6) A felek kötelesek felmondásukat írásba foglalni és indokolni.

III. Fejezet

REFERENCIAAJÁNLATOK

Hozzáférési, összekapcsolási és helyi hurok átengedésére vonatkozó referenciaajánlat

14. §

(1) A referenciaajánlat készítésére és közzétételére kötelezett szolgáltatót, a referenciaajánlatban foglalt hálózati szerződés megkötésére irányuló kezdeményezés esetén szerződéskötési kötelezettség terheli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződéskötési kezdeményezés kizárólag akkor utasítható vissza, ha objektív ismérvek alapján műszakilag nem kivitelezhető, illetve a hálózat egysége ezáltal nem tartható fenn.

(3) A referenciaajánlatban a referenciaajánlat készítésére kötelezett a szolgáltatásokat és az alkalmazott feltételeket úgy köteles kialakítani, hogy az elősegítse a hatékony verseny kialakulását.

Helyi hurok és helyi bitfolyam átengedése

15. §

(1) Nem áll fenn a 14. § (1) bekezdés szerinti kötelezettség a helyi hurok hozzáférés teljes átengedése tekintetében, ha az előfizető a helyi hurok átengedésének 24. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt időpontjáig nem rendezte valamennyi díjtartozását a kötelezett szolgáltató felé.

(2) A helyi hurok hozzáférés átengedése és az ezekhez kapcsolódó közös eszközhasználat érdekében a kötelezett és a jogosult szolgáltató keretszerződést köthet meghatározott földrajzi területen, határozott időn belüli átengedésre.

(3) A kötelezett szolgáltató kizárólag akkor nyújthat bitfolyam hozzáférési szolgáltatást egy adott helyi hurkot illetően, ha a referenciaajánlatában lehetővé teszi a kérdéses helyi hurkon a helyi bitfolyam hozzáférést és az ehhez szükséges közös eszközhasználatot.

(4) A helyi bitfolyam hozzáférésre a helyi hurok átengedésére (a továbbiakban együttesen: átengedés) vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Referenciaajánlatok tartalma

16. §

(1) A referenciaajánlatoknak - az Eht. 172-175. §-aival összhangban - értelemszerűen tartalmazniuk kell különösen

a) a hozzáférés, összekapcsolás, átengedés általános feltételeit, beleértve az előrendelést,

b) az ajánlattételi és szerződéskötési eljárás részletes szabályait,

c) a referenciaajánlat módosítása esetén szükséges szerződésmódosítással kapcsolatos eljárást,

d) a referenciaajánlat megszűnésének esetén követendő eljárást, az alkalmazandó határidőket,

e) a hozzáférés, összekapcsolás, átengedés földrajzilag meghatározott pontjait telephelyenkénti bontásban, és - ha ez a kötelezett szolgáltató szándéka szerint nem egységes - a helymegosztás legrövidebb időtartamát, mely legalább egy év,

f) a hozzáférés, összekapcsolás, átengedés lehetséges műszaki megoldásait,

g) a hozzáférés, összekapcsolás, átengedés alkalmazható átviteli utakat,

h) a megajánlott hozzáférési, összekapcsolási, átengedési, illetve ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat,

i) az interfészek megjelölését,

j) a szolgáltatásminőséget (beleértve az üzemeltetés, karbantartás feltételeit is) és a rendelkezésre álló kapacitásokat,

k) a támogató (kezelői, segélykérő, tudakozó) szolgáltatásokat,

l) az emelt szintű szolgáltatásokat,

m) a közvetítőválasztás feltételeit,

n) a számhordozhatóság feltételeit,

o) az átalánydíjas Internet híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás esetén az egyes összekapcsolási pontokon kínált maximális forgalmi kapacitás nagyságát,

p) a közös eszközhasználat feltételeit, így különösen a helymegosztás keretében a jogosult szolgáltató elektronikus hírközlő eszközeinek elhelyezési lehetőségeit és a biztosítható műszaki körülményeket a kötelezett szolgáltató telephelyén vagy az elhelyezés alternatív lehetőségeit,

q) a fenti szolgáltatások árait és alkalmazási feltételeiket,

r) a felek közötti együttműködés szabályait így különösen a referenciaajánlatban meghatározott határidők bármelyikének kötelezett vagy jogosult szolgáltató általi elmulasztása esetén alkalmazandó kötbéreket, az együttműködési kötelezettség körében.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja esetén a jelentős piaci erővel rendelkező helyhez kötött telefon szolgáltató köteles a Tanács által a referenciaajánlat elbírálása során meghatározott, több számozási területre kiterjedő hozzáférési, illetőleg összekapcsolási célú hálózati végpontot is felajánlani.

(3) Amennyiben az átengedésre vonatkozóan az NHH külön referenciaajánlat közzétételének kötelezettségét állapítja meg, annak tartalmaznia kell különösen az (1) bekezdés a)-m) és p)-r) pontjaiban foglaltakat, továbbá

a) a kötelezett szolgáltató által, a helyi hurok frekvenciatervére figyelemmel objektív technikai ismérvek alapján szükségesnek ítélt, megfelelő szabványokkal alátámasztott nem kötelező jellegű berendezésválasztékot,

b) helyi hurok részleges átengedése esetén a helyi hurokban rendelkezésre álló átviteli kapacitáshoz való hozzáférés feltételeit,

c) a hálózat architektúrájával kapcsolatos, az átengedési szerződés megkötéséhez szükséges minden lényeges információt,

d) a hálózatban alkalmazott fizikai áramkör lényeges műszaki jellemzőit,

e) a helyi hurokban alkalmazható széles sávú átvitelt biztosító technológiák berendezéseire vonatkozó specifikációkat, a más rendszerekkel való interferencia elkerüléséhez szükséges EMC követelményeket,

f) az információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeit, így különösen a kötelezett szolgáltató üzemeltetés támogató rendszereihez, információs rendszereihez és adatbázisaihoz való hozzáférés feltételeit előrendelés, ellátás, megrendelés, karbantartási és javítási igény és számlázás esetében,

g) az esetleges keretszerződés feltételrendszerét.

(4) A szerződéskötési eljárás részletes szabályai körében meg kell határozni különösen

a) a szerződéskötés elektronikus formán kívüli kezdeményezésére rendszeresített helyiségeket, azok nyitvatartási idejét,

b) a szerződéskötés elektronikus formában történő kezdeményezésének lehetőségét és körülményeit azzal, hogy a kötelezett szolgáltató nem zárhatja ki az elektronikus formán kívüli kezdeményezést.

(5) A (3) bekezdés g) pontja szerinti keretszerződésben különösen szolgáltatások igénybevételének meghatározott időszakra vonatkozó mennyiségi paramétereit (meghatározott mennyiségű előfizetői hurok adott földrajzi területen, határozott időn belüli átengedését, meghatározott mennyiségű híváspercet, meghatározott adatátviteli kapacitás lekötését stb.) lehet rögzíteni.

(6) A referenciaajánlatban meg lehet állapítani a felelősségmegosztás meghatározásának műszaki és jogi szempontjait arra az esetre nézve, ha a referenciaajánlat szerinti szerződés érdekében a kötelezett és a jogosult szolgáltató valamely elektronikus hírközlő eszközt, hálózatrészt közösen használ.

(7) A referenciaajánlat-tervezethez csatolni kell az Eht. 58. § (2) bekezdésében meghatározottakat.

(8) Amennyiben e rendelet, különös tekintettel a kiegészítő szolgáltatások díjazási alapelveire, módosul, ennek megfelelően a referenciaajánlatokat is módosítani kell. A referenciaajánlatok módosítására e fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(9) A referenciaajánlatban rögzíteni kell, hogy amennyiben valamely helyi hurok átengedés objektív ismérvek alapján műszakilag több jogosult szolgáltató részére nem valósítható meg, az átengedéseket érkezési sorrendben kell megvalósítani azzal, hogy amennyiben az átengedés a jogosult szolgáltató hibájából nem valósult meg a szerződéskötési kezdeményezés elfogadásától számított 20 napon belül, a sorban következő szolgáltató tekintendő jogosult szolgáltatónak.

A referenciaajánlat módosítása

17. §

(1) A referenciaajánlat közzétételére kötelezett szolgáltató a referenciaajánlat módosítására irányuló kérelemben köteles megjelölni az Eht. 60. § (2) bekezdésében foglaltakat, továbbá köteles csatolni az Eht. 60. § (3) bekezdésében meghatározottakat.

(2) Nem minősül a referenciaajánlat módosításának, ha

a) a kötelezett szolgáltató a mintaszerződést, illetve adatlapot módosítja úgy, hogy azok módosított tartalma is megfelel a referenciaajánlat feltételeinek, valamint

b) a referenciaajánlat módosítását a Tanács az Eht. 59. § (8) bekezdése szerint előírja.

(3) Az eredeti referenciaajánlat alapján kötött szerződések módosításakor a felek az Eht. 60. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kötelesek eljárni.

Referenciaajánlatok nyilvántartása

18. §

(1) Az NHH a jóváhagyott vagy megállapított referenciaajánlatokat nyilvántartja. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a)[11] az NHH döntésének számát, keltét, jogerőre emelkedésének időpontját, előzetes végrehajthatóságának esetleges felfüggesztését és a referenciaajánlat hatálybalépésének időpontját,

b) a referenciaajánlattal kapcsolatos esetleges bírósági eljárás adatait és a döntések lényeges elemeit,

c)[12] ha az NHH megállapította a referenciaajánlat készítési kötelezettség megszűnését, e döntés számát, keltét, jogerőre emelkedésének időpontját és előzetes végrehajthatóságának esetleges felfüggesztését,

d) a referenciaajánlat hatálya megszűnésének időpontját.

(2) A referenciaajánlatokkal kapcsolatos nyilvántartás melléklete tartalmazza a jóváhagyott, illetve megállapított referenciaajánlatokkal kapcsolatban

a) annak szövegét és mellékleteit, valamint a kötelezett szolgáltató által alkalmazni kívánt és a referenciaajánlathoz benyújtott mintaszerződést, illetve adatlapot,

b) a referenciaajánlat módosítására irányuló kérelmet,

c)[13] a referenciaajánlat módosításának, illetőleg az azt megváltoztató egyéb döntésnek a szövegét önállóan, illetve az eredeti szöveggel egységes szerkezetbe foglalva.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti nyilvántartásba bárki betekinthet, továbbá azt az NHH internetes oldalán közzéteszi.

Szerződéskötés referenciaajánlat alapján

19. §

(1) A jogosult szolgáltató az NHH által a jóváhagyott, vagy megállapított referenciaajánlatban rögzített helyen, időpontokban, illetőleg - elektronikus forma esetén - az ott előírt módon jogosult kezdeményezni a hálózati szerződés megkötését.

(2) Az eljárásra, valamint a szerződéssel kapcsolatos egyéb kérdésekre a 4-12. §, valamint a referenciaajánlat erre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(3) A referenciaajánlat alapján a szerződést a szerződéskötési kezdeményezés kézhezvételétől, illetve az 5. § (2) bekezdésében írt időponttól számított 15, illetve az 5. § (3) bekezdés szerinti ajánlat, illetve pótlólagos adatközlés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

(4) Ha a kötelezett szolgáltató a kezdeményezés elfogadása mellett dönt és a helymegosztás kialakításához építési engedély szükséges, az engedély iránti kérelmet a kötelezett szolgáltató a (3) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 15 napon belül köteles benyújtani.

Átengedésre vonatkozó referenciaajánlat alapján kötött hálózati szerződések különös szabályai

20. §

(1) Átengedés esetén az ajánlatnak, illetve referenciaajánlat alapján kötött szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a helyi hurok megjelölését, melyre a jogosult szolgáltató szerződést kíván kötni,

b) a jogosult szolgáltató azon nyilatkozatát, hogy a referenciaajánlatban biztosított keretek között szerződést kíván kötni,

c) azt, hogy a jogosult szolgáltató teljes vagy részleges átengedést igényel,

d) a szerződésnek a jogosult szolgáltató által igényelt időtartamát,

e) a jogosult szolgáltatónak a helymegosztással, illetve eszközhasználattal kapcsolatos igényeit, illetőleg az általa e tekintetben javasolt - a referenciaajánlattól eltérő - megoldást.

(2) Előrendelési eljárás keretében a jogosult szolgáltató kezdeményezésére a kötelezett szolgáltató köteles a jogosult szolgáltató számára hozzáférhetővé tenni a meghatározott területen megvalósítandó átengedéshez szükséges hálózati alapinformációkat, amely tartalmazza

a) térkép formájában a helyhez kötött telefon központok elhelyezkedését és a hozzá kapcsolódó helyi vonalak számát, valamint a lefedett területet,

b) a meghatározott területen lehetséges helymegosztási helyeket, így különösen a rendezőket,

c) a következő 12 hónapban az adott területen tervezett helyi hurok felújításokat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hálózati alapinformációkhoz való hozzáféréshez nem szükséges előfizetővel kötött előszerződés vagy szerződés.

(4) Az előfizető a jogosult szolgáltatót az átengedés megvalósításáról szóló előszerződésben felhatalmazhatja az átengedéshez szükséges előfizetői adatai és hálózati információi megismerésére.

(5) Amennyiben a jogosult szolgáltató rendelkezik a (4) bekezdésben írott előszerződéssel - amelyet a kötelezett szolgáltató kérésére az előfizető írásos nyilatkozatával köteles igazolni - a kötelezett szolgáltató köteles a jogosult szolgáltató számára hozzáférhetővé tenni az átengedéshez szükséges további információkat, amelyek tartalmazzák

a) a helyi hurok műszaki jellemzőit, így különösen a hurok hosszát az előfizetőtől a helymegosztás helyéig, a vezeték átmérőjét, továbbá minden olyan kifejtést vagy elektronikus hírközlő eszköz jelenlétét, amely a helyi hurok frekvenciaspektrumának használatát korlátozza vagy akadályozza a helyi hurkon az analóg telefon szolgáltatásnál nagyobb sávszélességű szolgáltatás nyújtását,

b) az előfizető valamennyi telefonszámát,

c) olyan részletezett vonaladatokat, amelyek a helyi hurok azonosításához szükségesek.

(6) A kötelezett szolgáltató a (2) bekezdésben és az (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott hálózati információkhoz való hozzáférést előzetes titoktartási szerződés megkötésétől teheti függővé, amely azonban nem járhat a jogosult szolgáltató számára aránytalan teherrel.

21. §

(1) Az átengedés kezdeményezésére jogosult szolgáltató a referenciaajánlatban rögzített helyen, időpontokban, illetőleg - elektronikus forma esetén - az ott előírt módon jogosult kezdeményezni az átengedésére irányuló szerződés megkötését.

(2) Az átengedésére irányuló szerződéskötés csak konkrétan meghatározott helyi hurok tekintetében kezdeményezhető.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződéskötési kezdeményezés esetén a jogosult szolgáltató köteles a kötelezett szolgáltató kérésére az előfizető írásos nyilatkozatával igazolni, hogy a kötelezett szolgáltató előfizetőjével előszerződést kötött.

(4) A jogosult szolgáltató csatolja az előfizető nyilatkozatát arról, hogy

a) helyi hurok részleges átengedése, illetve helyi bitfolyam hozzáférés esetén kívánja-e a kötelezett szolgáltatóval, illetőleg - ha van ilyen - a jogosult szolgáltatón kívüli másik jogosult szolgáltatóval fennálló érvényes helyi szerződését fenntartani,

b) helyi hurok teljes átengedése esetén kívánja-e hívószámát megtartani.

22. §

(1) A kötelezett szolgáltató az előírt összes adatot tartalmazó kezdeményezést - a megjelölt helyi hurok átengedésre való egyedi alkalmasságát is megvizsgálva - 15 napon belül köteles elbírálni, a jogosult szolgáltatót szerződéskötésre irányuló kezdeményezésének elfogadásáról vagy annak objektív műszaki okokon alapuló elutasításáról tájékoztatni.

(2) Ha a kötelezett szolgáltató a kezdeményezés elfogadása mellett dönt és a helymegosztás kialakításához építési engedély szükséges, az engedély iránti kérelmet a kötelezett szolgáltató az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 15 napon belül köteles benyújtani.

