120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EGK tanácsi rendelet végrehajtása során e rendelet, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződést kihirdető törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) A 259/93/EGK tanácsi rendelet a csatlakozás időpontjától a Csatlakozási Szerződés X. számú mellékletének 8. Környezetvédelem A. Hulladékgazdálkodás 1. a) pontjában megfogalmazott átmeneti kiterjesztő előírással együtt közvetlenül alkalmazandó.

2. §

(1) A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása során hatóságként az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) jár el.

(2) A hulladék kivitelére vonatkozó bejelentést a Főfelügyelőséghez kell benyújtani.

(3) A hulladék behozatalára, kivitelére és átszállítására irányuló bejelentési kötelezettséget az e rendelet 1. számú melléklete szerinti bejelentőlapon, valamint a 2. számú melléklet szerinti kísérő dokumentumon kell teljesíteni.

(4)[1]

(5) A Főfelügyelőség a hulladék szállítására vonatkozó eljárásáról

a) hulladék behozatala esetén a hasznosítás helye szerinti környezetvédelmi felügyelőséget, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságát (a továbbiakban: VPOP), valamint veszélyes hulladék esetén a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságát (a továbbiakban: BM OKF) is,

b) hulladék kivitele és átszállítása esetén a VPOP-t, valamint veszélyes hulladék esetén a BM OKF-t is értesíti.

3. §[2]

Hulladék jogellenes szállítása esetén a külön jogszabályban* meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot kell kiszabni.

4. §

(1) A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenőrzését - a hatáskörükre vonatkozó jogszabályok keretei között - a Főfelügyelőség, a rendőrség, a vámhatóság, továbbá

a)[3] közúti és vasúti szállítás esetén a Nemzeti Közlekedési Hatóság,

b)[4]

c) veszélyes hulladékok közúti szállításának esetén a BM OKF és a területi szervei együttműködve végzi.

(2) A Főfelügyelőség a szabálytalanság jellegétől függően a szállítmányt

a) helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében a vámhatóság jelenlétében felnyittathatja,

b) indokolt esetben a vámhatósággal feltartóztattathatja,

c) visszafordíthatja.

(3) A Főfelügyelőség a (2) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul értesíti a veszélyes hulladék szállítása esetén a BM OKF-t.

5. §

Az Európai Közösségbe érkező és azt elhagyó hulladékszállítmány e rendelet 3. számú mellékletben felsorolt magyar határvámhivataloknál léptethető be, illetve ki.

6. §

Az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletével és ellenőrzésével összefüggő tájékoztatási feladatokat a környezetvédelemért felelős miniszter látja el.

7. §

(1) E rendelet az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról szóló 55/1987. (X. 30.) MT rendelet, továbbá a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Tanács 1993. február 1-jei, az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló - legutóbb a Bizottság 2557/2001/EK rendeletével módosított - 259/93/EGK tanácsi rendeletének végrehajtásához szükséges rendelkezéséket állapít meg.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

1. A hulladékszállítás bejelentéséhez szükséges bejelentőlap

3. A hulladékszállítás bejelentéséhez szükséges angol nyelvű bejelentőlap

2. számú melléklet a 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

3. A hulladékszállításhoz szükséges angol nyelvű kísérő dokumentum

3. számú melléklet a 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Közösségbe érkező és azt elhagyó hulladékszállítmányok számára kijelölt határvámhivatalok Közúti szállítás esetén

HorvátországLetenye
RomániaNagylak, Ártánd
SzerbiaRöszke
UkrajnaZáhony

Vasúti szállítás esetén

HorvátországGyékényes
RomániaLõkösháza, Biharkeresztes
SzerbiaKelebia
UkrajnaZáhony

Vízi szállítás esetén

(Duna)

Mohács

Légi szállítás esetén

Budapest-Ferihegy

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 228/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[2] * A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet.

[3] Megállapította a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 27. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

Tartalomjegyzék