32003R1943[1]

A Bizottság 1943/2003/EK rendelete (2003. november 3.) az előzetesen elismert termelői csoportoknak nyújtott támogatás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1943/2003/EK RENDELETE

(2003. november 3.)

az előzetesen elismert termelői csoportoknak nyújtott támogatás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel ( 1 ) módosított, a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre ( 2 ), és különösen annak 48. cikkére,

(1)

Tekintettel az utóbbi években szerzett tapasztalatokra módosítani kell a legutóbb a 983/2000/EK rendelettel módosított ( 3 ), az előzetesen elismert termelői szervezeteknek nyújtott támogatás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 1998. január 7-i 20/98/EK bizottsági rendeletet ( 4 ). Az érthetőség és az ésszerűség érdekében e rendelet helyébe egy új rendeletnek kell lépnie.

(2)

Következésképpen a 20/98/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(3)

A 2200/96/EK rendelet 14. cikke kijelenti, hogy új termelői csoportoknak legfeljebb ötéves átmeneti időszak engedélyezhető, amelyen belül meg kell felelniük az elismerésre vonatkozóan a fenti rendelet 11. cikkében meghatározott feltételeknek. Az 1432/2003/EK bizottsági rendelet ( 5 ) megállapítja a termelői csoportok előzetes elismerésének feltételeit.

(4)

A termelői csoportok létrehozásának elősegítése érdekében a 2200/96/EK rendelet 14. cikke szintén kijelenti, hogy a tagállamok kétféle támogatást nyújthatnak az előzetesen elismert termelői csoportoknak az ilyen előzetes elismerést követő öt évben: egyet létrehozásuk és igazgatási műveleteik költségeinek fedezésére, és egyet az elismerés megszerzéséhez szükséges, valamint az elismerési terveikben megállapított befektetések egy részének fedezésére.

(5)

A létrehozás és az igazgatási műveletek költségeinek fedezésére szolgáló támogatási rendszer helyes alkalmazásának megkönnyítése érdekében a fenti támogatást átalánydíjszabás alapján kell nyújtani. A költségvetési megszorításoknak való megfelelés érdekében ezen átalánytámogatás felső határhoz kell kötni. Továbbá a különböző nagyságú termelői csoportok eltérő pénzügyi szükségleteinek figyelembevétele érdekében a termelői csoportok értékesíthető termelésének megfelelően ezt a felső határt ki kell igazítani.

(6)

A 2200/96/EK rendelet 11. cikkében említett termelői szervezetek és ugyanennek a rendeletnek a 14. cikkében említett termelői csoportok közötti egyenlő elbánás biztosítása érdekében a legutóbb a 453/2002/EK bizottsági rendelettel módosított ( 6 ), a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendelet ( 7 ) 2. cikkében, valamint a legutóbb a 2699/2000/EK rendelettel módosított ( 8 ), az egyes citrusfélék termelői részére közösségi támogatási rendszer bevezetéséről szóló, 1996. október 28-i 2202/96/EK tanácsi rendelet ( 9 ) 1. cikkében említett támogatást hozzá kell adni az értékesített termésmennyiség megfelelő értékéhez, ahogyan a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi támogatás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 11-i 1433/2003/EK bizottsági rendelet ( 10 ) 3. cikke meghatározza.

(7)

Egy adott évben a természeti csapások az értékesített termésmennyiség jelentős csökkenését okozhatják. Ilyen esetekben annak elkerülése érdekében, hogy az előzetesen elismert termelői csoportoknak nyújtott közösségi támogatások jelentősen csökkenjenek, amely veszélyeztethetné annak működését, a támogatás kiszámításakor figyelembe vett termelés-visszaesésnek határt kell szabni. A fenti határt az előzetesen elismert termelői csoportok vagy tagjaik által a természeti csapás előtti három évben elért terméshozam és átlagárak alapján kell meghatározni, és úgy kell rögzíteni, hogy figyelembe vegyék az időjárási körülmények miatti normál termelésingadozást.

(8)

Az e rendeletben előírt támogatások megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a szóban forgó tagállamnak - a termelői csoport létrehozása céljából nyújtott bármilyen korábbi támogatásoknak, valamint a termelőknek a termelői csoportok és/vagy szervezetek közötti bármilyen mozgásának figyelembevételével - ellenőriznie kell, hogy a támogatás nyújtása indokolt-e. A tagállamoknak szintén biztosítaniuk kell, hogy az e rendeletnek megfelelően közösségi finanszírozásra jogosult intézkedésekre ne biztosítsanak kettős közösségi vagy nemzeti finanszírozást.

(9)

Társulás esetében a társulásból eredő termelői csoportoknak a támogatás továbbra is nyújtható annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az új termelői csoportok pénzügyi szükségleteit, és biztosítsák a támogatási rendszer helyes alkalmazását.

(10)

Az e rendeletben előírt támogatást megszüntetik, amikor a tagállam elismeri a termelői csoportot. Azonban annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a befektetések többéves finanszírozását, azokat, amelyek e rendelet alapján befektetési támogatásra jogosultak, a 2200/96/EK rendelet 15. cikkében említett módon át lehet vinni a működési programokba.

(11)

A 2200/96/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdése Portugáliára vonatkozóan különös szabályozást ír elő. Rendelkezéseket kell meghatározni a különös szabályozásnak való megfelelés biztosítására. A természeti csapások esetében az értékesített termésmennyiség értékének rögzítésére vonatkozó rendelkezéseket Portugáliára is alkalmazni kell.

(12)

Szigorú ellenőrzési eljárásokat, valamint jogsértés esetében visszatartó erejű szankciókat kell meghatározni, mivel nagy fokú felelősséget és kezdeményező képességet ruháztak a termelői csoportokra. Az egyszerűsítés és az ésszerűség érdekében ezeket a szankciókat az 1433/2003/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

E rendelet meghatározza az előzetesen elismert termelői csoportok részére, a 2200/96/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában "értékesített termésmennyiség": a termelői szervezet tagjainak a termelése abban a kategóriában, amelyre az elismerést kapták, amelyet:

i. a termelői szervezetnek adnak át, és ténylegesen a szervezeten keresztül értékesítik friss vagy feldolgozott formában;

ii. a 2200/96/EK rendelet 11. cikk (1) bekezdés c) pont 3. alpontja második és harmadik francia bekezdése feltételei szerint a csoport engedélyével adtak el.

A termelés a 2201/96/EK rendelet 2. cikkében és a 2202/96/EK rendelet 1. cikkében meghatározott módon magában foglalja annak a támogatásnak az összegét, amelyet a termelői csoportok a 3. cikkben említett ugyanazon éves vagy féléves időszakra vonatkozóan kaptak.

Az értékesített termésmennyiség nem foglalja magában a más termelői szervezetek vagy csoportok tagjainak azt a termésmennyiségét, amelyet a 2200/96/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése c) pontja 3. alpontja második albekezdése második és harmadik francia bekezdésének megfelelően a kérdéses csoporton keresztül értékesítenek.

(2) E rendelet alkalmazásában "az értékesített termésmennyiség értéke" az értékesített termésmennyiség értéke a "termelői szervezet elhagyásakor", illetve adott esetben "csomagolt vagy előkészített feldolgozatlan termék"-ként.

(3) Az illetékes nemzeti hatóságok által elismert természeti csapás esetében az értékesített termésmennyiség az előzetesen elismert termelői csoporthoz tartozó, valamint a természeti csapás évében a kérdéses termékkel bevetett terület elméleti átlagértékének 70 %-ával egyenértékűnek kell tekinteni, szorozva az átlaghozammal és átlagárral

- amelyet a kérdéses termékre vonatkozóan a termelői csoport vagy annak tagjai értek el a természeti csapást megelőző három év során, vagy

- amennyiben a tagállam úgy határoz, a csapást megelőző három év során ugyanabban a termelői régióban értek el.

3. cikk

Finanszírozási és elismerési tervek

(1) A 2200/96/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt támogatást átalánydíjszabás alapján adják meg a termelői csoportok létrehozása és működtetése során keletkező költségek fedezésére.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatást minden egyes termelői csoport vonatkozásában az értékesített termésmennyiség értéke alapján kell meghatározni, és:

a) a támogatás összege legfeljebb 1 000 000 euróig az első, a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik évre vonatkozóan az értékesített termésmennyiség értékének 5 %-a, 5 %-a, 4 %-a, 3 %-a, illetve 2 %-a;

b) a támogatás összege az 1 000 000 eurót meghaladóan az első, a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik évre vonatkozóan az értékesített termésmennyiség értékének 2,5 %-a, 2,5 %-a, 2 %-a, 1,5 %-a, illetve 1,5 %-a;

c) azt minden egyes termelői csoport vonatkozásában a következő felső határhoz kötik:

- az első évre 100 000 euró,

- a második évre 100 000 euró,

- a harmadik évre 80 000 euró,

- a negyedik évre 60 000 euró,

- az ötödik évre 50 000 euró;

d) azt a következő részletekben kell kifizetni

- éves vagy féléves részletek az elismerési terv végrehajtására vonatkozó minden egyes éves vagy féléves időszak végén, vagy

- egy egyéves időszak egy részét fedező részletekben, amennyiben az elismerés a 2200/96/EK rendelet 11. cikke szerint az éves időszak vége előtt történik meg.

A d) pont első francia bekezdésében említett részletek kiszámítása céljából a tagállamok egy másik időszak értékesített termésmennyiségét is alapul vehetik, amely eltér attól, amelyre vonatkozóan a részletet kifizetik, amennyiben az ellenőrzések ezt megkövetelik. Annak az időszaknak, amennyivel az alapul vett időszak eltér az érintett tényleges időszaktól, rövidebbnek kell lennie a tényleges időszak felénél.

3. A (2) bekezdésben euróban meghatározott összegek esetén alkalmazott átváltási árfolyam az az árfolyam, amelyet az Európai Központi Bank annak az időszaknak az első napját megelőzően hirdetett ki, amelyre vonatkozóan a szóban forgó támogatásokat nyújtják.

4. cikk

Elismerést igénylő befektetési támogatások

(1) Az 1432/2003/EK rendelet 16. cikke szerinti elismerési tervekben szereplő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos befektetési költségek egy részének fedezésére szolgáló, a 2200/96/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett támogatást a következő módon kell nyújtani:

a) közvetlen tőkeként; vagy

b) közvetve, hitelintézeteken keresztül, különleges kölcsönök formájában.

A verseny torzítására alkalmas befektetéseket ki kell zárni, amennyiben azok érintik a szervezet egyéb gazdasági tevékenységeit.

(2) Az ilyen tevékenységekre nézve közvetlenül vagy közvetett módon kedvező hatású befektetéseket, az előzetesen elismert ágazat vagy termék számára való hasznosságuk arányában kell finanszírozni.

5. cikk

A támogatás iránti kérelem

(1) A termelői csoportok mindegyike egy - a 3. és 4. cikkben említett - egységes támogatási kérelmet nyújt be a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett minden egyes éves időszak végétől számított három hónapon belül.

(2) Minden támogatás iránti kérelmet kísérnie kell a termelői csoport írásos nyilatkozatának, amelynek értelmében a termelői csoport:

a) megfelel, és meg fog felelni a 2200/96/EK rendelet, az 1432/2003/EK rendelet, valamint e rendelet rendelkezéseinek;

b) sem közvetlenül, sem közvetve nem részesült, nem részesül, és nem fog részesülni a kettős közösségi vagy nemzeti finanszírozás előnyében azon intézkedések és/vagy tevékenységek finanszírozására vonatkozóan, amelyekre e rendelet alapján közösségi finanszírozást biztosítanak.

(3) A tagállamok a teljes kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül kifizetik a támogatást.

6. cikk

Jogosultság

A tagállamok értékelik a termelői csoportoknak az e rendelet szerinti támogatásra való jogosultságát annak megállapítására, hogy a támogatás kellően indokolt, miközben figyelembe veszik azokat a feltételeket és az időpontot, amelyek mellett és amelyen bármilyen korábbi állami támogatást adtak meg azoknak a termelői szervezeteknek és csoportoknak, amelyekből a kérdéses termelői csoport tagjai származnak, valamint a termelői szervezetek és termelői csoportok között a tagok bármilyen mozgását.

7. cikk

Közösségi támogatás

A tagállamok számára a 3. és 4. cikkben említett támogatásokkal kapcsolatosan felmerült kiadások jogosultak az EMOGA Garanciarészlegének pénzügyi támogatására.

8. cikk

A Közösség pénzügyi hozzájárulása

(1) A 3. cikkben említett támogatáshoz kapcsolódó közösségi pénzügyi hozzájárulás összege:

- az 1260/1999/EK tanácsi rendelet ( 11 ) 1. cikkében említett 1. és 2. célkitűzés alá tartozó régiókban a támogatható közkiadások 75 %-a,

- más régiókban a támogatható közkiadások 50 %-a.

(2) A 4. cikkben említett közösségi pénzügyi hozzájárulás, tőkejuttatásként vagy a tőkejuttatás megfelelőjeként kifejezve nem lépheti át a 4. cikkben említett támogatható befektetési költségek százalékaként:

- az 1260/1999/EK rendelet 1. cikkében említett 1. és 2. célkitűzés alá tartozó régiókban az 50 %-ot,

- más régiókban a 30 %-ot.

Az érintett tagállamoknak vállalniuk kell a 4. cikkben említett támogatható befektetési költségek legalább 5 %-ának megfelelő hozzájárulást.

A támogatás kedvezményezettjei 4. cikkben említett támogatható befektetési költségekhez legalább a következő arányban járulnak hozzá:

- az 1260/1999/EK rendelet 1. cikkében említett 1. és 2. célkitűzés alá tartozó régiókban 25 %;

- más régiókban 45 %.

9. cikk

Társulások

(1) Az e rendelet 3. és 4. cikkében előírt támogatás megadható, illetve továbbra is megadható azoknak a termelői csoportoknak, amelyeket az 1432/2003/EK rendelet alapján előzetesen elismertek, és amelyek az említett rendelet alapján előzetesen elismert termelői csoport és egy vagy több olyan termelői csoport társulásával jöttek létre, amelyet:

a) az 1432/2003/EK rendelet alapján előzetesen elismertek;

b) a 2200/96/EK rendelet alapján előzetesen elismertek.

(2) Az (1) bekezdés alapján fizetendő támogatás kiszámítása céljából a társuló csoportok vagy szervezetek helyébe a társulásból eredő termelői csoport lép.

10. cikk

Az elismerés következményei

(1) A 2. és 3. cikkben előírt támogatás megszűnik, amint megadják az elismerést.

(2) Amennyiben az 1433/2003/EK rendelet alapján működési programot nyújtanak be, a tagállam biztosítja, hogy az elismerési terv alapján finanszírozott intézkedések nem részesülnek kettős finanszírozásban.

(3) A támogatásra jogosult befektetéseket vagy a 4. cikkben említett költségeket át lehet vinni a működési programokba, feltéve, hogy azok összhangban vannak az 1433/2003/EK rendelettel.

11. cikk

A Portugáliára vonatkozó különleges záradék

Amennyiben a portugál hatóságok bizonyítják, hogy a portugál termelői csoportoknak e rendeletnek megfelelően fizetendő támogatás az adott évben kevesebb, mint amit a 2200/96/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdése meghatároz, a 3. cikk (2) bekezdésében előírt támogatást úgy kell megnövelni, hogy az megfeleljen az említett rendelet 14. cikke rendelkezéseinek.

A portugál hatóságok által elismert természeti csapás esetén a 2200/96/EK rendelet 14. cikke (7) bekezdésének alkalmazása során figyelembe vett értékesített termésmennyiség értékének kiszámításakor a 2. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

12. cikk

Ellenőrzések

A 2200/96/EK rendelet VI. címével összhangban elvégzett ellenőrzések sérelme nélkül a tagállamok ellenőrzéseket végeznek a termelői csoportokban annak igazolására, hogy azok megfelelnek a támogatás nyújtására vonatkozóan a 3. és 4. cikkben említett feltételeknek.

13. cikk

A támogatások behajtása és a szankciók

Az 1433/2003/EK rendelet 24. cikkének megfelelően a támogatások behajtását és szankciókat akkor kell alkalmazni, ha az e rendelet 12. cikke alapján elvégzett ellenőrzés megmutatja, hogy:

a) az értékesített termésmennyiség értéke kisebb, mint az a 3. cikkben említett összeg, amelyet a támogatás kiszámítására használnak;

b) az e rendelettel szabályozott támogatásokat nem a vonatkozó rendeleteknek vagy a jóváhagyott elismerési tervnek megfelelően használják fel.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 20/98/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásnak tekintik.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 7., 2003.1.11., 64. o.

( 2 ) HL L 297., 1996.11.21., 1. o.

( 3 ) HL L 113., 2000.5.12., 36. o.

( 4 ) HL L 4., 1998.1.8., 40. o.

( 5 ) HL L 203., 2003.8.12., 18. o.

( 6 ) HL L 72., 2002.3.14., 9. o.

( 7 ) HL L 297., 1996.11.21., 29. o.

( 8 ) HL L 311., 2000.12.12., 9. o.

( 9 ) HL L 297., 1996.11.21., 49. o.

( 10 ) HL L 203., 2003.8.12., 25. o.

( 11 ) HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1943 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1943&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R1943-20050214 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R1943-20050214&locale=hu