46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet

a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. §-a (3) bekezdésében, valamint az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheit mérséklő programról szóló 1029/2003. (IV. 3.) Korm. határozatban, valamint az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra - a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők eladósodásának csökkentése, a regionális válságok okozta piacvesztés, az évek óta ismétlődő elemi károk, az agrárolló folyamatos nyílása miatti feszültségek mérséklése, a mezőgazdasági foglalkoztatottsági szint fenntartása, a jövedelmező gazdálkodás megteremtését elősegítő körülmények a környezet- és természetkímélő mezőgazdaság megteremtését is elősegítő körülmények javítása érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel, az éven túli lejáratú hitelek részbeni csökkentését célzó kedvezőtlen térségi hitelkonstrukció kerül meghirdetésre.

2. §

A hitelkonstrukcióban az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében (a továbbiakban: R.), valamint az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2003. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint meghatározott azon mezőgazdasági termelők (a továbbiakban: igénylők) vehetnek részt, akik/amelyek

a) a 3. § (1) bekezdésében felsorolt kedvezőtlen térségi besorolású településen gazdálkodnak;

b) éves árbevételük 50 százalékot meghaladó része mezőgazdasági tevékenységből származik; kiszámításra vonatkozó szabályozást a pályázat benyújtásakor hatályos, az agrárgazdasági célok 2003. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet tartalmazza;

c) a hatályos jogszabályban előírt regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek;

d) 2002. december 31-én éven túli lejáratú tőkepótló (forgóeszköz feltöltési), illetve beruházási célú hitelállománnyal rendelkeznek, melyeket a hitelintézetek az agrárgazdasági célok költségvetési támogatásáról szóló éves FVM rendeletek alapján folyósítottak - ide sorolva a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti kibontakozási hitelhez kapcsolódó pótlólagos hitelt is - melyek 2003. június 30-án is fennállnak; a hitelek állományát növelni lehet - a hitelintézet egyetértése esetén - az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 76. §-a, valamint az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet 92. § (1) bekezdésének b) pontja alapján folyósított és 2003. június 30-án még fennálló éven túli lejáratú tagi kölcsönnel, lejárt, illetve 2002. december 31-e után átütemezett hitel, valamint a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programjáról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet, illetve a 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitel programokról és az agrárlogisztikai beruházások 2001. és 2002. évi állami támogatásáról szóló 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet szerint folyósított kibontakozási és gazdahitelek a programba nem vonhatóak be; nem jogosult részt venni a programban az az igénylő, akinek/amelynek lejárt köztartozása van;

e) a d) pont szerinti hitelek kedvezőtlen-térségi hitellé történő átalakítása az eredeti hitelek tekintetében nem minősül támogatás jogosulatlan igénybevételének.

3. §

(1) A kedvezőtlen térségi besorolást a rendelet 1. számú melléklete figyelembevételével kell elvégezni, az alábbiak szerint:

a) az igénylő által használt szántóföld legalább 50 százalékának az 1. számú mellékletben felsorolt települések valamelyikén kell elhelyezkednie;

b) igazolni kell, hogy az igénylő által használt összes szántóterület átlagos aranykorona értéke kisebb, mint 17 AK/ha;

c) amennyiben a 2. §-ban felsorolt igénylők szántóföldi növénytermesztéssel nem foglalkoznak a kedvezőtlen térségi besorolás igazolásához elegendő az e rendelet 1. számú melléklete szerinti települési listának való megfelelés. A használt termőföld és/vagy mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó telephelyek legalább 50 százalékának ebben az esetben is a jegyzék szerinti településen kell elhelyezkednie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolást az igénylő által használt összes szántóföldre [(1) bekezdés a) és b) pont], illetve termőföldre [(1) bekezdés c) pont] és a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó telephelyre külön-külön kell elvégezni, a 2002. május 31-i állapotnak megfelelően.

4. §

(1) Az igénylők a kedvezőtlen-térségi hitelkonstrukcióban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által kiírt pályázat alapján vehetnek részt. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a 2002. december 31-én fennálló a 2. § d) pontjában meghatározott hitelállomány, tagi kölcsön összegét és megoszlását jogszabályonkénti, valamint hitelszerződésenkénti felsorolásban;

b) az a) pont szerinti hitelek a hitelszerződések szerint 2003. június 30-án fennálló állomány összegét és megoszlását hitelszerződésenkénti felsorolásban, beleértve a 2. § d) pontjában szereplő éven túli lejáratú tagi kölcsönt is (a továbbiakban: bevonható hitel); a fennálló tagi kölcsön 50 százaléka a hitelintézeteknél fennálló és programba bekerülő hitel nagyságát növeli; a tagi kölcsön 50 százalékának összege legfeljebb a tényleges hitelintézeti hitel nagyságáig terjedhet;

c) az igénylő nyilatkozatát arról, hogy szántóföldje egyéb mezőgazdasági termőterülete, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó telephelye mely településen található;

d)[1] a 2. § b) és c) pontjaiban előírt feltételek meglétét tanúsító Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve) igazolását, a 3. § b) pont vonatkozásában a körzeti földhivatal igazolását (földhasználati bejelentési lap) a 2002. május 31-i időpontra vonatkozóan [a 2. § b) és c) pontjaihoz kapcsolódó igazolásokat évente meg kell ismételni];

e) 2003., 2004., 2005., 2006. évekre vonatkozó üzleti tervet, ebben foglalkoztatási tervet;

f) az igénylő nyilatkozatát arról, hogy a program befejezése után legalább három évig mezőgazdasági tevékenységet folytat, megfelel a jó mezőgazdasági gyakorlatnak, a program évei alatt átlagos hitelállományának és az éves mezőgazdasági árbevételének hányadosa nem haladja meg a megjelölt év hasonló mutatóját.

(2) Csak azok az igénylők nyújthatnak be pályázatot, akik/amelyek (1) bekezdés b) pontja szerinti hitelállománya eléri a 2 millió forintot. Támogatás legfeljebb 200 millió forint bevonható hitelhez kapcsolódóan nyújtható.

