109/2004. (VI. 9.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott támogatásokra, egyéb intézkedésekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó eljárási cselekményekre.

2. §

Amennyiben jogszabály megengedi, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) elháríthatatlan külső okként (vis maiorként) ismerhet el olyan különleges, előre nem látható, az ügyfél tevékenységi körén kívül eső körülményt, cselekményt vagy eseményt, amelynek következményeit az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem lehetett volna elhárítani.

3. §

(1) Az egyedi esetekben felmerülő tényleges körülmények mellett a 2. § alkalmazása során az MVH különösen a következő eseteket ismerheti el:

a) az ügyfél halála;

b) az ügyfél tartós munkaképtelensége;

c) a megművelt földterületet nagymértékben sújtó súlyos természeti csapás (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset stb.);

d) állattartást, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységet szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő megsemmisülése;

e) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos megbetegedés.

(2)[1] Az (1) bekezdésben meghatározott eseteket az MVH csak akkor fogadhatja el, ha azokat az ügyfél - az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben örököse-hatósági igazolással tudja bizonyítani. A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eseteket a földterület fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal igazolja. Az igazolásnak - amennyiben a kár mértéke parcellánként eltérő - parcellánként azonosítható módon tartalmaznia kell a kár mértékét is.

(3)[2] A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyes országos, illetve nagy jelentőségű helyi eseményeket vagy körülményeket (aszály, árvíz, belvíz, szélvihar, jégeső, tűzeset, földrengés, országos jelentőségű sztrájk vagy tüntetés stb.) közleményben vis maiornak nyilváníthat. A miniszter a vis maior bekövetkeztét meghatározott területre, illetve gazdálkodók meghatározott körére is kimondhatja. A közleményt a miniszter a Földművelési és Vidékfejlesztési Értesítőben, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az MVH honlapján, illetve egy országos napilapban közzéteszi. A közlemény kezdeményezése vagy közzététele nem érinti a 3. § (2) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeket.

4. §

(1)[3] Amennyiben jogszabály vagy közlemény eltérően nem rendelkezik, az elháríthatatlan külső ok bekövetkeztével kapcsolatos igazolást az MVH - a kérelem benyújtási helyeként meghatározott - illetékes szervéhez kell benyújtani. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

a) az igazolást az elháríthatatlan külső ok megszűnésétől számított tíz munkanapon belül,

b) a véglegesen és az előzetesen elismert TÉSZ-nek az 1433/2003/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdésében és az 1943/2003/EK rendelet 2. cikk (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása érdekében az igazolást a hivatkozott rendeletekben meghatározott támogatási kérelmekkel egyidejűleg kell benyújtani.

(2) Az elháríthatatlan külső okkal összefüggő bizonyítási teher az ügyfelet terheli.

(3)[4] A 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő közlemény hatálya alá tartozó, és a 3. § (2) bekezdésének, valamint a 4. § (1) bekezdésének megfelelően igazolt eseményt vagy körülményt az MVH vis maiorként elfogadja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.04.03.

[2] Megállapította a 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.04.03.

[3] Megállapította a 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet 23. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.04.03.

[4] Megállapította a 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet 23. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.04.03.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére