295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet és egyes további hírközlési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a 182. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3) és (4) bekezdés megjelölése (4) és (5) bekezdésre változik:

"(3) Az ultraszéles sávú (UWB) technológiát alkalmazó berendezések részére a rendelet hatálya alá tartozó rádiófrekvenciás tartományban a polgári frekvenciagazdálkodás keretében harmadlagos jelleggel kijelölhető frekvencia a 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles sávú (UWB) technológiát alkalmazó eszközök harmonizált feltételeiről szóló, 2006. március 24-i ECC/DEC/(06) 04 Határozat alapján."

2. §

Az R. 12. §-a a következő l)-o) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"l) a Bizottság 2006/771/EK határozata (2006. november 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról;

m) a Bizottság 2006/804/EK határozata (2006. november 23.) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról;

n) a Bizottság 2007/98/EK határozata (2007. február 14.) a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról, 2. cikk és 3. cikk (1) bekezdésének kijelölésre vonatkozó rendelkezése;

o) a Bizottság 2007/13 l/EK határozata (2007. február 21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről."

3. §

Az R. 13. §-ának (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[A táblázat nemzeti lábjegyzeteiben (5. melléklet) és a 6. mellékletben hivatkozott ERC-, illetve ECC-határozato-kon kívül - az ECC/DEC/(02) 03 és az ECC/DEC/(04) 06 Határozatok valamint a 2010-2025 MHz sávval összefüggő határozati pont vonatkozó részében nem teljesülő ERC/DEC/(00) 01 Határozat kivételével - az alábbiak is teljesülnek a nemzeti frekvenciafelosztás tekintetében:]

"k) ECC/DEC/(06) 04: az ECC 2006. március 24-i határozata a 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles sávú (UWB) technológiát alkalmazó eszközök harmonizált feltételeiről."

4. §

(1) Az R. 14. §-a a következő 4/A. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"4/A. Aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethető eszköz rádiós része, amely sebészeti vagy más orvosi beavatkozással az emberi testbe vagy annak egy természetes testnyílásába részlegesen vagy teljesen bevezetésre kerül, és az a beavatkozás után a helyén marad."

(2) Az R. 14. §-a a következő 43/A. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"43/A. Kiegészítő földfelszíni komponens (CGC): a műholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely - a mozgó földi állomásokkal összeköttetést megvalósító -helyhez kötött földi telepítésű állomásokból áll annak érdekében, hogy javuljon a műholdas mozgószolgálati rendszer elérhetősége azokban az övezetekben, ahol az egy vagy több űrállomással való összeköttetés nem biztosítható a szükséges minőségben."

(3) Az R. 14. §-ának 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"50. Kis hatótávolságú eszköz (SRD): olyan kis távolság áthidalására szolgáló kis teljesítményű rádióadó, amellyel egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg, és amely kis valószínűséggel okoz zavarást más rádióberendezésnek."

(4) Az R. 14. §-a a következő 126/A. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"126/A. Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszköz: többek között árucikkek rádiórendszer használatával történő nyomon követésére és azonosítására szolgáló eszköz, amely egyrészről az árucikkekre rögzített passzív eszközökből (címkék), másrészről a címkék aktiválására és a róluk történő adatgyűjtésre szolgáló adóvevő egységekből (olvasók) áll."

(5) Az R. 14. §-a a következő 161/A. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"161/A. Ultraszéles sávú (UWB) technológiát alkalmazó berendezések: beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezések, amelyek frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott frekvenciasávval."

5. §

(1) Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az R. 6. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az R. 13. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

6. §

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

[A rendelet hatálya kiterjed]

"c) a digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság árverés, illetve pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra."

7. §

A Rendelet 2. §-ának h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"h) résztvevő: a kiírás szerinti határidőn belül részvételi jelentkezést benyújtó és részvételi nyilvántartásba vett jelentkező;"

8. §

(1) A Rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az árverés, illetve a pályázat egyes - a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló jogszabály szerint-hasznosításra kijelölt frekvenciatartományok frekvenciahasználati jogosultságának, illetve digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának odaítélése érdekében az Eht, a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályai szerint lefolytatott eljárás."

(2) A Rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának odaítélésére vonatkozó eljárásokban e rendeletben foglaltakat a Dtv. -ben meghatározott eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni."

9. §

(1) A referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rr.) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed]

"b) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra - beleértve az Európai Unió más tagállamában nyilvántartásba vett jogosult szolgáltatókat is -, így különösen a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra, valamint a vállalkozásokra (a továbbiakban: szolgáltatók),"

(2) Az Rr. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2)-(4) bekezdés nem alkalmazható a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvényben meghatározott szerződéskötési kötelezettségek esetén.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az R. 1. mellékletében a "DVB-T" rövidítés,

b) az R. 13. mellékletének "ERC/DEC és ECC/DEC határozatok" című 3. 2. pontjában az ERC/DEC/(97) 04 Határozatra vonatkozó sor, továbbá

c) a Rendelet 2. §-ának d) pontjában az "amely a kiírás szerinti határidőn belül részvételi jelentkezést nyújtott be" szövegrész.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Rendelet 1. §-ának a) pontjában, 2. §-ának f) és g) pontjában, 4. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjában, 11. §-ának (1) bekezdésében, 20. §-a előtti alcímében, 21. §-ának (1) bekezdésében, 22. §-ában, 28. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a "frekvenciahasználati jogosultság" szövegrész helyébe a "frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság" szöveg,

b) a Rendelet 2. §-ának d) pontjában, 19. §-ának (6) és (7) bekezdésében, 21. §-ának (3) bekezdésében, 1. mellékletének q) pontjában, 2. mellékletének o) pontjában a "frekvenciahasználati jogosultságot" szövegrész helyébe a "frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot" szöveg, valamint

c) a Rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében a "használati jogosultsága" szövegrész helyébe a "használati jogosultság, valamint digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultsága" szöveg

lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Rr. 3. §-a (1) bekezdésének 6. pontjában "az az elektronikus hírközlési szolgáltató" szövegrész helyébe "az az elektronikus hírközlési szolgáltató vagy vállalkozás" szöveg lép.

11. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2006/771/EK határozata (2006. november 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról;

b) a Bizottság 2006/804/EK határozata (2006. november 23.) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról;

c) a Bizottság 2007/98/EK határozata (2007. február 14.) a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról, 2. cikk és 3. cikk (1) bekezdésének kijelölésre vonatkozó rendelkezése;

d) a Bizottság 2007/13 l/EK határozata (2007. február 21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklete a következő rövidítésekkel egészül ki:

[A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése]

"CGC Complementary Ground Component

Kiegészítő földfelszíni komponens

UHF Ultra High Frequency

Deciméteres frekvenciasáv(ú)

UWB Ultra-Wideband

Ultraszéles sávú"

2. melléklet a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében a 174-230 MHz, 470-862 MHz, 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávokra vonatkozó táblázatrészek helyébe a következő tábláz részek lépnek:

[FREKVENCIASÁVOK NEMZETI FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA]

NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
174-216 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5. 234
174-223 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
16-220 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ Rádiólokáció 5. 241
5. 235 5. 237 5. 2435. 2425. 233 5. 238 5. 240 5. 245H48 H81 H82
220-225 MHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiólokáció 5. 241
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5. 243 5. 246 5. 247
223-230 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiólokáció
5. 250
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
223-230 MHz
Állandóhelyű H21 Mozgó H22
H51
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
225-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
470-790 MHz
MŰSORSZÓRÁS
470-512 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5. 292 5. 293
470-585 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
470-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS
470-608 MHz470-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
512-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS
5. 291 5. 298
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5. 149 5. 291A 5. 294 5. 296 5. 300 5. 302 5. 304 5. 306 5. 311 5. 3125. 297585-610 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5. 149 5. 305 5. 306 5. 307
H21 H22 H107H48 H110
608-614 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT Műholdas mozgó, a műholdas
légi mozgó (Föld-űr irány)
kivételével
608-614 MHz
MŰSORSZÓRÁS Rádiócsillagászat 5. 306
5. 149
608-614 MHz
5. 149
608-614 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A Rádiócsillagászat 5. 306 H41
5. 149 H48 H110
610-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5. 317A MŰSORSZÓRÁS
614-806 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5. 293 5. 309 5. 311
614-645 MHz
MŰSORSZÓRÁS
5. 311
614-645 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
H48 H110
645-790 MHz
MŰSORSZÓRÁS LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5. 312
5. 311
645-734 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
H48 H110
734-758 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5. 312 H112
734-758 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
H48 H110 H111
758-790 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
H48 H110
790-862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
790-862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5. 312
790-798 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
H48 H110
798-814 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5. 312 H112
798-814 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A H111
H48
806-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5. 317A MŰSORSZÓRÁS
814-830 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
H48 H110
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5. 312 5. 314 5. 315 5. 316 5. 319 5. 321830-846 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5. 312 H112
H70
830-846 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A H111
H48
846-862 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
H48 H110
NEMZETKÖZFELOSZTÁSFELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1980-2010 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5. 351A
1980-2010 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5. 351A
1980-2010 MHz1980-2010 MHz
MOZGÓ H148 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5. 351A H148
1980-2010 MHz
5. 388 5. 389A 5. 389B 5. 389F5. 388 5. 389AH1355. 388 5. 389AH149
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSMAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
FELOSZTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2170-2200 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5. 351A
2170-2200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5. 351A
2170-2200 MHz
Rádiólokáció H23
2170-2200 MHz
MOZGÓ H148 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5. 351A H148
5. 388 5. 389A 5. 389F 5. 392A5. 388 5. 389A5. 388 5. 389A

3. melléklet a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. mellékletének H11, H23, H52, H55, H80, H83, H84, H85, H106, H108, H109, H110, H111, H129, H131, H135, H148 és H151 nemzeti lábjegyzetei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"H11 Az 1810-1850 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7100 kHz, 14 000-14 350 kHz, 18 068-18 168 kHz, 21 000-21 450 kHz, 24 890-24 990 kHz, 28-29, 7 MHz, 144-146 MHz, 432-438 MHz, 24-24, 05 GHz, 47-47, 2 GHz, 75, 5-76 GHz, 77, 5-78 GHz, 134-136 GHz és a 248-250 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 135, 7-137, 8 kHz, 1850-2000 kHz, 10 100-10 150 kHz, 50-52 MHz, 1240-1300 MHz, 2300-2450 MHz, 5650-5850 MHz, 10-10, 5 GHz, 24, 05-24, 25 GHz, 76-77, 5 GHz, 78-81, 5 GHz, 122, 25-123 GHz, 136-141 GHz és a 241-248 GHz sávokban másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat állomásai részére kijelölhető frekvencia.

A 75, 5-76 GHz sávban az amatőrszolgálat állomásai 2006. december 31. után már nem üzemelhetnek. A 50-52 MHz sávban az amatőrszolgálat állomásai legfeljebb 2008. december 31-ig üzemelhetnek.

H23 Az 1625-1635 kHz, 2160-2170 kHz, 430-432 MHz, 438-440 MHz, 1215-1300 MHz, 2200-2300 MHz, 2900-3400 MHz, 5250-5850 MHz, 8500-9000 MHz, 9200-9300 MHz, 9500-10 000 MHz, 10, 45-10, 5 GHz, 13, 4-14 GHz, 15, 7-17, 3 GHz, 24, 05-24, 25 GHz, 59-61 GHz, 62-64 GHz, 76-77, 5 GHz, 78-81 GHz és a 92-95 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 2170-2200 MHz, 2700-2900 MHz, 3400-3410 MHz, 9000-9200 MHz, 9300-9500 MHz és a 17, 3-17, 7 GHz sávokban másodlagos jelleggel rádiólokátorok részére kijelölhető frekvencia.

H52 A 48, 5-56, 5 MHz és az 58-66 MHz sávokban földfelszíni analóg televízió-műsorszóró állomások üzemelnek várhatóan 2012-ig az 1985-ben és 2006-ban Genfben módosított 1961. évi Stockholmi Megállapodás alapján. A 48, 5-66 MHz sávban új frekvenciakijelölés nem adható ki.

H55 A 66-73 MHz sávban rádió-műsorszóró állomások nem üzemelhetnek és ilyen állomások részére frekvenciakijelölés sem adható ki.

H80 A 174-230 MHz és a 470-862 MHz sávokban a földfelszíni digitális műsorszórás részére kijelölhető frekvencia a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján.

H83 Nincs felhasználva.

H84 Nincs felhasználva.

H85 A 230-231, 6 MHz sávban - átmeneti jelleggel - Budapest területén földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) részére is kijelölhető frekvencia a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján. A T-DAB adóberendezések 2009. december 3 1-ig üzemelhetnek a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság évenkénti, külön kérelemre történő jóváhagyása alapján.

H106 Nincs felhasználva.

H108 Nincs felhasználva.

H109 Nincs felhasználva.

H110 A 470-798 MHz (21-61. tv-csatorna), 814-830 MHz (64-65. tv-csatorna) és a 846-862 MHz (68-69. tv-csatorna) sávokban az állandóhelyű szolgálat keretében másodlagos jelleggel, területi korlátozással rádió-és televízió-híranyag átvitelére szolgáló változó telephelyű kisteljesítményű adóállomások részére is kijelölhető frekvencia.

H111 A 734-758 MHz (54-56. tv-csatorna), 798-814 MHz (62-63. tv-csatorna) és a 830-846 MHz (66-67. tv-csatorna) sávokban műsorszórásra, illetve a 734-758 MHz (54-56. tv-csatorna) sávban rádió- és televízió-híranyag átvitelre új frekvenciakijelölés csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.

H129 Az 1375-1400 MHz és az 1427-1452 MHz sávokban állandó telephelyű digitális pont-pont és pont-többpont rádiórendszerek részére kijelölhető frekvencia a CEPT T/R 13-01 Ajánlás 2. ajánlási pontja alapján.

H131 Az 1427-1525 MHz sávban másodlagos jelleggel digitális pont-többpont rádiórendszerek részére jelölhető ki frekvencia. A rendszerek 2008. december 31-ig üzemelhetnek.

A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.

H135 Az 1545-1574, 5 MHz, 1576, 5-1645, 5 MHz, 1646, 5-1670 MHz és az 1675-1710 MHz sávokban a nem polgári célú állandóhelyű szolgálati rádióállomások várhatóan 2008-ig üzemelhetnek. Az 1980-2000 MHz sávban a nem polgári célú állandóhelyű szolgálati rádióállomások az ECC/DEC/(06) 10 Határozat alapján 2008. december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.

H148 Az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávok műholdas mozgószolgálati rendszerek és kiegészítő földfelszíni komponenseik (CGC) részére fenntartottak a Bizottság 2007/98/EK Határozata és az ECC/DEC/(06) 09 Határozat alapján.

H151 Az RR-től eltérő nem polgári célú felhasználás miatt a 2200-2300 MHz, 2500-2690 MHz, 6425-7075 MHz, 7750-8275 MHz és a 13, 045-13, 185 GHz sávokban polgári célú felhasználásra a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján jelölhető ki frekvencia. "

2. Az R. 5. melléklete a következő új nemzeti lábjegyzettel egészül ki:

[A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának nemzeti lábjegyzetei]

"H80A A 174-230 MHz és a 478-862 MHz sávokban földfelszíni analóg televízió-műsorszóró állomások üzemelhetnek a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján. Ezek az állomások a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény alapján legfeljebb 2011. december 31-ig üzemelhetnek, kivéve a 222-230 MHz sávban (TV 12. csatorna) üzemelő, Kab-hegy telephelyű televízió-műsorszóró adót, amely legfeljebb 2009. december 31-ig üzemelhet.

A 174-230 MHz és a 478-862 MHz sávokban analóg televízió-műsorszóró adó részére új frekvenciakijelölés csak a földfelszíni digitális műsorszórás bevezetéséhez, frekvenciacsere céljából adható ki. "

4. melléklet a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

1. Az R. 6. mellékletének 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Általános (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazások

(lásd a H38 lábjegyzetet)

6765-6795 kHzERC/DEC/(01)01 Határozat
13 553-13 567 kHz
26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz,
26 695 kHz, 26 745 kHz, 27 445 kHz,
27 495 kHz, 27 545 kHz, 27 595 kHz, 27 645 kHz
26 957-27 283 kHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)02 Határozat
26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz,
27 145 kHz, 27 195 kHz
40, 66-40, 7 MHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)03 Határozat
40, 665 MHz, 40, 675 MHz, 40, 685 MHz, 40, 695 MHz
150, 980-151, 160 MHz
318 MHz
433, 05-434, 79 MHz(1)Bizottság 2006/771/EK Határozata és az ECC/DEC/(04)02 Határozat
433, 05-434, 79 MHz(1)
863-870 MHz(2)ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete
868-868, 6 MHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az
868, 7-869, 2 MHzERC/DEC/(01)04 Határozat
869, 4-869, 65 MHz
869, 7-870 MHz
2400-2483, 5 MHz(3)Bizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)05 Határozat
5725-5875 MHz(3)Bizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)06 Határozat
10, 434-10, 5 GHz(4)
24-24, 25 GHz(3)ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete
61-61, 5 GHz(3)
122-123 GHz(3)
244-246 GHz(3)

(1) A 433, 05-434, 79 MHz sávban a vezetéknélküli egyirányú hangfrekvenciás felhasználások részére nemjelölhető ki frekvencia, az engedélyezett eszközök legfeljebb 2007. december 31-ig üzemelhetnek

(2) Kivéve a 868, 6-868, 7 MHz, 869, 2-869, 4 MHz és a 869, 65-869, 7 MHz sávokat.

(3) Videoátviteli alkalmazások részére is kijelölhető frekvencia.

(4) Kizárólag videoátviteli alkalmazások részére jelölhető ki frekvencia. "

2. Az R. 6. mellékletének 7. pontja helyébe a következő pont lép:

"7. Riasztó alkalmazások

(lásd a H78C lábjegyzetet)

Riasztók:

868, 6-868, 7 MHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)09 Határozat
869, 25-869, 3 MHz
869, 3-869, 4 MHzERC/REC 70-03 Ajánlás 7. melléklete
869, 65-869, 7 MHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)09 Határozat

Szociális segélykérő rendszerek:

169, 475-169, 4875 MHzBizottság 2005/928/EK Határozata és az
169, 5875-169, 6 MHzECC/DEC/(05)02 Határozat
869, 2-869, 25 MHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(97)06 Határozat

"

3. Az R. 6. mellékletének 9. pontja helyébe a következő pont lép:

"9. Induktív alkalmazások

(lásd a H2 lábjegyzetet)

9 kHz alatt
9-20, 05 kHzERC/DEC/(01)13 Határozat
20, 05-135 kHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)13 Határozat
135-1600 kHzERC/REC 70-03 Ajánlás 9. melléklete
3155-3400 kHz
6765-6795 kHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)14 Határozat
7300-7400 kHz
7400-8800 kHzERC/DEC/(01)15 Határozat
8800-9500 kHz
10 200-11 000 kHzERC/REC 70-03 Ajánlás 9. melléklete
13 553-13 567 kHzBizottság 2006/771/EK Határozata,
ERC/DEC/(01)14 Határozat és az
ERC/REC 70-03 Ajánlás 9. mellékletének fl sora
26 957-27 283 kHzERC/DEC/(01)16 Határozat

"

4. Az R. 6. mellékletének 11-13. pontjai helyébe a következő pontok lépnek:

"11. Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások

(lásd a H114A lábjegyzetet)

865-868 MHzBizottság 2006/804/EK Határozata és az ERC/REC 70-03 Ajánlás 11. melléklete
2446-2454 MHzERC/REC 70-03 Ajánlás 11. melléklete

12. Egészségügyben használt vezetéknélküli alkalmazások

(lásd a H5 lábjegyzetet)

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek:

9-315 kHzERC/REC 70-03 Ajánlás 12. melléklete

Állati implantátum eszközök:

315-600 kHzERC/REC 70-03 Ajánlás 12. melléklete

Vérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményű orvosi membrán implantátumok:

30-37, 5 MHzERC/REC 70-03 Ajánlás 12. melléklete

Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok:

402-405 MHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)17 Határozat

13. Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások

(lásd a H114 lábjegyzetet)

Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások:

863-865 MHzBizottság 2006/771/EK Határozata és az ERC/DEC/(01)18 Határozat
1795-1800 MHzERC/REC 70-03 Ajánlás 13. melléklete

Vezetéknélküli keskenysávú analóg beszédátviteli alkalmazások:

864, 8-865 MHzERC/REC 70-03 Ajánlás 13. melléklete

"

5. melléklet a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

1. Az R. 13. mellékletének 1. 2. pontja a következőkkel egészül ki:

[1. 2. Körzeti értekezletek]

"Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)

Geneva, 2006

Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the revision of the Stockholm 1961 Agreement (RRC-06-Rev. ST61)

Geneva, 2006"

2. Az R. 13. mellékletének 2. 2. pontja a következőkkel egészül ki:

[2. 2. Határozatok]

"2006/771/EK Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

2006/804/EK Commission Decision of 23 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) devices operating in the ultra high frequency (UHF) band

2007/98/EK Commission Decision of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services

2007/131/EK Commission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community"

3. Az R. 13. mellékletének 3. 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. 1. CEPT-értekezletek

FINAL ACTS of the CEPT T-DAB Planning Meeting (4) Maastricht, 2002 Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 - 1479. 5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB) "

4. Az R. 13. mellékletének 3. 2. pontja a következőkkel egészül ki:

[3. 2. ERC/DEC és ECC/DEC határozatok]

"ECC/DEC/(06) 04 ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology in the bands below 10. 6 GHz ECC/DEC/(06) 09 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)

ECC/DEC/(06) 10 ECC Decision of 1 December 2006 on transitional arrangements for the Fixed Service and tactical radio relay systems in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate the harmonised introduction and development of systems in the Mobile Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component"

Tartalomjegyzék