23. §

(1) A kötelezett szolgáltató a szerződéskötésnek a jogosult szolgáltató általi kezdeményezését objektív műszaki okok miatt akkor utasíthatja el, ha az érintett átengedésre vonatkozó egyedi vizsgálat megállapítja, hogy

a) a jogosult szolgáltató által megjelölt létesítés és működtetés megvalósítására az adott helyi hurok hossza, keresztmetszete vagy az adott hálózati elem nem megfelelő, vagy

b) az átengedés esetén a hálózat egysége nem lenne fenntartható, vagy

c) az igényelt átengedés esetében a jóváhagyott referenciaajánlatban rögzített helymegosztási, illetőleg eszközhasználati lehetőségek egyike sem érhető már el a jogosult szolgáltató kezdeményezésének időpontjában, mert a kötelezett szolgáltató más jogosult szolgáltatóval kötött helyi hurok átengedésére irányuló szerződés teljesítése miatt már nem tudja ezen lehetőségeket biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja miatti elutasítás kézhezvételétől számított 30 napon belül a jogosult szolgáltató a kezdeményezést kiegészítve a referenciaajánlatban foglaltaktól eltérő helymegosztási és eszközhasználati megoldást javasolhat, mellyel kapcsolatban a kötelezett szolgáltató a 22. § szerint jár el.

Referenciaajánlat alapján kötött hálózati szerződés teljesítése

24. §

(1) A kötelezett szolgáltató a hozzáférést, összekapcsolást a lehetséges legkorábbi időpontban, de a szerződéskötést követő legfeljebb 30, illetve az átengedést a lehetséges legkorábbi időpontban, de a szerződéskötést követő legfeljebb 15 napon belül köteles megvalósítani, vagy lehetővé tenni.

(2) Átengedés esetén a felek - a helymegosztás feltételeinek biztosítása érdekében - jogosultak a 11. § (3) bekezdése szerinti időtartam helyett legfeljebb 60 napos időtartamban megállapodni a szerződés megvalósítása tekintetében, ha még nincs közöttük ugyanazon rendezőhöz tartozó helyi hurok átengedésére vonatkozó szerződés. Ha a helymegosztás kialakításához építési engedély szükséges, a 60 napos határidőt az építési engedély jogerőre emelkedésétől kell számítani.

(3) A helyszínek kialakításának optimális megvalósíthatósága érdekében a kötelezett szolgáltató a jogosult szolgáltatókkal közösen próbaüzem keretén belül jogosult az összekapcsolás, hozzáférés, illetve az átengedés részletes feltételeit kialakítani.

(4) Ha az összekapcsolás, hozzáférés, illetve átengedés a kötelezett szolgáltató, kábelrendezőjének, illetve rendezőjének területén történik, ezen belül a kötelezett szolgáltató jogosult megjelölni a csatlakoztatást szolgáló kábelrendezőt, illetve rendezőt.

(5) A szerződés teljesítése során a felek kötelesek kölcsönösen együttműködni, így különösen a következő területeken:

a) zavarelhárítás, a szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében,

b) hibaelhárítás,

c) karbantartás,

d) fejlesztés, így különösen a rendező áthelyezése,

e) adatközlés és adatvédelem,

f) a hívó előfizető számának átadása,

g) közvetítőválasztás során követendő eljárás külön jogszabályban meghatározott szabályai,

h) a számhordozás során követendő eljárás külön jogszabályban meghatározott szabályai,

i) a hívásátirányítás, hívásátadás, valamint az előfizetői díjszámlázás,

j) az egymás közötti forgalom- és költségelszámolás.

25. §

(1) A kötelezett, illetve a jogosult szolgáltatók nem korlátozhatják egymás szabályszerű szolgáltatásnyújtását, kivéve, ha a partnerszolgáltató hálózatában keletkezett hiba veszélyezteti a másik szolgáltató elektronikus hírközlő eszközének biztonságát, szolgáltatásnyújtását.

(2) A helyi hurok részleges átengedése, illetve a bitfolyam hozzáférés átengedése esetén az átengedéshez szükséges kapcsolódó eszközöket (elválasztó szűrőket), illetve a helyi bitfolyam hozzáférés biztosításához szükséges hálózati eszközöket a szerződés szerinti fél biztosítja és üzemelteti.

26. §

Átengedés esetén a felelősségmegosztásra vonatkozó külön megállapodás hiányában az előfizető felé történő hibás teljesítés esetén a jogosult szolgáltató felelős, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hibát elháríthatatlan külső ok vagy a hozzáférésre kötelezett szolgáltató felróható magatartása okozta.

Referenciaajánlat alapján kötött hálózati szerződés módosítása

27. §

(1)[14] Ha a hatóságnak a referenciaajánlat módosítása jóváhagyásáról szóló döntése jogerőre emelkedik, a hálózati szerződést ennek megfelelően 30 napon belül kell módosítani, kivéve, ha az NHH döntése másként rendelkezik.

(2) A hálózati szerződés módosítható, ha az NHH megállapítja, hogy a kötelezett szolgáltató referenciaajánlat adási kötelezettsége már nem áll fenn, és a felek a hálózati szerződést módosítva kívánják fenntartani.

(3) A referenciaajánlat alapján kötött hálózati szerződés módosítására irányuló eljárásban a megkötés szabályait kell megfelelően alkalmazni, valamint a referenciaajánlat erre vonatkozó rendelkezéseit.

Referenciaajánlat alapján kötött hálózati szerződés megszűnése

28. §

(1) Referenciaajánlat alapján kötött hálózati szerződés hatályát nem érinti, ha az NHH megállapítja, hogy a kötelezett szolgáltató referenciaajánlat adási kötelezettsége már nem áll fenn.

