71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet

a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §

(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep, különösen műszaki szempontból megfelel a - környezetvédelmi, a vízügyi és az építésügyi követelményekre - vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Az építésügyi és a környezetvédelmi szakhatóságok szakvéleménye alapján - az abban foglalt feltételekkel - ideiglenes vagy meghatározott időtartamra érvényes telepengedély is adható."

(2) Az R. 7. §-ának (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A jegyző a telepengedély megadásáról vagy megtagadásáról rendelkező határozatot kézbesítés útján közli]

"e) az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével."

3. §

Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a telepengedély megadását követően a 4. § a) -c) és e) -r) pontjaiban megjelölt adatokban változás következett be, arról a telepengedély jogosultja 30 napon belül köteles a jegyzőt írásban értesíteni. A jegyző az adatokban bekövetkezett változásról az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságoknak, az illetékes megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségnek és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervének értesítést küld, illetve megteszi a szükséges további intézkedéseket. A 4. § d) pontjában megjelölt tevékenységben történő változás esetén a jegyző - az e rendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával, a 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a régi telepengedély bevonásával egyidejűleg a jogosult nevére szóló új telepengedély megadásáról hoz határozatot. Amennyiben a telepengedély jogosultja tevékenységét megszünteti, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni."

4. §

(1) Az R. mellékletének címe a következőképpen módosul:

"Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR* alapján, ideértve az ezen tevékenységekhez tartozó szolgáltatásokat** is"[2][3]

(2) Az R. mellékletében a TEÁOR 17.54, 17.71 és a 17.72 szám alatt meghatározott tevékenység a következőképpen módosul:

"17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása, kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés

17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása"

(3) Az R. melléklete a következő tevékenységi körrel egészül ki:

[TEÁOR]

"60.2 Egyéb szárazföldi szállítás ágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek) et külön jogszabály* szerint telephelyen kell tárolni"[4]

(4) Az R. mellékletében a TEÁOR 63.21 szám alatt meghatározott tevékenység a következőképpen módosul:

"63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenységekből a parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely"

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, egyidejűleg az R. mellékletének "90.00 Szennyvíz- és hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás" szövegrésze hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[2] * 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény.

[3] ** 9004/2002. (SK. 7.) KSH közlemény.

[4] * A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet.