87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

a háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 5. §-a a) pontjának 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának érdekében a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a 230 V-os 50 Hz-es hálózati feszültségről működtetett háztartási villamos sütők forgalomba hozatalára terjed ki, beleértve a más berendezésekbe, illetve konyhabútorokba beépített sütőket is.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási villamos sütőkre,

b) azokra a sütőkre, amelyek nem tartoznak a 2. § d) pontjában meghatározott harmonizált szabványok hatálya alá,

c) nem beépített berendezésekhez tervezett, 18 kg-nál kisebb tömegű hordozható sütőkre.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) energiahatékonysági címke: olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a háztartási villamos sütő azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, továbbá azok szemléletes értékelését,

b) adatlap: olyan tájékoztatás, amely tartalmazza a háztartási villamos sütő azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szabványos vizsgálati értékeit,

c) kiegészítő adat: a háztartási villamos sütő működésére vonatkozó adat, amely a háztartási sütő energiafelhasználásával kapcsolatos, vagy felhasználható annak értékeléséhez,

d) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek. A honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Szabványügyi Testület a hivatalos lapjában közzéteszi.

(2) E rendelet vonatkozásában a fogyasztóvédelmi előírásokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.), a reklámra vonatkozó előírásokat pedig a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény szabályaival összhangban kell alkalmazni.

Műszaki dokumentáció

3. §

(1)[1] A gyártó, annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, illetve ezek hiányában az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és címét;

b) a háztartási villamos sütő általános leírását a sütő azonosításához szükséges mértékben;

c) a háztartási villamos sütő fő jellemzőire vonatkozó információkat - beleértve a lényeges rajzokat -, amelyek érdemben befolyásolják az energiafogyasztást;

d) a vonatkozó honosított harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően lefolytatott vizsgálatok eredményeit tartalmazó (mérési) jegyzőkönyveket;

e) a magyar nyelvű használati utasítást a Fgytv. 2. § i) pontjában foglaltak esetén.

(3) A gyártó köteles a műszaki dokumentációt a gyártás megszűnte után 5 évig megőrizni.

Fogyasztók tájékoztatása

4. §

(1) A háztartási villamos sütő energiafelhasználásának ismérveiről a fogyasztókat adatlappal és energiahatékonysági címkével kell tájékoztatni.

(2) Az energiahatékonysági címke tartalmát és kialakítását a rendelet 1. számú melléklete, az adatlap tartalmát a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(3) A háztartási villamos sütő energiahatékonysági osztályát a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni, és az energiahatékonysági címkén, illetve az adatlapon feltüntetni.

5. §

(1) A háztartási villamos sütő csak a 4. § (2) bekezdésben meghatározott energiahatékonysági címkével és adatlappal ellátva hozható forgalomba.

(2) Az adatlapot a gyártónak kell rendelkezésre bocsátani. Ha a gyártó nem látja el adatlappal a háztartási villamos sütőt, a forgalmazó, illetve a háztartási villamos sütő bérbe- vagy lízingbeadója (a továbbiakban együtt: forgalmazó) köteles arról gondoskodni.

6. §

(1) A forgalmazó köteles a 4. § (2) bekezdésben meghatározott energiahatékonysági címkét a fogyasztó részére bemutatott háztartási villamos sütő ajtaján, jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni. Több sütőteres sütők esetében minden egyes sütőteret saját címkével kell ellátni.

(2) A gyártó köteles az energiahatékonysági címkét térítésmentesen a forgalmazó rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módját a gyártó szabadon választja meg, ha azonban a forgalmazó energiahatékonysági címkét igényel, köteles azt haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

7. §

A háztartási villamos sütő értékesítésének olyan módja esetén, ahol a fogyasztó nincs személyesen jelen, és így a bemutatott sütőt nem tudja megtekinteni, a szerződéskötésre irányuló ajánlatnak, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és 3. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatónak tartalmaznia kell az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt adatokat.

8. §

(1) Tilos a háztartási villamos sütőn olyan, az energiafelhasználásra vonatkozó címkét, jelzést, szimbólumot vagy feliratot elhelyezni, amely az e rendeletben foglaltaknak nem felel meg, és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

(2) A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzést a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén lehet a háztartási villamos sütőn elhelyezni a közösségi öko-címke mellett.

9. §

(1) A műszaki dokumentáció, az adatlap, valamint az energiahatékonysági címke adatainak egymással összhangban kell állni.

(2) A műszaki adatok valódiságáért a gyártó felelős.

10. §[2]

Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, feltéve, hogy a felhasználó a Fgytv. szerint fogyasztónak minősül.

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2004. február 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésében az "annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett" szövegrész, 8. § (2) bekezdése és az 1. számú melléklete 1.2. pontjának IV. alpontja a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) A rendeletben foglaltak nem vonatkoznak azokra a háztartási sütőkre, amelyek gyártását a rendelet hatálybalépése előtt megszüntették.

12. §[3]

Ez a rendelet

a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá

b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási villamos sütőkenergiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2002. május 8-i 2002/40/EK bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 87/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

1.1. Az energiahatékonysági címke kialakítása

1.2. Jelölések az energiahatékonysági címkén

I. A gyártó neve és védjegye.

II. A villamos sütő típusazonosítója.

III. A villamos sütő(tér), sütőtereinek energiahatékonysági osztálya a 4. számú mellékletnek megfelelően. A sütő osztálybesorolását a vonatkozó nyíllal azonos szinten kell elhelyezni. A betűjelet tartalmazó nyílhegy legalább akkora - de legfeljebb kétszer olyan magas -, mint az energiaosztályokat jelölő nyilak.

IV. Az 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közösségi öko-címke és "környezetbarát védjegy" jele, ha a termék gyártója a jelölés használatára jogosult.

V. A sütő fűtési funkcióinak (hagyományos és/vagy mesterséges levegőáramoltatásos) energiafelhasználása (kWh/ciklus) a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően, standard terhelés alapján.

VI. A sütőtér hasznos térfogata literben, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.

VII. A villamos sütő mérete:

Kicsi: 12 1 ≤ térfogat < 35 1

Közepes: 35 1 ≤ térfogat < 65 1

Nagy: 65 1 ≤ térfogat.

A jelölő nyilat a megfelelő mérettel azonos szinten kell elhelyezni.

VIII. Zajszint, amennyiben meghatározásra kerül a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerint.

2. Nyomdai előírások

2.1. Az energiahatékonysági címke méretei

2.2. Alkalmazott színek

CMYB - kékeszöld, bíborvörös, sárga, fekete.

Példa: 07X0:0% kékeszöld, 70% bíborvörös, 100% sárga, 0% fekete.

Nyilak:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C:30X0

- D:00X0

- E: 03X0

- F:07X0

- G:0XX0

Körvonal színe: X070

Az energiahatékonysági osztályt jelölő nyíl háttérszíne fekete.

Az energiahatékonysági címkén szereplő szöveg fekete, a háttér fehér színű.

2. számú melléklet a 87/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

Az adatlap

Az adatlap elkészíthető szöveges vagy táblázatos formában, egy meghatározott készülékre vagy a gyártó által forgalmazott készüléktípusokra, -családokra vonatkozóan.

Az adatlap az alábbi információkat tartalmazza, a megadott sorrendben:

1. A gyártó védjegye.

2. A készülék típusazonosítója.

3. A típus energiahatékonysági osztálya a 4. számú melléklet szerint. Az energiahatékonysági osztályt A-tól G-ig terjedő skálán kell feltüntetni (A - hatékonyabb; G - kevésbé hatékony). Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, az energiahatékonysági osztály kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól G-ig terjed. Meg kell jelölni azt a fűtési funkciót is, amelyben az energiahatékonysági osztály meg van határozva.

4. Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, a táblázatban felsorolt készülékek közül "környezetbarát védjeggyel" rendelkező készüléknél a sor fejrovatában a környezetbarát feliratot, a bejegyzés rovatban a környezetbarát jelet kell szerepeltetni.

5. A sütő fűtési funkcióinak (hagyományos és/vagy mesterséges levegőáramoltatásos) energiafelhasználása (kWh/ciklus) a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően, standard terhelés alapján.

6. A sütőtér hasznos térfogata literben, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.

7. A villamos sütő mérete:

Kicsi: 121 ≤ térfogat < 35 1

Közepes: 35 1 ≤ térfogat < 65 1

Nagy: 65 1 ≤ térfogat.

A jelölő nyilat a megfelelő mérettel azonos szinten kell elhelyezni.

8. Sütési idő standard terhelésnél, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.

9. Zajszint, amennyiben meghatározásra kerül a háztartási gépek zaj kibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerint.

10. Nyilatkozat az energiafelhasználásról amikor a sütő nem végez melegítő tevékenységet és a legkevesebb energiát fogyasztó üzemmódban van (amennyiben már rendelkezésre áll egy megfelelő harmonizált szabvány az energiaveszteségekről készenléti üzemmódban).

11. A legnagyobb tepsi mérete (mint felszín terület) cm2-ben megadva a harmonizált szabvánnyal összhangban.

3. számú melléklet a 87/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

Az e rendelet 7. §-a szerinti fogyasztói tájékoztatás tartalma

1. Gyártó védjegye és típusazonosítója (2. számú melléklet, 1. és 2. pont)

2. Energiahatékonysági osztály besorolás (2. számú melléklet, 3. pont)

3. Energiafelhasználás (2. számú melléklet, 5. pont)

4. Hasznos térfogat (2. számú melléklet, 6. pont)

5. Méret (2. számú melléklet, 7. pont)

6. Zajszint (2. számú melléklet, 9. pont)

Ha a táblázatban az adatlapon megjelenített egyéb adatot is feltüntetnek, azt a 2. számú mellékletben meghatározott módon és sorrendben kell megadni.

4. számú melléklet a 87/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

A háztartási villamos sütő energiahatékonysági osztályba sorolási adatai

1. Egy sütőtér energiahatékonysági osztály besorolását az alábbiaknak megfelelően kell megállapítani:

1. táblázat - Kis térfogatú sütőterek

Energiahatékonysági osztályEnergiafogyasztás, E (kWh) , standard terhelés alapján
AE < 0,60
B0,60 ≤ E < 1,00
C0,80 ≤ E < 1,00
D1,00 ≤ E< 1,20
E1,20 ≤ E < 1,40
F1,40 ≤ E < 1,60
G1,60 ≤ E
1 Az I. melléklet V. megjegyzésével összhangban meghatározva.

2. táblázat - Közepes térfogatú sütőterek

Energiahatékonysági
osztály
Energiafogyasztás, E (kWh) ,
standard terhelés alapján
AE < 0,80
B0,80 ≤E < 1,00
C1,00 ≤ E < 1,20
D1,20 ≤ E < 1,40
E1,40 ≤ E< 1,60
F1,60 ≤ E< 1,80
G1,80 < E
1 Az I. melléklet V. megjegyzésével összhangban meghatározva.

3. táblázat - Nagy térfogatú sütőterek

Energiahatékonysági osztályEnergiafogyasztás, E (kWh) , standard terhelés alapján
AE < 1,00
B1,00 ≤ E < 1,20
C1,20 ≤ E < 1,40
D1,40 ≤ E < 1,60
E1,60 ≤ E < 1,80
F1,80 ≤ E < 2,00
G2,00 ≤ E
1 Az I. melléklet V. megjegyzésével összhangban meghatározva.

Lábjegyzetek:

[1] A bekezdés "annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett" része később lép hatályba. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[2] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 12. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[3] Megállapította a 40/2011. (X. 14.) NGM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.10.15.

Tartalomjegyzék