210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet

termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről

A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról szóló 2002. évi XXIV. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)- a (3) bekezdésben meghatározott tulajdonostól (a továbbiakban: jogosult) pályázat alapján úgy vásárolhat az állam javára legalább 1 hektár, illetve legfeljebb 20 hektár területű, külterületi termőföldet, összesen nem több, mint 3 millió forint értékben, hogy annak ellenértékeként életjáradékot fizet e rendeletben foglaltak szerint.

(2) Az állam a termőföld ellenértékét e rendelet alapján és feltételei szerint megkötött megállapodásban (a továbbiakban: életjáradéki szerződés) foglaltak szerint folyósítja. Az állam a termőföld tulajdonjogát életjáradék jogcímén szerzi meg.

(3)[2] Jogosult a Tv. 13/A. §-ának (3) bekezdése szerinti tulajdonos.

(4)[3] A jogosultságnak feltétele továbbá az is, hogy a pályázó a pályázat során felajánlott termőföldnek a pályázat meghirdetésekor legalább három éve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa. A jogosultságnak nem feltétele a legalább három éve bejegyzett tulajdonjog, ha a tulajdonszerzés öröklés, részarány kiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt. Ha a pályázó a termőföld tulajdonjogát egyeneságbeli rokonától vagy házastársától szerezte meg, akkor a bejegyzett tulajdonra előírt három évbe beszámítható az az időtartam, amely alatt a földrészlet az egyeneságbeli rokon vagy a házastárs tulajdonában volt.

2. §

(1) Az NFA a rendelkezésre álló költségvetési forrástól függően évente több alkalommal pályázati felhívást tehet közzé - az internetes honlapján, továbbá sajtó útján, illetőleg más szokásos módon - meghatározva azt a 60 napnál nem rövidebb időtartamot, amelyen belül e rendelet alapján ajánlat tehető.

(2) A pályázati felhívás meghatározhatja azt az összesített legmagasabb területmértéket, illetve termőföld-értéket, amelynek figyelembevételével az NFA a termőföld tulajdonjogának megszerzésére életjáradéki szerződést köt.

(3)[4]

3. §

Az NFA elnöke különösen indokolt esetben a jogosulttól 1 hektárnál kevesebb termőföld életjáradék fizetése ellenében történő megszerzését is engedélyezheti, feltéve, hogy a felajánlott termőföld egyébként az 1. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, és az ellenértéke a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja.

4. §

(1) Az NFA életjáradék fizetése ellenében termőföld tulajdont vagy tulajdoni illetőséget szerezhet meg. A jogosulttal együtt a tulajdoni illetőségét a tulajdonostárs is átruházhatja az NFA-ra.

(2) A tulajdonostárs tulajdoni illetősége fejében

a) a vételár megfizetését készpénzben kérheti,

b) ha e rendelet szempontjából jogosultnak minősül, életjáradékra tarthat igényt, vagy

c) a vételárat a jogosultra engedményezheti.

(3) Amennyiben a tulajdoni hányadára eső ellenértéket a jogosultra engedményezik, az 1. § (1) bekezdésben meghatározottak szerinti mérték megállapításánál az engedményezés alapjául szolgáló területet is figyelembe kell venni.

(4) Amennyiben a jogosult AK részarányt ajánl fel, az NFA azt csak akkor szerezheti meg, ha azzal a birtokegyesítés elősegíthető.

(5) Tulajdoni illetőség életjáradék fizetése ellenében történő megszerzése esetén az ellenértéknek legalább 100 ezer forintot el kell érnie.

5. §

(1) A kérelmet a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az alábbi mellékleteket:

a) a felajánlott földrészlet 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát,

b) amennyiben a termőföldet korábban haszonbérbe adták, a hatályos haszonbérleti szerződést.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltakon túl a pályázati felhívás kötelezővé teszi az adó- és értékbizonyítvány csatolását, azt az ügyfél kérelmére valamennyi földrészletről külön-külön az illetékes települési, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője állítja ki.

6. §

(1) A felajánlott termőföld ellenértékét az NFA a külön jogszabályban foglaltak alapján állapítja meg.

(2) Az életjáradéki szerződés megkötésével, az ingatlan részletes ingatlanforgalmi értékbecslésével, valamint a szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos költségek az NFA-t terhelik.

7. §

(1) Az életjáradéki szerződést az NFA a megkötését követő 10 munkanapon belül eljuttatja az életjáradék folyósítását végző szervhez.

(2) Ugyanaz a jogosult csak egy életjáradéki szerződést köthet.

(3) Az életjáradéki szerződés legfeljebb összesen 20 hektár területmértékig, illetőleg összesen 3 millió forint ellenérték figyelembevételével módosítható. Az életjáradéki szerződés módosítása során a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az életjáradéki szerződésben a jogosult személyi adatain kívül fel kell tüntetni:

a) a jogosult TAJ-számát,

b) szükség szerint nyugdíjfolyósítási törzsszámát,

c) az életjáradék fizetése alapjául szolgáló összeget, és a folyósításra kerülő járadék havi összegét,

d) a folyósítás kezdő időpontját.

8. §

(1)[5] az életjáradék fizetése alapjául szolgáló összeget a jogosulttól az állam tulajdonába kerülő termőföld ellenértéke - beleértve a jogosultra engedményezett összeget is másfélszeresének megfelelő összeg alapján kell megállapítani.

(2) Az életjáradék mértékét az életjáradék alapjául szolgáló összeg, a jogosult életjáradéki szerződés megkötésekor betöltött életkora, valamint a rendelet mellékletének megfelelően kell megállapítani.

(3) Az életjáradék összege 2004-től kezdődően minden év március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik. Az emelés tényleges mértékéről az Országgyűlés a központi költségvetés keretében dönt.

9. §

(1) Az életjáradék havonta forintban fizetendő szolgáltatás.

(2) Az életjáradék a szerződés megkötését követő hónap első napjától esedékes, és a jogosultat annak élete végéig megilleti.

(3) Az életjáradékot a nyugdíjak folyósításával egyidejűleg, megkülönböztetett módon, a szerződésben meghatározott időponttól folyósítják. Az életjáradék folyósítását végző szerv az életjáradék első alkalommal történő folyósításáról az életjáradéki szerződés kézhezvételét követő 30 napon belül gondoskodik.

(4) Az életjáradékra való jogosultság a jogosult elhalálozása hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

(5) A jogosult halála esetén az életjáradék nem örökölhető. A fel nem vett életjáradék a hagyaték tárgyát képezi.

(6) Amennyiben a jogosult az életjáradéki szerződés megkötését követő 1 éven belül meghal, az 1 évből még fennmaradó időtartamra számított életjáradék összege, de legfeljebb a termőföld ellenértékének megfelelő összeg a hagyaték szempontjából fel nem vett életjáradéknak minősül, és egy összegben esedékes.

(7) A (6) bekezdés alkalmazása alapjául szolgáló ellenértéket az életjáradéki szerződésben fel kell tüntetni. A jogosultra engedményezett összeg a (6) bekezdés alkalmazásábanjogosultat megillető ellenértéknek minősül.

10. §

(1)[6] Az életjáradékot a megküldött életjáradéki szerződés alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A folyósításhoz szükséges életjáradéki szerződések átadásának módját, valamint a folyósítással összefüggő ügyviteli eljárást az NFA az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal és a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal kötött megállapodásban rendezi.

(2)[7] A folyósított életjáradék megtérítése, továbbá az életjáradéki szerződés megkötésével, valamint az életjáradék folyósításával, emelésével kapcsolatos költségek az NFA-t terhelik. Az elszámolás módjáról az NFA az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal és a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal kötött megállapodás alapján gondoskodik.

11. §

(1)[8] Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti tartalommal már megkötött szerződéseket e rendelet szerinti életjáradéki szerződésnek kell tekinteni.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelethez[9]

Az életjáradék havi összege 100 000 Ft életjáradék alapjául szolgáló összeg esetén

A 100 000 Ft-tól eltérő életjáradék alapjául szolgáló összeg esetén a járadék összege arányosan változik.

Életkor (év)Férfi
551187926
561227961
5712711000
5813191042
5913721088
6014301139
Életkor (év)Férfi
6114971194
6215661255
6316431322
6417271393
6518201471
6619211556
6720271648
6821441749
6922691859
70 és felette24541979

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 16/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.29.

[2] Megállapította a 16/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.29.

[3] Beiktatta a 16/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.29.

[4] Hatályon kívül helyezte a 38/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatálytalan 2006.02.23.

[5] Megállapította a 16/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.01.29.

[6] Módosította a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése c) pontja, és 18. § (2) bekezdése d) pontjának da) alpontja. Hatályos 2008.01.01.

[7] Módosította a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése d) pontjának db) alpontja. Hatályos 2008.01.01.

[8] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 662. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[9] Megállapította a 16/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2006.01.29.

Tartalomjegyzék