Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

2004. évi XXII. törvény

a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról[1]

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

V. Fejezet[6]

VI. Fejezet[7]

VII. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

35. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[8]

(3)[9]

36. § (1) A Hpt. - e törvény 1. §-ával beiktatott - 13/B. §-ának rendelkezéseit 2005. november 1. napjától kell alkalmazni azon pénzügyi intézmény esetében, amely nem tartozott a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet hatálya alá és e törvény hatálybalépésekor már működött, illetve a törvény hatálybalépését megelőzően érvényesen nyújtotta be alapítási engedély iránti kérelmét.

(2) E törvény hatálybalépésekor már működő, a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatónak, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnek legkésőbb 2005. január 1-jétől kell megfelelnie a Tpt. -e törvény 8. §-ával beiktatott - 101/A. §-ában, illetőleg pénzügyi intézmény esetében a Hpt. - e törvény 1. §-ával beiktatott - 13/B. §-ában foglaltaknak.

(3) A Hpt. - e törvény 6. §-ával módosított - 213. §-ának (1) bekezdését a 2005. január 1-jét követően kötött lakossági kölcsönszerződések esetében kell alkalmazni.

(4) E törvény hatálybalépésekor már működő szövetkezeteknek legkésőbb 2005. december 31-től kell megfelelniük az új szövetkezetekről szóló 2001. évi CXLI. törvény - e törvény 32. §-ával módosított - 55. §-ának (1) bekezdésében, illetve a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény - e törvény 33. §-ával módosított - 54. § (1) bekezdésében foglalt korlátozásnak.

37. § (1) A Psztv. - e törvény 13. §-ával megállapított - 1. §-ának (5) bekezdése szerinti Felügyeleti Tanács elnöke megválasztásával és legalább két további tagja kinevezésével megszűnik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - e törvény hatálybalépésének napján hivatalban lévő - elnökének, elnökhelyetteseinek megbízatása és köztisztviselői jogviszonya. Az elnököt, elnökhelyetteseket végkielégítésként a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározott összeg illeti meg, kivéve, ha a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével a köztisztviselői jogviszonya megszűnését követő 30 napon belül újabb közszolgálati jogviszonyt létesít.

(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete első főigazgatóját az (1) bekezdés szerinti időpontot követően öt munkanapon belül ki kell nevezni. Az (1) bekezdés szerinti időpontot követően, a főigazgató kinevezéséig a főigazgatói teendőket a Felügyeleti Tanács elnöke látja el.

(3) A Felügyeleti Tanács (1) bekezdés szerinti megalakulásáig a Felügyeleti Tanács, a Felügyeleti Tanács elnöke és a főigazgató e törvénnyel meghatározott jogkörét az e törvény hatálybalépése előtti szabályok alapján megválasztott elnök látja el.

(4) Ahol jogszabály a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökét említi, azon az e törvény szerinti Felügyeleti Tanács elnökét kell érteni.

38. § A 34. §-ban foglalt rendelkezéseket azon közjegyzői okiratok elkészítése során kell alkalmazni, amelyek tervezetét e törvény hatálybalépését követően juttatják el a felek a közjegyzőhöz azzal, hogy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 120. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárás lefolytatására kérik fel.

39. §[10]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. április 5-i ülésnapján fogadta el.

[2] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 671. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 671. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 671. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 671. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 671. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 671. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 671. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 671. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 671. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék