1999. évi CXXIV. törvény

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről[1]

I. Fejezet[2]

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogállása, hatásköre és feladatai

1. § (1)[3] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) kormányhivatal.

(2)[4]

(3) A Felügyelet székhelye: Budapest.

(4)[5] A Felügyelet számára feladatot csak törvény vagy törvény felhatalmazása alapján jogszabály írhat elő.

(5)[6] A Felügyelet szervezeti egysége a Felügyeleti Tanács, valamint a hivatal.

1/A. §[7]

2. §[8] (1)[9] A Felügyelet tevékenységének célja a pénz- és tőkepiac zavartalan és eredményes működésének, a pénzügyi szervezetek ügyfelei érdekei védelmének, a piaci viszonyok átláthatóságának, a pénzügyi piacokkal szembeni bizalom erősítésének, továbbá a tisztességes piaci verseny fenntartása érdekében a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási, a kiegészítő befektetési szolgáltatási, az árutőzsdei szolgáltatási, az elszámolóházi, a központi értéktári, a portfoliókezelési, biztosítási, biztosításközvetítői, a biztosítási szaktanácsadói tevékenységet végző szervezet, illetve személy, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak, a közraktárak, a befektetési alapok, a befektetési alapkezelők, a kockázati tőkealapok, a kockázati tőkealapkezelők, a portfolió-kezelők, az elszámoló-házak, a központi értéktárak, valamint a tőzsdék és tagjaik (a továbbiakban együtt: pénzügyi szervezetek) prudens és hatékony működésének, tulajdonosaik gondos joggyakorlásának elősegítése és folyamatos felügyelete.

(2) A Felügyelet folyamatosan vizsgálja a pénzügyi szervezetek működésére vonatkozó jogszabályok és felügyeleti rendelkezések betartását, melyek - különösen a pénzmosással, bennfentességgel, tisztességtelen árfolyam manipulációval kapcsolatos előírások - megsértése esetén a külön jogszabályokban meghatározott intézkedési jogkörrel rendelkezik, valamint más hatáskörrel rendelkező szervnél eljárást kezdeményez.

3. § A Felügyelet hatásköre kiterjed:

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),

b)[10] a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.),

c)[11] a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény

d)[12] a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tétv.),

e)[13] a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003.évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.),

f) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény,

g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,

h) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény,

i) az egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények,

j) a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőkealapokról szóló 1998. évi XXXIV. törvény

k)[14] a fogyasztói csoportokról szóló külön jogszabály

hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletére.

3/A. §[15] (1) A Felügyelet látja el a feladatkörében a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását

a) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló - a 90/88/EGK tanácsi irányelvvel, továbbá a 98/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 87/102/EGK tanácsi irányelvet,

b) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelvet, valamint

c) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető tagállami jogszabályokba ütköző Közösségen belüli jogsértések tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végrehajtásnál a kölcsönös jogsegély során a Felügyelet a 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelően jár el.

(3)[16] A Felügyelet látja el az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvényben meghatározott feladatkörében.

4. § (1) A Felügyelet ellátja mindazon feladatokat, amelyet törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály a hatáskörébe utal.

(2)[17] E törvény hatálya kiterjed a Felügyelet által végzett engedélyezési és felügyeleti ellenőrzési eljárásra. Az e törvény hatálya alá tartozó eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.) a 3. §-ban felsorolt törvényekben meghatározott ügyfajtára irányadó különös eljárási szabályokban és az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)[18] Felügyeleti jogkörben a Felügyelet határozatát és végzését megváltoztatni, módosítani vagy megsemmisíteni, illetve a Felügyeletet eljárás lefolytatására kötelezni nem lehet. A Felügyelet döntése ellen - a közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek helye nincs. A Felügyelet határozatának bírósági felülvizsgálata a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérhető. A bíróság a Felügyelet határozatát megváltoztathatja. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A Felügyelet mulasztása esetén az ügyfél kérelmére a Fővárosi Bíróság kötelezi a Felügyeletet az eljárás lefolytatására.

(4)[19] A Felügyelet véleményezési joggal rendelkezik a pénzügyi rendszert, illetőleg a felügyelt intézményeket és személyeket érintő jogszabályok előkészítése során, valamint javaslatot tesz jogszabályok megalkotására. A Felügyelet véleményét a pénzügyi rendszert, a felügyelt intézményeket érintő döntések és jogszabályok tervezeteire nézve ki kell kérni.

(5)[20] A Felügyelet a 3/A. § és 11/Q. § szerinti eljárása során a Közösségen belüli jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással és magatartását a hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel.

(6) A Felügyelettel szemben - hatósági jogkörben hozott határozatai miatt - kártérítési igény csak akkor érvényesíthető, ha a Felügyelet határozata vagy mulasztása törvénysértő, és a bekövetkezett kárt közvetlenül ez idézte elő.

(7)[21]

Nemzetközi együttműködés

5. §[22] (1) A Felügyelet feladatai ellátásához, a konszolidált felügyelet megvalósítása és az integrációs folyamatok előmozdítása érdekében a külföldi pénzügyi felügyeletekkel együttműködési megállapodást köthet, információkat cserélhet.

(2) A Felügyelet a pénzügyi felügyeletek egymás közötti nemzetközi együttműködését előmozdító nemzetközi szervezetekbe tagként beléphet.

(3) A nemzetközi együttműködés során a külföldi pénzügyi felügyeletektől kapott egyedi adatokat, információkat a Felügyelet kizárólag az alábbi célokra használhatja fel, illetőleg külföldi pénzügyi felügyeleteknek az alábbi célokra adhat ki adatokat:

a)[23] a pénzügyi szervezetek alapításának és tevékenységének engedélyezésére vonatkozó kérelmek elbírálásához, illetve az engedélyben foglaltak ellenőrzéséhez, a szervezetek prudens működésének megítéléséhez, valamint a felügyeleti határozatokkal kapcsolatos bírósági eljáráshoz,

b) felügyeleti határozatok, így különösen intézkedések, illetve szankciók megalapozásához.

(4) A felügyeleti együttműködés keretében nyújtott, illetve szerzett egyedi adatokat és információkat harmadik fél részére csak az adatszolgáltató felügyelet előzetes írásos hozzájárulása alapján lehet továbbadni.

(5) Felügyeleti információk és adatok csak akkor adhatók ki külföldi pénzügyi felügyeletnek, ha a külföldi partner megfelelő, a magyar szabályozással legalább egyenértékű jogi védelmet képes garantálni a részére nyújtott információk kezeléséhez.

Kapcsolat az Európai Bizottsággal[24]

5/A. § (1) A Felügyelet írásban bejelenti az Európai Bizottságnak

a) a hitelintézet, illetve a biztosító részére kiadott tevékenységi engedélyt, illetve annak visszavonását,

b) az olyan befektetési szolgáltató számára kiadott tevékenységi engedélyt, amely közvetlenül vagy közvetve valamely harmadik országbeli vállalkozás leányvállalata,

c) harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet, illetve biztosító magyarországi fióktelepe részére kiadotttevékenységi engedélyt, illetve annak visszavonását,

d) harmadik országban bejegyzett hitelintézet által Magyarországon bejegyzett hitelintézetben történő olyan részesedésszerzést, amelynek eredményeképpen a magyar hitelintézet harmadik országbeli hitelintézet leányvállalatává válik, illetve a leányvállalati állapot megszűnését,

e) harmadik országban bejegyzett befektetési vállalkozás által Magyarországon bejegyzett befektetési vállalkozásban történő olyan részesedésszerzést, amelynek eredményeképpen a magyar befektetési vállalkozás a harmadik országbeli befektetési vállalkozás leányvállalatává válik, illetve a leányvállalati állapot megszűnését,

f) harmadik országban bejegyzett biztosító által Magyarországon bejegyzett biztosítóban történő olyan részesedésszerzést, amelynek eredményeképpen a magyar biztosító harmadik országbeli biztosító leányvállalatává válik, illetve a leányvállalati állapot megszűnését,

g) a pénzügyi holding társaság számára kiadott engedélyt, illetve annak visszavonását.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésben jelezni kell, ha a tevékenységi engedélyt olyan pénzügyi szervezetnek adták ki, amely közvetlenül vagy közvetve egy vagy több, harmadik országban bejegyzett vállalkozás leányvállalata, továbbá részletesen be kell mutatni ebben az esetben a vállalatcsoport szerkezetét.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentésben részletesen be kell mutatni a vállalatcsoport szerkezetét.

(4)[25] Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hitelintézetre vonatkozó bejelentést a 2004/10/EK bizottsági határozattal létrehozott Európai Bankbizottságnak is meg kell küldeni.

Nyilvánosságrahozatali kötelezettség[26]

6. §[27] (1) A Felügyelet a honlapján - a pénz- és tőkepiaci szereplők, a befektetők, a betétesek, a biztosítottak, illetve a pénztártagok védelme érdekében - közzéteszi

a) az általa kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkezők jegyzékét,

b) azon külföldi felügyeleti hatóságok jegyzékét, amelyekkel kölcsönös elismerésen alapuló együttműködési megállapodást kötött,

c) a határozata, a végzése ellen indított jogorvoslati eljárás tényét, és

d) a határozata, a végzése elleni jogorvoslati eljárás során hozott jogerős ítéletet.

e)[28] a pénzügyi szervezetek által alkalmazandó hatályos jogszabályok szövegét,

f)[29] a felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során alkalmazott feltételeket és módszereket,

g)[30] a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások működése, a tőkemegfelelés és a prudenciális előírások tekintetében a külön jogszabályokban foglaltak alkalmazására vonatkozó összesített statisztikai adatokat és kapcsolódó elemzést,

h)[31] a Felügyelet jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, pénzügyi szervezetekre vonatkozó ajánlásait,

i)[32] azon információkat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli.

(2) A Felügyelet a határozatát, a végzését részben vagy egészben a honlapján, illetőleg - döntésétől függően - az általa célszerűnek tartott egyéb módon közzéteheti.

(3)[33] A Felügyelet a 4. § (5) bekezdése szerinti hatósági szerződésről közleményt tesz közzé a honlapján vagy az általa célszerűnek tartott egyéb módon. A közleménynek tartalmaznia kell

a) a Felügyelet megnevezését,

b) a jogsértő pénzügyi szervezet nevét és székhelyét,

c) az ügy számát és tárgyát,

d) a közérdek védelmében történő megállapodás megkötésének tényét,

e) a kötelezettségvállalás tartalmát közérthetően összefoglalva, valamint

f) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a hatósági szerződés a Felügyeletnél megtekinthető.

(4)[34] A Felügyelet az (1)-(3) bekezdésben meghatározott közzététel és megtekintés során köteles a banktitokra, az értékpapírtitokra, a pénztártitokra, a biztosítási titokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat betartani.

(5)[35] A Felügyelet által, az (1) bekezdés e), f) és h) pontjai alapján nyilvánosságra hozott információnak elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy a különböző tagállamok illetékes felügyeleti hatóságai által alkalmazott módszereket és megközelítéseket össze lehessen hasonlítani.

II. Fejezet[36]

A FELÜGYELET KAPCSOLATAI MÁS SZERVEKKEL

6/A. §[37]

Kapcsolat a Kormánnyal, miniszterekkel[38]

6/B. §[39] (1)[40] A Felügyeleti Tanács elnöke a Felügyelet tevékenységéről minden év május 31. napjáig - a a felügyeletét ellátó miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján - beszámol a Kormánynak, amellyel egyidejűleg működéséről tájékoztatót tesz közzé.

(2)[41] A Felügyeleti Tanács elnöke félévente, a félévet követő hónap 15. napjáig írásban tájékoztatja a minisztert a Felügyelet tevékenységéről és a pénzügyi szervezetek működésének általánosítható felügyeleti tapasztalatairól, aki értékeli azt és szükség esetén kiegészítő tájékoztatást kér.

Kapcsolat a Magyar Nemzeti Bankkal[42]

6/C. § (1) A Felügyelet feladatai ellátása során együttműködik a Magyar Nemzeti Bankkal (a továbbiakban: MNB).

(2) A Felügyelet által engedélyek kiadása, illetve visszavonása törvény által meghatározott esetben az MNB előzetes véleményének kikérésével, illetőleg egyetértésével történik.

III. Fejezet[43]

A Felügyelet vezetői és alkalmazottai

7. §[44] (1) A Felügyelet hivatala élén a főigazgató áll, akinek két helyettese van.

(2) A főigazgatót és helyettesét hatéves időtartamra a miniszterelnök nevezi ki, illetőleg menti fel.

(3) A főigazgató és helyettese tekintetében a munkáltatóijogokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Felügyeleti Tanács elnöke gyakorolja.

(4) A főigazgatónak és helyettesének a megbízatása megszűnik:

a) a megbízatási időtartam leteltével;

b) lemondással;

c) felmentéssel;

d) összeférhetetlenség megállapításával;

e) halálával.

(5) A lemondást írásban kell közölni a miniszterelnökkel.

(6) Felmentéssel

a) szüntethető meg a megbízatás, ha a főigazgató, a helyettese neki fel nem róható okból nem képes eleget tenni megbízatásából eredő feladatainak;

b) szűnik meg a megbízatás, ha a főigazgató, a helyettese neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, vagy súlyos kötelezettségszegést követ el, illetve jogerős bírósági ítélet megállapítása szerint bűncselekményt követett el, vagy más módon tisztségére méltatlanná válik, illetve tevékenységével a Felügyelet működését veszélyezteti.

(7) Ha a főigazgatóval, a helyettesével kapcsolatban a 10. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, azt a kinevezését követő tíz napon belül meg kell szüntetnie. Ennek megtörténtéig a tisztségből eredő jogkörét nem gyakorolhatja.

(8) Ha a főigazgató, a helyettese a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Kormány határozattal állapítja meg az összeférhetetlenséget.

(9) A főigazgatóra, a helyettesére, a Felügyeleti Tanács elnökére és további tagjaira és a Felügyelettel közszolgálati jogviszonyban álló alkalmazottaira az e törvényben foglalt eltérésekkel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezései az irányadóak azzal, hogy

a) a Ktv. 30/A. § (2) bekezdése alkalmazása tekintetében közigazgatási gyakorlatnak minősül a Felügyelet által felügyelt pénzügyi szervezetnél, továbbá az MNB-nél korábban munkaviszonyban töltött idő;

b) a Ktv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében megállapított arány harmincöt százalék.

(10) A Felügyeleten ügyvezető igazgatói megbízás is adható azzal, hogy az ügyvezető igazgató olyan főosztályvezetői besorolással rendelkező személy, aki több főosztály vezetését látja el.

8. §[45] A főigazgató

a) a Felügyeleti Tanács elnökének irányítása alatt a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a Felügyelet hivatali szervezetét,

b) gyakorolja a Felügyelet alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat,

c) irányítja a Felügyelet gazdálkodását,

d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály vagy a Felügyelet szervezeti és működési szabályzata a hatáskörébe utal,

e) biztosítja a Felügyelet szervezetének hatékony működését,

f) tanácskozási joggal részt vesz a Felügyeleti Tanács ülésein,

g) biztosítja, hogy a Felügyeleti Tanács, illetve a Felügyeleti Tanács tagja, feladata ellátásához a Felügyeleti Tanács elnöke által meghatározott mértékben és módon szakmai támogatást kapjon,

h) felelős a Felügyeleti Tanács döntéseinek előkészítéséért és a döntések végrehajtásáért.

9. § (1)[46] Felügyelet főigazgatójának és helyettesének az nevezhető ki, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel, továbbá legalább ötévi, valamely pénzügyi szervezetnél, az MNB-nél, illetve a közigazgatásban a pénzügyi szervezetek szabályozása, ellenőrzése területén szerzett vezetői vagy ezzel egyenértékű külföldi gyakorlattal, továbbá az angol, német vagy francia nyelvek közül legalább az egyik tárgyalóképes ismeretével rendelkezik.

(2) Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül az állam- és jogtudományi egyetemen, közgazdaságtudományi egyetemen szerzett diploma, államigazgatási főiskolán vagy pénzügyi és számviteli főiskolán szerzett oklevél.

(3)[47]

[48]

9/A. §[49] A főigazgató éves összes jövedelme az MNB elnökének az MNB-től származó tárgyévi összes jövedelmének ötven százalékával egyezik meg. A főigazgató helyettesének éves összes jövedelme az MNB elnökének az MNB-től származó tárgyévi összes jövedelmének harminc százalékával egyezik meg.

Felügyeleti Tanács[50]

9/B. §[51] (1) A Felügyelet élén a legfeljebb öt tagból álló Felügyeleti Tanács áll.

(2) A Felügyeleti Tanács vezetését elnökként ellátó tagot hatéves időtartamra a miniszterelnök javaslatára az Országgyűlés választja, illetve hívja vissza. A javasolt személyt az Országgyűlés illetékes bizottsága meghallgatja.

(3) A Felügyeleti Tanács további tagjait - a Felügyeleti Tanács elnöke véleményének kikérésével - a miniszterelnök javaslatára hatéves időtartamra a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel.

(4) A Felügyeleti Tanács tagjai tekintetében a munkáltatói jogokat - a (2) és (3) bekezdés kivételével - a Kormány nevében a miniszterelnök gyakorolja.

9/C. §[52] (1) A Felügyeleti Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)[53] a Felügyelet szakmai munkája irányának, szervezeti felépítésének meghatározása,

b)[54] a felügyeleti díjak számítási módjára, mértékére és megfizetésére vonatkozó gyakorlati tapasztalatok három évente történő felülvizsgálata, és ez alapján szükség esetén azok szabályozásának módosítására vonatkozó javaslattétel

c) a Felügyelet jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető ajánlás kiadása, amelynek a 3. §-ban megjelölt törvények hatálya alá tartozó szervezetekre, személyekre nézve kötelező ereje nincs, rendeltetése a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése,

d)[55] a Felügyelet felügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos stratégiájának, valamint az ellenőrzési tervének jóváhagyása, az ellenőrzési módszertan elfogadása.

(2) A Felügyeleti Tanács elnökének feladatai:

a) képviseli a Felügyeletet,

b) összehívja és vezeti a Felügyeleti Tanács ülését, gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,

c) kiadványozza a Felügyeleti Tanács által hozott határozatokat,

d)[56] jóváhagyásra benyújtja a miniszternek a Felügyelet szervezeti és működési szabályzatát,

e) javaslatot tesz a Felügyelet részére fizetendő igazgatási-szolgáltatási és felügyeleti díjak mértékére,

f) a Felügyelet költségvetése tekintetében mindazon feladatok ellátása, amelyeket az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. §-a a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének hatáskörébe utal,

g) amelyet jogszabály a hatáskörébe utal.

(3) A Felügyeleti Tanács tagja az lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább ötévi valamely pénzügyi szervezetnél, az MNB-nél, illetve a közigazgatásban a pénzügyi szervezetek szabályozása, ellenőrzése területén szerzett vezetői vagy ezzel egyenértékű külföldi gyakorlattal, továbbá az angol, német vagy francia nyelvek közül legalább az egyik tárgyalóképes ismeretével rendelkezik.

(4) A Felügyeleti Tanács elnökévé az választható meg, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább tízéves, a Felügyelet hatáskörébe tartozó pénzügyi szervezetnél, az MNB-nél, illetve a közigazgatásban a pénzügyi szervezetek szabályozása, ellenőrzése területén szerzett vezetői vagy ezzel egyenértékű külföldi gyakorlattal, továbbá az angol, német vagy francia nyelvek közül legalább az egyik tárgyalóképes ismeretével rendelkezik.

(5) Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül az állam- és jogtudományi egyetemen, közgazdaságtudományi egyetemen szerzett diploma, államigazgatási főiskolán vagy pénzügyi és számviteli főiskolán szerzett oklevél.

(6)[57]

9/D. §[58] (1) A Felügyeleti Tanács elnökét és további tagját nem lehet utasítani a tisztségének betöltésével kapcsolatos eljárása és döntése vonatkozásában.

(2) A Felügyeleti Tanács szükség szerint, de legalább havonta tart ülést.

(3) A Felügyeleti Tanács döntéséhez legalább három tag jelenléte és szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Felügyeleti Tanács elnökének (illetve távolléte esetén az általa az ülés vezetésével megbízott személy) szavazata dönt.

(4) A Felügyeleti Tanács elnökének éves összes jövedelme az MNB elnökének az MNB-től származó tárgyévi összes jövedelmének hatvan százalékával egyezik meg. A Felügyeleti Tanács tagjainak éves összes jövedelme az MNB elnökének az MNB-től származó tárgyévi összes jövedelmének huszonöt százalékával egyezik meg.

9/E. §[59] (1) A Felügyeleti Tanács elnökének megbízatása megszűnik

a) a kinevezés időtartama lejártával,

b) a tisztségéről történő lemondással,

c) halálával,

d) az Országgyűlés által történő visszahívással.

(2) A Felügyeleti Tanács további tagjának megbízatása megszűnik

a) a kinevezés időtartama lejártával,

b) a tisztségéről történő lemondással,

c) halálával,

d) a köztársasági elnök felmentésével.

(3) A lemondást írásban kell közölni az Országgyűlés elnökével, valamint a miniszterelnökkel.

(4) Az Országgyűlés visszahívja a Felügyeleti Tanács elnökét, illetve a köztársasági elnök - a miniszterelnök javaslatára - felmenti a Felügyeleti Tanács tagját, ha

a) munkaköri feladatait folyamatosan, 90 napot meghaladóan nem képes ellátni,

b) a 10. §-ban foglalt összeférhetetlenséget nem szünteti meg,

c) az adott személlyel szemben lefolytatott büntetőeljárás eredményeként a bíróság jogerős ítéletével bűncselekmény elkövetését állapította meg, illetve ha tisztségére egyébként méltatlanná válik,

d) az adott személy neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak.

(5) A Felügyeleti Tanács elnöke és tagja megbízatásának megszűnése után egy éven át

a) nem létesíthet munka-, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt olyan gazdasági társasággal,

b) nem létesíthet rendszeres gazdasági kapcsolatot gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként vagy tulajdonosaként olyan gazdasági társasággal, illetve

c) nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban,

amelynek jogát vagy jogos érdekét a Felügyeleti Tanács tagjaként hozott döntése érintette.

Összeférhetetlenség

10. § (1) A Felügyeleten nem létesíthető közszolgálati jogviszony, ha a köztisztviselő ezáltal a Felügyelettel közszolgálati jogviszonyban álló közeli hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

(2)[60] A Felügyelet köztisztviselője nem létesíthet tagsági viszonyt, munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, vezető tisztségviselői jogviszonyt vagy felügyelő bizottsági tagságot pénzügyi szervezettel - a Hpt. 110. § (2) bekezdésének c) pontja kivételével - az Országos Betétbiztosítási Alappal és a Befektető-védelmi Alappal. Nem jelenti e tilalom sérelmét, ha a köztisztviselő önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár, illetőleg biztosítási egyesület tagja. A Felügyelet köztisztviselője megbízható a Hpt-ben meghatározott közhasznú társaság felügyelő bizottsági tagságával.

(3) A Felügyelet köztisztviselője az öröklés kivételével:

a) tulajdont pénzügyi szervezetben,

b)[61] bel- és külföldi állampapír, letéti jegy, befektetési jegy, jelzáloglevél, valamint zártkörűen kibocsátott értékpapír kivételével értékpapírt,

c)[62] a b) pontban fel nem sorolt egyéb befektetési eszközt (Tpt. 82. §-a) nem szerezhet.

(4) A Felügyelet köztisztviselője pénzügyi szervezetben tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezhet, kinevezésekor nyilatkozik a munkáltatói jogkör gyakorlójának pénzügyi szervezetben fennálló tulajdoni részesedéséről, továbbá a tulajdonában lévő minden olyan befektetési eszközről, amelyet kinevezése után nem szerezhet.

(5) A Felügyelet köztisztviselője a kinevezése előtt, illetőleg öröklés útján szerzett, a (3) bekezdésben meghatározott tulajdoni hányadát, értékpapírját és egyéb befektetési eszközét a kinevezéstől, illetve a szerzéstől számított három hónapon belül köteles elidegeníteni.

(6) A Felügyelet köztisztviselője a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul bejelenti, ha a kinevezését követően a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a (3) bekezdésben meghatározott tulajdoni hányadot, értékpapírt vagy egyéb befektetési eszközt szerzett.

(7) Az (5) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséig, illetve a (6) bekezdésben meghatározott esetben a Felügyelet köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és meghozatalában, amely az érintett szervezetre vonatkozik.

(8) A Felügyelet köztisztviselője kinevezésekor köteles nyilatkozni szövetkezeti hitelintézetben fennálló tagsági viszonyáról. A Felügyelet köztisztviselője a kinevezésekor fennálló tagsági viszonyát addig nem köteles megszüntetni, amíg a hitelintézettel szemben tartozása áll fenn. Ezen időszak alatt azonban nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és meghozatalában, amely arra a szervezetre vonatkozik, amelyben tagsági viszonya van.

(9) A Felügyelet köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni biztosító egyesületben, illetve magánnyugdíjpénztárban fennálló tagsági viszonyáról. A Felügyelet köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és meghozatalában, amely arra a szervezetre vonatkozik, amelyben tagsági viszonya van.

(10) A Felügyelet köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója pénzügyi szervezettel vezető tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a kinevezést követően keletkezett ilyen jogviszonyt köteles haladéktalanul bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A Felügyelet köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében vagy meghozatalában, amely érinti azt a pénzügyi szervezetet, amelynél a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a felsoroltak szerinti jogviszonnyal rendelkezik.

(11)[63] A Felügyelet köztisztviselője befektetési jegyet, zárt körben kibocsátott értékpapírt, jelzáloglevelet a munkáltatói jogkör gyakorlója által szabályozottan szerezhet.

(12) E § alkalmazásában közeli hozzátartozón a Ptk. 685. §-ának b) pontjában ilyenként meghatározott személyt és az élettársat kell érteni.

(13) Külön törvény egyéb összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.

(14)[64] A Felügyeleti Tanács elnöke, további tagja pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathat, nem lehet országgyűlési vagy önkormányzati képviselő, önkormányzati vagy állami vezető.

(15)[65] A (14) bekezdésben említett személy nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja.

10/A. §[66] (1) A Felügyelet nyilvános információs rendszert működtet annak érdekében, hogy az e törvény 3. §-ában meghatározott szervezetek és személyek által a nyilvánosság és a Felügyelet felé nyújtandó információk nyilvánosan elérhetők legyenek.

(2) A nyilvános információs rendszer elektronikus rendszer és nyomtatott formában megjelenő napilap.

Titoktartási kötelezettség

11. §[67] (1) A Felügyelettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személyek kötelesek a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott banktitkot, értékpapírtitkot, pénztártitkot, a biztosítási titkot, valamint üzleti titkot megőrizni. Ez a kötelezettség a munkaviszony és a megbízatás megszűnését követően is fennmarad.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személy szakmai titokként köteles megőrizni a felügyeleti tevékenység ellátásával kapcsolatban tudomására jutott adatot, tényt vagy körülményt, amelyet törvény előírásai szerint a Felügyelet nem köteles más hatóság, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, nem teheti jogosulatlanul közzé és nem hasznosíthatja.

IV. Fejezet[68]

A Felügyelet gazdálkodása

11/A. § (1) A Felügyelet bevételeit képezik a külön törvényekben meghatározott:

a) igazgatási-szolgáltatási díj;

b) felügyeleti díj;

c) felügyeleti bírság;

d) egyéb bevételek.

(2)[69] A 3. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek és személyek meghatározott mértékű igazgatási-szolgáltatási és felügyeleti díj, valamint törvényben meghatározott esetekben bírság fizetésére kötelesek. Külön törvények felhatalmazása alapján az igazgatásiszolgáltatási díjak mértékét a miniszter állapítja meg rendeletben. A díjak emelése, illetve csökkentése kérdésében a miniszter köteles kikérni a Felügyeleti Tanács elnökének véleményét. A díjaknak a Felügyelet folyamatos és zavartalan működését biztosítania kell.

11/B. §[70] (1) A Felügyelet díjbevételeivel önállóan gazdálkodik, a bírság felhasználásának mértékére a külön jogszabályok rendelkezései irányadók.

(2) A Felügyelet bevételeit - a bírságból származó bevétel kivételével - működésének fedezetére használja fel és azok más célra nem vonhatók el.

(3)[71]

A felügyeleti díj fizetésének szabályai[72]

11/C. §[73] (1) A felügyeleti díj bevallását külön jogszabályban meghatározott nyomtatványon kell teljesíteni.

(2) A felügyeleti díj összegét a díjfizetésre kötelezett pénzügyi szervezet külön jogszabályban meghatározott módon számítja ki, és az (1) bekezdésben meghatározott, kitöltött nyomtatványt a megfizetésre vonatkozó határidőn belül a Felügyelethez benyújtja.

(3) A díjfizetésre kötelezett pénzügyi szervezet akkor is köteles a bevallást benyújtani, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik. A díj megfizetése a díjszámítási és bevallási kötelezettséget nem pótolja.

(4) A külön jogszabály szerint kiszámított alapdíjat a naptári év első napján engedéllyel rendelkező, illetve a Felügyelet nyilvántartásában szereplő díjfizetésre kötelezett pénzügyi szervezet évente egy összegben, január harmincegyedik napjáig utalja át a Felügyelet számlájára.

(5) A külön jogszabály szerint számított változó díj összegét a díjfizetésre kötelezett negyedévente, külön jogszabály szerint számítja ki, és a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig utalja át a Felügyelet számlájára.

(6) Az év közben negyedévente kiszámított és bevallott díjakon kívül - amennyiben az adott évről készített éves beszámoló a pénzügyi szervezet közgyűlése vagy taggyűlése általi elfogadása miatt szükséges - a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban külön korrekciós tételként kell bevallani a tárgyévre meghatározott díjkülönbözetet. A díjkülönbözet miatti fizetési kötelezettség a tárgyévet követő év második negyedéves díjszámításából származó díjfizetési kötelezettséggel egy időben válik esedékessé. A díjkülönbözet miatti túlfizetés összegével a tárgyévet követő év második negyedévében esedékessé váló díjtartozás csökkenthető.

(7) A Felügyelet a díjfizetésre kötelezett pénzügyi szervezetet megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra, illetve kijavításra szólítja fel, ha a pénzügyi szervezet bevallása hibás vagy hiányos.

(8) A felügyeleti díj meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén a (4)-(5) bekezdésben megjelölt esedékesség napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

(9) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

(10) A határidőben meg nem fizetett felügyeleti díj végrehajtását a Felügyelet foganatosítja. Ez esetben végrehajtható okiratnak minősül a díjbevallást tartalmazó - az (1) bekezdésben meghatározott - nyomtatvány.

V. Fejezet[74]

A FELÜGYELET HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI

Ügyfél

11/D. §[75] (1) A Felügyelet előtti eljárásban ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire nézve a Felügyelet jogot vagy kötelezettséget állapíthat meg, akit hatósági ellenőrzés alá vont, illetve aki a Felügyelethez kérelem benyújtásával közigazgatási eljárás lefolytatását kezdeményezte.

(2)[76] A Felügyelet eljárását - a Hpt. 212-214/C. §-a, illetve a Tétv. rendelkezéseinek megsértése miatt - ügyfélként az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében kezdeményezhetik azok az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának joga alapján létrejött feljogosított egységek is, amelyek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepelnek.

Általános eljárási szabályok[77]

11/E. § (1) A Felügyelet a jogi képviselet nélkül eljáró természetes személy ügyfelet az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, illetve a kötelezettség elmulasztásának következményeiről tájékoztatja.

(2) A Felügyelet eljárása során - ellenérdekű fél hiányában - eltekinthet a magyar nyelv kötelező használatától, valamint az iratok magyar nyelven történő benyújtásától. A Felügyelet ebben az esetben előírhatja az iratokról magyar nyelvű összefoglaló elkészítését.

11/F. §[78] A pénzügyi szervezet jogszabályban meghatározott esetekben az adatszolgáltatási kötelezettségének a Felügyelet által meghatározott formában köteles eleget tenni.

11/G. §[79] A Felügyelet - a Ket.-ben meghatározott felfüggesztési indokokon túlmenően - az eljárást akkor is felfüggesztheti, ha az ügyben az érdemi döntés olyan kérdés elbírálásától függ, amely más szervnek az adott üggyel szorosan összefüggő más ügyben hozott döntése nélkül megalapozottan nem bírálható el.

11/H. §[80] Az ügyfél iratbetekintési joga abban az esetben korlátozható, ha megalapozottan feltehető, hogy az iratok tartalmának megismerése az eljárás eredményességét veszélyezteti vagy harmadik személy törvény által védeni rendelt adatához való jogosulatlan hozzáférést eredményez. Az iratbetekintés korlátozásáról a Felügyelet végzéssel dönt. A végzés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. A keresetlevél benyújtásának a végzés végrehajtására halasztó hatálya nincs.

11/I. §[81] A Felügyelet az engedélyezési eljárás során nem kérheti olyan irat benyújtását, amelynek tartalmáról hivatalos tudomása van.

11/J. §[82] A Felügyelet eljárása során a Ket. 10. §-ának (2) bekezdése, 29. §-a (3) bekezdésének b) pontja, 69. §-ának (1), (2) és (4) bekezdése és 162. §-a (3) bekezdésének a) pontja nem alkalmazható.

Engedélyezés[83]

11/K. § (1) A 3. §-ban felsorolt törvényekben meghatározott engedélyezési eljárás során a Felügyelet a kérelemmel összefüggő és rendelkezésre álló okiratokat és információkat gondosan mérlegeli, valamint meggyőződik arról, hogy az engedély kiadása nem ütközik jogszabályba.

(2) A Felügyelet az egyes engedélyezési feltételek meglétét a helyszínen is megvizsgálhatja.

(3) A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt a Felügyelettel.

(4) Az engedély iránti kérelem alapjául meghatározott iratokat három példányban kell benyújtani. Idegen nyelvű okiratok esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - mellékelni kell azok hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

(5) A Felügyelet az ügyfelet írásos kérelmére - a kérelem beérkezését követő - tíz napon belül tájékoztatja az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről.

(6) Harmincnapos ügyintézési határidő esetén a Felügyelet a hiánypótlási felhívást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül bocsátja ki.

(7) A hiánypótlási felhívás kibocsátásakor az ügyintézési határidő megszakad, és a hiánypótlás beérkezését követően indul újra.

(8) A Felügyelet előtti eljárásban a kérelem módosításának - a hiánypótlás, valamint a 11/1. § (4) bekezdésében meghatározottak kivételével - helye nincs.

Az alapítási és a tevékenységi engedély megadására irányuló eljárás közös szabályai[84]

11/L. § (1) A Felügyelet az alapítási, illetőleg a tevékenységi engedély megszerzésére irányuló eljárásban a határozatot az engedély iránti kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül hozza meg.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb kilencven nappal meghosszabbíthatja.

(3) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Felügyelet a kérelmezőt egy alkalommal a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel.

(4) Ha a hiánytalanul rendelkezésre álló kérelem és mellékletei nem felelnek meg a jogszabályban foglalt feltételeknek, célszerűtlen vagy szakszerűtlen előírást tartalmaznak, a Felügyelet a hiánytalan beérkezést követő harminc napon belül - megfelelő határidő megjelölése mellett - az ügyfelet a kérelem vagy mellékletének kiegészítésére, illetve módosítására hívja fel (kérelem kiegészítése) .

(5) A Felügyelet a kérelem kiegészítésének elrendelése során figyelmezteti az ügyfelet arra, hogy annak elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a rendelkezésre álló adatok alapján érdemben bírálja el a kérelmet.

(6) Engedélyezési eljárásban a Felügyelet egyszerűsített határozatot hozhat.

Felügyeleti ellenőrzés[85]

11/M. § (1) A felügyeleti ellenőrzés a jogszabályban meghatározottak szerinti rendszeres adatszolgáltatáson, illetve a Felügyelet által lefolytatott ellenőrzési eljáráson alapul.

(2) A Felügyelet az általa hivatalosan ismert tények - így különösen a rendszeres adatszolgáltatás - alapján közvetlenül is alkalmazhat intézkedést.

(3) A Felügyelet a pénzügyi szervezetnél átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot, valamint több pénzügyi szervezetnél témavizsgálatot végezhet.

(4) A Felügyelet határozatainak teljesülését utóvizsgálatban vagy adatszolgáltatás alapján ellenőrzi.

(5) A pénzügyi szervezet, a bankképviselet, illetve a kibocsátó köteles a Felügyelet számára az ellenőrzést lehetővé tenni, illetőleg a Felügyelettel együttműködni, biztosítva az ellenőrzéshez szükséges adatokhoz, információkhoz való hozzáférést.

11/N. §[86] (1) A Felügyelet hatásköre gyakorlásának keretei között jogosult a helyszínen is ellenőrizni a 3. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó pénzügyi szervezetek alapítására, tevékenységének engedélyezésére, működésére, a betétbiztosítással kapcsolatos kötelezettségeire, ügyfelei érdekeinek védelmére, a tulajdonosi jog eredményes, megbízható és a nemkívánatos befolyástól mentes gyakorlására vonatkozó szabályok, valamint a Felügyelet által kiadott határozatok megtartására.

(2) A Felügyelet felhívására a pénzügyi szervezet, a bankképviselet és a kibocsátó köteles a tevékenységére vonatkozó, az ellenőrzés tárgyával összefüggő, jogszabályban meghatározott adatot, beszámolót, bizonylatot, vizsgálati anyagot, számviteli nyilvántartásait, szabályzatait, az egyes ügyletekhez kapcsolódó dokumentációit, ügyvezető, ellenőrző, illetve legfőbb szerve előterjesztéseit, azok jegyzőkönyveit, továbbá a könyvvizsgáló írásos észrevételeit, a könyvvizsgálati jelentést, valamint a belső ellenőrzés jelentéseit, jegyzőkönyveit, meghatározott formájú és tagolású kimutatást a Felügyelet rendelkezésére bocsátani.

(3) Az ellenőrzést végző személy hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzés lefolytatásához szükséges helyiségekbe beléphet, az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot, adathordozót, tárgyat, munkafolyamatot vizsgálhat meg, az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást, nyilatkozatot kérhet, valamint a megszemlélt iratról, nyilvántartásról és egyéb dokumentumokról másolatot kérhet vagy készíthet, próbavásárlást végezhet.

(4) A Felügyelet csak az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében, az ellenőrzéshez szükséges mértékben vizsgálhatja a pénzügyi szervezet ügyfelére, illetve a pénztártagra vonatkozó adatokat.

(5) A Felügyelet a helyszíni ellenőrzést végző személyt megbízólevéllel látja el.

11/O. §[87] (1) Az ellenőrzés tartásáról - annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal - a Felügyelet írásban értesíti a pénzügyi szervezetet.

(2) Az ellenőrzés időtartama legfeljebb hat hónap lehet.

(3) A Felügyelet a megállapításait az ellenőrzés befejezését követő hatvan napon belül írásban rögzíti, és a megállapításokat az ellenőrzött pénzügyi szervezettel írásban közli.

(4) A pénzügyi szervezet a megállapításokra azok kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban észrevételeket tehet. Ha ez az időtartam az intézkedés eredményességét veszélyeztetné, a Felügyelet rövidebb határidőt is előírhat. A rövidebb határidő előírását a Felügyeletnek az (5) bekezdés szerinti határozatában meg kell indokolnia.

(5) A Felügyelet az észrevételek kézhezvételétől, illetve a határidő eredménytelen elteltétől számított negyvenöt napon belül az eljárást határozattal zárja le. Ez a határidő indokolt esetben harminc nappal meghosszabbítható.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné. Az értesítés mellőzését a Felügyeletnek az (5) bekezdés szerinti határozatában meg kell indokolnia.

11/P. §[88] (1) A 3. §-ban felsorolt jogszabályokban meghatározottak szerint a Felügyelet - külföldi felügyeleti hatóság kérésére - pénzügyi szervezettől adatszolgáltatást kérhet, valamint elvégezheti a helyszíni ellenőrzést a viszonosság alapján, illetőleg felügyeleti együttműködési megállapodás esetén hozzájárulhat ahhoz, hogy azt a külföldi felügyeleti hatóság, illetve az általa kijelölt könyvvizsgáló vagy egyéb szakértő végezze el.

(2) A Felügyelet az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező pénzügyi szervezet magyarországi fióktelepének vonatkozásában a 3. §-ban felsorolt törvények, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartását ellenőrizheti.

Piacfelügyeleti eljárás[89]

11/Q. § (1) Felügyeleti engedély vagy bejelentés hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, tőzsdei, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, elszámolóházi, biztosítási, biztosításközvetítői tevékenység, bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás észlelése, valamint a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenőrzése esetén a Felügyelet hatósági ellenőrzést tart (a továbbiakban együttesen: piacfelügyeleti eljárás) .

(2) A Felügyelet - az ok és a cél megjelölésével megküldött - felhívására a kibocsátó és a pénzügyi szervezet köteles az általa kezelt, a piacfelügyeleti eljárás ügyfelére vonatkozó és az üggyel kapcsolatos

a) iratot bemutatni,

b) egyéb tájékoztatást adni, valamint

c) azon személyes adatot átadni, amelyet külön törvény alapján a Felügyelet kezelni jogosult.

(3) A piacfelügyeleti eljárás során az eljárási bírság legmagasabb összege tízmillió forint.

(4) A Felügyelet az engedély nélküli, vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység megállapítására irányuló eljárásban a határozatot az eljárás hivatalból történő megindításának napjától számított kilencven napon belül hozza meg. Az ügyintézési határidőt a Felügyelet főigazgatója indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

(5)[90] Ha a piacfelügyeleti eljárás során a szakvélemény elkészítése előreláthatólag hosszabb időt vesz igénybe, a Felügyelet a szakértő kirendelésekor, illetve a szakvélemény kérésekor az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggesztheti.

(6)[91] Engedély nélküli tevékenység tényállásának megállapítása esetén a Felügyelet

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b) büntetőeljárást kezdeményez az illetékes nyomozó hatóságnál, ha a tevékenység megítélése szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) pénzügyi szervezet esetében felügyeleti intézkedést hoz, kivételes intézkedést rendel el, illetőleg

d) pénzbírságot szab ki.

(7)[92] Bejelentés hiányában végzett tevékenység esetén a Felügyelet a (6) bekezdés a), c) és d) pontjaiban meghatározott intézkedéseket hozza.

(8)[93] A bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás megállapítására irányuló eljárásban, valamint a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenőrzése során a Tpt. szerinti határozatot az eljárás hivatalból történő megindításának napjától számított száznyolcvan napon belül kell meghozni. Az ügyintézési határidőt a Felügyelet főigazgatója indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb kilencven nappal meghosszabbíthatja, amiről az ügyfelet és a megkereső hatóságot is értesíti.

(9)[94] A Felügyelet a (2) bekezdés c) pontja alapján megismert adatot,

a) ha az ellenőrzés alapján a Felügyelet határozatot nem hozott, illetve büntetőeljárást nem kezdeményezett, legfeljebb az ellenőrzés lezárásig,

b) az ellenőrzést lezáró, de intézkedést nem tartalmazó határozat jogerőre emelkedéséig, illetve intézkedést elrendelő határozat végrehajtásáig, illetőleg a végrehajthatóság elévüléséig,

c) ha a Felügyelet döntésének bírósági felülvizsgálatát kérték vagy a Felügyelet büntetőeljárást kezdeményez, a bírósági eljárásjogerős befejezéséig kezelheti, és ezt követően haladéktalanul, de legfeljebb két munkanapon belül megsemmisíti.

11/R. §[95]

Intézkedés[96]

11/S. § (1) A Felügyelet a 3. §-ban felsorolt törvényekben meghatározott intézkedést, kivételes intézkedést alkalmazhat, bírságot szabhat ki (a továbbiakban együtt: intézkedés)

a) az e törvényben, a 3. §-ban felsorolt törvényekben, az azok felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, valamint a pénzügyi szervezet működésére vonatkozó egyéb jogszabályban,

b) a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben,

c) a Felügyelet határozatában,

d) a pénzügyi szervezet saját szabályzatában foglaltak megszegése, megkerülése, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén.

(2) A Felügyelet abban az esetben is alkalmazhat intézkedést, ha azt az MNB, illetőleg külföldi felügyeleti hatóság törvény alapján kezdeményezi.

(3) Az intézkedéseket a Felügyelet együttesen és ismételten is alkalmazhatja.

(4) A Felügyelet az intézkedések alkalmazásánál tekintettel van:

a) a szabály megsértésének, illetőleg a hiányosság súlyosságára,

b) a cselekménynek a biztonságos működésre, a piacra gyakorolt hatására,

c) a cselekménynek a pénzügyi szervezetre és annak tagjaira, ügyfeleire gyakorolt hatására,

d) a cselekménynek a pénzügyi intézményrendszer tagjaira gyakorolt hatására,

e) a szabályszegéssel vagy a mulasztással előidézett kockázatra, kár mértékére, illetőleg kárenyhítési hajlandóságára,

f) a felelős személyek által a Felügyelettel kapcsolatban tanúsított együttműködésre,

g) az intézkedéssel érintett személy jó-, illetve rosszhiszeműségére, az általa a szabályszegéssel vagy a mulasztással elért vagyoni előnyre,

h) az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolására, illetve annak szándékára,

i) a szabályok megsértésének ismétlődésére, illetőleg gyakoriságára.

(5)[97] A Felügyelet eljárásában az ügydöntő határozat meghozataláig terjedő időtartamra végzésben azonnali hatállyal megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, illetve elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, ha erre - az érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeinek védelme miatt - halaszthatatlanul szükség van. A Felügyelet e döntését soron kívül hozza meg. A végzés az ügydöntő határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

(6)[98] Nem lehet intézkedést alkalmazni a mulasztásnak vagy kötelezettségszegésnek a Felügyelet tudomására jutásától számított két év, illetve az elkövetésétől számított öt év elteltével.

(7)[99] A (6) bekezdésben meghatározott határidőkön belül intézkedés akkor is alkalmazható, ha az intézkedéssel érintett természetes személy az intézkedés alkalmazásakor már nem áll pénzügyi szervezet alkalmazásában, megbízatása megszűnt vagy a 3. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó tevékenységet már nem végez.

11/T. §[100] (1) A bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell a határozatban megjelölt számlára befizetni.

(2) Nem kötelezhető bírság fizetésére az, aki bizonyítani tudja, hogy úgy járt el, ahogy az ilyen tisztséget betöltő személytől az adott helyzetben általában elvárható.

(3) Testületi szerv esetében nem kötelezhető bírság megfizetésére azon testületi tag, aki a bírság alapját képező döntés meghozatala ellen tiltakozott és e tiltakozást az ülésről készített jegyzőkönyvben rögzítették, továbbá, aki a jegyzőkönyv kézhezvételét követő nyolc napon belül tiltakozását mind a testületi szervnek, mind a Felügyeletnek írásban bejelentette.

Végrehajtás[101]

11/U. § A Ket. végrehajtásra vonatkozó rendelkezései - a felügyeleti díj és a bírság megfizetésének kivételével -a Felügyelet eljárása során nem alkalmazhatók.

VI. fejezet[102]

A Felügyelet eljárása pénzügyi szervezetre vonatkozó bejelentéssel kapcsolatban

11/V. § (1) A Felügyelet a 3. §-ban meghatározott törvényekben foglalt engedély- vagy bejelentésköteles tevékenységekre vonatkozó fogyasztói bejelentést tizenöt napon belül megvizsgálja, és ha az a Felügyelet közvetlen intézkedését nem igényli, az érintett pénzügyi szervezetnek észrevételezésre és kivizsgálásra továbbítja.

(2) Ha a pénzügyi szervezet észrevételezéséhez nem szükséges a bejelentéstevő személyes adatainak átadása, akkor a bejelentést anonimizált formában kell továbbítani.

(3) A fogyasztói bejelentés alapján indult eljárásban a vizsgálathoz szükséges fogyasztói adatok kezeléséhez és továbbításához való hozzájárulást vélelmezni kell. Erre a tényre a fogyasztó figyelmét fel kell hívni.

(4) A pénzügyi szervezet a bejelentésre tett érdemi észrevételeit harminc napon belül a Felügyeletnek írásban megküldi.

(5) Ha a rendelkezésre álló iratok alapján valószínűsíthető, hogy a pénzügyi szervezet gyakorlata nem felel meg a 3. §-ban felsorolt jogszabályok, felügyeleti határozat vagy saját szabályzat rendelkezéseinek, vagy a pénzügyi szervezet határidőn belül nem küldi meg az észrevételeit, a Felügyelet felügyeleti ellenőrzést indít. A Felügyelet a hatósági eljárás indításáról a bejelentőt értesíti.

(6) A Felügyelet - ha más intézkedés nem szükséges - a bejelentéssel kapcsolatban a pénzügyi szervezet vizsgálatának eredményét figyelembe véve a pénzügyi szervezet válaszának beérkezését követő tizenöt munkanapon belül a bejelentőt tájékoztatja.

Átmeneti és záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény 2000. április 1-jén lép hatályba.

(2) Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet, az Állami Biztosításfelügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet 2000. április 1-jén megszűnik, e naptól kezdve e szervek jogutódja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

(3) Ahol jogszabály Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletet, Állami Biztosításfelügyeletet vagy Állami Pénztárfelügyeletet, illetőleg Pénztárfelügyeletet említ, azon az e törvény szerinti Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét kell érteni.

(4) A törvény hatálybalépésekor az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnél, az Állami Biztosításfelügyeletnél és az Állami Pénztárfelügyeletnél folyamatban lévő ügyekben a Felügyelet jár el. Az eljárás során az eljárás megindításakor hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(5) Nem jelenti üzleti titok sérelmét, ha az Állami Biztosításfelügyelet, az Állami Pénztárfelügyelet, illetőleg az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet üzleti titkot ad át egymás számára a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete létrehozásának előkészítési időszakában.

