125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a), d) és k) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 51. §-ának a) és c) pontjában, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 30. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.

[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

II.

[5]

4. §[6]

5. §[7]

6. §[8]

III.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A Cst. 37. §-a (4) bekezdésének alkalmazásában azonnali kifizetés alatt a bankszámlára utalást, illetve a postai utalvány feladását kell érteni."

8. §

A Cstvhr. a következő 27/D-27/G. §-sal egészül ki:

"27/D. § Amennyiben a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező állam területére távozik, az ellátást folyósító szerv - az ügyben keletkezett iratoknak és a folytatólagos igénylésre jogosító igazolványnak a Magyar Államkincstár Pest Megyei Területi Igazgatóságához (a továbbiakban: Pest Megyei Igazgatóság) történő egyidejű áttételével - az ellátás folyósítását megszünteti. A Pest Megyei Igazgatóság - a jogosultsági feltételek változatlan fennállása esetén - az ellátást a magyarországi lakóhely szerinti folyósítás megszüntetését követő hónap első napjától folyósítja.

27/E. § (1) A megállapított ellátás folyósítása

a) belföldre forintban,

b) külföldre az ellátás kifizetésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon, a kifizetés helye szerinti állam hivatalos pénznemében történik.

(2) A kifizetés napja alatt az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a bankszámlára utalás, illetve a postai utalvány feladásának napját kell érteni.

27/F. § (1) A Cst. 2. §-ának c) pontja szerinti személy az ellátás iránti kérelemhez - az e rendeletben meghatározottakon túl - csatolja

a) az igazolást a jogosultság és a gyermekszám megállapítása szempontjából figyelembe veendő külföldön élő családtagokról;

b) a tartózkodási engedély másolatát;

c) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen

ca) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,

cb) igazolást a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt igazolást minden év szeptember 30-áig ismételten be kell nyújtani a Pest Megyei Igazgatóságnak.

(3) Amennyiben a 9. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást külföldi szerv állította ki, a Pest Megyei Igazgatóság a betegség, illetve fogyatékosság jellege szerinti orvosszakértő véleménye alapján dönt a külföldi igazolás elismeréséről.

(4) A Pest Megyei Igazgatóság a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül határozattal dönt a kérelemről. Ezt a határidőt a Pest Megyei Igazgatóság vezetője legfeljebb egy alkalommal 90 nappal meghosszabbíthatja.

27/G. § Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező állam illetékes hatóságának megkeresésére a családtámogatási ellátás folyósításáról, valamint annak időtartamáról a Pest Megyei Igazgatóság ad ki igazolást."

IV.

A súlyos fogyatékosság m inősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

9. §[9]

10. §

(1) A Fotvhr. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogyatékossági támogatást

a) a Fot. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti esetben az Igazgatóság,

b) a Fot. 23. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti esetben a Magyar Államkincstár Pest Megyei Területi Igazgatósága (a továbbiakban: Pest Megyei Igazgatóság) havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja."

(2) A Fotvhr. 11. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés jelölése (4)-(5) bekezdésre változik:

"(2) A megállapított fogyatékossági támogatás folyósítása

a) belföldre forintban,

b) külföldre az ellátás kifizetésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon, a kifizetés helye szerinti állam hivatalos pénznemében

történik.

(3) A kifizetés napja alatt az (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a bankszámlára utalás, illetve a postai utalvány feladásának napját kell érteni."

11. §[10]

12. §

A Fotvhr. 17. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A fogyatékossági támogatás szüneteltetése esetén a továbbfolyósításra a jogosult igénybejelentésére kerül sor."

V.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. §

(1)[11]

(2) A Kkr. 1. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ide értve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.

Nem minősül jövedelemnek az e rendelet alapján a súlyos mozgáskorlátozott személyek számára megállapított közlekedési kedvezmény összege;"

14. §

(1) A Kkr. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerzési támogatás)

"b) az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) előzetes engedélyével a külföldről behozandó, az a) pontban meghatározott személygépkocsi, illetőleg segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék magyarországi forgalomba helyezésével kapcsolatos költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás."

(2) A Kkr. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szerzési támogatás mértéke a vételár, vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költség 60%-a, legfeljebb azonban 300 000 forint."

(3) A Kkr. 3. §-a (6) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1) bekezdés szerint szerzési támogatással megvásárolt vagy külföldről behozott személygépkocsit a szerzési támogatásra jogosult a vásárlás, vagy a magyarországi forgalomba helyezéssel kapcsolatos vámigazgatási eljárás (a továbbiakban: vámigazgatási eljárás) befejező napjától számított három éven belül csak a hivatal előzetes hozzájárulásával idegenítheti el."

15. §[12]

16. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) a)[13]

b) a Kkr. 21. §-ának (9) és (10) bekezdése,

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 7/A. §-a és az azt megelőző alcím.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[14]

b) a Kkr.

ba) 15. §-ának (3) bekezdésében az "illetőleg a behozatal napjától" szövegrész helyébe a "vagy a vámigazgatási eljárás befejező napjától" szövegrész,

bb) 18. §-a (3) bekezdésének második mondatában a "vámkezelés tényét" szövegrész helyébe a "vámigazgatási eljárás lefolytatásának tényét" szövegrész,

bc) 18/A. §-a (1) bekezdése b) pontjának első mondatában a "vámkezelés tényét igazoló vámokmányt" szövegrész helyébe a "vámigazgatási eljárás lefolytatásának tényét igazoló okmányt" szövegrész

lép.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[5] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére