208/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet

a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 32. §-ának (3) bekezdésében, valamint az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheit mérséklő programról szóló 1029/2003. (IV. 3.) Korm. határozatban, valamint az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra - a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" (7) Az (1) bekezdés szerinti beszámolóban szereplő üzleti terv teljesítésének számításakor a gazdálkodást a tárgyévben ért elemi károk esetében a területileg illetékes FM Hivatal által kiadott igazolás szerinti hozamkiesés alapján számított árbevétel összegét a károsult tevékenység árbevételének megállapításánál figyelembe kell venni. Az igénylő az éves beszámolóval egyidejűleg a program további időszakára, annak módosítását kezdeményezheti, amennyiben önhibáján kívül a gazdálkodását jelentős mértékben negatívan befolyásoló, igazolt, tartósan érvényesülő kedvezőtlen körülmények, események következtek be."

(2) Az R. 7. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (8) és (9) bekezdés számozása (9) és (10) bekezdésre változik:

" (8) Az átlagos éves hitelállomány, valamint a hitelterhelési mutató kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni

a) a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatásáról szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet alapján 2003. évben fel-vett hitel összegét, valamint

b) az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet keretében a rendelet 4. §-a (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban felsorolt célokra 2004. évben felvett hitel összegét."

2. §

E rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakat a 2003., 2004. és 2005. évről szóló beszámolók, az 1. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat pedig a 2004. és 2005. évről szóló beszámolók esetében lehet alkalmazni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére