48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet

a jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címet viselő 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdésének e) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -,

a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -,

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -

a következőket rendelem el:

A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címet viselő 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

5. §[5]

6. §[6]

A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

7. §[7]

A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása

8. §[8]

Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

9. § (1)[9]

(2)[10]

(3)[11]

(4)[12]

(5)[13]

(6)[14]

(7)[15]

10. §[16]

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

11. §[17]

12. §[18]

13. §[19]

14. §[20]

15. §[21]

16. §[22]

17. §[23]

18. §[24]

19. §[25]

20. §[26]

21. §[27]

22. §[28]

23. §[29]

24. §[30]

25. §[31]

26. §[32]

27. §[33]

28. §[34]

29. §[35]

30. §[36]

31. §[37]

32. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2009. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet

a) 8. §-a,

b) 9. § (6) bekezdése,

c) 31. §-a

2009. november 1. napján lép hatályba.

33. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a rendelkezés hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet

a) 1. § (1) és (3) bekezdésében,

b) 3. §-ában,

c) 5. §-ában,

d) 7. és 8. §-ában,

e) 16-18. §-aiban,

f) 20-25. §-aiban,

g) 27. §-ában,

h) 30. § (5) bekezdésének 29. és 30. pontjaiban, valamint

i) 34. § (2) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket a hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

34. §[38]

35. §[39]

36. § E rendelet az alábbi uniós irányelveknek való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Tanács határon átnyúló jogviták estén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.),

b) az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.).

37. § (1) E rendelet 1-7. §-ai, 9. § (1)-(5), valamint (7) bekezdése, 10-30. §-ai, valamint 34. §-a és 35. §-a 2009. október 2. napján hatályukat vesztik.

(2) E rendelet 8. §-a, 9. § (6) bekezdése és 31. §-a 2009. november 2. napján hatályát veszti.

(3) E rendelet 2015. december 31. napján hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez

1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez

A Kekir. 1. számú mellékletében a "Tájékoztató az 1-5. számú mellékletek szerinti nyomtatványok hátoldalához" című szövegrész 6. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"6. Ha a kérelmező (a hozzátartozó) társadalombiztosítási nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, a kérelemhez a nyugellátás, illetve a nyugdíjszerű szociális ellátás összegéről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolást, vagy ennek másolatát kell csatolni. Ha a kérelmező vagy hozzátartozója a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben valamint vállalkozói járadékban vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban, ápolási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti családi pótlékban, gyermekgondozási támogatásban, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét álláskereső kérelmező esetében az állami foglalkoztatási szerv igazolja; egyébként a folyósító szerv igazolását kell a kérelemhez csatolni."