(3) Az üzleti tervnek tartalmaznia kell:

a) a vállalkozás jelenlegi helyzetét jellemző információkat (termelési szerkezet, vagyon- és tulajdonosi szerkezet, jövedelmezőség, kötelezettségek, foglalkoztatottak száma stb.);

b) a termelési szerkezet alakulására vonatkozó programot;

c) a jövedelmezőség alakulását;

d) a foglalkoztatásra gyakorolt hatást;

e) a kapcsolódó likviditási tervet;

f) egyéb tájékoztató információkat.

(4)[2] A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2003. május 15-ig lehet benyújtani egyidejűleg a finanszírozásban részt vevő hitelintézethez és az MgSzH területi szervéhez. A pályázatokat a hitelintézethez 1 példányban, az MgSzH területi szervéhez 9 példánybán kell megküldeni. Az MgSzH területi szerve kizárólag postai úton ajánlott küldeményként érkező pályázatokat fogad be. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

(5) A pályázatokat a hitelintézet megvizsgálja és javaslatával, elfogadás esetén a kedvezőtlen-térségi hitel javasolt összegével és a kapcsolódó hitelintézeti ígérvénnyel 30 napon belül, legkésőbb 2003. június 15-ig megküldi a minisztériumnak.

(6)[3] A pályázatokat az MgSzH területi szerve az e kormányrendelet, valamint a pályázati felhívás feltételeinek való megfelelés szempontjából ellenőrzi, a szükséges hiánypótlást elvégzi, feldolgozza és összesíti, a feldolgozás után azonnal, de legkésőbb 2003. június 15-ig a feldolgozási adatokat összesítve, az egyedi pályázatok 8-8 példányát megküldi a Tárcaközi Bíráló Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) részére.

(7) Egy igénylő csak egy kedvezőtlen-térségi hitelszerződést köthet.

(8) Amennyiben az igénylőnek több hitelintézetnél is fennáll a 2. § d) pontjában felsorolt hitele, a programba történő bevonás érdekében egy hitelintézet azokat a többi hitelintézettől átvállalhatja. Ebben az esetben a hitelintézetek közötti megállapodást vagy szándéknyilatkozatot is mellékelni kell.

(9) A pályázatokat a minisztérium a hitelintézeti javaslat figyelembevételével pontozásos rendszerben értékeli. A hitelintézet által nem támogatott pályázók nem vehetnek részt a programban. A pontozásnál a sorrendet a következők alapján kell megállapítani:

a) az igénylő e rendelet 1. számú melléklete szerinti települési jegyzéken túlmenően a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések felsorolásáról szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) mellékletének listái (társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések listája, az országos átlagot l,75-szőrösen meghaladó munkanélküliségű települések listája) közül, melyiken szerepel, a rendelet 1. számú melléklete szerinti listán való megjelenés alapfeltétel, a Korm. rendelet települési jegyzékein való szereplés többletpontszámot jelent,

b) az igénylő szántóföldje és/vagy mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó telephelyei milyen arányban helyezkednek el az a) pontban szereplő listákon,

c) az igénylő szántóföldjének AK/ha szerinti földminősége és annak megoszlása (az alacsonyabb földminőség kedvezőbb pontszámot jelent),

d) hitelterhelési mutató (átlagos éves hitelállomány és mezőgazdasági éves árbevétel, bevétel hányadosa); a magasabb hitelterhelés magasabb pontszámot jelent (a program évei alatt a hitelterhelési mutató arányának változásánál a 2000-2002. évekből a pályázó által megjelölt legkedvezőbb év hasonló mutatóját lehet figyelembe venni),

e) a 2003-2006 közötti időszakra kidolgozott üzleti tervének értékelése,

f) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben megfogalmazott jó mezőgazdasági gyakorlatnak való megfelelés,

g) a foglalkoztatottak számának alakulása.

(10) A pontozás alapján a pályázatokat sorrendbe kell állítani, és a hozzájuk rendelt összesített hiteligény és a rendelkezésre álló 12,5 milliárd forint támogatási keretösszeg figyelembevételével kell megállapítani a programba kerülés pontszámának határát.

(11) A (10) bekezdésben meghatározott pontszámot el nem érők pályázatát forráshiány miatt el kell utasítani. Azonos pontszám esetén a kedvezőtlenebb földminőség, a három kedvezőtlenségi mutató szerinti listán (1. számú melléklet, a Korm. rendelet mellékletének két listája) való részvétel, illetve a hitelterhelési mutató a meghatározó.

5. §

(1) Elfogadott pályázat esetén az igénylő a hitelintézet által nyújtott hároméves futamidejű hitelhez (a továbbiakban: kedvezőtlen-térségi hitel), amely a 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti bevonható hitel legfeljebb 50 százalékáig, illetve 100 millió forintig terjedhet, a hitelszerződés szerint esedékes kamat megfizetésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 40 százalékának megfelelő összegű kamattámogatást, továbbá a hitel tőkeösszegére vonatkoztatva 60 százalékos állami készfizető kezességet vehet igénybe.

(2) A kedvezőtlen-térségi hitelt a hitelintézet az igénylő számára nem fizeti ki, annak összegével a bevonható (fennálló) hitelállományt csökkenti.

(3) A kedvezőtlen-térségi hitellé át nem alakított hitelek lejárata, a kamatfizetés ütemezése - a finanszírozó pénzintézet és a pályázó közös megegyezésével-változhat, de a hozzá kapcsolódó támogatások mértéke változatlan marad.

(4) A hitelintézet és az igénylő-a befogadó minisztériumi döntést követően - a kedvezőtlen-térségi hitelszerződés megkötésekor megállapodik a bevonható hitelállomány hitelszerződések szerinti tételes megosztásáról. Ennek során nem kötelező minden egyes hitelszerződéshez kapcsolódó fennálló hitel megosztása, ennek csak az összes bevonható hitelállomány vonatkozásában kell megfelelni.

