Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 75. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Bejegyzés a jogi segítők névjegyzékébe

1. §[1]

(1) A jogi segítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételt a szerződés megkötését kezdeményező adatlap (a továbbiakban: adatlap) elektronikus formában és úton való megküldésével kell kérelmezni az Igazságügyi Minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium).

(2) A kitöltött adatlapnak tartalmaznia kell a Tv. 65. § (1) bekezdésében és 66. § (5) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat, továbbá elektronikus formában csatolni kell hozzá az e rendeletben meghatározott mellékleteket.

2. §[2]

3. §

(1) A jogi segítő szervezetnek az adatlapjához csatolnia kell[3]

a) a jogvédő tevékenység végzésére történő felhatalmazást tartalmazó létesítő okiratát (alapító okirat, alapszabály, kari tanácsi határozat stb.) vagy - ha a felhatalmazás ebben található - egyéb szabályzatát, határozatát stb.,

b) - ha nyilvántartásba vételre köteles - ennek megtörténtéről a nyilvántartó hatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását,

c) a jogi szolgáltatás nyújtásával megbízott ügyvéddel közös nyilatkozatát a Tv. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti megállapodás megkötéséről,

d)[4]

(2)[5] A jogi segítő szervezetnek az adatlapján nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelek fogadására alkalmas helyiség [Tv. 65. § (1) bek. b) pont] használatára jogosult, vagy arról, hogy az ügyfelek fogadása az általa megbízott ügyvéd irodájában történik.

(3)[6] A jogi segítő szervezet a Tv. 69. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti szakterületét az adatlapján olyan módon köteles megjelölni, hogy a megjelölésből egyértelműen megállapítható legyen, hogy az a) vagy b) pont szerinti szakterületen belül milyen típusú ügyekben, illetve milyen ügyfélkör számára nyújt jogi szolgáltatást.

(4)[7] A jogi segítő szervezet a minisztériummal történő kapcsolattartás céljára a Tv. 65. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt címtől eltérő más elérhetőségi címet is megjelölhet adatlapján.

(5)[8]

4. §

(1)[9] A jogi oktatást végző egyetem (a továbbiakban: egyetem) az adatlapján köteles megjelölni azt, hogy a Tv. 66. §-ának (2) vagy (3) bekezdése alapján kéri a felvételét a névjegyzékbe, egyebekben a 3. §-ban meghatározottak szerint kell eljárnia.

(2)[10] Ha az egyetem a Tv. 66. §-ának (3) bekezdése alapján kéri a felvételét a névjegyzékbe, a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt okiratokat, nyilatkozatot nem kell csatolnia az adatlapjához, de meg kell jelölnie a jogvédő tevékenységet végző szervezeti egységét vezető és a jogi szolgáltatást nyújtó oktatók nevét és azt, hogy jogi szakvizsgával vagy állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkeznek.

5. §[11]

(1)[12] A névjegyzékbe az a kérelmező vehető fel, aki megfelel a Tv.-ben foglalt feltételeknek, és az adatlapja tartalmazza a feltételek fennállását igazoló, e rendeletben foglalt nyilatkozatokat és mellékleteket.

(2)[13] A minisztérium a névjegyzékbe vételt követő tizenöt napon belül értesíti a kérelmezőt a névjegyzékbe vétel napjáról.

(3)[14] Ha a megküldött adatlap nem az e rendeletben meghatározott mellékleteket tartalmazza, a minisztérium a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel.

6. §[15]

(1) A minisztérium a szolgáltatási szerződés tervezetének a névjegyzékbe felvett kérelmező részére történő megküldésével a szerződés elektronikus aláírására, és nyolc napon belüli visszaküldésére hívja fel a kérelmezőt.

(2) A minisztérium vezetője vagy az általa felhatalmazott vezető a szerződést a beérkezésétől számított tizenöt napon belül elektronikus aláírásával látja el. A szerződés elektronikus aláírását követően a minisztérium a szerződést megküldi a kérelmező részére.

7. §

(1)[16] A jogi segítő a névjegyzékben nyilvántartott és a szolgáltatási szerződésben foglalt adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a minisztériumnak.

(2)[17] A változások bejegyzésére megfelelően alkalmazni kell az 1-6. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal, hogy a minisztérium a szolgáltatási szerződés módosításáról szóló szerződést küldi meg elektronikus aláírásra a jogi segítőnek.

8. §[18]

(1)[19] Ha a névjegyzékből történő törlésre a szerződésnek a minisztérium által történő felmondása alapján kerül sor, a minisztérium a törlésről szóló értesítéssel együtt a felmondásról szóló okiratot is megküldi a jogi segítőnek.

(2)[20] Ha a szerződést a jogi segítő mondja fel, a minisztérium - ha a felmondásra a Tv. szerint lehetőség van - a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül a felmondás időpontjával törli a jogi segítőt a névjegyzékből.

A számítógépes névjegyzék működése

9. §

(1) A névjegyzék a Tv. 65. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően tartalmazza

a) ügyvédi iroda esetében az irodavezető nevét,

b) jogi segítő szervezet esetében a megbízott ügyvédjének nevét és azt, hogy melyik ügyvédi kamarának a tagja,

c) az adat bejegyzésének időpontját.

(2)[21] A névjegyzékben a nyilvános adatokon kívül - nem nyilvánosan - rögzítésre kerül a névjegyzékbe vétellel kapcsolatos ügyiratok száma, a jogi segítő szervezet esetében pedig - ha az a kérelemben feltüntetésre került - az elérhetőségi címe [3. § (4) bek.] is.

10. §

A névjegyzékben a következő adatok alapján kell a keresés lehetőségét biztosítani:

a) a jogi segítő neve,

b)[22] a jogi segítő foglalkozása,

c)[23] a jogi segítő irodájának címe (helység és vármegye megjelölésével is),

d) szakterület,

e) a jogi szolgáltatás nyújtására megjelölt nyelv.

11. §

(1)[24] A minisztérium a névjegyzék adatainak a honlapján való közzététel útján történő szolgáltatásáért díjat nem számít fel.

(2)[25] A minisztérium a névjegyzékkel együtt közzéteszi a honlapján a szolgáltatási szerződés mintáját is.

12. §[26]

Záró rendelkezések[27]

13. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

14. §[28]

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr.Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 29/2022. (XII. 15.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 29/2022. (XII. 15.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[5] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.16.

[9] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[10] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[11] Megállapította a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 25. § -a. Hatályos 2005.11.16.

[12] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Beiktatta a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[14] Beiktatta a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[15] Megállapította a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[16] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 8. § (3) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[18] Megállapította a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 27. § -a. Hatályos 2005.11.16.

[19] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 8. § (3) bekezdés e), g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 34. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[23] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[24] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[25] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 34. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[27] Az alcím címét megállapította a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[28] Beiktatta a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.07.16.

Tartalomjegyzék