2. melléklet a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez

Melléklet az 1/2006. (I. 6.) IM rendelethez

Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainakA hivatal érkeztető bélyegzője
segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi
segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem
előterjesztéséhez
A) RÉSZ
SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
(A nyomtatvány "A" részét azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés igénylése esetén is ki kell tölteni.)
I. A kérelmező személyi adatai
Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Lakcíme vagy székhelyének címe:
Értesítési címe*:
Lakástelefon*:
Mobiltelefon*:
E-mail cím*:
Állampolgársága:
Nem magyar állampolgár kérelmező esetén a Magyar Köztársaság területén tartózkodás jogcíme:
II. A kérelemre okot adó bűncselekményre és annak közvetlen következményeként
elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok
A bűncselekmény megnevezése:
A bűncselekmény elkövetésének helye:
A bűncselekmény elkövetésének időpontja: ........... év .........................hó .............nap
A bűncselekmény elkövetésének rövid leírása:
A kérelmezőt ért sérelmek:
� testi sérülés:
............................................................................................................................................................................................
� lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:
............................................................................................................................................................................................
� vagyoni kár:
............................................................................................................................................................................................
� egyéb:
............................................................................................................................................................................................
III. Az igényelt támogatás(ok) megjelölése
Minden áldozat jogosult arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújtson számára a bűncselekmény
okozta jogi, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, társadalombiztosítási, munkaügyi, vagy bármely egyéb
probléma megoldásához (érdekérvényesítés elősegítése).
Jogosult továbbá arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekménnyel összefüggő jogi kérdések rendezése
érdekében, rászorultság esetén az áldozati státusz igazolásával ügyvédi támogatáshoz segítse hozzá (jogi
segítségnyújtás).
Ezen túlmenően az azonnali pénzügyi segélyt és az állami kárenyhítést ezen a nyomtatványon kell kérni.
A következő támogatásokat igényelem:
� azonnali pénzügyi segély
célja, indoka, krízishelyzet leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
� kárenyhítés [Igénylése esetén a nyomtatvány B) részét is ki kell tölteni!]
A pénzben nyújtott támogatás kifizetésének módja:
� készpénz (Kizárólag azonnali pénzügyi segély esetén!)
Állami kárenyhítés esetén csak az alábbiak választhatóak:
� postai utalvány (cím: ..........................................................)
� saját névre szóló fizetési számlára utalás:
(Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése.......................................................................................,
számlaszám: ��������-��������-��������)
IV. Mellékletek (megnevezése, darabszáma)
1.
2.
3.
V. Közlemények
1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal kapcsolatos, illetve
a jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó visszafizetési kötelezettség terhel / nem terhel.
2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett bűncselekménnyel összefüggésben ugyanilyen tartalmú
támogatást korábban kaptam / nem kaptam.
3. Kijelentem, hogy valótlan adatszolgáltatás, vagy az ellenőrzésre irányuló vizsgálat akadályoztatása miatt velem
szemben a támogatást kizáró ok áll fenn /nem áll fenn.
4. A nyomtatványt kérésemre - jelenlétemben - az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte ki. Igen/Nem
5. Egyéb közlendők:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak.
A kérelmező a nyomtatvány aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat az Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítő Szolgálata kezelje.
Kelt: .................................... , .........év .............................hó ................nap.
……………………………………….
kérelmező aláírása
B) RÉSZ
ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
(A nyomtatvány"B" részét csak állami kárenyhítés igénylése esetén kell kitölteni.)
I. A kérelmező kárenyhítésre való jogosultságának alapja
� a kérelmező a szándékos személy elleni erőszakos bűncselekmény sértettje
� a kérelmező a károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa G a kérelmező eltartására a károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt
� a kérelmező a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott
A testi épség, egészség súlyos károsodását igazoló szakértői véleményt vagy orvosi dokumentumokat, illetve a halotti anyakönyvi kivonatot csatolni kell.
Az együttélést, rokoni kapcsolatot, tartási kötelezettséget igazoló dokumentumokat csatolni kell.
II. Az igényelt kárenyhítés formája és mértéke
Az igényelt kárenyhítés formája:
� Egyösszegű kárenyhítés.
� Járadékjellegű kárenyhítés.
A vagyoni kár összege, leírása:
............................................................................................................................................................................................
A kár igazolására szolgáló irat(ok) megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
A kár igazolására szolgáló iratokat (pl. számla, nyugta) csatolni kell.
Egyösszegű kárenyhítés esetén az igényelt összeg nagysága:
............................................................................................................................................................................................
Járadékjellegű kárenyhítés esetén keresőképtelenség fennállása:
............................................................................................................................................................................................
Várható időtartama:
............................................................................................................................................................................................
A keresőképtelenséget igazoló és annak várható időtartamát valószínűsítő szakértői véleményt vagy orvosi igazolást csatolni kell.
Járadékjellegű kárenyhítés esetén az igényelt járadék havi összege:
............................................................................................................................................................................................
Folyósításának tartama:
............................................................................................................................................................................................
Rendelkezik-e olyan biztosítással, amelyből kárának részbeni vagy teljes megtérülése várható?
............................................................................................................................................................................................
Ezen túlmenően várható-e, hogy a kár vagy annak egy része más forrásból megtérül? (Pl. kártérítés, szociális vagy nyugdíjbiztosítási ellátás.)
............................................................................................................................................................................................
A bűncselekményből eredő társadalombiztosítási, egyéb biztosítási igényét érvényesítette-e?
............................................................................................................................................................................................
A felmerült kár az elkövetőtől vagy más forrásból megtérült-e?
............................................................................................................................................................................................
Ennek formája:
............................................................................................................................................................................................
Összege (mértéke):
............................................................................................................................................................................................
III. Rászorultságot igazoló adatok
Ha a kérelmező valamely itt felsorolt ellátásra jogosult, a jövedelemre és a közös háztartásban élők jövedelmére vonatkozó adatokat nem kell kitöltenie.
� Aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában részesül
� Adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás jogosultja
� Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a családjában gondozott gyermek
� Fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára, vagy magasabb összegű családi pótlékra jogosult
� Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából önkormányzati hatáskörben a települési önkormányzat polgármestere által megállapított szociális rászorultság
� Ápolási díjban, közgyógyellátásban, rokkantsági járadékban részesül
� Átmeneti szállást, éjjeli menedékhelyet igénybe vevő hajléktalan személy
� Családok, gyermekek átmeneti otthonát igénybe vevő személy
� Magyarország területén menekültügyi eljárás alatt álló személy
A kérelmező jövedelme
A jövedelemre vonatkozó adatokat a kérelmezőnek saját magára és a vele közös háztartásban élő személy(ek)re vonatkozóan kell kitöltenie.
A folyósított ellátást, járandóságot a munkáltató, vagy az ellátást, járandóságot folyósító szerv igazolja. Igazoló iratnak minősül a nyugdíjszelvény, illetve lakossági folyószámla kivonat. Ezeket az igazolásokat csatolni kell. Vállalkozó esetében a jövedelemigazolást adóigazolás helyettesíti. Havi nettó jövedelemként a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben elért adózott jövedelem 1/12-ed részét kell feltüntetni.
Ha a kérelmező mezőgazdasági őstermelő és a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben sem adóbevallásra, sem egyszerűsített adóbevallási nyilatkozat tételére nem volt köteles, akkor a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben megszerzett nettó jövedelem 1/12-ed részét kell - külön igazolás csatolása nélkül - havi nettó jövedelemként feltüntetni.
A munkáltató neve:
A munkáltató címe:
Havi nettó jövedelem:
A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai és jövedelmük
Közös háztartásban élő személynek minősül a kérelmező által eltartott, vagy a kérelmező eltartására köteles személy akkor is, ha a kérelem előterjesztésének időpontjában nem lakik a kérelmezővel egy ingatlanban.
Házastárs vagy élettárs neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Gyermek neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Gyermek neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
IV. A döntéshozatalhoz szükséges egyéb adatok
A kérelmező ellen - a kárenyhítésre okot adó bűncselekmény miatt indult eljárásban, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben - indult-e valamely, a IV. pontban megjelölt bűncselekmény miatt eljárás;
.......................................................................................
.......................................................................................
� Hamis vád
� Hamis tanúzás
� Hamis tanúzásra felhívás
� Hatóság félrevezetése
� Hatósági eljárás akadályozása
� Mentőkörülmény elhallgatása
� Bűnpártolás
� Zártörés
� Az elkövető, illetőleg az elkövető hozzátartozója
sérelmére személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekmény
Az itt felsorolt valamely bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági határozatban megállapításra került-e?
.......................................................................................
.......................................................................................
V. Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.
VII. Közlemények
1. A nyomtatványt az ügyfél kérésére - jelenlétében - az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte ki. Igen/Nem
2. Ha a közös háztartásban élő személyekre vonatkozó adat hiányzik, annak oka:
............................................................................................................................................................................................
3. Egyéb közlendők
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak.
Kelt: .................................... , .........év ......................hó .........nap.
…………………………………
kérelmező aláírása

3. melléklet a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jst. vhr.) 1. számú melléklete A) rész I. pontjának 7. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

7. Értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe*:

A Jst. vhr. 1. számú melléklete A) rész 12. pontja az alábbiak szerint módosul és ezzel egyidejűleg a 13. pont hatályát veszti:

- aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásárára
jogosult, a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló
1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös
háztartásban
- közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságát állapították meg
- átmeneti szállást igénybevevő hajléktalan személy
- menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti,
illetve hontalankénti elismerését kérő, továbbá az ideiglenes
12. Ha a kérelmező e pontban foglaltvagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, és
valamely ellátásra jogosult,a jövedelmi és vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján
ezt igazolnia kella számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult
és a nyomtatvány A) részének- vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás
további rovatait nem kell kitöltenie!megszerzése, illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi
segítségnyújtást kérő olyan személy, akinek a felmenője magyar
állampolgár vagy az volt, továbbá a visszahonosításra irányuló
eljárásban részt vevő személy
- családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát
megállapították
- kiemelkedően közhasznú szervezet vagy munkavállalói
érdek-képviseleti szervezet, ha közérdekből, külön jogszabály
felhatalmazása alapján indít pert

A Jst. vhr. 1. számú melléklete A) rész III. pontjának 1.3. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

1.3. Anyja születési neve:

A Jst. vhr. 1. számú melléklete A) rész III. pontjának 2.3. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

2.3. Anyja születési neve:

A Jst. vhr. 1. számú melléklete A) rész III. pontjának 3.3. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

3.3. Anyja születési neve:

A Jst. vhr. 1. számú mellékletének A) rész III. pontjának 4.3. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

4.3. Anyja születési neve:

A Jst. vhr. 1. számú melléklete C) rész I. pontjának 8. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

8. A per tárgya (ha még nem indult meg, az8.1. a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos per
érvényesítendő igény)8.2. az egészségbiztosítási igények érvényesítésével kapcsolatos per
8.3. az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb per
8.4. a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti per
8.5. a gondnokság alá helyezés iránti, és a gondnoksággal kapcsolatos egyéb per
8.6. gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint a kapcsolattartással összefüggő per
8.7. a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, továbbá a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per is
8.8. a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal, más szolgálati viszonnyal, valamint a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonnyal kapcsolatos per (a továbbiakban: munkaügyi per), kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg
8.9. a bányakár megtérítése iránti per
8.10. bűncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése
8.11. Egyéb:

A Jst. vhr. 1. számú melléklete "Tájékoztató a nyomtatvány kitöltéséhez" címet viselő része helyébe az alábl rendelkezés lép:

TÁJÉKOZTATÓ
a nyomtatvány kitöltéséhez
- A nyomtatvány a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1., 11. és 17. §-a szerinti jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére szolgál. A nyomtatvány A) részének kitöltésével a kérelmezőre, valamint a jövedelmére és vagyonára vonatkozó adatokat, a B), C) vagy D) részének kitöltésével pedig a kért támogatásra vonatkozó adatokat kell megjelölni [igény szerint kell kitölteni a B)-D) részt].
- A nyomtatványt a fél tölti ki és látja el aláírásával. Cselekvőképtelen fél helyett törvényes képviselője jogosult a nyomtatvány kitöltésére és aláírására, a támogatási ügyben önálló eljárásra nem jogosult korlátozottan cselekvőképes fél kérelméhez pedig csatolni kell, vagy a nyomtatványra rá kell vezetni a törvényes képviselője hozzájárulásáról szóló nyilatkozatát.
- Az Igazságügyi Hivatal területi hivatala (területi hivatal) a nyomtatvány kitöltésében kérelemre segítséget nyújt.
- A nyomtatvány a kitöltésének időpontjától, vagy a legrégebbi igazolás keltének időpontjától számított 30 napon belül nyújtható be, de a nyomtatványhoz csatolható ennél régebben kiállított okirat is, ha az meghatározott időszakra valamely ellátásra való jogosultságot igazol.
- A ki nem töltendő rovatokat üresen kell hagyni vagy át kell húzni, a -tel jelölt lehetőségek közül a választottat be kell ikszelni.
- A nyomtatványhoz csatolt mellékleteket a Mellékletek rovatban fel kell sorolni.
- Ha valamely rovatban nem elegendő a hely az adatok feltüntetéséhez, vagy nem elegendő a rovatok száma, pótlapon kell a kérelmet folytatni.
- A nyomtatvány A) részét a kérelmezőnek magára és a vele közös háztartásban élő személyekre (azon személyek összessége, akik - függetlenül a rokoni kapcsolatoktól - egy jövedelmű, illetve fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik) vonatkozóan kell kitölteni. A nagykorú személyeknek a III. pontban foglalt adatokra vonatkozó nyilatkozatot aláírásukkal is el kell látniuk; ha ennek akadálya van, annak okát a Közlemény rovatban fel kell tüntetni. Közös háztartásban élő személynek minősül a kérelmező által eltartott, vagy a kérelmező eltartására köteles személy akkor is, ha a kérelem előterjesztésének időpontjában nem lakik a kérelmezővel egy ingatlanban.
- A) II.: a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy jövedelmét (részére folyósított ellátását, járandóságot) a munkáltató, vagy az ellátását, járandóságot folyósító szerv igazolja, a nyomtatvány vonatkozó részeit a munkáltató, illetve az ellátást, járandóságot folyósító szerv tölti ki. Ha a jövedelem nyomtatványon történő igazolására nincs mód, az külön irat csatolásával (pl. munkáltató jövedelem igazolása, nyugdíjas esetében nyugdíjszelvény vagy folyószámla kivonat másolata) is megtehető; a kérelmezőnek azonban ilyen esetben is ki kell tölteni a nyomtatványnak a jövedelemre vonatkozó rovatait. Vállalkozó esetében a munkáltatói jövedelemigazolást adóhatósági jövedelemigazolás helyettesíti, amelynek kiállítását a fél az adóhatóság bármely területi szervénél kérheti. Ez esetben a kérelem előterjesztését megelőző évben elért adózott jövedelme 1/12-ed részét kell esetében havi nettó jövedelemként feltüntetni. Ha a mezőgazdasági őstermelő a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben adóbevallásra és egyszerűsített adóbevallási nyilatkozat tételére sem volt köteles, a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben megszerzett nettó jövedelme 1/12-ed részét kell - külön igazolás csatolása nélkül - havi nettó jövedelemként feltüntetni.
- A) IV. 1., 3., 4. és 5. pont: a területi hivatal tölti ki. (vastag vonallal keretezett részek)
- A) IV.2. pontban a közös háztartásban élő személyek havi összes nettó jövedelmét csökkentő összegként a közös háztartásban élő bármely személy által fizetett tartásdíj vagy járadék havi összegét lehet feltüntetni és a lakás vásárlásához, felújításához, építéséhez pénzintézet által folyósított hitel havi törlesztő részletét, ha a lakás a hitel felvételekor megfelelt a méltányolható lakásigény feltételeinek. A tartásdíj és a hitel megfizetését igazoló előző havi folyószámla kivonat, feladóvevény másolatát a nyomtatványhoz csatolni kell.
- A) V.: az 1.1 pontban a kérelmező tulajdonában álló azon ingatlant kell feltüntetni, amelyben a kérelmező bejelentett lakóhelye van. A 2. pontban a mozgáskorlátozott személy 1 db gépjárművét nem kell feltüntetni. A 3. pontban nem kell feltüntetni a kérelmező szokásos életszükségleti és berendezési tárgyait, és a 130 000 Ft-ot meg nem haladó összegű készpénzét, pénzügyi intézménynél elhelyezett összeget. Szokásos életszükségleti és berendezési tárgynak minősül különösen nem kiugróan magas értékű, szükséges ruházati cikk, ágynemű, bútor, fűtő- és világító eszköz, nélkülözhetetlen konyhai és háztartási felszerelés, hűtőgép, mosógép, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz stb.
- C) I.5. pont: ha a kérelmező végrehajtást kérő és a megelőző perben is volt már pártfogó ügyvédje, a nyomtatvány A) részét nem kell kitöltenie, de a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó, 30 napnál nem régebbi igazolásokat csatolnia kell, és nyilatkoznia kell arról, hogy a nyomtatvány adatai közül melyekben következett be változás.
- C) I.7. pont: ha a bíróság a felet költségmentességben részesítette, és a költségmentesség a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjed, a kérelmezőnek a nyomtatvány A) rész II-V. pontjait nem kell kitöltenie, de mellékletként csatolnia kell a költségmentesség engedélyezésről szóló bírósági határozat másolatát.
- C) I.8. pont: ha a per tárgya a 8.1-10. pont alá tartozik, a kérelmezőnek a nyomtatvány A) rész II-V. pontjait nem kell kitöltenie. Ha a per tárgya a 8.3-10. pont alá tartozik (tárgyi költségfeljegyzési jog), azonban a kérelmezőt a rászorultsága alapján kedvezőbb támogatási forma is megilletheti (mentesül a pártfogó ügyvédi díj visszatérítése alól), a kedvezőbb elbíráláshoz a nyomtatvány A) rész II-V. pontjait ki kell töltenie, és a feltüntetett adatokat megfelelően igazolnia is kell".
- C) I.9. pontban kell feltüntetni, hogy a fél az eljárás mely szakaszában (első fokú, másodfokú eljárásban, felülvizsgálati, illetve perújítási eljárásban, hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban) kér támogatást.
A polgári peres eljárásokban nyújtandó támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a keresetlevelet vagy
a bírósági eljárás lefolytatása iránti más kérelmet, folyamatban lévő eljárás esetén az eljárás folyamatban létének
igazolására alkalmas bírósági irat másolatát (bírósági ügyszámmal ellátott, érkeztetett keresetlevél, beavatkozó
fél esetében a beavatkozást megengedő hatósági határozat, vagy a beavatkozást tartalmazó, bíróság által
érkeztetett, ügyszámmal ellátott nyilatkozat, valamint más, az eljárás folyamatban létének igazolására alkalmas
olyan bírósági irat másolata, amelyből a per tárgya, az eljáró vagy az eljárás lefolytatására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróság és az ellenfél személye egyértelműen megállapítható.
A büntetőeljárásban biztosítandó támogatás iránti kérelemhez csatolni kell magánfél és sértett fél esetén
a feljelentés érkeztetett példányának másolatát, vagy annak átvételéről szóló hatósági igazolás másolatát, vagy
a büntetőeljárás megindulásának, illetve folyamatban létének igazolására alkalmas, a büntetőügyben eljáró
nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság által kiállított okirat, pótmagánvádló fél esetén a vádindítvány egy
példányát, vagy ha már azt benyújtotta a bírósághoz, a bíróság által érkeztetett, ügyszámmal ellátott
példányának másolatát.
- D) Ha kiskorú sértett vagy kiskorú magánfél kéri büntetőeljárásban pártfogó ügyvédi képviselet biztosítását, a kérelmezőnek a nyomtatvány A) rész II-V. pontjait nem kell kitöltenie.
- D) 4. pontban kell feltüntetni, hogy a fél az eljárás mely szakaszában (első fokú, másod- vagy harmadfokú eljárásban, felülvizsgálati, illetve perújítási eljárásban, hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban) kér támogatást.
- A Közlemény rovatban fel kell tüntetni:
= ha a közös háztartásban élő személyek aláírása hiányzik, annak okát,
= a pártfogó ügyvéd biztosítására irányuló kérelem [C) vagy D) rész kitöltése] esetén a jogi képviselő biztosításának indokait
= azt, ha a kérelmező jövedelme meghaladja a támogatás engedélyezéséhez előírt összeghatárt, de a kérelmező azért kér támogatást, mert akadályozva van a jövedelemmel való rendelkezési jogának gyakorlásában (ennek okát és körülményeit részletesen ki kell fejteni és az azt valószínűsítő iratokat is csatolni
kell),
= azt, ha a kérelmezőt a korábban igénybe vett jogi szolgáltatás díjának megfizetésére kötelezték, de annak azért nem tett eleget, mert megváltozott jövedelmi és vagyoni helyzete, egyéb személyes körülményei ezt nem tették lehetővé.
- A nyomtatványban tett nyilatkozatok valóságtartalmáért annak aláírója felelősséggel tartozik. Valótlan tartalmú nyilatkozatnak, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratnak vagy igazolásnak jogtalan haszonszerzési célzattal történő benyújtását a törvény bünteti.
- A kérelmező a nyomtatvány kitöltésével és a területi hivatalhoz történő benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatait a területi hivatal kezelje.
- Ha a nyomtatványban vagy mellékleteiben foglalt adatokban változás következik be, azt 3 munkanapon belül - ha szükséges, a megfelelő mellékletekkel ellátva - írásban be kell jelenteni a területi hivatalnak.
A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.

4. melléklet a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez

3. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jst. vhr.) 3. számú mellékletének I. pont 1. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

1. A fél neve és lakcíme:

A Jst. vhr. 3. számú mellékletének I. pont 4. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

4. A határozattal engedélyezett támogatás formája:
� előlegező/költségfeljegyzéses (Jst. 11/B. §)
� állam által átvállalt/költségmentes (Jst. 11/A. §)

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

Tartalomjegyzék