(5) A kedvezőtlen-térségi hitel igénylőnkénti tényleges mértékére vonatkozó döntést - az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a minisztérium hozza meg.

(6) A pályázatban szereplő üzleti terv szerinti gazdálkodás megvalósítása, a hitelterhelési mutató megfelelő alakulása esetén az igénylő a hitelszerződésben meghatározott törlesztés ütemében évente a törlesztés éves összegének megfelelő támogatást vehet igénybe. A támogatás folyósítására először 2004. évben kerülhet sor.

(7) Az igénylők az (1) bekezdés szerinti hitelhez a hitel tőkeösszege 60 százalékának megfelelő állami készfizető kezességvállalásban részesül az alábbi feltételek mellett:

a) amennyiben az igénylő a 2. § d) pontjában felsorolt hitelekhez állami viszontgaranciáyal biztosított intézményi (Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Hitelgarancia Rt. stb.) kezességgel rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kedvezőtlen-térségi hitellé átalakított hitelrész(ek) vonatkozásában ezen kezességet megszüntetni köteles; a kedvezőtlen-térségi hitelhez az ezen pont szerinti állami kezességen túlmenően kezesség nem csatolható, illetve korábbi kezesség nem tartható fenn;

b) az állami kezességvállalás a kedvezőtlen-térségi hitel tőkeösszegének, illetve egy részének törlesztése vagy megtérülése esetén a fennmaradó hitel tőkeösszegének 60 százalékára terjed ki;

c) az állami kezességvállalás után nem kell díjat fizetni;

d) amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitel törlesztése részben vagy egészben meghiúsul, a hitelintézet mint a kezességbeváltás jogosultja élhet az állami kezességvállalásból eredő jogaival (2. számú melléklet szerinti igénylőlap kitöltésével); a kezességet beváltó hitelintézet az egyéb biztosítékok érvényesítése, illetve a jogszabályban előírt intézkedések megtétele után megtérülő tőkerészt a beváltáskor fennálló arányok szerint köteles az állammal megosztani; a beváltás kezdeményezéséről a hitelintézet köteles a minisztériumot és a Pénzügyminisztériumot értesíteni;

e) kezességbeváltás esetén az igénylő hiteltartozásának arányos része az állammal szembeni kötelezettséggé válik;

f) az e) pont szerinti kötelezettség keletkezéséről az igénylőt az adóhatóság határozatban értesíti.

6. §

(1) A pályázatok elfogadásáról, a Tárcaközi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) előterjesztése alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt. A Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, illetve nevezi ki, ügyrendjét maga határozza meg.

(2) A pályázatokat a minisztérium 2003. július 31-ig elbírálja, és a döntésről az igénylőt és a finanszírozó hitelintézetet tájékoztatja. A döntéssel kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

(3) A kedvezőtlen-térségi hitelkonstrukcióban való részvétel további feltétele, hogy a minisztériumi döntés alapján a bevont hitelek eredeti hitelszerződését a hitelintézet módosítsa, és az igénylővel 2003. december 1-jei hatálybalépéssel az új hitelszerződést megkösse.

(4) A hitelhez évi egyszeri, december 1-jei azonos nagyságú tőketörlesztést kell rendelni. Az első tőketörlesztésre a 2004. december 1-jén kerül sor. Tőketörlesztésként évente azonos összeget kell előírni. A kamatfizetés gyakoriságát a hitelintézet gyakorlatának megfelelően lehet meghatározni.

7. §

(1) A program teljesítéséről, az esedékes kamatok és tőketartozás megfizetéséről az igénylő évente köteles beszámolót készíteni, és azt a Bizottság, valamint a finanszírozó hitelintézet részére legkésőbb a beszámolási évet követő május 31-éig megküldeni. A beszámolóhoz csatolni kell az igénylő igazolására, azonosítósára vonatkozó dokumentumokat, valamint a gazdálkodását befolyásoló káreseményekről, elemi károkról szóló igazolásokat. A határidő túllépése vagy a beszámoló elkészítésének elmulasztása esetén a pályázó a vonatkozó évre támogatást nem kaphat, és a beszámolási évben igénybe vett kamattámogatást külön felszólítás nélkül visszafizetni köteles.

(2) A program keretében az igénylőnek az első beszámolót - a 2003. évről - 2004. május 31-ig kell a Titkárság, valamint a finanszírozó hitelintézet részére 1-1 példányban megküldeni. A Titkárság kizárólag a postai úton, ajánlott küldeményként érkező beszámolót veszi át. A benyújtás napjának igazolásául a felvevő postahivatal által kelt bélyegzővel ellátott feladóvevény szolgál.

(3) A beszámolóhoz mind a hitelintézet, mind a minisztérium kiegészítést, hiánypótlást kérhet, az erre vonatkozó igényt a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell teljesíteni.

(4) A beszámolót a pénzintézet a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja, és az igénylő gazdálkodásának értékelését, valamint az önértékeléssel kapcsolatos javaslatát a Titkárságra megküldi. A kiegészítés, hiánypótlás a hitelintézet teljesítési határidejét 15 nappal módosíthatja.

(5) A minisztérium a beszámolókat. - a hitelintézeti javaslat és az elvégzett ellenőrzések figyelembevételével- folyamatosan bírálja el, vizsgálva különösen az üzleti tervben meghatározott program tendenciáinak alakulását, teljesülését. A minisztérium az elfogadásról vagy elutasításról az igénylőt, valamint a finanszírozó hitelintézetet minden évben (2004, 2005. és 2006-ban) legkésőbb október 31-ig értesíti, és az elfogadásról támogatási okiratot állít ki. Az elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(6) A minisztérium az elfogadott beszámolók alapján a kifizethető támogatás összegére vonatkozóan 2004., 2005, 2006. évben támogatási okiratot állít ki.

(7)[4] Az (1) bekezdés szerinti beszámolóban szereplő üzleti terv teljesítésének számításakor a gazdálkodást a tárgyévben ért elemi károk esetében az MgSzH területi szerve által kiadott igazolás szerinti hozamkiesés alapján számított árbevétel összegét a károsult tevékenység árbevételének megállapításánál figyelembe kell venni. Az igénylő az éves beszámolóval egyidejűleg a program további időszakára, annak módosítását kezdeményezheti, amennyiben önhibáján kívül a gazdálkodását jelentős mértékben negatívan befolyásoló, igazolt, tartósan érvényesülő kedvezőtlen körülmények, események következtek be.

(8)[5] Az átlagos éves hitelállomány, valamint a hitelterhelési mutató kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni

a) a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatásáról szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet alapján 2003. évben fel-vett hitel összegét, valamint

b) az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet keretében a rendelet 4. §-a (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban felsorolt célokra 2004. évben felvett hitel összegét.

(9)[6] Az az igénylő, akinek/amelynek beszámolóját a minisztérium a program valamelyik évében nem fogadja el, a programban való részvételre vonatkozó további jogosultságát csak abban az esetben biztosíthatja, ha az esedékes éves tőketörlesztési kötelezettségének a hitelszerződés szerinti eredeti időpontig eleget tesz, és a beszámolási évben felvett kamattámogatást külön felszólítás nélkül ugyanezen határidőig visszafizeti. A teljesítésekről szóló igazolásokat a minisztérium részére meg kell küldeni.

(10)[7] Amennyiben a minisztérium a jelentést nem fogadta el, és a pályázó a (8) bekezdésben előírt feltételeket sem teljesíti, az igénylő a programból kizárásra kerül. A minisztérium a támogatásra való jogosultság megszűnéséről, annak időpontjáról értesíti az adóhatóságot és a finanszírozó hitelintézetet.

8. §

(1) Kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után nyújtható, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb 4 százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában, illetve a program éveiben mindenkori érvényes jegybanki alapkamatot. Ennek a feltételnek a futamidő teljes időszakában meg kell felelni.

(2) A kamattámogatás a 0311. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről" nyomtatvány felhasználásával az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és azokat az 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(3) Az igénylő a támogatást a minisztérium által kiadott támogatási okirattal igényelheti az adóhatóságtól. A folyósítási számla megnevezéséről, számáról 2004. évben külön rendelkezés jelenik meg.

(4) Az igénylő a kedvezőtlen-térségi támogatást - annak folyósítását követő 15 napon belül - a kedvezőtlentérségi hitel esedékes egyösszegű tőketörlesztésére köteles felhasználni. Ennek elmulasztása az igénylő programból való kizárását vonja maga után. Az éves esedékes tőketörlesztés december 1-je előtt történő teljesítése nem minősül jogosulatlan támogatás felhasználásnak. Ha a támogatással kapcsolatos döntés, illetve az odaítélt esedékes támogatásnak az állami adóhatóság részéről történő kifizetése a hitelszerződés szerinti tőketörlesztési határidő után történik, a hitelintézet a kiegyenlítésig - a támogatásra való jogosultság sérelme nélkül - prolongálhatja a fizetési határidőt.

(5) A jogosult hitelintézet az állami kezességet a 2 számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával az illetékes adóhatóságnál érvényesítheti a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 6. alcím, Agrárgazdasági kezességbeváltás jogcím terhére.

(6) A kettős könyvvitelt vezető igénylőnek a kedvezőtlen-térségi hitelhez nyújtott kamattámogatás összegét egyéb bevételként kell elszámolni, a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott kedvezőtlen-térségi támogatás ősz-szegét tőketartalékba kell helyezni.

(7) Az egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) X. fejezete és 10. számú melléklete szerint, a mezőgazdasági őstermelő az Szja. tv. VI. fejezete és 2. számú melléklete szerint a támogatást bevételként számolja el, illetve az átalányadózó egyéni vállalkozó és mezőgazdasági kistermelő az Szja. tv. 51. §-ának szabályai szerint veszi figyelembe.

(8) Az Szja. tv. hatálya alá tartozó mezőgazdasági kistermelőnek minősülő és a jövedelmét az átalány szabályai szerint megállapító természetes személynek a végleges juttatásként kapott támogatást annak a tevékenységének a bevételéhez kell hozzászámítania, amelyhez a támogatást igénybe vette.

(9) A támogatás visszafizetése esetén a kötelezettséget ugyanabból a forrásból kell teljesíteni, amelynek javára a támogatást kellett elszámolni.

9. §

(1) A program végrehajtását, a vállalt kötelezettségek teljesítését a minisztérium az érintett hitelintézetekkel együttműködve, folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzéssel a minisztérium szakértőket bízhat meg, illetve a program ideje alatt állandó munkaszervezetet működtet.

(2) A kedvezőtlen térségi támogatási hitelprogramban részt vevő gazdálkodókat a program évei és az azt követő három év során 9. § (1) bekezdésben felsoroltakon kívül az illetékes adóhatóság, átfogó vizsgálat keretében az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is ellenőrizheti.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Jegyzék

azokról a településekről, amelyeknél a település közigazgatási határához tartozó szántóterületek átlagos földminősége 17 AK/ha átlag alatti

BARANYA MEGYE

Abaliget

Adorjás

Almamellék

Almáskeresztúr

Alsómocsolád

Apátvarasd

Ág

Bakóca

Baranyahidvég

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Bár

Berkesd

Besence

Bikái

Bisse

Bodolyabér

Bogdása

Boldogasszonyfa

Bükkösd

Bürüs

Csarnóta

Csányoszró

Csebény

Cserkút

Cún

Dinnyeberki

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Egyházaskozár

Ellend

Endrőc

Erdősmárok

Erdősmecske

Fazekasboda

Féked

Felsőegerszeg

Felsőszentmárton

Geresdlak

Gerényes

Gödre

Görcsöny

Gyód

Gyöngyösmellék

Hásságy

Hegyhátmaróc

Helesfa

Hetvehely

Hirics

Hóból

Horváthertelend

Hosszúhetény

Húsztót

Ibafa

Kákics

Kárász

Kátoly

Kemse

Kékesd

Kémes

Kétújfalu

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisjakabfalva

Kisszentmárton

Kistótfalu

Kisvaszar

Komló

Kovácsszénája

Köblény

Kővágószőlős

Kővágótőttős

Liget

Liptód

Lothárd

Lovászhetény

Luzsok

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarsarlós

Magyarszék

Maráza

Markóc

Marócsa

Martonfa

Matty

Mágocs

Mánfa

Máriakéménd

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagycsány

Nagyhajmás

Nagypall

Nyugotszenterzsébet

Okorvölgy

Old

Orfű

Oroszló

Óbánya

Ófalu

Palé

Páprád

Pettend

Pécsvárad

Piskó

Rádfalva

Regénye

Romonya

Sámod

Sásd

Sellye

Sósvertike

Szalatnak

Szágy

Szárász

Szászvár

Szebény

Szentkatalin

Szentlászló

Szilágy

Szilvás

Szörény

Szűr

Tarrós

Teklafalu

Tekes

Tésenfa

Tormás

Tófű

Turony

Vajszló

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

Vejti

Vékény

Villánykövesd

Zaláta

Zádor

Zengővárkony

BÁCS-KISKUN MEGYE

Akasztó

Apostag

Ágasegyháza

Ballószög

Balotaszállás

Bocsa

Bugac

Bugacpusztaháza

Császártöltés

Csengőd

Csólyospálos

Felsőlajos

Fülöpháza

Fülöpjakab

Fülöpszállás

Harkakötöny

Helvécia

Imrehegy

Izsák

Jakabszállás

Jászszentlászló

Kaskantyú

Kecel

Kecskemét

Kelebia

Kerekegyháza

Kéleshalom

Kiskőrös

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kömpöc

Kunadacs

Kunbaracs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Móricgát

Orgovány

Páhi

Pálmonostora

Petőfiszállás

Pirtó

Soltszentimre

Soltvadkert

Szabadszállás

Szánk

Szentkirály

Tabdi

Tázlár

Tiszakécske

Zsana

BÉKÉS MEGYE

Méhkerék

Sarkadkeresztúr

Szeghalom

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Abaújalpár

Abaújlak

Abaújszántó

Abaújszolnok

Abod

Aggtelek

Alacska

Alsóberecki

Alsógagy

Alsóregmec

Alsószuha

Alsótelekes

Alsóvadász

Arka

Arló

Ároktő

Baktakék

Balajt

Baskó

Bánhorváti

Becskeháza

Bekecs

Bérét

Bodroghalom

Bodrogolaszi

Boldogkőváralja

Boldva

Borsodbóta

Borsodgeszt

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bódvalenke

Bódvarákó

Bózsva

Bükkaranyos

Bükkmogyorósd

Bükkszentkereszt

Bükkzsérc

Büttös

Csenyéte

Cserépváralja

Csernely

Csobaj

Csokvaomány

Damak

Dámóc

Debréte

Detek

Dédestapolcsány

Domaháza

Dövény

Erdőbénye

Erdőhorváti

Égerszög

Fancsal

Fáj

Felsőgagy

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Felsőregmec

Felsőtelekes

Felsővadász

Filkeháza

Fony

Fulókércs

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Galvács

Gelej

Golop

Gömörszőlős

Györgytarló

Hangács

Hangony

Harsány

Háromhuta

Hegymeg

Hejőkürt

Hejőpapi

Hercegkút

Hernádpetri

Hidasnémeti

Hidvégardó

Hollóháza

Homrogd

Igrici

Imola

Irota

Izsófalva

Jakfáivá

Járdánháza

Karcsa

Karos

Kazincbarcika

Kács

Kánó

Kány

Kázsmárk

Kelemér

Kenézlő

Keresztéte

Kéked

Királd

Kisgyőr

Kishuta

Kisrozvágy

Kissikátor

Komlóska

Kondó

Kovácsvágás

Krasznokvajda

Kupa

Kurityán

Lak

Ládbesenyő

Lácacséke

Lén

Lénárddaróc

Litka

Makkoshotyka

Martonyi

Mályinka

Meszes

Mezőcsát

Mezőzombor

Mogyoróska

Monaj

Nagybarca

Nagyhuta

Nagykinizs

Nagyrozvágy

Nekézseny

Nemesbikk

Nyésta

Nyíri

Nyomár

Olaszliszka

Oszlár

Ózd

Pamlény

Parasznya

Pacin

Pálháza

Pányok

Perecse

Perkupa

Prügy

Pusztafalu

Pusztaradvány

Radostyán

Ragály

Rakaca

Rakacaszend

Rásonysápberencs

Regéc

Répáshuta

Rudabánya

Sajóbábony

Sajókaza

Sajókápolna

Sajólászlófalva

Sajómercse

Sajóvámos

Sárospatak

Sáta

Sátoraljaújhely

Selyeb

Semjén

Sima

Szakácsi

Szalaszend

Szalonna

Szászfa

Szegi

Szegilong

Szendrőlád

Szemere

Szendrő

Szentistvánbaksa

Szerencs

Szin

Szinpetri

Szomolya

Szögliget

Szőlősardó

Szuhafő

Szuhakálló

Szuhogy

Taktabáj

Taktakenéz

Tárcái

Tardona

Tállya

Telkibánya

Teresztenye

Tiszabábolna

Tiszacsermely

Tiszadorogma

Tiszakarád

Tiszakeszi

Tiszaladány

Tiszapalkonya

Tiszatardos

Tiszatarján

Tiszaújváros

Tiszavalk

Tokaj

Tömör

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Trizs

Uppony

Vajdácska

Varbó

Varbóc

Vágáshuta

Vilyvitány

Viss

Viszló

Zalkod

Zádorfalva

Zemplénagárd

Ziliz

Zubogy

CSONGRÁD MEGYE

Ásotthalom

Balástya

Bordány

Csengéié

Domaszék

Forráskút

Kistelek

Mórahalom

Opusztaszer

Öttömös

Pusztamérges

Pusztaszer

Rúzsa

Sándorfalva

Szatymaz

Üllés

Zákányszék

Zsombó

FEJÉR MEGYE

Bakonycsernye

Cece

Csór

Gánt

Iszkaszentgyörgy

Kincsesbánya

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Sukoró

Vájta

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Árpás

Csapod

Csikvánd

Dunakiliti

Dunasziget

Feketeerdő

Felpéc

Fertőboz

Fertőhomok

Gönyű

Gyarmat

Gyomoré

Győrszemere

Halászi

Hegyeshalom

Hegykő

Hidegség

Kisbodak

Koroncó

Mórichida

Pusztacsalád

Rábaszentmiklós

Tápszentmiklós

Tét

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Álmosd

Bagamér

Bocskaikert

Egyek

Folyás

Fúrta

Fülöp

Görbeháza

Hajdúhadház

Hajdúsámson

Hortobágy

Kokad

Monostorpályi

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Polgár

Téglás

Tiszacsege

Tiszagyulaháza

Újléta

Újszentmargita

Újtikos

Vámospércs

Váncsod

Vekerd

HEVES MEGYE

Abasár

Balaton

Bátor

Bekölce

Besenyőtelek

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Bükkszék

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Erdőkövesd

Fedémes

Felsőtárkány

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Halmajugra

Hevesaranyos

Hevesvezekény

Istenmezeje

Ivád

Kál

Kerecsend

Kisfüzes

Kisköre

Kisnána

Márkáz

Mátraballa

Mátraderecske

Mátraszentimre

Mezőtárkány

Mikófalva

Mónosbél

Nagyvisnyó

Noszvaj

Párád

Parádsasvár

Petőfibánya

Pély

Pétervására

Poroszló

Recsk

Rózsaszentmárton

Sirok

Szajla

Szarvaskő

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Szűcsi

Tarnalelesz

Tarnaörs

Tarnaszentmária

Tarnaszentmiklós

Terpes

Tiszanána

Újlőrincfalva

Váraszó

Visonta

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Abádszalók

Besenyszög

Hunyadfalva

Kőtelek

Nagyiván

Tiszabő

Tiszabura

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszagyenda

Tiszaigar

Tiszakürt

Tiszaörs

Tiszaroff

Tiszasas

Tiszasüly

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

Tiszaug

Tomajmonostora

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Agostyán

Aka

Ácsteszér

Ászár

Bajót

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bársonyos

Bókod

Csatka

Császár

Csolnok

Dad

Dág

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Epöl

Esztergom

Ete

Gyermely

Hanta

Héreg

Kecskéd

Kerékteleki

Kesztölc

Kisbér

Komárom

Lábatlan

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Neszmély

Oroszlány

Piliscsév

Pilisszentlélek

Réde

Súr

Süttő

Szomor

Szórnod

Tardos

Tarján

Tatabánya

Úny

Várgesztes

Vérteskethely

Vértessomló

Vértesszőlős

Vértestolna

NÓGRÁD MEGYE

Alsópetény

Alsótold

Balassagyarmat

Bánk

Barna

Bátonyterenye

Becske

Bér

Bokor

Cered

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Cserhátszentiván

Csesztve

Debercsény

Dejtár

Diósjenő

Dorogháza

Drégelypalánk

Egyházasgerge

Endrefalva

Etes

Felsőpetény

Felsőtold

Garáb

Herencsény

Hollókő

Hont

Hugyag

Iliny

Ipolytarnóc

Ipolyvece

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Keszeg

Kétbodony

Kisbárkány

Kisecset

Kishartyán

Kozárd

Kutasó

Legénd

Litke

Lucfalva

Magyargéc

Magyarnándor

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraterenye

Mátraverebély

Mihálygerge

Mohóra

Nagybárkány

Nagylóc

Nagyoroszi

Nemti

Nézsa

Nógrád

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsáp

Nógrádsipek

Nőtincs

Ősagárd

Patvarc

Piliny

Rimóc

Salgótarján*

Ságújfalu

Sámsonháza

Sóshartyán

Szalmatercs

Szanda

Szendehely

Szenté

Szécsénke

Szécsényfelfalu

Szilaspogony

Szuha

Szügy

Terény

Vanyarc

Vizslás

Zabar

PEST MEGYE

Acsa

Alsónémedi

Apaj

Bag

Bernecebaráti

Bugyi

Csemő

Csévharaszt

Csobánka

Csornád

Csömör

Csővár

Dabas

Dánszentmiklós

Délegyháza

Diósd

Dunaharaszti

Dunakeszi

Dunavarsány

Erdőkertes

Felsőpakony

Galgagyörk

Galgamácsa

Göd

Gödöllő

Halásztelek

Hernád

Inárcs

Isaszeg

Jászkarajenő

Kakucs

Kerepestarcsa

Kisnémedi

Kisoroszi

Kőcser

Kóspallag

Márianosztra

Mikebuda

Mogyoród

Nagybörzsöny

Nagykovácsi

Nagykőrös

Nagymaros

Nagytarcsa

Nagyvámos

Nyársapát

Ócsa

Örkény

Őrbottyán

Penc

Perőcsény

Péteri

Piliscsaba

Pilisszentiván

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Szada

Szokolya

Sződ

Sződliget

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Tésa

Tinnye

Tököl

Újhartyán

Újlengyel

Üllő

Vasad

Vácduka

Vácegres

Vecsés

Veresegyház

Zebegény

SOMOGY MEGYE

Andocs

Bakháza

Balatonfenyves

Balatonmáriafürdő

Barcs

Bábonymegyer

Bálványos

Bárdudvarnok

Bodrog

Bonnya

Bőszénfa

Buzsák

Csákány

Cserénfa

Csokonyavisonta

Csököly

Csömend

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fiad

Gadács

Gamás

Gálosfa

Gige

Görgeteg

Gyugy

Hajmás

Hács

Hedrehely

Hencse

Homokszentgyörgy

Hosszúvíz

Igal

Inke

Jákó

Kadarkút

Kapoly

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Karád

Kastélyosdombó

Kercseliget

Kereki

Kisasszond

Kisbajom

Kisbárapáti

Kiskorpád

Kőkút

Kötcse

Kutas

Lad

Lakócsa

Lábod

Látrány

Libickozma

Lulla

Mernye

Mezőcsokonya

Mike

Miklósi

Nagyatád

Nagybajom

Nagycsepely

Nagykorpád

Nágocs

Nemesdéd

Nemesvid

Nikla

Nyim

Oszlopán

Öreglak

Őrtilos

Ötvöskónyi

Pamuk

Patca

Pogányszentpéter

Polány

Porrog

Potony

Pusztakovácsi

Pusztaszemes

Rinyabesenyő

Rinyakovácsi

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Sérsekszőlős

Simonfa

Somogyacsa

Somogybabod

Somogybükkösd

Somogydöröcske

Somogyfajsz

Somogygeszti

Somogyjád

Somogymeggyes

Somogysárd

Somogysimonyi

Somogytúr

Szegerdő

Szenna

Szenta

Szentbalázs

Szentborbás

Szilvásszentmárton

Szorosad

Szülök

Tab

Táska

Torvaj

Tótújfalu

Törökkoppány

Újvárfalva

Varászló

Vése

Visnye

Visz

Zala

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Ajak

Anarcs

Apagy

Aranyosapáti

Baktalórántháza

Balkány

Barabás

Bátorliget

Benk

Beregdaróc

Beregsurány

Berkesz

Besenyőd

Beszterce

Biri

Botpalád

Bököny

Buj

Csaholc

Csaroda

Császló

Csegöld

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Darnó

Demecser

Dombrád

Döge

Encsencs

Eperjeske

Érpatak

Fábiánháza

Fehérgyarmat

Fényeslitke

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gelénes

Gemzse

Geszteréd

Gégény

Gulács

Győröcske

Gyulaháza

Gyüre

Hetefejércse

Hodász

Ibrány

Ilk

Jánd

Jánkmajtis

Jármi

Jéke

Kállósemjén

Kálmánháza

Kántorjánosi

Kemecse

Kék

Kékese

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisléta

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kisvarsány

Kisvárda

Komlódtótfalu

Komoró

Kótaj

Kölese

Kömörő

Laskod

Levelek

Lónya

Lövőpetri

Magosliget

Magy

Mánd

Mándok

Máriapócs

Marokpapi

Mátészalka

Mátyus

Mezőladány

Méhtelek

Mérk

Milota

Nagyar

Nagydobos

Nagyecsed

Nagyhalász

Nagyhódos

Nagykálló

Nagyszekeres

Nagyvarsány

Napkor

Nábrád

Nemesborzova

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírbogdány

Nyírcsaholy

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyíregyháza

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkarász

Nyírkáta

Nyírkércs

Nyírlövő

Nyírlugos

Nyírmada

Nyírmeggyes

Nyírmihálydi

Nyírparasznya

Nyírpazony

Nyírpilis

Nyírtass

Nyírtét

Nyírtura

Nyírvasvári

Olcsvaapáti

Ófehértó

Ópályi

Ököritófülpös

Omboly

Őr

Panyola

Pap

Papos

Paszab

Pátroha

Pátyod

Penészlek

Penyige

Petneháza

Piricse

Porcsalma

Pócspetri

Pusztadobos

Ramocsaháza

Rétközberencs

Rohod

Rozsály

Sényő

Sonkád

Szabolcs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Szakoly

Szamoskér

Szamosszeg

Szatmárcseke

Székely

Tarpa

Tákos

Terem

Tiborszállás

Timár

Tiszaadony

Tiszabecs

Tiszabercel

Tiszabezdéd

Tiszadob

Tiszakanyár

Tiszakerecseny

Tiszamogyorós

Tiszarád

Tiszaszalka

Tiszaszentmárton

Tiszatelek

Tiszavid

Tisztaberek

Tivadar

Tornyospálca

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Tuzsér

Tyúkod

Újdombrád

Újfehértó

Újkenéz

Ura

Uszka

Vaja

Vasmegyer

Vállaj

Vámosatya

Vámosoroszi

Vásárosnamény

Zajta

Záhony

Zsarolyán

Zsurk

TOLNA MEGYE

Alsónána

Bátaapáti

Cikó

Csikóstőttős

Grábóc

Jágónak

Kisvejke

Lengyel

Madocsa

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Szálka

Závod

VAS MEGYE

Alsóújlak

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Bejcgyertyános

Bérbaltavár

Boba

Bozsok

Bögöte

Csipkerek

Daraboshegy

Egervölgy

Egyházashetye

Egyházasrádóc

Farkasfa

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gérce

Halastó

Halogy

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Hegyhátszentpéter

Horvátlövő

Hosszúpereszteg

Ispánk

Ivánc

Ják

Káld

Kemenesmagasi

Kemenespálfa

Kenyéri

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Kőszegszerdahely

Magyarszombatfa

Mikosszéplak

Nagymákfa

Nagyrákos

Nárai

Nemescsó

Nemeskocs

Nemesmedves

Nyőgér

Olaszfa

Orfalu

Ostffyasszonyfa

Oszkó

Ölbő

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Pápoc

Petőmihályfa

Rádóckölked

Rátót

Sárfimizdó

Sótony

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szatta

Szeleste

Szemenye

Szentpéterfa

Szőce

Telekes

Tömörd

Vaskeresztes

Vasvár

Vásárosmiske

Vát

Velem

Velemér

Viszák

Vönöck

VESZPRÉM MEGYE

Ajka

Apácatorna

Aszófő

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Bakonybél

Bakonygyirót

Bakonyjákó

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonypölöske

Bakonyszentkirály

Bakonyszentlászló

Bakonyszücs

Bakonytamási

Balatonakaii

Balatonalmádi

Balatoncsicsó

Balatonfűzfő

Balatonfüred

Balatonhenye

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Barnag

Bazsi

Bodorfa

Borzavár

Csabrendek

Csehbánya

Csesznek

Csetény

Csopak

Dabronc

Devecser

Doba

Döbrönte

Dörgicse

Egyházaskesző

Farkasgyepű

Felsőörs

Fenyőfő

Ganna

Gyepükaján

Gyulakeszi

Hajmáskér

Halimba

Hárskút

Hegyesd

Hegymagas

Herend

Hetyefő

Hosztót

Jásd

Kamond

Kapolcs

Káptalanfa

Káptalantóti

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kerta

Kékkút

Királyszentistván

Kisapáti

Kislőd

Kisszőlős

Kolontár

Kővágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Liter

Lovas

Lókút

Magyargencs

Magyarpolány

Marcalgergelyi

Mencshely

Mindszentkálla

Monostorapáti

Monoszló

Nagydém

Nagyesztergár

Nagypirit

Nagyvázsony

Nemesgulács

Nemeshany

Nemesszalók

Nemesvámos

Nemesvita

Németbánya

Noszlop

Nyirád

Olaszfalu

Oroszi

Öcs

Örvényes

Öskü

Padragkút

Paloznak

Pápasalamon

Pápateszér

Pécsely

Pénzesgyőr

Porva

Pula

Pusztamiske

Révfülöp

Rigács

Salföld

Sáska

Somlójenő

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Sóly

Sümeg

Szápár

Szentantalfa

Szentbékkálla

Szentgál

Szentimrefalva

Szentjakabfa

Szentkirályszabadja

Szőc

Tagyon

Taliándörögd

Tapolca

Tés

Tihany

Ukk

Úrkút

Városlőd

Várpalota

Vászoly

Veszprémgalsa

Vid

Vigántpetend

Vilonya

Vinár

Vöröstó

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalahaláp

Zalameggyes

Zalaszegvár

Zánka

Zirc

ZALA MEGYE

Alsónemesapáti

Alsószenterzsébet

Babosdöbréte

Baglad

Bagola

Bajcsa

Balatongyörök

Barlahida

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Becsvölgye

Belezna

Belsősárd

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Borsfa

Böde

Bödeháza

Börzönce

Bucsuta

Csáford

Csertalakos

Csesztreg

Csonkahegyhát

Csődé

Csömödér

Dióskál

Dobronhegy

Döbröce

Egeraracsa

Egervár

Felsőszenterzsébet

Fűzvölgy

Gáborjánháza

Gellénháza

Gétye

Gombosszeg

Gosztola

Gősfa

Gutorfölde

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hernyék

Hévíz

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Hottó

Iborfia

Iklódbördöce

Kallósd

Karmacs

Kálócfa

Kányavár

Kávás

Keménfa

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kisbucsa

Kiscsehi

Kisgörbő

Kissziget

Kistolmács

Kisvásárhely

Kozmadombja

Kustánszeg

Lakhegy

Lasztonya

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lickóvadamos

Lispeszentadorján

Liszó

Lovászi

Magyarföld

Magyarszentmiklós

Maróc

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Milejszeg

Misefa

Murarátka

Nagybakónak

Nagygörbő

Nagykutas

Nagylengyel

Nemesapáti

Nemesbük

Nemeshetés

Nemesnép

Nemespátró

Nemessándorháza

Németfalu

Nova

Oltárc

Orbányosfa

Ormándlak

Ortaháza

Ozmánbük

Padár

Pat

Páka

Pálfiszeg

Petrikeresztúr

Porszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Pusztaederics

Pusztamagyaród

Pusztaszentlászló

Ramocsa

Résznek

Rezi

Rédics

Salomvár

Söjtör

Surd

Sümegcsehi

Szalapa

Szemenyecsörnye

Szentgyörgyvölgy

Szentkozmadombja

Szentliszló

Szentmargitfalva

Szentpéterfölde

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Teskánd

Tilaj

Tófej

Tótszentmárton

Tűrje

Valkonya

Vasboldogasszony

Vaspör

Vállus

Várfölde

Vindornyaszőlős

Vonyarcvashegy

Vöckönd

Zajk

Zalaapáti

Zalabaksa

Zalaboldogfa

Zalacsány

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalakoppány

Zalaköveskút

Zalalövő

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalaszombatfa

Zalatárnok

Zalaújlak

Zalavég

Zebecke

2 számú melléklet a 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Igénylőlap az állami kezesség beváltásához

Igénylőlap az állami kezesség beváltásához
…………………………………
pénzügyi intézmény megnevezése
1. Az adós adatai
Neve:
Lakhelye/székhelye:
Adószáma/adóazonosító jele:
Bankszámlaszáma:
2. Az állami kezességvállalás és kamattámogatás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés (ek) alapján
A kölcsön
— célja:
— szerződés kelte:
— összege:
— lejárta:
3. Az állami kezességbeváltás adatai
Az állami kezességbeváltás jogosultja:
Az átutalandó kezesség összege:
A kezességbeváltás indoka:
A kezességbeváltást megelőzően megtett jogcselekmények:
4. Mellékletek
— Kölcsönszerződés
— Kölcsönszerződés-módosítás
— Zálogszerződés
— Területigazolás
— Jognyilatkozatok
Kelt: .......................................... év......................................... hó ........ nap
P. H.
igénylő

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 337/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2007.12.20.

[2] Módosította a 337/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2007.12.20.

[3] Módosította a 337/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2007.12.20.

[4] Módosította a 337/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2007.12.20.

[5] Beiktatta a 208/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.14.

[6] Számozását módosította a 208/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.14.

[7] Számozását módosította a 208/2004. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.14.

Tartalomjegyzék