57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 3. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában,

az 5. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 9. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés p) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 11. § tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

2. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában a "nem jogi személyiségű gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

3. A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "szervezet" szöveg lép.

4. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszíti a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "[Ptk. 685. § c) pont]" szövegrész,

b) 9. § (1) bekezdésében a "[Ptk. 685. § c) pont]" szövegrész.

5. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. §-ában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek" szöveg lép.

6. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

b) Mellékletének 17. pontjában az "1959. évi IV." szövegrész helyébe a "2013. évi V." szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet Mellékletének 10. pontjában az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (4) bekezdése értelmében" szövegrész.

7. A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása

7. § A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet."

8. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

9. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "A jogi személyiséggel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet)" szövegrész helyébe az "A gazdálkodó szervezet" szöveg lép.

10. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

10. § A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2. és 4.2. pontjában a "gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe az "a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet" szöveg lép.

11. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében az "a Ptk. szerinti teljesítési segédeik" szövegrész helyébe a "közreműködőik" szöveg,

b) 17. § (5) bekezdésében a "teljesítési segédje" szövegrész helyébe a "közreműködője" szöveg

lép.

12. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék