Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"k) Case mix index (CMI): az aktív fekvőbeteg-ellátás finanszírozási rendszere szerint elszámolható, adott időszak alatt ellátott finanszírozási esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemző mutató, amely az elszámolt súlyszám és az elszámolt finanszírozási esetszám hányadosa."

2. §

A Kr. 5. §-ának (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Továbbá hibás az adat, ha a fekvőbeteg-szakellátást igénybevevő adatai azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre kerülnek. Amennyiben a hiba javítására az első elszámoló által, az átfedésekről készített és az érintett szolgáltatóknak kiküldött lista alapján az (1) bekezdésben előírt határidőig nem kerül sor, az átfedéssel érintett elszámolási tételek nem kerülnek elszámolásra, kivéve, ha az elszámolási tételek közötti átfedések rendezését e rendelet másképp szabályozza."

3. §

A Kr. 6/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A szolgáltató fenntartójának a (4) bekezdés szerinti döntésénél, illetve az (5) bekezdés szerinti megállapodásban figyelembe kell venni az Ámr. 117. §-ának a megszüntető okirat tartalmára vonatkozó rendelkezését, amennyiben a megszüntetett egészségügyi szolgáltató az Ámr. 2. §-ának 50. pontja szerinti nettó finanszírozási körbe tartozott.

4. §

A Kr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § Az alapellátási szolgálat - kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. § szerinti ügyeleti szolgálat - helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni."

5. §

A Kr. 13. §-a (1) bekezdésének bevezető mondata és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat a Hr. 3. §-ának (3) bekezdése alapján olyan térítésmentes ellátásra jogosult személyt lát el (ide nem értve az ügyeleti szolgálatban ellátottakat), aki

b) nemzetközi egyezmény, vagy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet alapján jogosult az ellátásra [a továbbiakban a)-b) együtt: eseti ellátás],"

[a szolgáltató a (3)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint részesül az E. Alapból díjazásban.]

6. §

(1) A Kr. 14. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés szerinti összeget növelni kell]

"d) további 50%-kal, ha a háziorvosi szolgálat körzete

da) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 5. számú mellékletében, vagy a kistérségi támogatási alap célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2003. (V. 20.) MeHVM rendelet mellékletében felsorolt település(ek) re kiterjed és a körzet lakosságszáma a 800 főt eléri, vagy

db) a kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti kistérséghez tartozó települések közül kettőre vagy többre terjed ki és a körzet lakosságszáma 800-1500 fő közötti."

(2) A Kr. 14. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Azon tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekben, amelyekben a területi ellátási kötelezettségnek egy évet meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, a háziorvosi szolgálat finanszírozása az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) részére - az OALI-val közalkalmazotti jogviszonyban álló orvos igénybevételével történő feladatellátás esetén- a 10. § (1) bekezdésében meghatározott díjazás számítás szerinti átlagos havi díj 140%-ával történik, amennyiben a körzet lakosságszáma az 1200 főt eléri, alacsonyabb lakosságszám esetén arányosan csökkentett a díjazás. Ezen ellátás idején a 7. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni."

7. §

A Kr. a következő 21/A-21/B. §-sokkal egészül ki:

"21/A. § Ha a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató-nevelő bentlakásos intézmények fenntartói együttesen kezdeményezik, hogy legalább 1000 gyermek számára az intézményekben nyújtandó egészségügyi ellátást egy egészségügyi szolgáltatóval végeztetik, - aki/amely központilag szervezi a helyszínen nyújtott gyermek-egészségügyi ellátást, - akkor a működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval erre a speciális egészségügyi ellátási feladatra a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti normatíva kiegészítéseként a MEP finanszírozási szerződést köthet. A finanszírozás a költségvetési törvény LXXII. Egészségbiztosítási fejezet Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül a Védőnői ellátás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem jogcím előirányzata terhére történik, 1000 gyermekenként 5,6 millió forint összegben havonta, az ezt meghaladó létszám esetén arányos díjazás fizetendő.

21/B. § Az anyatejgyűjtő állomás finanszírozása a tárgyévi előirányzat-növekedés mértékével emelt összegű fix díjjal történik."

8. §

(1) A Kr. 23. §-ának (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"A MEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján havi 1,1 millió forint sürgősségi rendelkezésre állási díj illeti meg azt a fogászati ügyeleti ellátást végző szolgáltatót, aki - legalább 500 000 fő feletti lakosságszámú településen - napi 24 órában a folyamatos fogászati ellátást biztosítja."

9. §

A Kr. 24. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az OEP a fogászati alapellátásban a prevenciós célok megvalósítása érdekében - a fogászati előirányzat terhére - a 22. § (1) bekezdés szerinti - azon szolgáltatók számára, akik 2005. évben pályázatot nyertek és a vállalt prevenciós feladatokat eredményesen teljesítették - változatlan feltételekkel, a 2005. évre folyósított díjazás mértékéig - folytatja a szerződés szerinti feladat finanszírozását."

10. §

(1) A Kr. 27. §-a (2) bekezdésének bevezető mondata és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A teljesítményvolumen szerinti finanszírozás alapja az előző finanszírozási évben - a járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban, az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében súlyszámban - a degresszió nélkül elszámolt teljesítmény mennyisége, a CT, MRI esetében a 2004. április 1-jét követő egy év teljesítményének a 80%-a, amit korrigálni kell:

a) kapacitásváltozással, kivéve a tartósan kihasználatlan kapacitás lekötésének megszüntetését, továbbá a teljesítményvolumen keret változás nélkül történt többletkapacitás befogadást, valamint azt az esetet, ha a kapacitásváltozással érintett szervezeti egységnek járóbeteg-szakellátás esetén az egy órára jutó esetszáma, aktív fekvőbetegellátás esetén az ágykihasználtsága nem éri el az előző évi adott szakma szerinti országos átlagot,"

(2) A Kr. 27. §-ának (2) bekezdése a következő e)-g) ponttal egészül ki:

[A teljesítményvolumen szerinti finanszírozás alapja az előző finanszírozási évben - a járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban, az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében súlyszámban - a degresszió nélkül elszámolt teljesítmény mennyisége, a CT, MRI esetében a 2004. április 1-jét követő egy év teljesítményének a 80%-a, amit korrigálni kell:]

"e) az intézmények közötti teljesítményvolumen-átcsoportosítással

ea) adott szakorvos munkahely változtatását követően, az általa végzett speciális szakfeladatnak megfelelő teljesítményvolumen mértékéig, a munkahely változtatással érintett intézmények tekintetében, vagy

eb) az ÁNTSZ illetékes megyei/fővárosi intézete által kiadott működési engedély alapján az ellátandó terület, vagy kijelölt ügyeleti időszak fekvőbeteg gyógyintézetek közötti megosztásának változása esetén, vagy

ec) a progresszív ellátási szint szerinti feladatok változása adott szakterületen az előző évi korrigált CMI-átlag-hoz viszonyítva három hónapon át - az OEP által ellenőrzötten - 0,1 értékkel történő változása esetén,

f) a (6) bekezdés szerinti elszámolás alkalmazása alól kivont ellátásokra jutó, előző évi teljesítményvolumen mennyiségével,

g) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló külön jogszabályban meghatározott minimális esetszám teljesítésének elmaradása esetén az előző évben teljesített esetszámra jutó teljesítményvolumen mennyiségével."

(3) A Kr. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a szolgáltató személyi, illetve tárgyi feltételek hiányában átmenetileg nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt ellátási kötelezettségét, a szolgáltató fenntartója a szolgáltatás nyújtását átmenetileg teljesítő szolgáltató fenntartójával megállapodik a teljesítményvolumen átmeneti átcsoportosításában, illetve rendelkezik a saját fenntartásában lévő intézmények közötti átcsoportosításáról. Mátrix szerkezetű szervezeti egység kialakítása esetén a bevont szakmák, bevont kapacitására jutó teljesítményvolumen képezi a finanszírozás alapját."

(4) A Kr. 27. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki, és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A (6) bekezdésben foglaltakat a népegészségügyi program keretében külön jogszabály szerint végzett 42400 kódszámú mammográfiás szűrésre és a 42700 kódszámú nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálatra nem kell alkalmazni.

(15) A (11) és a (12) bekezdés szerint az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szolgáltató csak egy jogcímen, a magasabb összegű díjazásra jogosult."

11. §

A Kr. 29/A. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az R. 2. számú melléklete szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok teljesítménydíjazása a progresszivitási és kompetencia szintekkel korrigált szolgáltatásvolumen szerint történik. A szolgáltatásvolumen meghatározásánál figyelembe kell venni a 2005. évben végzett esetszámot, beavatkozás számot, pontszámot, és a meghatározott szolgáltatásvolument korrigálni kell az R. 2. számú mellékletének változása szerint.

(3) A megállapított szolgáltatásvolumen keret a kihirdetett járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértékével kerül elszámolásra az éves előirányzat-keret 70%-ának terhére. Az ezt meghaladó teljesítmény az előirányzat-keret 30%-a terhére a 6. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül finanszírozásra."

12. §

A Kr. 31. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2)-(7) bekezdés számozása (3)-(8) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatókat a 2005. évi havi fix összegű díjazás 90%-a és az R. 15. számú mellékletében meghatározott tevékenységek elszámolása alapján járó teljesítménydíjazás illeti meg. A fix összegű díjazás csökkentése alapján a járóbeteg-szakellátás teljesítményvolumen szerinti finanszírozásának a 27. § (2) bekezdésében meghatározott alapját növelni kell a járóbeteg-szakellátás teljesítménydíjazásának a csökkenés időpontjában érvényes díjtétele alapján."

13. §

(1) A Kr. 40. §-ának (9) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Nem számolható el teljesítmény a munkaszüneti, illetve az ünnepnapokon."

(2) A Kr. 40. §-a következő (12)-(13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A megkezdett aktív fekvőbeteg-ellátás másik szolgáltató által felső határnapon belül történt folytatása esetén az áthelyező szolgáltató az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-ára jogosult. Amennyiben a megkezdett ellátás nem minősül sürgős esetnek, vagy nem tartozik az áthelyező szolgáltató szakmai kompetencia körébe, akkor az áthelyező szolgáltatót az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 25%-a illeti meg.

(13) Fekvőbeteg gyógyintézetből történő elbocsátást követően felső határnapon belül másik gyógyintézetben végzett aktív fekvőbeteg-ellátás esetén - az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetek kivételével - az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-a számolható el."

14. §

A Kr. 50/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50/E. § (1) Az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter egyetértésével az OEP 2006. évben a háziorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátási előirányzaton belül a prevenciós célra elkülönített összeg terhére pályázatot ír ki prevenciós tevékenység külön díjazására, amelyet az Egészségügyi Közlönyben, az Egészségbiztosítási Közlönyben, az Egészségügyi Minisztérium a saját információs honlapján közzétesz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázaton háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, továbbá az irányított betegellátási rendszerben résztvevő ellátásszervező vehet részt.

(3) A pályázó a pályázatában - a pályázati kiírásban foglaltak szerint - bemutatja a lakosság egészségi állapotára vonatkozó átszűrtséget, a kiegészítő prevenciós tevékenység szakmai tartalmát, célcsoportjait, a végrehajtási tervet, a lakossággal való együttműködésének és a lakosság tájékoztatásának különböző formáit. Továbbá nyilatkoznia kell a pályázónak arról, hogy a vállalt kiegészítő prevenciós tevékenysége(ke) t az ellátási körébe tartozó lakosság hány százalékánál kívánja végezni, ennek mértéke azonban nem lehet kevesebb 25%-nál.

(4) A pályázatok véleményezésére az OEP főigazgatója 7 tagú bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság 2 tagját az Egészségügyi Minisztérium, 1 tagját az Országos Alapellátási Intézet, 1 tagját a Pénzügyminisztérium, 2 tagját az OEP, 1 tagját a Népegészségügyi Program kormánymegbízottja delegálja. Az OEP főigazgatója az egészségügyi miniszterrel egyetértésben a bizottság tagjai közül kijelöli a bizottság elnökét.

(5) A pályázatokról az OEP főigazgatója az egészségügyi miniszterrel egyetértésben a pályázati határidő lejártától számított 40 napon belül - a bírálóbizottság véleményére tekintettel - dönt. A pályázat nyerteseiről készült lista az Egészségügyi Közlönyben, az Egészségbiztosítási Közlönyben, valamint az Egészségügyi Minisztérium és az OEP információs honlapján kerül közzétételre.

(6) A nyertes pályázóval a finanszírozó szerződés kiegészítést köt egészségmegőrző, egészségfejlesztő és betegségmegelőző tevékenység végzésére a pályázat szerinti időtartamra. A szerződéskiegészítés tartalmazza a pályázó szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettségére vonatkozó előírásokat is.

(7) A pályázatban foglaltak teljesítése akkor fogadható el, ha a prevenciós tevékenység eredményeként a (3) bekezdés szerint vállalt biztosított számára igazolhatóan dokumentált információ kerül átadásra egészségi állapotlap, kis könyv vagy egyéb formában."

15. §

(1) A Kr. 6/A. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Kr. 8. számú melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

"00013 Szakmai minősítésű intenzív komplex rehabilitációs ellátás 4,1

00014 Speciális, komplex intenzív rehabilitáció (koponya-, gerincagysérültek és szeptikus betegek ellátása) 6,6".

(3) A Kr. 9. számú melléklete

a) az "Elrendelő orvos neve: ..... pecsét száma: ..... " szövegrészt megelőző sorként az "Elrendelést javasoló orvos neve**: ..... pecsét száma: ..... "szövegrésszel,

b) az utolsó sort követően "**Kitöltése a 4-es és 1 1-es tevékenységi kör esetén kötelező" szövegrésszel egészül ki.

(4) A Kr. 14. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(5) A gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport 2006. évi kiadásai előirányzatainak részletezéséről az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös tájékoztatót ad ki a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005.évi CLIII. törvény kihirdetését követő 15 napon belül.

16. §

(1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdés kivételével 2006.január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kr.-t módosító 212/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 2005. december 31-én hatályát veszti.

(3)[1] Az (5) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés a) pontja, valamint e rendelet 11. §-a 2006. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy az (5) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezéseket legkésőbb 2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet 15. §-ának (1) és (4) bekezdése 2006. április 1-jén lép hatályba. A (9)-(10) bekezdésben foglalt rendelkezés 2005. december 30-án lép hatályba.

(4) A 14. §-sal módosított Kr. 50/E. § (1) bekezdése szerinti pályázatot az OEP először e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül írja ki.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr.

a) 3. §-ában a "Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK) " szövegrész helyébe a "Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara" szövegrész, 6. §-ának (3) bekezdésében a "217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben" szövegrész helyébe a "217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) " szövegrész, 12. §-ának (2) bekezdésében a "kifizetésekkel csökkentett" szövegrész helyébe a "kifizetésekkel, továbbá az 50/E. § szerint elkülönített összeggel csökkentett" szövegrész és a (3) bekezdésében a "másik szakorvost" szövegrész helyébe "a Hr. szerint háziorvosi tevékenység végzésére jogosult másik orvost" szövegrész, 13. §-ának (3) bekezdésében az "500 forint" szövegrész helyébe a "600 forint" szövegrész, 18. §-ának (2) bekezdésében a "17. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet" szövegrész, 19. §-ának (3) bekezdésében a "38 Ft/fő" szövegrész helyébe a "40 Ft/fő" szövegrész, 21. §-ának (9) bekezdésében a "fix összegű díjazás tartalmazza" szövegrész helyébe a "fix összegű díj 15%-a területi pótlék, továbbá tartalmazza" szövegrész, 22. § (4) bekezdésének a) pontjában az "1650" helyébe az "1120", b)-d) pontjaiban az "550" helyébe a "360" szövegrész, 23. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az "(5) bekezdésének" szövegrész helyébe a "(6) bekezdésének" szövegrész, 27. §-a (1) bekezdésében az "- ide nem értve a 29/A. § (1) bekezdés szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatokat - és" szövegrész helyébe az "- ide nem értve az R. szerint külön jelzéssel ellátott, szervezett népegészségügyi célú onkológiai szűrővizsgálatokat -, valamint a 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokra és", 27. §-a (2) bekezdésének d) pontja alatt "- a változással érintett szakmára vonatkozóan -" szövegrész helyébe "- a változással érintett szervezeti egységre vonatkozóan-" szövegrész, 27. §-a (3) bekezdésének első mondatában a "kapacitás krónikus" szövegrész helyébe a "kapacitás 00001-00005 kódszámú krónikus" szövegrész és a "70%-ával" szövegrész helyébe a "40%-ával" szövegrész, továbbá ugyanezen bekezdésben a "bázisidőszakban" szövegrész helyébe a "tárgyévet megelőző időszakban" szövegrész, és (12) bekezdésében "az 5. számú melléklet együttesen kezelt keretek" szövegrész helyébe "az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös tájékoztatója szerinti összevont szakellátás előirányzata" szövegrész, 28. §-ának (2) bekezdésében az "Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete" szövegrész helyébe az "Egyetemi Klinikák Szövetsége, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete" szövegrész, 29/A. § (1) bekezdésében "a járóbeteg-szakellátás előirányzatán belül az 5. számú mellékletben" szövegrész helyébe "az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös tájékoztatójában" szövegrész, 31. § e rendelettel átszámozott (4) bekezdésében az "előirányzata (a továbbiakban: együttesen kezelt keretek) " szövegrész helyébe "valamint CT-MRI szakellátás (a továbbiakban: összevont szakellátás előirányzata) " szövegrész, 33. §-ának (2) bekezdésének a) pontjában az "500 forint" szövegrész helyébe "600 forint" szövegrész, 33/A. § (1) bekezdésében "az 5. számú mellékletben" szövegrész helyébe "az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös tájékoztatójában" szövegrész, 35. § (1) bekezdésében "az 5. számú melléklet" szövegrész helyébe "az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös tájékoztatója" szövegrész, 37. §-ának (4) bekezdésében a "továbbá az intézmények" szövegrész helyébe a "továbbá a teljesítést követő második hónap 5. napjáig az egészségügyi szolgáltatók" szövegrész, 38. §-ának (1) bekezdésében az "együttesen kezelt keretekből" szövegrész helyébe az "összevont szakellátás előirányzata" szövegrész, és a (7) bekezdésében az "együttesen kezelt kereteken" szövegrész helyébe az "összevont szakellátás előirányzaton" szövegrész, 40. § (5) bekezdésében a "7 napon" szövegrész helyébe az "5 napon" és az "5 napon" szövegrész helyébe a "3 napon" szövegrész, 42. § a) pontjában "az 5. számú melléklet" szövegrész helyébe "az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös tájékoztatója" szövegrész, 47. §-ában a "220 000 forint" szövegrész helyébe a "40 000 forint" szövegrész,

b) 17. §-ának (1) bekezdésében a "2. számú melléklet" szövegrész helyébe a "2. és 20. számú melléklet" szövegrész lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr.

a) 17/A. §-a, 18. §-a (1) bekezdésének "és a 17/A. §" szövegrésze,

b) 23. §-a (3) bekezdésének d) pontja, 27. § (3) bekezdéséből "A bázisidőszakban megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerinti teljesítmény mennyisége képezi a teljesítményvolument." szövegrész, 40. §-ának (10) bekezdése, 49. §-a, valamint 5. számúmelléklete, továbbá a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-ának c) pontja, a Kr.-t módosító 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 11. §-a, 112/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése, 15/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 7. §-a és 15. §-a, 104/2005. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a, 182/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

(7) A Kr. 21. §-ának (6) bekezdésében foglalt 1000 pont szerinti díjra 2006. július 1-jéig az a teljes munkaidőben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védőnővel működő iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltató is jogosult, aki/amely a tanulói létszám ellátási érdekből 20%-kal megemelt felső határát túllépi.

(8) A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és a módosításáról szóló 72/2002. (IV. 12.) Korm. rendelet, valamint a 296/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályát veszti azzal, hogy a Rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján kötött, érvényben és hatályban lévő szerződésekre a Rendelet 3-4. §-ában, 5. §-ának (3)-(4) bekezdésében és a 6-7. §-ában foglaltakat alkalmazni kell. Ingatlanvásárlás, építés vagy felújítás esetén a Rendelet 3-4. §-ának (4) bekezdései szerint szerződéskötésre sor kerülhet akkor, ha a helyi önkormányzat 2005. december 31-éig az egészségügyi alapellátás tulajdonosi privatizációjáról testületi döntést hozott, és e döntés alapján a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés 2006. február 1-jéig aláírásra kerül.

(9) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krm.) 6/C. §-ának (8) bekezdésében a "2005." szövegrész helyébe a "tárgyév" szövegrész lép.

(10) A Krm. módosításáról szóló 37/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 8. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelethez

[6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Ambuláns adatlap

1. Javítás:2. Eredeti dátum:
3. Eredeti szakrendel4. Eredeti naplósorszám:
5. Naplósorszám:6. Rendelő neve:
7. Rendelő azonosítója:8. Beküldő munkahely neve*:
9. Beküldő azonosítója:10. Térítési kategória:
11. Ellátást végző orvos kódja:12. Érvényes biztosítás országa vagy a páciens állampolgársága:
13. Személyazonosító jel:14. Személyazonosító típusa:
15. Beteg neve:16. Születési dátum:
17. Anyja neve**:
18. A beteg leánykori neve**:
19. Lakcím**:
20. Kezelés ideje:21. Beteg neme:22. Ellátás típusa:
23. Továbbküldés:24. Baleset minősítése**:25. E-adatlap kitöltés
26. DIAGNÓZISOK**Kód
-1
- 2
-3
-4
-5
27. BEAVATKOZÁSOKKódMe
-1
-2
-3
-4
-6
28. Laboratóriumi vizsgálat kérés:
29. Képalkotó vizsgálat kérés*:30. CT- MRI-PET vizsgálat kérés*:
31. Fizioterápiás ellátásra utalás*:32. Útiköltség*:
33. Keresőképesség elbírálása*:34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma**:
35. Felírt vények száma**:36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) vények száma**:
37. MEGJEGYZÉS
* Kitöltése nem kötelező.
** Laboratóriumi munkahelynél kitöltése nem kötelező.
Dátum:................év............................................hó.........nap
…………………………..
az ellátásért felelős orvos
pecsétszám

Kitöltési útmutató

1. Javítás

0= új rekord

1= javító rekord az intézet kezdeményezésére

2= javító rekord az Egészségbiztosító felhívására

2. Eredeti dátum Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma

3. Eredeti szakrendelő Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelő kódja

4. Eredeti naplósorszám Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma

5. Naplósorszám A beteg naplósorszáma (első 2 jegy kötetszám, 6 jegy köteten belüli sorszám)

6. Rendelő neve Elektronikusan nem továbbítandó Az ellátást végző rendelő neve

7. Rendelő azonosítója Az ellátást végző rendelő azonosítója

8. Beküldő munkahely neve Elektronikusan nem továbbítandó

9. Beküldő azonosítója A beküldő munkahely azonosítója

10. Térítési kategória

1= magyar biztosítás alapján végzett ellátás

2= magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3= államközi szerződés alapján végzett ellátás

4= egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

5= magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

6= fekvőbeteg részére végzett ellátás

9 = külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) A = befogadott külföldi állampolgár D = menekült, menedékes státuszt kérelmező

E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás F = orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával összefüggő beavatkozások

11. Ellátást végző orvos kódja Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma

12. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

13. Személyazonosító jel Lásd a kitöltési útmutatót

14. Személyazonosító típusa

0= a személyazonosító jel nincs kitöltve

1= TAJ szám

2= 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3= útlevélszám

4= Segítő Jobb engedélyének száma

5= menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6= ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

15. A beteg neve Elektronikusan nem továbbítandó

16. Születési dátuma A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

17. Anyja neve Elektronikusan nem továbbítandó A beteg anyjának a nevét kell megadni

18. A beteg leánykori neve Elektronikusan nem továbbítandó A beteg leánykori nevét kell megadni

19. Lakcím

Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtől eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

20. Kezelés ideje

A kezelés dátuma. Az óra és perc mezők kitöltése csak sürgősségi ellátás során kötelező

21. A beteg neme

1= férfi

2= nő

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a vizsgálatkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg.

22. Az ellátás típusa

1= első szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban

2= visszarendelés

3= szakorvosi konzílium

4= elsősegélynyújtás

5= tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata

6= szűrés

7= gondozásba vétel

8= gondozott beteg ellátása

23. Továbbküldés

0= továbbküldés nem történt

1= más járóbeteg-szakrendelésre küldve

2= háziorvosi szolgálathoz irányítva

3= a beküldő háziorvoshoz irányítva

4= meghalt

5= saját szakorvosi rendelésre visszarendelve

6= a beküldő szakrendeléshez visszairányítva

7= fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalva

8= házi szakápolásra utalva

24. Baleset minősítése

00 = nem baleset, nem foglalkozási betegség

11= munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16 = ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20= foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21= közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjárművel

22= közúti baleset tömegközlekedési eszközön 31= háztartási baleset

32 = sportbaleset

34 = állat okozta baleset

40= közterületen történt baleset

41= baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42= idegenkezűség következtében létrejött baleset

43= fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

25. E-adatlap kitöltés

0= nincs kitöltve

1= kitöltve (E térítési kategóriánál kitöltése kötelező)

26. Diagnózisok Betegség kódolása BNO 10 szerint

27. Beavatkozások Beavatkozások kódolása OENO kód szerint

Mennyiség (Me) A végzett beavatkozás mennyisége

28. Laborvizsgálat kérés (kitöltése kötelező)

0= nem történt laboratóriumi vizsgálatkérés

1= labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok

2= szerológia

3= labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)

4= tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat

5= tenyésztés és rezisztencia vizsgálat

6= izotóp laborvizsgálat (in vitro)

7= izotóp laborvizsgálat (in vivo)

8= vizsgálat kérés vérellátótól

9= egyéb speciális laborvizsgálat

29. Képalkotó vizsgálat kérés

0= nem történt vizsgálat

1= csak mellkas röntgen vizsgálat

2= egyéb natív röntgen vizsgálat

3= kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

4= angiográfia

5= többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

6= angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt

7= ultrahang

8= izotóp

9= egyéb képalkotó vizsgálat

30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés

0= nem történt

1= CT vizsgálat kérés

2= MRI vizsgálat kérés

3= PET vizsgálatkérés

4= CT-MRI-PET vizsgálat kombinációja

31. Fiziotherápiás vizsgálat kérés

0= nem történt

1= száraz egyéni therápia

2= száraz csoportos therápia

3= nedves egyéni therápia

4= nedves csoportos therápia

5= száraz és nedves együttes therápia

6= elektrotherápia

7= nedves és elektromos therápia együtt

8= fény- és klímatherápia együtt

32. Útiköltség térítési igény

0= útiköltség térítéssel kapcsolatos esemény nem történt

1= az útiköltség térítés indokoltságát a rendelés igazolta

2= szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki

3= betegszállítás rendelése

33. Keresőképesség elbírálása

0= keresőképesség elbírálása nem történt

1= keresőképtelenség megállapítása korábban keresőképes személynél

2= keresőképtelen személy kontrollja és további keresőképtelenség megállapítása

3= keresőképtelen személy kontrollja és újbóli keresőképesség megállapítása

4= keresőképtelenség lezárása halál miatt

5= keresőképtelenség lezárása egyéb ok miatt

34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma (kitöltése kötelező) A felírt gyógyászati ellátási vények számát kell megadni

35. Felírt vények száma (kitöltése kötelező)

A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) felírás kivételével

36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) vények száma (kitöltése kötelező) A felírt gyógyászati ellátás vények számát kell megadni

37. Megjegyzés

2. számú melléklet a 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kr. 14. számú melléklete a következők szerint módosul:

a) a "15. Családi állapota:" szövegrész helyébe

14/A. A beteg kíséretének oka: szövegrész lép,

b) a "21. FEOR kód:" szövegrész hatályát veszti,

c) a "26. DIAGNÓZISOK" alcím alatti táblázat helyébe a következő táblázat lép:

26. DIAGNÓZISOKTKódD
-11
-23
-3
-4
-5
-6
- 7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

d) a

27. BEAVATKOZÁSOK
MegnevezésIInt./oszt. kódAneszt.o.DátumJ0NSFATKódLDb
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

szövegrész és a táblázat helyébe a

"

27. BEAVATKOZÁSOK
MegnevezésIntézet kódjaDátumJNSFATKódLdb
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

szövegrész és a táblázat lép, e) a

28. OnkológiaiSÉVVKTNMSÉvVKTNMSÉvVKTNM
adatok:

szövegrész és a táblázata hatályát veszti, f) a táblázaton kívüli 1-31. alcímek és a hozzájuk tartozó szövegrészek helyébe a következő szövegrész lép:

"Kitöltési útmutató

1. Kórház neve Az ellátást végző kórház neve. Elektronikusan nem továbbítandó

2. Osztály neve

A mezőbe az ellátást végző osztály neve kerül. Elektronikusan nem továbbítandó

3. Azonosító Az ellátást végző kórház, osztály azonosítója

4. Térítési kategória

1. magyar biztosítás alapján végzett ellátás

2. magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3. államközi szerződés alapján végzett ellátás

4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

5. magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

9. külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) A. befogadott külföldi állampolgár

D.menekült, menedékes státuszt kérelmező

E.elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, közösségi szabály alapján történő ellátás

5. Személyazonosító típusa

0.a személyazonosító jel nincs kitöltve

1. TAJ szám

2. 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3. útlevélszám

4. Segítő Jobb engedélyének száma

5. menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

6. Személyazonosító Jel TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelő egyéb azonosító

7. Törzsszám A beteg 9 jegyű törzsszámát kell megadni

8. A beteg neve Elektronikusan nem továbbítandó

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

10. Anyja neve A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

11. A beteg leánykori neve A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

12. A beteg neme

1. férfi

2. nő

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg

13. Születési dátuma A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma 14/A. A kíséret oka

1. Beteggel érkező hozzátartozó

2. Szült nő - újszülött kapcsolat (a kitöltést végző osztályos ellátás során történő szülések esetén kell alkalmazni)

3. Donor - transzplantált beteg kapcsolat

4. Egyéb

16. Lakcím

Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtől eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

17. Beküldő munkahely azonosítója A beutaló/visszarendelő munkahely azonosítóját kell megadni.

18. A felvétel jellege

1. más fekvőbeteg gyógyintézetből visszahelyezve

2. más fekvőbeteg gyógyintézetből áthelyezve

3. intézeten belüli fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységből áthelyezve

4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

7. beutaló nélkül, mentővel

8. beutaló nélkül

9. saját osztály visszarendelte

A. adaptációs szabadságról visszavéve

C.az előző rekord folytatása

D.az Adatlapot kitöltő osztályon született újszülött

E.bírósági, igazságügyi-orvosszakértői beutalás

19.A felvétel típusa

A.Az egészségügyi ellátás szempontjából

1. sürgős ellátás

2. nem sürgős ellátás

3. egynapos ellátás

4. kúraszerű ellátás

B.jogi elbírálás alapján

1. saját kérésre (önkéntes, a beteg tényleges vagy valószínűsíthető beleegyezésével)

2. nem önkéntes (kényszergyógykezelt, bírósági szemlére kötelezett)

20. A felvétel ideje

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal) . Az a regisztrált időpont, amikor a felvételt végző orvos a beteg felvételének szükségességéről dönt

22. A távozás időpontja

A távozás időpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülő, ill. exitált betegnél kötelező. A távozás időpontja az, amikor a beteg az intézet azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a zárójelentését kiadták

23. A beteg további sorsa

1. belső kórházi áthelyezés

2. más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés

3. otthonába bocsátva

4. meghalt

5. részszámla

6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva

7. önkényesen távozott

8. szociális otthonba távozott

C. folytató rekord következik

D. részszámlát már kapott, véglegesen távozik (az összes beavatkozás feltüntetésével)

24. Az ellátó orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma. Annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahol a beteg zárójelentését kiadják

25. E-adatlap kitöltés

0. nincs kitöltve

1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelező)

26. Diagnózisok Diagnózis típusa (T)

0. beutaló/iránydiagnózis

1. ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség

2. áthelyezést indokló fődiagnózis

3. ápolást indokló fődiagnózis

4. szövődmény

5. kísérő betegség

6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. kórbonctani alapbetegség

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. kórbonctani kísérő betegség

A. megelőző ok a kórbonctan szerint

B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

C. nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében

D. egyéb szövődmény a kezelés következtében

E . érülések és mérgezések külső okai

F. funkcionális (FNO) kód

K. kiegészítő kód a "*" jelű BNO kóddal a "3" típusú diagnózisra

M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja

V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők

Kód

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint

Oldaliság (D)

S. bal oldali szerv

D. jobb oldali szerv

U. mindkét oldalon lévő szerv

N. az oldaliság nem értelmezhető

27. Beavatkozások Intézet/osztály azonosítója A beavatkozást végző intézet vagy osztály azonosítója, a 9 karakteres ÁNTSZ kód

Beavatkozás jellege (J)

A. akut beavatkozás

V. választott időpontban végzett beavatkozás

Nosocomiális környezet (N)

0.ha nem értelmezhető A. aszeptikus környezet C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertőzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertőzés (F)

1. nosocomiális fertőzés nem volt

2. nosocomiális fertőzés történt

Anesztézia technikája (A) OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérő betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövődmény miatt végett beavatkozás

5. donorból történő szervkivétel

6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

7. beteg által vásárolt implantátum

8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

9. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

Kód A műtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhető

db Az elvégzett beavatkozás darabszáma

29. Újszülött súlya Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelező

30. Baleset minősítése

00. nem baleset, nem foglalkozási betegség

11. munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20.foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21.közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjárművel

22.közúti baleset tömegközlekedési eszközön

31.háztartási baleset

32.sportbaleset

34. állat okozta baleset

40.közterületen történt baleset

41.baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42.idegenkezűség következtében létrejött baleset

43.fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

31. Felhasználói mezők

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni Az Adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 43/2006. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.02.27.

Tartalomjegyzék