Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 71. §-ának (3), 72. §-ának (5) bekezdésében, valamint a 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya:

a) a védett természeti területek és értékek védelmét szolgáló állami támogatásra [Tvt. 71. § (1) és (2) bekezdés] (a továbbiakban: természetvédelmi támogatás),

b) a védett természeti területeken természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozás, illetve tilalom esetén vagy a termelésszerkezet jelentős megváltoztatásának előírása következtében felmerülő kártalanításra (Tvt. 72. §) (a továbbiakban: természetvédelmi kártalanítás)

terjed ki.

A természetvédelmi támogatások

2. §

(1)[1] Természetvédelmi támogatásban részesülhet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: támogatás igénylője), aki tevékenységével - az e rendeletben meghatározottak szerint - támogatható védett természeti érték vagy terület védelmét segíti elő.

(2) Az ökológiai hálózat nem védett természeti területeivel kapcsolatos támogatásokról külön jogszabály rendelkezik.

(3) A természetvédelmi támogatás:

a) a támogatható védett természeti érték vagy terület természetes vagy természetközeli állapota helyreállításának támogatása (a továbbiakban: helyreállítási támogatás);

b) a támogatható védett természeti érték vagy terület védelmét, megőrzését, igénybevételének mérséklését szolgáló fejlesztések támogatása (a továbbiakban: fejlesztési támogatás).

(4)[2] A természetvédelmi támogatás pályázat útján nyerhető el. A természetvédelmi támogatás elnyerésének részletes pályázati feltételeit a természetvédelemért felelős miniszter határozza meg és teszi közzé.

(5) A (3) bekezdésben foglalt természetvédelmi támogatások vissza nem térítendő támogatások.

(6) A jogosulatlanul igénybe vett természetvédelmi támogatást a támogatás igénylője - a visszafizetés évében érvényes átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve - köteles visszafizetni.

(7) Jogosulatlan a természetvédelmi támogatás igénybevétele, ha utóbb megállapítást nyer, hogy a támogatás igénylője a támogatást jogosulatlanul nyerte el, illetve ha a támogatás igénylője a támogatást rendeltetésétől eltérő célra használja fel. Rendeltetéstől eltérő célú felhasználásnak minősül, ha a jogszabályban, valamint a természetvédelmi hatóság határozatában, szakhatósági állásfoglalásában, illetve a pályázati felhívásban, valamint a támogatásról szóló szerződésben meghatározott céltól, illetve feltételektől eltérően használja fel a természetvédelmi támogatást.

(8) A természetvédelmi támogatás rendeltetésének megfelelő felhasználását a természetvédelmi hatóság ellenőrzi, illetve rendeli el a (7) bekezdésben foglaltak alapján a jogosulatlanul igénybe vett természetvédelmi támogatás visszafizetését.

3. §

(1) Helyreállítási támogatásban részesülhet:

a) akit a tevékenysége befejezésekor hatósági határozat a támogatható védett természeti érték vagy terület természetes vagy természetközeli állapotának helyreállítására kötelez;

b) aki önként vállalja a támogatható védett természeti érték, illetőleg terület természetes vagy természetközeli állapotának helyreállítását.

(2) Nem részesülhet az (1) bekezdés szerinti helyreállítási támogatásban, akinek jogellenes magatartása miatt válik szükségessé a helyreállítás.

(3) A helyreállítási támogatás a helyreállítás hatósági határozatban előírt helyreállítási költségének a 100%-a, csökkentve az egyéb támogatással.

4. §

(1) Fejlesztési támogatásban részesülhet a támogatás jogosultja, aki a támogatható védett természeti érték vagy terület védelmére, megőrzésére, természetkímélő használatára, élőhelyek javítására, felújítására irányuló, közvetlen természetvédelmi eredménnyel járó fejlesztést végez.

(2) A közvetlen természetvédelmi eredménynek meg kell felelnie a Tvt. 36. § (3) bekezdése szerinti természetvédelmi kezelési tervnek, illetőleg a természetvédelmi hatóság engedélyében vagy szakhatósági hozzájárulásában foglaltaknak.

(3) A támogatható fejlesztés kizárólagosan, illetőleg részlegesen természetvédelmi célú fejlesztés lehet.

A kártalanítás

5. §

(1) Kártalanítás igényelhető:

a) a védett természeti területeken természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozással, tilalommal vagy jelentős mértékű termelésszerkezet-változtatással [Tvt. 72. § (1) bek.],

b) az indokolatlan ideiglenes védetté nyilvánítással [Tvt. 72. § (3) bekezdésének első mondata],

c) indokolt ideiglenes védetté nyilvánítással [Tvt. 72. § (3) bekezdésének második mondata],

d) a védett természeti területeken kívül természetvédelmi érdekből elrendelt korlátozás, tilalom, egyéb hatósági kötelezés miatt bekövetkező jelentős mértékű termelésszerkezet-változtatással [Tvt. 72. § (4) bek.]

okozott tényleges károk megtérítésére.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes védetté nyilvánítás akkor tekinthető indokolatlannak, ha azt a Tvt. 27. § (2) bekezdésében meghatározott időn belül nem követi végleges védetté nyilvánítás. Ha az ideiglenesen védetté nyilvánított területnek csak egy része kerül véglegesen védetté nyilvánításra, a kártalanítási igény arra a területrészre korlátozódik, amelynek végleges védetté nyilvánítása nem történt meg.

6. §

(1)[3] A kártalanítási igényt - a (2) bekezdésre figyelemmel - a tulajdonos, illetve jogszerű használó, ideértve a földtulajdonhoz kötődő vagyoni értékű jog jogosultját is (a továbbiakban együtt: kártalanításra jogosult) nyújtja be, akinek az 5. § (1) bekezdés szerinti korlátozást, tilalmat, ideiglenes védetté nyilvánítást megállapító határozat, illetve egyéb hatósági kötelezés véglegessé válásakor és a kár bekövetkezésekor is az ingatlan a tulajdonában, illetve jogszerű használatában állt, illetőleg azon más jogszerű tevékenységet folytatott.

(2)[4] Kártalanítási igény benyújtására a kártalanításra jogosult örököse, illetve jogutódja jogosult, ha az (1) bekezdés szerinti határozat véglegessé válása és a kár bekövetkeztét követően vált örökössé, illetve jogutóddá.

7. §

(1)[5] A kártalanítási igényt a kártalanításra jogosult a kár bekövetkezésétől vagy az arról történt tudomásszerzéstől számított 30 napon belül jogosult benyújtani.

(2)[6] A kár bekövetkezésétől számított egy éven túl kártalanítási igény nem nyújtható be.

(3) A kártalanítási igénybejelentésnek tartalmaznia kell:

a)[7] a kártalanításra való jogosultság igazolását, így különösen a kártalanítási igény alapjául szolgáló bizonyítékokat, beleértve a véglegessé vált hatósági határozat által elrendelt korlátozás, tilalom és a kár bekövetkezte közötti okozati összefüggést alátámasztó bizonyítékokat,

b) a képviseleti jogosultságról, a kártalanítási összeg jogosultak közötti megosztásáról szóló nyilatkozatokat,

c) a kártalanításra jogosult és az ingatlan azonosításához szükséges adatokat.

8. §

(1)[8]

(2)[9]

(3) A kártalanítás egyszeri és végleges, kivéve, ha a hatósági határozatból fakadó tilalom vagy korlátozás több mint 5 évig változatlan tartalommal fennáll. Ebben az esetben a kártalanításra jogosult a kártalanítási igényét évente - a tényleges kár bekövetkezését követően, a 7. § (1) bekezdésében megjelölt határidőn belül - jelentheti be.

(4)[10]

(5)[11]

9. §

(1)[12] A részben vagy egészben elismert kártalanítási összeget az erről szóló határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül a természetvédelmi hatóság a kártalanításra jogosult részére - a 7. § (3) bekezdésének b) pontjára is figyelemmel - folyósítja.

(2) A késedelmes fizetés minden napjára a kártalanításra jogosultnak a tárgyévi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd részét kitevő kamat jár.

(3) A kártalanítás egy összegben vagy a tényleges kár bekövetkezésének megfelelő ütemezésben történő kifizetéséről a természetvédelmi hatóság a kifizetési időszak pontos megjelölésével a kártalanításról szóló határozatában rendelkezik.

(4) A kártalanítási összeget bírósági letétbe kell helyezni, ha

a) a kártalanításra jogosult a kártalanítási összeget nem veszi át,

b) a kártalanításra jogosult lakóhelye, székhelye időközben megváltozott és ismeretlen.

10. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt, de 1997. január 1-jét követően elrendelt korlátozások és tilalmak esetében a kártalanítási igény e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapos jogvesztő határidőn belül nyújtható be.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[2] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. § -a. Hatályos 2014.01.01.

[3] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 377. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 377. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 377. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 377. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 228/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[12] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék