24/2006. (III. 31.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározás

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) támogatási kérelem: a 796/2004/EK rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott egységes kérelem;

b) mezőgazdasági termelő: az 1782/2003/EK rendelet 2. cikk a) pontja szerinti termelő - ideértve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket is - aki, illetve amely a földterületet hasznosítja;

c) hasznosítás: a földterületnek az 1782/2003/EK rendelete 143b. cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti állapotban tartása;

d) támogatható terület: az 1782/2003/EK rendelete 143b. cikk (5) bekezdésében meghatározott terület;

e) fizikai blokk: Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;

f) mezőgazdasági parcella: a MePAR rendelet 1. § e) pontjában meghatározott terület;

g) bázisterület: az 1973/2004/EK rendelet XXI. számú mellékletében meghatározott országos területnagyság: 4355 ezer ha;

h) nyilvánvaló hiba: a támogatási kérelemben feltüntetett adatok olyan egyértelmű hiányossága vagy hibája, mely a kérelem más adataiból vagy más nyilvántartásból származó adatok alapján hiánypótlásra való felszólítás nélkül, saját hatáskörben pótolható vagy javítható;

i) helyes mezőgazdasági és környezeti állapot: az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében foglalt előírások teljesítése;

j) állandó legelő: a 796/2004/EK rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott földterület;

k) szőlőültetvény: szőlővel összefüggően telepített terület, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek;

l) gyümölcsös ültetvény: a gyümölcsfával (alma, körte, birs, őszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió, gesztenye, mandula, mogyoró), valamint bogyós gyümölccsel [málna, ribiszke, egres, Yosta (rikö), szeder, termesztett bodza, szamóca] összefüggően telepített terület.

Az egységes területalapú támogatás mértéke

2. §

(1) A támogatás mértéke - az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikkének (7) bekezdésére figyelemmel - külön jogszabályban kerül meghatározásra.

(2) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a külön közösségi jogszabályban meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

Támogatásra jogosult

3. §

Támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki (amely) a hasznosított területek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli.

Támogatás alapjául szolgáló terület megállapítása

4. §

(1) E rendelet szerint támogatás alapjául szolgáló területnek az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági területet kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti terület esetén csak abban az esetben igényelhető támogatás - kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat -, ha a támogatható terület eléri vagy meghaladja az 1 hektárt. Amennyiben a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági parcelláknak el kell érniük vagy meghaladniuk a 0,3 hektárt. Támogatás legalább 0,3 hektár egybefüggő támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területe után önállóan is igényelhető.

(3) Ha a mezőgazdasági termelő támogatható területe nem éri el együttesen az 1 hektárt, de rendelkezik legalább 0,3 hektár támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény összefüggő területtel, e területek után együttesen igényelhet támogatást.

(4) Egy mezőgazdasági parcellára e rendelet alapján csak egy támogatási kérelem nyújtható be.

(5) A támogatás alapjául szolgáló területet a tényleges hasznosítás alapján kell meghatározni. A támogatás alapjául szolgáló terület hasznosítása tekintetében a Tanács 1782/2003/EK rendelete 143b. cikk (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) E rendelet alapján nem vehető igénybe támogatás olyan terület után, amelyre vonatkozólag a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásra való jogosultságot állapítottak meg.

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot

5. §

(1) A támogatás igénylésének alapjául szolgáló mezőgazdasági parcellákat helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban kell tartani.

(2) Nem áll fenn megfelelő állapot, ha a földhivatal által végrehajtott határszemle alapján, illetve távérzékelés útján megállapítható, hogy az adott terület (parcella) 2003. június 30-án nem felelt meg a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 36. § (1) bekezdésének.

Támogatási kérelem

6. §

(1) A támogatási kérelmet 2006. április 15-től 2006. május 15-ig kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített 2006. évi formanyomtatványon és az ahhoz mellékelt, a MePAR rendelet szerinti egyedi blokktérképen, a vonatkozó MVH közleményben meghatározottak szerint lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelmet a mezőgazdasági termelőnek saját kezűleg alá kell írnia. Amennyiben a támogatási kérelem főlapjáról a mezőgazdasági termelő aláírása hiányzik, úgy a kérelmet el kell utasítani.

(3) A támogatási kérelmen fel kell tüntetni az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján kiadott regisztrációs számot.

(4) Amennyiben a mezőgazdasági termelő a (3) bekezdésben meghatározott regisztrációs számmal nem rendelkezik, a kérelemhez egyidejűleg csatolja az R. szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet is.

(5) A kérelmen a mezőgazdasági termelő külön rovatban nyilatkozik az általa bejelentett terület vonatkozásában állandó legelőként hasznosított földterület nagyságáról, valamint a 796/2004/EK rendelet 14. cikk (1) bekezdésének 1-3. albekezdéseiben foglaltaknak megfelelően hasznosított egyéb, bejelentésre kötelezett területekről. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő jogkövetkezményekre a 796/2004/EK rendelet 14. cikk (1a) bekezdését kell alkalmazni.

(6) Az MVH a támogatási kérelem befogadásáról a támogatási kérelem benyújtási határidejét követő 30 napon belül igazolást állít ki, és megküldi a mezőgazdasági termelő részére. Az igazolás kiadásának szempontjából a kérelem benyújtás napjának a 7. § (1) bekezdésben foglalt határidőt kell tekinteni. Az igazolás a kérelemben foglaltaknak megfelelően tartalmazza:

a) a mezőgazdasági termelő nevét, regisztrációs számát;

b) a kérelemben feltüntetett mezőgazdasági parcellák adatait:

ba) a fizikai blokk azonosító számot,

bb) a parcella sorszámát,

bc) a hasznosítás típusát,

bd) a bejelentett területet; valamint

c) az ügyfél által az MVH-hoz bejelentett érvényes bankszámlaszámot.

(7) A (6) bekezdés szerinti igazolás kiállítása nem minősül a támogatási jogosultság vagy más jogosultsági feltételek teljesítése igazolásának.

Késedelmes benyújtás

7. §

(1) A támogatási kérelem a 6. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn túl - a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 21. cikkében foglaltakra figyelemmel - 2006. június 9-ig nyújtható be.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt határidőn túl benyújtott kérelmeket az MVH elutasítja.

Egységes területalapú támogatási kérelem módosítása

8. §

(1) A támogatási kérelem - a 796/2004/EK rendelet 21. cikk (2) bekezdésének első albekezdésére figyelemmel - 2006. május 31-ig jogkövetkezmények nélkül, illetve 2006. június 9-ig a 7. § (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények mellett módosítható az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Az egységes területalapú támogatási kérelem módosításával összefüggő részletes szabályokat a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 15. cikke, illetve a 21. cikk (2) bekezdése határozza meg.

Hiánypótlás

9. §

Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, az MVH az ügyfelet a hiányok megjelölése mellett a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

10. §

(1) Amennyiben a támogatási kérelem nyilvánvaló hibát tartalmaz, az MVH azt saját hatáskörben kijavítja, és arról hivatalos feljegyzést készít.

(2) A támogatási kérelem nyilvánvaló hibáinak javítására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 19. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Támogatási kérelem visszavonása

11. §

(1) A támogatási kérelem az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet visszavonható.

(2) A támogatási kérelem visszavonására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 22. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Adminisztratív és fizikai ellenőrzések

12. §

(1) A támogatási kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenőrzésére

a) a Tanács 1782/2004/EK rendeletének 17-27. cikkeiben,

b) a Bizottság 1973/2004/EK rendeletének 136. cikke szerinti szűkítéssel alkalmazott 796/2004/EK rendeletben,

c) a Tv.-ben, valamint

d) az 1. § i) pontjában

foglaltak szerint kerül sor.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján végzett ellenőrzések eredményeképpen az adott fizikai blokkra beadott támogatási kérelmek által lefedett terület összesen nagyobb, mint a fizikai blokk nettó támogatható területe (túl-igénylés),

a) és a túligénylés mértéke nem éri el a fizikai blokk nettó támogatható területének az 5%-át, az MVH a túligénylés arányában a fizikai blokk nettó támogatható területéig csökkenti a fizikai blokkon belüli kérelemben megjelölt területeket;

b) és a túligénylés mértéke eléri vagy meghaladja a fizikai blokk nettó támogatható területének az 5%-át, az MVH értesíti az érintett mezőgazdasági termelőket, és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatok helyesbítésére.

(3) A (2) bekezdés a) pontja alapján történő arányos csökkentést tartalmazó támogatási határozat ellen az érintett mezőgazdasági termelők a 796/2004/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fellebbezhetnek.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti értesítésben meg kell jelölni az érintett fizikai blokk vonatkozásában gazdálkodó kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőket, és a kérelmükben foglaltaknak megfelelően a mezőgazdasági parcellára vonatkozó adatokat.

(5) A (2) bekezdés b) pontja alapján a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők kötelesek az értesítésben meghatározott időtartamon belül írásos választ adni az MVH részére.

(6) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az (5) bekezdésben meghatározott válaszokban foglalt helyesbítéseket követően részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH

a) az 5 százalékot meg nem haladó túligénylés esetén a túligénylés arányában a fizikai blokk nettó támogatható területéig csökkenti a fizikai blokkon belüli kérelemben megjelölt területeket, illetve

b) az 5 százalékot meghaladó túligénylés esetén fizikai ellenőrzést folytat le az érintett fizikai blokk vonatkozásában.

(7) A (6) bekezdés szerinti fizikai ellenőrzést nem kell lefolytatni, ha az (5) bekezdés szerinti határidőt a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő elmulasztotta. Ebben az esetben az MVH a határidőt elmulasztó mezőgazdasági termelő kérelemben bejelentett területeit a túligénylés mértékének megfelelően csökkenti.

(8) Amennyiben az MVH ugyanazon mezőgazdasági parcella tekintetében többszörös igénylést állapít meg, a (2)-(7) bekezdés szerint jár el.

(9) Amennyiben az adminisztratív, illetve a fizikai ellenőrzés eredményeképp sem szüntethető meg a túl-igénylés, illetve a többszörös igénylés, akkor a fizikai blokk támogatható területét meghaladó terület minden érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek számít.

(10) A (9) bekezdés szerinti terület nem haladhatja meg az adott fizikai blokkban kérelmezett terület 100 százalékát.

(11) A (9) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, míg valamelyik érintett mezőgazdasági termelő a jogvita elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett mezőgazdasági termelők együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket.

Levonások és kizárások a jogosultsági feltételek tekintetében

13. §

Az adminisztratív, illetőleg fizikai ellenőrzések alapján a jogosultsági feltételekhez kapcsolódó levonásokat, illetve kizárásokat a Tanács 1782/2003/EK rendeletének 6-7. cikkei, a Bizottság 1973/2004/EK rendelet 138. cikke, valamint a Bizottság 796/2004/EK rendelet 65-68. cikkei alapján kell elbírálni.

A számítás alapja

14. §

A támogatás kiszámításának alapját a Bizottság 796/2004/EK rendelet 50. cikk (1), (3), valamint (7) bekezdésében foglaltak alapján kell meghatározni.

A jogkövetkezmények halmozódása

15. §

A levonások, kizárások, valamint más közösségi és nemzeti jogszabályok szerinti szankciók halmozódására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 71. cikk (2) bekezdésében és a 71a. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Elháríthatatlan külső ok (vis maior) és kivételes körülmények esetei

16. §

(1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior), illetőleg más kivételes körülmények miatti igazolási kérelem kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

(2) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) és a kivételes körülmények eseteire, valamint annak igazolására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 72. cikkében, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Támogatási kérelem elbírálása

17. §

A támogatási kérelem tárgyában az MVH legkésőbb 2007. június 1-jéig dönt. A döntésben meg kell jelölni:

a) a kérelem által lefedett területet,

b) a támogatás alapjául szolgáló területet,

c) a mezőgazdasági termelőt megillető támogatási összeget,

d) az alkalmazott jogkövetkezményeket.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése

18. §

A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítésére a Bizottság 796/2004/EK rendelet 73. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

A hasznosító személyében bekövetkezett változás

19. §

(1) Amennyiben a kérelem által lefedett terület hasznosítása vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását követően a mezőgazdasági termelő személye megváltozik, arról a kérelem által lefedett terület új mezőgazdasági termelője (a továbbiakban: új mezőgazdasági termelő) a változást követő 10 munkanapon belül bejelentést tesz az MVH-nak.

(2) A bejelentést kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az új mezőgazdasági termelő a (2) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolja nyilatkozatát a támogatási feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek betartásáról.

(4) A hasznosító személyében bekövetkezett változásra egyebekben a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 74. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Kifizetés

20. §

(1) A támogatás kifizetése a Tanács 1782/2003/EK rendeletének 28. cikkében foglaltaknak megfelelően 2006. december 1-jétől 2007. június 30-ig, az MVH R. szerinti ügyfél-regisztrációs rendszerében nyilvántartott bankszámlára történő átutalással történik.

(2) A támogatás - függetlenül a hasznosító személyében bekövetkezett változástól - a Bizottság 796/2004/EK rendelet 74. cikk (6) bekezdése alapján a támogatást eredetileg igénylő mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.

Állandó legelőként hasznosított földterületek fenntartása

21. §

(1) A 796/2004/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget nemzeti szinten kell alkalmazni.

(2) A 796/2004/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében említett referenciaarány 0,0264.

(3) Az állandó legelőként hasznosított földterületek mezőgazdasági összterülethez viszonyított arányát az MVH a 6. § (5) bekezdésében foglalt nyilatkozatok alapján a 796/2004/EK rendelet 3. cikkének megfelelően állapítja meg, és közleményben közzéteszi.

(4) A 796/2004/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásról, valamint a rendelet 4. cikk (2) bekezdésben meghatározott hasznosí-tás-visszaállítási kötelezettségről külön jogszabály rendelkezik.

(5) Amennyiben jogszabály az állandó legelőterület csökkentésével összefüggésben az érintett területekre vonatkozóan külön engedélyezési, bejelentési kötelezettséget ír elő vagy szankció alkalmazását rendeli el, azok a 2006. évi, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer állandó legelő tematikus rétegében rögzített állapot figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

Záró rendelkezések

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

23. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteket az MVH csak akkor fogadhatja el, ha azokat az ügyfél - az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben örököse-hatósági igazolással tudja bizonyítani. A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eseteket a földterület fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal igazolja. Az igazolásnak - amennyiben a kár mértéke parcellánként eltérő - parcellánként azonosítható módon tartalmaznia kell a kár mértékét is."

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a vis maior rendelet 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyes országos, illetve nagy jelentőségű helyi eseményeket vagy körülményeket (aszály, árvíz, belvíz, szélvihar, jégeső, tűzeset, földrengés, országos jelentőségű sztrájk vagy tüntetés stb.) közleményben vis maiornak nyilváníthat. A miniszter a vis maior bekövetkeztét meghatározott területre, illetve gazdálkodók meghatározott körére is kimondhatja. A közleményt a miniszter a Földművelési és Vidékfejlesztési Értesítőben, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az MVH honlapján, illetve egy országos napilapban közzéteszi. A közlemény kezdeményezése vagy közzététele nem érinti a 3. § (2) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeket."

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a vis maior rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben jogszabály vagy közlemény eltérően nem rendelkezik, az elháríthatatlan külső ok bekövetkeztével kapcsolatos igazolást az MVH - a kérelem benyújtási helyeként meghatározott - illetékes szervéhez kell benyújtani. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

a) az igazolást az elháríthatatlan külső ok megszűnésétől számított tíz munkanapon belül,

b) a véglegesen és az előzetesen elismert TÉSZ-nek az 1433/2003/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdésében és az 1943/2003/EK rendelet 2. cikk (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása érdekében az igazolást a hivatkozott rendeletekben meghatározott támogatási kérelmekkel egyidejűleg kell benyújtani."

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a vis maior rendelet 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő közlemény hatálya alá tartozó, és a 3. § (2) bekezdésének, valamint a 4. § (1) bekezdésének megfelelően igazolt eseményt vagy körülményt az MVH vis maiorként elfogadja."

(5) A HMKÁ rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

24. §

Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról;

b) a Tanács 2004/28 1/EK határozata (2004. március 22.) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak a közös agrárpolitika reformját követő adaptációjáról;

c) a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;

d) a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

e) a Bizottság 239/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről;

f) a Bizottság 1954/2005/EK rendelete (2005. november 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról és a támogatás kifizetése tekintetében az 1782/2003/EK rendelettől való eltérésről;

g) a Bizottság 2184/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a közös agrárpolitika keretében tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK és 1973/2004/EK rendelet módosításáról.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 24/2006. (III. 31.) FVM rendelethez

"1. számú melléklet a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelethez

A "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" előírásai

1. Tizenkettő százaléknál nagyobb lejtésű területeken kapás kultúrák (burgonya, csicsóka) termesztése tilos.

2. Szántóterületek művelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása mellett.

3. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos lágy és fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni."

Tartalomjegyzék