11/2004. (III. 30.) IM rendelet

a jogi segítő díjazásáról

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jstv.) 75. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A jogi segítőt a Jstv. 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jogi szolgáltatás nyújtásáért e rendelet szerint illeti meg díjazás. Az e rendeletben foglalt díjazás szabályait kell alkalmazni a jogi segítő díjának állam általi megelőlegezésére is.

(2) A jogi segítő díja munkadíjból és költségtérítésből áll.

(3) Ha a jogi szolgáltatás szerződés készítésére irányul, az azért járó díjat - a szerződő felek számától függetlenül - csak egyszer lehet felszámítani.

(4) A jogi segítő munkadíjának és költségtérítésének e rendeletben meghatározott összege a jogi segítői tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken, mint adóalapon felül - a külön jogszabály rendelkezései szerint - kell felszámítani.

2. §

(1) A munkadíj összege az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott jogi segítői óradíj és a jogi szolgáltatás nyújtására a jogi segítségnyújtást (a továbbiakban: támogatás) engedélyező határozatban megállapított, vagy - ha az az engedélyezettnél kevesebb - a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számának a szorzata.

(2) A jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számaként a jogi szolgáltatás nyújtására fordított tényleges időszak összesített időtartama számolható el, kivéve az utolsó megkezdett órát, amely egy teljes óraként számolható el.

(3) Nem számolható el a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számaként a jogi segítő által a jogi segítségnyújtás igénybevételéről adott tájékoztatás és a jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelem elkészítéséhez nyújtott segítség időtartama.

3. §[1]

(1)[2] Költségtérítés címén a jogi segítő a 2. § alapján megállapított munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalányra jogosult.

(2)[3] Ha általános forgalmi adó fizetésére a jogi segítő szervezet nem, de a megbízottjaként eljáró ügyvéd köteles, a jogi segítő szervezet a munkadíjat terhelő általános forgalmi adó összegének megfelelő összegre is jogosult költségtérítésként.

4. §

(1)[4] A jogi segítő a jogi segítségnyújtás iránti kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványra és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat megállapító rendelet szerinti teljesítésigazolások - legalább hathavonta egy alkalommal történő - megküldésével igazolja a jogi szolgáltatás nyújtásának megtörténtét a fővárosi és vármegyei kormányhivatal - az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerinti - támogatást engedélyező szervének (a továbbiakban: kormányhivatal).

(2) A teljesítés igazolásban a jogi segítőnek nyilatkoznia kell a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számáról és arról, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e (általános forgalmi adó alany-e, illetve választott-e általános forgalmi adó mentességet).

(3)[5] Ha a jogi segítő szervezet a 3. § (2) bekezdése szerinti költségtérítést számít fel, ennek tényéről és az alapjául szolgáló körülményekről a teljesítésigazolás Közlemény rovatában nyilatkozni kell.

5. §

(1)[6] A jogi segítő csatolja a teljesítésigazoláshoz a jogi szolgáltatás nyújtásáért járó díjról kiállított számlát, amelyben megjelöli a pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót és pénzforgalmi számlája számát is. Nem kell a teljesítésigazoláshoz számlát csatolni, ha a jogi segítő a támogatásban részesített ügyféllel közös kérelmet terjeszt elő a jogi szolgáltatás nyújtásának befejezéséhez szükséges újabb időtartam engedélyezése iránt.

(2)[7] A számlán a felszámított díj összegét ügyenkénti, valamint munkadíj és költségtérítés szerinti bontásban kell feltüntetni, és azon meg kell jelölni a támogatást engedélyező döntés számát is.

(3) Ha a teljesítés igazolások megküldése egyidejűleg több ügyben történik meg, a jogi segítő választása szerint ügyenként is kiállíthatja a számlát, vagy az egyes ügyekben felszámított díjról - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - egy számlát is kiállíthat.

(4)[8] A számlán harminc napnál rövidebb teljesítési határidő nem állapítható meg.

(5)[9] A jogi segítő a támogatás utólagos engedélyezése mellett nyújtott jogi szolgáltatás esetében a díjról kiállított számlát a véglegessé vált támogatást engedélyező határozat alapján küldi meg a kormányhivatalnak.

6. §[10]

(1)[11] A kormányhivatal a hozzá érkezett, az e rendelet szerinti összegre kiállított számlák, továbbá a teljesítésigazolások és az ügy egyéb iratai alapján a számla beérkezésétől számított tíz napon belül megvizsgálja a jogi segítői díj felszámításának helyességét.

(2)[12] Ha a jogi segítői díj felszámítása a jogszabályoknak megfelelően történt, a kormányhivatal - határozat hozatala nélkül - megkeresi az Igazságügyi Minisztériumot a jogi segítői díj megfizetése érdekében.

7. §[13]

Ha a számla végösszege megfelel a támogatást engedélyező határozatban foglaltaknak és a teljesítés igazolásban feltüntetett adatoknak, de a számla egyéb okból hiányosan vagy nem a jogszabályoknak megfelelően van kiállítva, a kormányhivatal a megfelelő számla megküldésére felhívással tizenöt napon belül visszaküldi azt a jogi segítőnek.

8. §[14]

9. §[15]

10. §[16]

11. §

Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba.

12. §[17]

E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelettel (a továbbiakban: IM rendelet) módosított 3. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a költség megállapítására az IM rendelet hatálybalépése előtt nem került sor.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Szerkezetét módosította a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 21. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[2] Megállapította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 9. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[3] Beiktatta a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 21. § -a. Hatályos 2006.01.01.

[4] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] Beiktatta a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[6] Megállapította a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.11.01.

[7] Módosította a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 30. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] Beiktatta a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] Megállapította a 30/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 23. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[11] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja, 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 30. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (3) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[17] Beiktatta a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 10. §-a. Hatályos 2022.01.01.