(2) Referenciaajánlat alapján kötött hálózati szerződés megszűnésére a 13. §-ban, illetve az Eht. 61. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

IV. Fejezet

ELJÁRÁS MŰSZAKI OKOK MIATTI ELUTASÍTÁS ESETÉN

29. §

(1)[15] Ha a kötelezett szolgáltató objektív műszaki okok miatt elutasítja az összekapcsolásra, hozzáférésre, átengedésére irányuló szerződéskötést, a felek - 50-50%-os arányban viselt - költségére elvégzett, és a jogosult által nem vitatott műszaki vizsgálatokról készült dokumentumokat köteles a jogosult szolgáltató részére átadni és az NHH részére betekintést biztosítani.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott elutasítás kézhezvételétől számított 10 napon belül a jogosult szolgáltató, vagy az általa megbízott független szakértő a műszaki megvalósíthatóság tekintetében műszaki vizsgálatot végezhet, amely vizsgálathoz a kötelezett szolgáltató köteles megadni minden szükséges segítséget. A vizsgálat eredményét a jogosult szolgáltató a vizsgálat befejezésétől számított 10 napon belül közli a kötelezett szolgáltatóval.

(3) Amennyiben ez utóbbi műszaki vizsgálat azt állapítja meg, hogy a szerződéskötés objektív műszaki okok miatt nem lehetséges, a jogosult szolgáltató viseli mind a kötelezett szolgáltató, mind az általa végzett vizsgálat költségét. Amennyiben a műszaki vizsgálat azt állapítja meg, hogy a szerződéskötés műszakilag lehetséges, a kötelezett szolgáltató viseli mind az általa, mind a jogosult szolgáltató által végzett vizsgálat költségét.

(4) A (2) bekezdés szerinti műszaki vizsgálat eredményének kézhezvételétől számított 10 napon belül a kötelezett szolgáltató kérheti jogvitás eljárás lefolytatását. A kérelemhez csatolni kell a műszaki vizsgálatokról készült dokumentumokat. Amennyiben a Tanács az eljárás eredményeként megállapítja, hogy a kötelezett szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli, a kötelezett szolgáltató viseli mind a műszaki vizsgálatok, mind az eljárás költségét. Amennyiben a Tanács az eljárás eredményeként megállapítja, hogy a kötelezett szolgáltató szerződéskötési kötelezettsége nem áll fenn mind a műszaki vizsgálatok, mind az eljárás költségét a jogosult szolgáltató viseli.

(5)[16] A Tanács eljárásában az ügyintézési határidő harminc nap.

V. Fejezet

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Általános rendelkezések

30. §

(1) A referenciaajánlat közzétételére kötelezett szolgáltató a referenciaajánlatban köteles rendelkezni, más kötelezett szolgáltató a jogosulttal kötött hálózati szerződésben köteles megállapodni a hálózati alapszolgáltatás jellegétől függően a (2) bekezdésben meghatározott kiegészítő szolgáltatásokról.

(2) Kiegészítő szolgáltatások különösen:

a) Helymegosztási szolgáltatások;

b) Közvetítőválasztási szolgáltatások:

ba) közvetítő előválasztás beállítása,

bb) közvetítő választó előtét beállítása;

c) Csatlakozónyaláb szolgáltatás;

d) Közös eszközhasználat;

e) Műszaki vizsgálatok, megvalósíthatósági vizsgálatok:

ea) egyedi részletes hurok alkalmassági vizsgálat,

eb) összekapcsolás, hozzáférés megvalósíthatósági vizsgálat, átadás-átvételi vizsgálatok:

ec) próbavizsgálat,

ed) próbaüzem,

ef) üzembe helyezési vizsgálat.

(3) A (2) bekezdés ec) alpontja szerinti próbavizsgálat nem indokolt abban az esetben, ha a jogosult szolgáltató hálózata a kötelezett szolgáltatónál rendszeresített elektronikus hírközlő eszközökkel megegyező típusú hardvert és szoftvert tartalmaz. Ha a jogosult szolgáltató az adott vizsgálatot előzetesen elvégezte vagy elvégeztette, és erről gyártói vagy kijelölt (akkreditált) laboratóriumi minőségigazolással rendelkezik, a próbavizsgálat elvégzése helyett elegendő a vonatkozó tanúsítványok, szükség esetén a vizsgálati jegyzőkönyvek, bemutatása a kötelezett szolgáltató részére.

(4) Amennyiben a jogosult szolgáltató is képes valamely kiegészítő szolgáltatás nyújtására, a kötelezett szolgáltató nem kötelezheti a jogosult szolgáltatót annak igénybevételére.

Csatlakozónyaláb

31. §

(1) Csatlakozónyaláb szolgáltatással kapcsolatban közelvégi csatlakozónyaláb esetén a jogosult szolgáltató igényel helymegosztást a kötelezettől annak telephelyén, míg túlvégi csatlakozónyaláb esetén nem igényel helymegosztást.

(2) Közelvégi csatlakozónyaláb esetén a szolgáltatás nyújtása a jeleknek megfelelő áthidaló kábelen történő átvitele útján, túlvégi csatlakozónyaláb esetén a jogosult szolgáltató ingatlanán a kötelezett által elhelyezett átvitel-technikai elektronikus hírközlési berendezés (a továbbiakban: berendezés) felhasználásával történik.

(3) A közelvégi csatlakozónyaláb az alábbi szakaszokból állhat:

a) a jogosult - vagy virtuális helymegosztás esetén a kötelezett - szolgáltató átviteltechnikai berendezése és a kötelezett szolgáltató kapcsolóberendezésének átadó rendezője közötti szakasz;

b) ha a jogosult szolgáltató csatlakozónyalábja nem a kötelezett szolgáltató ingatlanán lévő átviteltechnikai berendezésen, hanem kültéri létesítményben végződik, úgy az a) pontban írt szakaszon felül a jogosult szolgáltató kábelvégződése és az átviteltechnikai berendezés közötti második szakaszból.

(4) Helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén a csatlakozónyaláb minimális kapacitása E1 strukturált, PCM kódolású digitális link, ennél nagyobb kapacitás, csak ezen érték többszöröse lehet.

