12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet

a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya Magyarország területén postai szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hírközlési hatóság) terjed ki.

(2)[2] A postai szolgáltatónak a Pt. 29. § (1) bekezdése alapján, a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben meghatározott adatokon kívül az ellátott

a) postai szolgáltatással kapcsolatos forgalomra, árbevételre és jövedelmezőségre,

b) postai szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény mértékére,

c) postai szolgáltatás során teljesített minőségre, valamint

d) postai szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett infrastrukturális, tárgyi és személyi erőforrásokra vonatkozó adatokat kell - a személyes adatok kivételével - a hírközlési hatóság részére szolgáltatnia.

(3) A hírközlési hatóság egyes konkrét esetekben az e rendeletben meghatározott adatoktól eltérő adatszolgáltatást is kérhet a postai szolgáltatóktól.

2. §

(1) A hírközlési hatóság az adatok feldolgozása és a tárolása során biztosítja az adatok fokozott védelmét, a jogosulatlan hozzáférés kizárását.

(2) Az adatokba betekinteni, az adatokról másolatot készíteni - a tárolás módjától függetlenül - csak az arra külön jogszabály által felhatalmazottak jogosultak. A nem közérdekű adatokhoz való hozzáférést ellenőrzött, dokumentált, később is beazonosítható módon kell lehetővé tenni.

(3) A hírközlési hatóságnak az adatok hírközlési hatóságon belül történő kezeléséről, nyilvántartásuk rendjéről, az adatokba való betekintés módjáról, a külső személy, illetve szerv részérő történő adatszolgáltatásról szabályzatban kell rendelkeznie.

3. §

(1) Az adatszolgáltatást teljesítő postai szolgáltató (a továbbiakban: adatszolgáltató) az adatszolgáltatástól számított két évig - a közvetlen adatgyűjtésből származó adatok feldolgozása során elektronikus formában rögzített elemek megőrzésével, és az adatfeldolgozás módszerének a rögzítésével - erre irányuló kérés esetén igazolja a hírközlési hatóság részére átadott adatok helytállóságát.

(2) Az adatszolgáltató a hírközlési hatóságnak szolgáltatott adatot saját hatáskörében üzleti titokká minősítheti.

(3) A hírközlési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatminősítést saját hatáskörében - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 30. §-ában foglaltaknak megfelelően - felülvizsgálja, és amennyiben az adatszolgáltató minősítésével nem ért egyet, annak megváltoztatását kezdeményezi az adatszolgáltatónál.

(4) A hírközlési hatóság a minősítés megváltoztatására irányuló kezdeményezésének végleges elbírálásáig az adatot

a) az adatszolgáltatói minősítés alapján kezeli, ha annál enyhébb minősítést tart indokoltnak;

b) az általa szükségesnek tartott minősítés alapján kezeli, ha az adatszolgáltatói minősítésnél szigorúbb minősítést tart indokoltnak.

(5) Amennyiben az adatszolgáltató a minősítést a hírközlési hatóság által jelzett határidőn belül - a kezdeményezésnek megfelelően - nem változtatja meg, a hírközlési hatóság az Eht. 30. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

4. §

(1) A hírközlési hatóság az adatkezelésre, illetve az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával adhat át adatot más hatóságnak.

(2) Ha a nemzetközi szervezet vagy az Európai Bizottság felé a hírközlési hatóság részéről történő adatszolgáltatás valamely postai szolgáltató üzleti titokká minősített adatait érinti, az adatszolgáltatás teljesítése előtt írásban 3 nappal az érintett adatszolgáltatót tájékoztatni kell.

(3) A hírközlési hatóság a postai ágazattal foglalkozó nemzetközi szervezetektől, illetőleg az Európai Bizottságtól érkező, a hazai postai szektorra vonatkozó adat- és információkéréseket köteles az ágazati minisztériummal egyeztetni.

5. §

(1) A hírközlési hatóság a közérdekű adatot valamint az egyetemes postai szolgáltatás és a postapiaci verseny alakulásáról készített beszámolóját - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - nyilvánosságra hozza.

(2) A hírközlési hatóság - az adatszolgáltatók engedélye nélkül - nyilvánosságra hozhat olyan összesítő adatokat és elemzéseket is, amelyek nem közérdekű adatok felhasználásával készültek, feltéve, hogy ezek az összesített adatok és elemzések közérdekűek és nem hozhatók kapcsolatba az adatszolgáltatóval.

(3) A hírközlési hatóság nem nyilvános közérdekű adatokat csak abban az esetben hozhat nyilvánosságra, ha jogszabály ezt megengedi, vagy az adatszolgáltató ehhez írásban hozzájárult.

6. §[3]

A postai szolgáltatónak az e rendeletben és más jogszabályokban meghatározott adatokat - amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik - minden tárgyévet követő év március hó 31. napjáig a hírközlési hatóság honlapján elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell szolgáltatnia a hírközlési hatóság részére.

7. §

(1) Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatások minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/39/EK irányelve (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról.

Dr. Csepeli György s. k.,

informatikai és hírközlési minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelethez[4]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 39. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Megállapította a 46/2009. (IX. 22.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[3] Megállapította a 46/2009. (IX. 22.) KHEM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 46/2009. (IX. 22.) KHEM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

Tartalomjegyzék