(6) A Felügyelet azon köztisztviselője, aki a törvény hatálybalépésekor az Állami Biztosításfelügyelettel, illetőleg az Állami Pénztárfelügyelettel állt köztisztviselői jogviszonyban, a 10. § (3) bekezdése szerinti tulajdoni hányadát, értékpapírját, illetőleg egyéb befektetését köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul bejelenteni, valamint azt a törvény hatálybalépésétől számított hat hónapon belül elidegeníteni. A 10. § (3) bekezdésébe ütköző tulajdoni hányad, illetőleg befektetés elidegenítéséig nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és meghozatalában, amely a tulajdoni hányaddal, illetőleg befektetéssel érintett intézményre vonatkozik.

12/A. §[103] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a felügyeleti díj kiszámítására és bevallására vonatkozó nyomtatvány tartalmi követelményeit rendeletben állapítsa meg.

13. §[104]

14. §[105]

Az Európai Unió jogának való megfelelés[106]

15. § (1) A 11/D. § (2) bekezdése és a 11/S. § (5) bekezdése a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, - a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének, illetve 2. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának való megfelelést szolgálja a Felügyelet eljárásában.

(2) A 3/A. § (1) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése és a 6. § (2) és (3) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) és (6) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Felügyelet feladatkörében és eljárásában.

(3) A 3/A. § (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló, 2006. december 22-i 2007/76/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg a Felügyelet feladatkörében és eljárásában.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. december 21-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[3] Megállapította a 2006. évi CIX. törvény 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 4. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[5] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 4. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[6] Beiktatta a 2004. évi XXII. törvény 13. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 4. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[8] Megállapította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (4) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[9] Megállapította a 2005. évi CLXXXVI. törvény 178. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[10] Megállapította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (5) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[11] Megállapította a 2007. évi CXVII. törvény 89. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.11.10.

[12] Megállapította a 2007. évi XLIX. törvény 1. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[13] Megállapította a 2005. évi CXIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[14] Beiktatta a 2004. évi XVI. törvény 27. § (4) bekezdése. Hatályos 2004.05.06.

[15] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 2. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[16] Beiktatta a 2007. évi CIII. törvény 9. §-a. Hatályos 2007.08.10.

[17] Megállapította a 2005. évi CXIII. törvény 2. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[18] Módosította a 2007. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[19] Megállapította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (6) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[20] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXII. törvény 39. § a) pontja. Hatálytalan 2004.05.06.

[22] Megállapította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (7) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[23] Megállapította a 2005. évi CXIII. törvény 3. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[24] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 4. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[25] Megállapította a 2007. évi XLIX. törvény 4. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[26] A cím szövegét megállapította a 2007. évi XLIX. törvény 5. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[27] Megállapította a 2005. évi CXIII. törvény 5. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[28] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[29] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[30] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[31] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[32] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[33] Megállapította a 2007. évi XLIX. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[34] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[35] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[36] Beiktatta a 2001. évi CXX. törvény 434. § (8) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[37] A 6/A. §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 4. § b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[38] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) bekezdés x) pontja. Hatályos 2007.01.01

[39] Megállapította a 2004. évi XXII. törvény 17. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[40] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) bekezdés x) pontja. Hatályos 2007.01.01

[41] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) bekezdés x) pontja. Hatályos 2007.01.01

[42] Beiktatta a 2001. évi CXX. törvény 434. § (8) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[43] Módosította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (9) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[44] Megállapította a 2004. évi XXII. törvény 18. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[45] Megállapította a 2004. évi XXII. törvény 19. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[46] Megállapította a 2004. évi XXII. törvény 20. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[47] A 2004. évi CXXXV. törvényben foglalt módosításokat 2006.02.15.-től megsemmisítette a 4/2006. (II. 15.) AB határozat.

[48] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXII. törvény 39. § a) pontja. Hatálytalan 2004.05.06.

[49] Megállapította a 2004. évi XXII. törvény 21. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[50] Beiktatta a 2001. évi CXX. törvény 434. § (12) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[51] Megállapította a 2004. évi XXII. törvény 22. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[52] Beiktatta a 2004. évi XXII. törvény 23. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[53] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 4. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[54] Megállapította a 2007. évi XLIX. törvény 7. § - a. Hatályos 2007.10.01.

[55] Megállapította a 2005. évi CXIII. törvény 7. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[56] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) bekezdés x) pontja. Hatályos 2007.01.01

[57] A 2004. évi CXXXV. törvényben foglalt módosításokat 2006.02.15.-től megsemmisítette a 4/2006. (II. 15.) AB határozat.

[58] Beiktatta a 2004. évi XXII. törvény 24. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[59] Beiktatta a 2004. évi XXII. törvény 25. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[60] Megállapította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (13) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[61] Megállapította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (13) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[62] Megállapította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (13) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[63] Megállapította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (13) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[64] Beiktatta a 2004. évi XXII. törvény 26. § -a. Hatályos 2004.05.06.

[65] Beiktatta a 2001. évi CXX. törvény 434. § (14) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[66] Beiktatta a 2001. évi CXX. törvény 434. § (15) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[67] Megállapította a 2001. évi CXX. törvény 434. § (16) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[68] Beiktatta a 2001. évi CXX. törvény 434. § (17) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[69] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) bekezdés x) pontja. Hatályos 2007.01.01

[70] Beiktatta a 2001. évi CXX. törvény 434. § (18) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[71] A 2004. évi CXXXV. törvényben foglalt módosításokat 2006.02.15.-től megsemmisítette a 4/2006. (II. 15.) AB határozat.

[72] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 8. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[73] Megállapította a 2007. évi XLIX. törvény 8. § - a. Hatályos 2007.10.01.

[74] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 9. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[75] Szerkezetét módosította a 2007. évi XLIX. törvény 9. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[76] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 9. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[77] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 10. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[78] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 11. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[79] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 12. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[80] Megállapította a 2007. évi XLIX. törvény 10. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[81] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 14. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[82] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 15. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[83] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 16. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[84] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 17. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[85] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 18. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[86] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 19. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[87] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 20. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[88] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 21. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[89] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 22. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[90] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 11. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[91] Számozását módosította a 2007. évi XLIX. törvény 11. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[92] Számozását módosította a 2007. évi XLIX. törvény 11. § - a, szövegét módosította a 15. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.07.01.

[93] Számozását módosította a 2007. évi XLIX. törvény 11. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[94] Számozását módosította a 2007. évi XLIX. törvény 11. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[95] A §-t és a megelőző címet hatályon kívül helyezte a 2007. évi XLIX. törvény 15. § (4) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[96] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 24. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[97] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 12. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[98] Számozását módosította a 2007. évi XLIX. törvény 12. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[99] Számozását módosította a 2007. évi XLIX. törvény 12. § - a, szövegét módosította a 15. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.07.01.

[100] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 25. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[101] Beiktatta a 2005. évi CXIII. törvény 26. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[102] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 13. § - a. Hatályos 2007.07.01.

[103] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) bekezdés x) pontja. Hatályos 2007.01.01

[104] A 13. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 434. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[105] A 14. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 434. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[106] Beiktatta a 2007. évi XLIX. törvény 14. § - a. Hatályos 2007.07.01.

Tartalomjegyzék