20/2004. (II. 27.) GKM rendelet

a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvény (a továbbiakban: Kt.) 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egységes belső piac megfelelő működése, az áruk szabad áramlása, ezen belül az egyes kőolaj és kőolajtermékek fogyasztói árának, a kőolaj-ellátási költségek átláthatóságának biztosítása, valamint a kőolajellátás biztonságának fokozása érdekében a következőket rendelem el.

Általános rendelkezések

1. §[1]

E rendelet hatálya a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség), a Szövetség tagjaira, valamint az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szervekre, szervezetekre és gazdasági társaságokra terjed ki.

2. §

A rendelet alkalmazásában:

a) kőolajtermék: az 1. számú mellékletben felsorolt termék;

b)[2] beszerzési költség: valamennyi, Magyarország területén felmerülő kőolaj termelési, import és szállítási költsége;

c) fogyasztói árak: a 3. számú mellékletben meghatározott termékek ténylegesen felszámított leginkább reprezentatív árszintje;

d) CIF költség (paritás): a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott költség. Ha a szállítás csővezetéken vagy tartálykocsiban történik a határ-ár paritást jelenti.

e)[3] kereskedelmi kőolajkészlet: azon kőolaj- és kőolajtermék készlet, amely nem minősül a 2009/119/EK tanácsi irányelv szerint kötelezően tárolandó kőolajkészletnek, kivéve a technológiai készlet.

Az adatszolgáltatási eljárás

3. §[4]

(1) A Hivatal a 4. §-ban meghatározott adatokat gyűjti, feldolgozza és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül és az ott meghatározott formában továbbítja az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság).

(2) A feldolgozás alapjául szolgáló számítási módszereket a Bizottság jogosult megismerni.

(3) A Hivatal (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében

a) a Szövetség a 4. § (1) bekezdés d)-g) pontja szerinti adatokról, a Szövetség tagjai a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatokról a Hivatal által meghatározott időközönként, rendszeresített adatlap formájában jelentést küldenek;

b) az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szervek, szervezetek és gazdasági társaságok a Hivatal megkeresése alapján, a Hivatal által meghatározott módon és formában szolgáltatnak adatot.

(4) A Hivatal megtagadhatja az üzleti titkot tartalmazó és egy vagy több piaci szereplő azonosítására alkalmas adat Bizottsághoz történő továbbítását. Ha a Hivatal üzleti titkot tartalmazó és egy vagy több piaci szereplő azonosítására alkalmas adatot továbbítana a Bizottság részére, akkor az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szerv, szervezet és gazdasági társaság megtagadhatja a Hivatal részére történő adatszolgáltatást.

4. §[5]

(1) A Bizottsághoz továbbítandó adatok, azok továbbításának határideje és az adatszolgáltatás formája a következő:

a) a havi kőolaj-beszerzési költség; az adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követő hónap, formája a 2. számú melléklet szerint,

b) a kőolajtermékek minden hónap 15. napján érvényes, minden vámot és adót magában foglaló, valamint vám- és adómentes fogyasztói árai; az adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónap 15. napját követő 30 napon belül, formája a 3. számú melléklet szerint,

c) a kőolajtermékek hétfőnként érvényes, vám- és adómentes fogyasztói árai; az adatszolgáltatás határideje: a tárgynapot követő nap déli 12 óra, formája a 4. számú melléklet szerint,

d) az egyes hónapok utolsó napján tárolt biztonsági kőolaj és kőolajtermék-készletek

da) mennyisége, és a mennyiségnek a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (a továbbiakban. Kt.) 2. §-a szerinti átlagos napi nettó behozatal szerinti számításának indoka és számítási módszere,

db) az Európai Unió más tagállamában történő tárolás esetében a más tagállamban tárolt biztonsági készlet mennyisége, tulajdonosa,

e) az egyes hónapok utolsó napján az Európai Unió más tagállamának készletezésre kötelezettje részére tárolt biztonsági kőolaj és kőolajtermék-készletek mennyisége (utóbbi terméktípusonként részletezve), e más tagállam készletezésre kötelezettje nevének feltüntetésével,

f) az egyes hónapok utolsó napján tárolt különleges kőolaj és kőolajtermék-készletek

fa) mennyisége, és hogy e mennyiség az előző évben hány napi átlagos belföldi fogyasztásnak felel meg,

fb) az Európai Unió más tagállamában történő tárolás esetében e más tagállamban tárolt különleges készlet mennyisége, tulajdonosa,

g) az egyes hónapok utolsó napján az Európai Unió más tagállamának készletezésre kötelezettje részére tárolt különleges kőolaj és kőolajtermék-készletek mennyisége (utóbbi terméktípusonként részletezve), e más tagállam készletezésre kötelezettje nevének feltüntetésével,

h) az egyes hónapok utolsó napján tárolt kereskedelmi kőolaj és kőolajtermék-készletek mennyisége.

(2) Az (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti adatokat azon hónapot követő 55 napon belül kell közölni a Bizottsággal, amelyre az adatok vonatkoznak. Az (1) bekezdés f)-g) pontja szerinti adatokat azon hónapot követő hónapban kell közölni a Bizottsággal, amelyre az adatok vonatkoznak.

(3) A Hivatal - az (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson felül - a Bizottság megkeresése esetén 60 napon belül a Bizottság részére megküldi.

(4) A Hivatal - az (1) bekezdés f)-g) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson felül - a Bizottság megkeresése esetén a Bizottság részére haladéktalanul megküldi.

5. §[6]

(1) A Szövetség a Kt. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő, a megelőző év utolsó napjára vonatkozó, a biztonsági készletet érintő adatokat minden év január 31-ig megküldi az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatal részére.

(2) A Szövetség a Kt. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő, a biztonsági készletre vonatkozó adatokat a miniszter vagy a Hivatal megkeresése esetén részére haladéktalanul megküldi.

(3) Ha a Szövetség a Kt. 4. § (1) bekezdése alapján különleges készletet hoz létre, a készlet mennyiségéről és tárolásának időtartamáról tájékoztatja a minisztert és a Hivatalt.

(4) A Szövetség a Kt. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő, a különleges készletre vonatkozó adatokat a miniszter vagy a Hivatal megkeresése esetén részére haladéktalanul megküldi.

6. §[7]

A 4. § (1) bekezdés d)-h) pontja, (2)-(4) bekezdése, valamint az 5. § szerinti adatszolgáltatás formáját a Hivatal határozza meg és honlapján közzéteszi.

7. §[8]

(1) A miniszter megküldi a Bizottság részére a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos, harmadik országgal kötött kormányközi megállapodásokat és azok módosítását.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kormányközi megállapodás egyéb, a belső energiapiac működésére vagy az Európai Unió energiaellátásnak biztonságával kapcsolatos dokumentumra hivatkozik, a miniszter - a (3)-(4) bekezdésre is figyelemmel - gondoskodik a dokumentum Bizottság részére történő megküldéséről.

(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti dokumentumot bizalmassá minősítheti, ha a dokumentum nyilvánosságra hozatala hátrányosan érintheti az érintett felek tevékenységét. Ebben az esetben a miniszter a dokumentumot - a tagállamok felé továbbítható, bizalmas adatokat nem tartalmazó - összefoglalóval együtt küldi meg a Bizottság részére.

(4) A (3) bekezdés szerinti összefoglaló

a) a dokumentum tárgyát,

b) a dokumentum célját,

c) a dokumentum hatályát,

d) a szerződő feleket,

e) a dokumentum időtartamát, és

f) a főbb elemekre vonatkozó információkat

tartalmazza.

8. §[9]

(1) A miniszter a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos kormányközi megállapodás megkötésének vagy e tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításának szándékáról a harmadik országgal vagy a nemzetközi szervezettel folytatott tárgyalások megkezdése előtt tájékoztatja a Bizottságot, valamint rendszeres tájékoztatást küld a Bizottságnak a tárgyalások előrehaladásáról, és ezzel összhangban gondoskodik a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 116/A. § (4) bekezdése szerinti információk megküldéséről.

(2) A tárgyalások lezárását megelőzően a miniszter előzetes véleményezés céljából az (EU) 2017/684 határozat 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt időtartamra megküldi a Bizottság részére a megállapodás vagy a módosítás tervezetét és azok összes mellékletét, valamint a megállapodásokban hivatkozott egyéb szövegeket az (EU) 2017/684 határozat 3. cikkével összhangban.

(3) A miniszter a megkötött vagy a módosított megállapodás ratifikációjakor a megállapodást vagy a módosítást, annak valamennyi mellékletével együtt, továbbá a Bizottság (2) bekezdés szerinti véleményében foglaltaktól való eltérés esetén az eltérés alapjául szolgáló indokokat megküldi a Bizottság részére.

8/A. §[10]

A miniszter felkérheti a Bizottság képviselőjét a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos tárgyalásokon megfigyelőként történő részvételre.

8/B. §[11]

A 7-8/A. §-ban megállapított kötelezettségek nem vonatkoznak a vállalkozások közötti megállapodásokra.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[12] Ez a rendelet

a)[13]

b) a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozatnak,

c) a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló 1999/280/EK tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 1999. július 26-i 1999/566/EK bizottsági határozatnak

d)[14] a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozatnak

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3)[15] Ez a rendelet a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez

Kőolajtermékek jegyzéke

1. Üzemanyagok:
— töltőállomáson
— szuper ólommentes Euro 95 (Euro szuper 95)
— gázolaj
— cseppfolyósított földgáz
2. Háztartási fűtőanyagok:
— kisfogyasztók számára
— háztartási tüzelőolaj
3. Ipari fűtőanyagok
— nagykereskedelmi piaci szállítmányok (forgalom) számára
— fűtőolaj (1%-ot meghaladó kéntartalommal)
— fűtőolaj (legfeljebb 1%-os kéntartalommal)

2. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez

A havi kőolaj-beszerzési költség (CIF) meghatározása

A táblázat 1. és 2. sora a tárgyhavi teljes beszerzési mennyiségre vonatkozik.

a) "Kőolaj-beszerzési költség": a kőolaj behozatal, más tagállamból történő kőolajbeszerzés, valamint az adott tagállamban termelt kőolaj költsége;

b) "Behozatal": a Közösségbe beszállított összes kőolaj, a tranzit kivételével, valamely tagállam kőolajszükségletének kielégítése céljából;

c) "Beszállítások": a valamely tagállam területére egy másik tagállamból beszállított összes kőolaj, a tranzit kivételével, az adott tagállam kőolajszükségletének kielégítése céljából;

d) "A tagállamban termelt kőolaj": az érintett tagállamban termelt és finomított kőolaj, ha az adott tagállam által termelt mennyiség meghaladja az éves kőolajellátásának 15%-át.

Az átlagos CIF-költség a teljes kőolajbeszerzés havi költségének súlyozott átlaga.

A CIF-költség tartalmazza a FOB-árat (a behajózási kikötőben ténylegesen számlázott árat), a szállítási költséget, a biztosítást és a kőolaj átrakodási műveleteihez kapcsolódó egyes költségeket.

A valamely tagállamban termelt kőolaj importértékét vámmentesen kell számítani a kirakodási kikötőbe vagy a határra érkezéskor, azaz amikor a kőolaj az importáló ország vámhatóságának joghatósága alá kerül.

Az átlagos CIF-költséget a tagállamok dollárban közlik.

A táblázatot a tárgyhónap végét követő egy hónapon belül kell megküldeni a Bizottságnak.

A Bizottság a megküldött információkat dollárban és euróban közzéteszi az Olajjelentésben (Oil Bulletin). A havi euró-dollár árfolyamot a hivatalos piaci átváltási árfolyamnak megfelelően kell meghatározni.[16]

Tagállam:KŐOLAJ BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIdőszak:
SorCIF-költségMegjegyzés
Összes mennyiség (1000 hordó és 1000 tonna)Átlagos CIF-költség (hordónkét és tonnánként)
$
1.Összes beszerzés 1000 hordóban és dollár/hordóban
2.Összes beszerzés 1000 tonnában és dollár/tonnában

3. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez

A kőolajtermékek minden hónap 15. napján érvényes fogyasztói árainak meghatározása

A táblázat 1-7. sorában a kőolajtermékeknek az adott időpontban, az egyes fogyasztói csoportok esetében érvényes fogyasztói áraira vonatkozó információt kell feltüntetni.

"Az egyes fogyasztói csoportok esetében érvényes árak" a következők:

- a töltőállomásokon érvényes árak a közúti szállítás céljait szolgáló üzemanyagok esetében;

- a kisfogyasztóknak szállított üzemanyagárak, a 2000 litertől 5000 literig terjedő szállításokra a háztartási fűtőanyagok esetében (háztartási tüzelőolaj); az ipari ágazat 2000 liternél kisebb vételezései is figyelembe vehetők;

- a szállított fogyasztói árak az ipari fűtőanyag havi 2000 tonnánál vagy évi 24 000 tonnánál kisebb vételezése esetében.

A"valós árak" a minden hónap 15. napján érvényes valós fogyasztói árakat jelenti:

- az átlagos valós ár az 1-7. sorban említett valamennyi termék tekintetében a leggyakrabban felszámított ár, azaz a minden vámot és adót magában foglaló, illetve az ezektől mentes árak sorának súlyozott átlaga.

A közölt adatokat nemzeti valutában és euróban teszik közzé az Olajjelentésben (Oil Bulletin).

Az euróövezetbe tartozó országok esetében az 1998. december 31-én megállapított euróátváltási árfolyamokat; a többi ország esetében pedig az Európai Központi Bank által minden hónap 15-én közzétett árfolyamokat kell figyelembe venni.

TagállamKŐOLAJTERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRAIIdőszak
nemzeti valutában
SorKőolajtermék megnevezéseEgységValós árak
Vámokkal és adókkal együttVámok és adókVámoktól és adóktól mentesen
Üzemanyagok
1Ólmozott szuperbenzin1000 liter
2Euro szuper 951000 liter
3Gépjármű-gázolaj1000 liter
4Cseppfolyósított földgáz1000 liter
Háztartási fűtőanyag
5Háztartási tüzelőolaj1000 liter
Ipari fűtőanyagok
6Fűtőolaj - kéntartalom >1%tonna
7Fűtőolaj - kéntartalom ≤ 1%tonna

4. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez

A hétfőnként érvényes, vám- és adómentes árak meghatározása

A Bizottságot legkésőbb kedd délig kell tájékoztatni a kőolajtermékek minden hétfőn érvényben levő, vám- és adómentes árairól.

A "kőolajtermékek" az alábbiak:

Üzemanyagok:

- szuper ólmozott benzin

- Euro szuper 95

- gépjármű-gázolaj

- cseppfolyósított földgáz

Háztartási fűtőanyag:

- háztartási tüzelőolaj

Ipari fűtőanyagok:

- fűtőolaj 1%-ot meghaladó kéntartalommal

- fűtőolaj legfeljebb 1% kéntartalommal

"Az egyes fogyasztói csoportok esetében érvényes árak" a következőket jelentik:

- a töltőállomáson 1000 literre érvényes árak a közúti szállítás céljait szolgáló üzemanyagok esetében;

- a kisfogyasztóknak szállított üzemanyagárak, a 2000 litertől 5000 literig terjedő szállításokra a háztartási fűtőanyagok esetében (háztartási tüzelőolaj); az ipari ágazat 2000 liternél kisebb vételezései is figyelembe vehetők;

- a szállított fogyasztói árak az ipari fűtőanyag havi 2000 tonnánál vagy évi 24 000 tonnánál kisebb vételezése esetében.

A tagállamok által közölt, vám- és adómentes árak a súlyozott átlagon alapuló, leggyakrabban alkalmazott árak, a belföldi fogyasztásban 3%-ot meghaladó piaci részesedéssel rendelkező társaságok által felszámított árak figyelembevételével.[17]

A közölt adatokat a Bizottság hetente nemzeti valutában és euróban közzéteszi az Olajjelentésben (Oil Bulletin). Az euróövezetbe tartozó országok esetében az 1998. december 31-én megállapított euróátváltási árfolyamokat kell figyelembe venni; a többi ország esetében pedig az Európai Központi Bank által minden hétfőn 14.15-kor közzétett árfolyamokat.

5. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez[18]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[2] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 37. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Beiktatta a 26/2023. (XII. 27.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.04.

[4] Megállapította a 10/2013. (III. 27.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.04.01.

[5] Megállapította a 10/2013. (III. 27.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.04.01.

[6] Megállapította a 10/2013. (III. 27.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.04.01.

[7] Beiktatta a 10/2013. (III. 27.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.04.01.

[8] Beiktatta az 56/2013. (IX. 27.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.10.01.

[9] Megállapította a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.08.24.

[10] Beiktatta az 56/2013. (IX. 27.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.10.01.

[11] Beiktatta a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.08.24.

[12] Megállapította a 10/2013. (III. 27.) NFM rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.04.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2015.07.01.

[14] Megállapította a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.08.24.

[15] Beiktatta a 10/2013. (III. 27.) NFM rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.04.01.

[16] Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétéve.

[17] Módosította a 10/2013. (III. 27.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.04.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 10/2013. (III. 27.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.04.01.

Tartalomjegyzék