Helymegosztás

32. §

(1) A referenciaajánlatban, hálózati szerződésben meg kell állapítani azokat a módokat, ahogyan a kötelezett, illetőleg a jogosult szolgáltató a helymegosztást és a jogosult szolgáltató berendezéseinek elhelyezési lehetőségét biztosítja. Ennek keretében meg kell határozni különösen az Eht. 107. § (2) bekezdés a)-f) és i) pontjában foglaltakat, továbbá a fizikai helymegosztásra alkalmas helyeknek, illetve az objektív műszaki okok miatt elutasított helymegosztási helyeknek a jogosult szolgáltató általi megvizsgálásának feltételeit.

(2) A fizikai helymegosztást olyan térben kell biztosítani, amely lehetővé teszi a rendezőhöz, illetve egyéb, a hálózatok fizikai csatlakoztatását biztosító eszközhöz való hozzáférést hozzáférés, összekapcsolás, illetve átengedés létesítése és hibajavítás esetén. A rendelkezésre bocsátott térnek biztosítania kell az elektronikus hírközlő eszközök és az esetenként ott dolgozó személyek számára az alapvető működési és munkakörülményeket.

(3) A jogosult szolgáltató által használt elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatban követelményeket kizárólag az Eht. 107. § (5) bekezdésében foglalt célok érdekében lehet előírni.

(4) Amennyiben azt a (2)-(3) bekezdésben felsorolt célok nem indokolják, a kötelezett szolgáltató nem kötheti a hálózati szerződés megkötését helymegosztási szolgáltatás igénybevételéhez akkor, ha a felek között fennálló, korábban kötött hálózati szerződés keretében biztosított helymegosztás alapján, a jogosult megítélése szerint elegendő hely áll a jogosult szolgáltató rendelkezésére.

33. §

(1) A fizikai helymegosztást, amennyiben lehetséges és azt a jogosult szolgáltató kéri, a szolgáltatók által használt helyiségrészek fizikai elválasztásával kell megvalósítani, egyéb esetben elválasztás nélkül. Fizikai elválasztás esetén az indokolható leggazdaságosabb módot, a legkisebb költség elve alapján kell alkalmazni. Átengedés esetén a fizikai helymegosztást a kötelezett szolgáltató rendezőjéhez csatlakozó elkülönített átadókereten kell megvalósítani. A jogosult szolgáltató elektronikus hírközlő eszközei részére fizikai helymegosztás esetén a kötelezett szolgáltató minimum követelményként az alábbiakat köteles biztosítani

a) a kisfeszültségű általános villamosenergia és technológiai tápáram ellátást (230V AC, max. 10A, 2 kVA) villamosenergia hálózat, vagy dízeljogos tápáram ellátás útján,

b) a következő környezeti jellemzőket: hőmérséklet +5-+40 °C, relatív páratartalom: 5-85%,

c) a jogosult szolgáltató megengedett maximális disszipációja: 1200 W/szolgáltató,

d) a kötelezett szolgáltató hálózatához való csatlakozási lehetőséget,

e) tűzvédelem,

f) csatlakozás a földelő és villámvédelmi rendszerhez,

g) amennyiben ilyennel rendelkezik, beléptető rendszer,

h) világítás,

i) épületüzemeltetési szolgáltatások.

(2) Amennyiben helymegosztás köztes elérési ponton valósul meg és a kötelezett szolgáltatótól nem várható el az (1) bekezdésben foglaltak biztosítása, köteles a jogosult szolgáltató elektronikus hírközlő eszközei számára ugyanazon feltételeket biztosítani, mint amelyet saját elektronikus hírközlő eszközei számára biztosított.

(3) Távoli helymegosztás esetén az áramellátást a fizikai helymegosztásnak megfelelő szinten kell biztosítani. Biztosítani kell továbbá a kábelkiépítést a kábelrendező és az átadó rendező között, továbbá a kábelkifejtést az átadó rendezőre, valamint az egyedi hurok átkötést. Ha távoli helymegosztás esetén a jogosult szolgáltató rendelkezésére bocsátott helyen a kábelrendezőhöz csatlakoztató összekötő kábel nem áll a jogosult szolgáltató rendelkezésére, az összekötő kábel kiépítésére rendelkezésre kell bocsátani egy 5 cm átmérőjű csőnyílást a kábel alépítményben.

VI. Fejezet

A KIEGÉSZÍTŐ ÉS EGYES FORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJMEGÁLLAPÍTÁSI ALAPELVEI

34. §

(1) A kötelezett szolgáltatók a kizárólag a 30. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő szolgáltatások ésszerű, ellenőrizhető és indokolt díját köthetik ki a hálózati szerződésben. Referenciaajánlat alapján kötött szerződésben kizárólag a referenciaajánlatban meghatározott és az NHH által jóváhagyott díjak köthetők ki.

(2) Amennyiben a 30. § (2) bekezdésben meg nem említett kiegészítő szolgáltatás objektív tények alapján elengedhetetlen a kötelezett szolgáltató e rendeletben megállapított kötelezettségeinek teljesítéséhez, kérheti díjának a jogosult szolgáltató általi megfizetését. Amennyiben a jogosult szolgáltató annak szükségességét vagy mértékét vitatja, a kötelezett szolgáltató kérheti a jogvita eldöntését a hatóságtól. E jogvita nem érinti a kötelezett szolgáltató szerződéskötésre és annak teljesítésére vonatkozó e rendeletben megállapított kötelezettségeit.

(3) A 30. § (2) bekezdésében nem említett, a jogosult szolgáltató által kért kiegészítő szolgáltatás (pl. számlázás) díjában a felek szabadon állapodnak meg.

35. §

(1) A csatlakozónyaláb szolgáltatás díja a létesítés és az üzemeltetés költségeiből állhat. A díjnak lehet a csatlakozónyaláb hosszától függő és attól független összetevője.

(2) A helymegosztásnak a jogosult szolgáltatót terhelő költségei kiszámítása során különösen az alábbi tényezőket lehet figyelembe venni:

a) a bérelt helynek az ingatlan független szakértői becslésen alapuló piaci értéke szerinti négyzetméterenkénti díja, azzal, hogy a közlekedő folyosók után díj nem számolható fel,

b) a helyiség berendezésének, üzemeltetésének és fenntartásának (világítás, klíma, áramellátás, biztonság) arányos költsége.

(3) A 10. § (5) bekezdésében foglalt szolgáltatás díja nem tartalmazhat meglévő adatok leválogatásából származó költségeket. E rendelkezés az Internet közvetlen hozzáférési forgalmi szolgáltatás esetében is megfelelően alkalmazandó.

36. §

(1) A hálózati szerződés, referenciaajánlatok tárgyában kötött szerződésben foglalt szolgáltatások ellenértékének kiszámítása során érvényesülnie kell az átláthatóság követelményének, az egyenlő elbánás és a legkisebb költség elvének.

(2)[17] Ha jogszabály vagy az NHH döntése másként nem rendeli, az összekapcsolásra vonatkozó referenciaajánlat szerint kötött szerződés alapján nyújtott szolgáltatások díját külön jogszabályban vagy az NHH döntésében előírt módon a hosszú távú előremutató különbözeti költségek költségszámítási módszerével (LRIC) kell megállapítani.

(3)[18] Ha jogszabály vagy az NHH döntése másként nem rendeli, az átengedésre vonatkozó referenciaajánlat szerint kötött szerződés alapján nyújtott szolgáltatások díját külön jogszabályban vagy az NHH döntésében előírt módon múltbeli költségeken alapuló teljesen felosztott költségek költségszámítási módszerével (HCA-FDC) kell megállapítani. Ennek során az alábbi elveket kell figyelembe venni:

a) A helyi hurok teljes átengedés szolgáltatás költsége az előfizetői végponttól a kábelrendezőig tartozó hozzáférési hálózatnak és a kábelrendezőnek egy vonalra eső költségét tartalmazza.

b) A helyi hurok részleges átengedés szolgáltatás költsége az elválasztó szűrőnek az egy vonalra eső költségét tartalmazza.

c) helyi bitfolyam hozzáférés átengedése szolgáltatás költsége az elválasztó szűrőnek, DSLAM-nek, és - amennyiben az nem része a DSLAM-nek - a megosztást biztosító eszköznek egy vonalra eső költségét tartalmazza.

(4) Az összekapcsolási forgalmi szolgáltatások díjait - az átalánydíjas Internet híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás kivételével - a következő időszakok szerint kell kialakítani:

a) csúcsidőszaki díj: hétköznap és naptár szerinti munkarendtől eltérő munkanapokon 7:00 órától 18:00 óráig, kivéve a munkaszüneti napokat és a naptár szerinti munkarendtől eltérő pihenőnapokat,

b) kedvezményes időszaki díj: hétköznap és a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkanapokon 18:00 órától 7:00 óráig és a munkaszüneti napokon és a naptár szerinti munkarendtől eltérő pihenőnapokon egész nap.

(5) Internet híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás tekintetében a kötelezett szolgáltató az (4) bekezdésben meghatározott időszakokon kívül további időszakokat is meghatározhat. Ebben az esetben az Internet híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás napszaki megosztást a költségszámítás módszerére vonatkozó külön jogszabályban, vagy a hatóság által meghatározott módszerrel kell elvégezni, azzal az eltéréssel, hogy a számítások során csak az előfizetői Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívások díjait és forgalmát kell figyelembe venni, továbbá az egyéb összekapcsolási forgalmi szolgáltatások átlagos díja napszaki megosztásának meghatározásakor az Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívások forgalma nem vehető figyelembe.

(6) Indokolt esetben az NHH a kötelezett szolgáltató megfelelően alátámasztott kérelmére, illetve hivatalból a (4)-(5) bekezdésétől eltérő időszakokat is megállapíthat.

37. §

(1) A kiegészítő szolgáltatás díjának megállapításakor e szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak érdekében ténylegesen felmerülő közvetlen költségekből kell kiindulni. Ezek anyag- és anyagjellegű, bér- és bérjellegű, valamint beruházott új tárgyi eszközhöz kapcsolódó (amortizáció és tőkeköltség) költségek lehetnek.

(2) Amennyiben egy kiegészítő szolgáltatás nyújtása beruházást igényel a kötelezett szolgáltató részéről, akkor a beruházás értékét a kötelezett szolgáltató objektív, átlátható módon, a szolgáltatások leírásában szereplő műszaki minimumok alapján köteles megbecsülni. Beruházás esetén az eszköz teljes értéke nem, csak a rá vonatkozó, számviteli politika szerinti amortizáció és tőkeköltség számolható el költségként.

(3) A költségekhez általános, a LRIC modellben felár segítségével felosztott költségek nem rendelhetőek.

(4) A díjakat meg kell feleltetni a költségfelmerülés időbeliségének (pl. az egyszer felmerülő költségek egyszeri díjjal, folyamatosan felmerülő költségek havi díjjal fedezhetők).

(5) Átengedés esetében a helymegosztás kialakításával kapcsolatos indokolt létesítési költségeket a helymegosztás szolgáltatást igénybe vevő szolgáltatóknak kell megfizetni, azzal, hogy az igénybe vevő szolgáltató csak a helyiség tervezett kapacitásából foglalt kapacitás arányában kötelezhető a költségek megtérítésére.

(6) Közvetítőválasztással kapcsolatos beállításokért egyszeri díj számítható fel, közvetítő előválasztás beállítása esetén Ft/előfizető, közvetítő választó előtét beállítása esetén Ft/központ formában.

(7) Amennyiben a kötelezett szolgáltató - a jogosult szolgáltató erre irányuló kifejezett kérése ellenére - az e rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott minimális szolgáltatási szintnél magasabbat nyújt, a kötelezett szolgáltató csak a minimális szolgáltatási szint kialakításának költségét számíthatja fel a jogosult szolgáltatónak, kivéve azt az esetet, amikor a minimális szolgáltatási szint túllépése objektív műszaki okok következménye.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. §

(1) Ez a rendelet a 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2)[19]

(3)[20]

(4) A 2003. december 31-én hatályos jogszabály alapján fennálló szerződéskötési kötelezettség alapján kötött szerződések és kötelezettségek mindaddig hatályban maradnak, amíg az NHH e rendeletnek megfelelően meg nem állapítja a szerződéskötési kötelezettség feltételeinek fennállását, illetve hiányát.

(5) Az Eht. 168. §-ban meghatározott időpontig, Budapesten hálózattal rendelkező, a távbeszélő piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató jogosult Budapest számozási területét részterületekre tagolni, ahol a részterület vonatkozásában ajánl fel összekapcsolási, illetve hozzáférési szolgáltatásokat a részterületen lévő valamennyi előfizetői hálózati végpont elérésére. A részterületeket és az azokon lévő hozzáférési, összekapcsolási hálózati végpontokat a referenciaajánlatban meg kell határozni.

(6) Az Eht. 168. §-ban meghatározott időpontig az (5) bekezdésben foglalt előírás nem érinti azt, hogy a Budapesten hálózattal rendelkező - a távbeszélő piacon jelentős piaci erővel rendelkező - helyhez kötött telefon szolgáltató köteles egyetlen hozzáférési, összekapcsolási hálózati végpontról is igény esetén Budapest teljes területére összekapcsolási, illetve hozzáférési szolgáltatást felajánlani.

(7)[21]

(8)[22]

39. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás rendelkezéseivel, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel együtt összeegyeztethető szabályozást tartalmaz

a) az Európai Parlament és Tanács elektronikus hírközlő hálózatokhoz való hozzáférésről és összekapcsolásukról szóló 2002/19/EK irányelvvel (hozzáférési irányelv),

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (keretirányelv).

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A hálózati szerződés tartalmi elemei

1. A szerződés tárgya, célja,

2. a nyújtott szolgáltatások, azok minősége,

3. a hozzáférés, illetve az összekapcsolás általános feltételei,

4. a fizetendő ellenszolgáltatás és a hálózatok működtetésével kapcsolatosan felmerülő közös költségek viselésének módja, mértéke,

5. a hálózatok működőképességének fenntartása, így különösen

5.1. a működés biztonsága,

5.2. a hálózatok egységének fenntartása,

5.3. a szolgáltatások zavartalan együttműködése,

6. a felek együttműködése, így különösen

6.1. a zavarelhárítás, a szolgáltatás folytonosságának biztosítására vonatkozó feltételek,

6.2. a hibaelhárítás,

6.3. a karbantartás, valamint a karbantartással összefüggésben felmerülő felelősség- és költségmegosztás szabályai,

6.4. a fejlesztés,

6.5. a hálózatuk igénybevételével továbbított, illetve tárolt információ bizalmas kezelése,

6.6. a hívó előfizető számának átadása,

6.7. a felek tájékoztatási kötelezettségének teljesítése módja és időpontjai terén,

7. a határozott idejű szerződés lejártának idejéről, illetve a határozatlan idejű szerződés felmondási idejéről,

8. a szolgáltatás nyújtása során az adatvédelem követelményei teljesítésének módjáról,

9. a harmadik személyeknek nyújtott szolgáltatásokért fennálló felelősség viselésének módjáról és mértékéről,

10. a szerződés teljesítésének ütemezése,

11. a hálózati hozzáférési, illetve az összekapcsolási pont vagy pontok

11.1. pontos meghatározása számozási területek szerinti bontásban,

11.2. létesítésére és az azokon a nyújtott szolgáltatások megindítására vonatkozó rendelkezések,

12. az interfészek megjelölése,

13. a közös eszközhasználatra, különösen a helymegosztásra vonatkozó rendelkezések,

14. a közvetítő-választás során követendő eljárás külön jogszabályban meghatározott szabályai,

15. a számhordozás során követendő eljárás külön jogszabályban meghatározott szabályai,

16. a hívásátirányítás, hívásátadás, valamint az előfizetői díjszámlázás rendje,

17. a szolgáltatók egymás közötti forgalom- és költségelszámolásának rendje,

18. az adatközlés módja és időpontja, az információs rendszerekhez való hozzáférés feltételei, így különösen a kötelezett szolgáltató üzemeltetés támogató rendszereihez, információs rendszereihez és adatbázisaihoz való hozzáférés feltételei,

19. a szerződés módosításának részletes szabályai, ha az eltér a megkötésre vonatkozó eljárástól,

20. a szerződés megkötésével, teljesítésével, módosításával, megszűnésével kapcsolatosan felmerülő jogviták rendezésére vonatkozó szabályok,

21. a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, így különösen a szerződésszegés esetén fizetendő kötbér,

22. a szerződésszegés esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.11.24.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Beiktatta a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.11.24.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320-321. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320-321. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.11.24.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[11] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[12] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[13] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[14] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[15] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 321. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[16] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (45) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[17] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 320. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 766. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 766. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 766. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 766. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék