80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

A Kormány a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről a következőket rendeli el:

1. §[1] (1)[2] A rendelet hatálya kiterjed jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, természetes személyekre (egyéni vállalkozókra, bedolgozókra), bérmunkát, illetve aktív feldolgozást végzőkre, valamint a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeire, amelyek e rendelet mellékletében felsorolt olyan ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet folytatnak, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üzemeltetett berendezések miatt a végzett munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tűz- és robbanásveszély, vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel.

(2)[3] A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezeteire, a külön jogszabály szerint környezeti hatásvizsgálat-köteles, a környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre.

2. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) csak telepengedély alapján lehet megkezdeni, vagy folytatni (a továbbiakban: telepengedély).

(2) A telepengedélyt az ipari, szolgáltató tevékenység végzésére, valamint a környezetre és az egészségre veszélyes anyagok és készítmények raktározására használt telepre a tevékenység folytatója kérelmezi.[4]

3. § (1)[5] A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) kell kérni. A jegyzőnek az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül kell meghoznia.

(2) Új telep létesítése, vagy a telepengedéllyel rendelkező telepen folytatott tevékenységi kör bővítése, megváltoztatása vagy módosítása esetén az új telep használatba vételét (építési tevékenység végzése esetén a használatbavételi engedélyezési eljárást követően), illetve a tevékenységi kör bővítésével, megváltoztatásával, módosításával járó tevékenység megkezdését megelőzően kell a telepengedélyt kérni.

Jogerős telepengedély nélkül a tevékenységet megkezdeni, folytatni, illetve módosítani nem lehet.

(3) A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jogosultját a szükséges más hatósági (építési, használatbavételi, a rendeltetés megváltoztatására irányuló stb.) engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

(4) A telepengedély jogosultja köteles a telepengedélyt a telephelyen tartani, és azt az ellenőrzések során bemutatni.

(5)[6] Amennyiben a telepen a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt anyagokat használnak, a szennyvíz közcsatornába vezetésének előfeltétele a vízügyi hatóság által megfelelőnek minősített szennyvíz előtisztító berendezés megléte.

4. § A telepengedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell

a)[7] a telep címét és helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá a közvetlenül szomszédos ingatlanok rendeltetését,

b)[8] a telep tulajdonosát (használóját),

c)[9] a telep használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a jogcímre vonatkozó igazolással együtt,

d)[10] a telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató vagy raktározási tevékenységet (TEÁOR és SZJ szerinti besorolás számszerű feltüntetésével),

e) a tevékenység végzéséhez szükséges - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmezésében használt - veszélyes munkaeszközöket,

f)[11] a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját,

g)[12] a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint a telep üzemeltetésének (nyitva tartásának) időtartamát, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével,

h) tervezett munkakörönként a munkavállalók számát, a szociális helyiségek biztosításának módját és kialakítottságát,

i) ivóvíz-, iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és -elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat,

j) az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját,

k) a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját,

l) a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés egyedenkénti típusfűtőteljesítmény adatait,

m) a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,

n) a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet,

o) a munkavállalók egészségét veszélyeztető tevékenység esetén a külön jogszabályokban előírt munkavédelmi üzembe helyezés várható időpontját,

p) amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét,

r) a tevékenység végzését engedélyező már meglévő szakhatósági (ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi vízügyi, természetvédelmi stb.) hozzájárulásokat, engedélyeket.

5. §[13] (1)[14] A jegyző az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján a telepengedély kiadására vonatkozó döntése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

(2)[15] a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, Budapesten a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot.

Amennyiben a rendelet hatálybalépésékor már működő telep a létesítésekor érvényes jogszabályok alapján kiadott engedéllyel rendelkezik és az engedélyben foglaltak szerinti tevékenységi körét változtatás nélkül folytatja, a jegyzőnek vizsgálnia kell, hogy a telep a 6. §-ban foglalt előírásoknak megfelel-e, amelynek során a jegyzőnek - szükség esetén - meg kell határoznia azon feltételeket, amelyekkel a tevékenység továbbra is folytatható.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt övezeti besorolás alapján nem kizárt a tevékenység folytatása, úgy a jegyző köteles helyszíni szemlét tartani a telepen, amelyre az engedély kiadását kérik.

A jegyző a helyszíni szemléről értesíti

a) a kérelmezőt,

b) a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (az ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelőit, társasház esetén a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt),

c)[16] az ÁNTSZ illetékes kistérségi (fővárosi, kerületi) intézetét,

d)[17] az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget,

e) az első fokú építésügyi szakhatóságot, különös tekintettel arra, hogy a telep műszaki szempontból megfelel-e az építésügyre vonatkozó jogszabályi előírásoknak,

f)[18]

g) az illetékes rendőrkapitányságot,

h) a mellékletben *-gal megjelölt esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokságot,

i)[19]

j)[20] a folytatni kívánt tevékenységtől függően, valamint termőföldet érintő tevékenység esetén az illetékes Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát, illetve Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát,

k) a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, Budapesten a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot,

l)[21] a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát,

m)[22] a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatósági ügyekben eljáró illetékes szervezeti egységét, ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll,

n) termőföld esetében a területileg illetékes körzeti (fővárosi kerületi) földhivatalt.

A telepengedélyezési eljárásban az a) és b) pontban foglalt érdekeltek ügyfeleknek tekintendők.

(4)[23] A (2) bekezdés c)-k) pontjaiban megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják vagy az azt követő 15 napon belül írásban közölhetik.

A jegyző az értesítést - a kérelemben megjelöltek egyidejű megküldésével - a helyszíni szemle megtartása előtt legalább 8 nappal korábban küldi meg.

Az értesítésben a jegyző felhívja a (3) bekezdés b) pontjában foglalt meghívottak figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

(5)[24] A (3) bekezdés b) pontjában megjelöltek esetén, a teleppel közvetlenül szomszédos - közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím, székhely stb.), valamint a kérelemben a 4. § b) és c) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot a jegyző hivatalból, az illetékes földhivatal megkeresése útján szerzi be.

(6) A (3) bekezdés c)-n) pontjaiban megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják, vagy a szemlét követő 30 napon belül írásban közölhetik.

(7) A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvben rögzíti a véleményeket és saját megállapításait, a jegyzőkönyv egy példányát a (3) bekezdésben megjelölteknek megküldi.

6. §[25] A jegyző helyszíni szemle megtartása nélkül dönthet a telepengedély megadásáról abban az esetben, ha megállapítja, hogy a telepen végzett azonos tevékenységekre adtak telepengedélyt, vagy a tevékenység végzéséhez szükséges - külön jogszabályban meghatározott - rendeltetésmódosításra korábban már engedélyt adtak, az engedélyezés során mérlegelendő körülmények időközben nem változtak, és a folytatni kívánt tevékenység céljára a telep továbbra is alkalmas. A jegyzőnek a szakhatóságok állásfoglalását ebben az esetben is meg kell kérnie, kivéve, ha a szakhatósági hozzájárulások megadásától hat hónap még nem telt el, és a korábban benyújtott kérelem tartalmának az ügy tárgyával való azonosságát a szakhatóság megállapította.

7. §[26] (1)[27] A jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep, különösen műszaki szempontból megfelel a - környezetvédelmi, a vízügyi és az építésügyi követelményekre - vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Az építésügyi és a környezetvédelmi szakhatóságok szakvéleménye alapján - az abban foglalt feltételekkel - ideiglenes vagy meghatározott időtartamra érvényes telepengedély is adható.

(2)[28] A jegyző a telepengedély megadásáról, vagy megtagadásáról rendelkező határozatot kézbesítés útján közli

a) a kérelmezővel,

b) a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival, használóival, kezelőivel, társasház esetén a közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak elnökével),

c) az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal és szervezetekkel,

d)[29] a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szervével,

e)[30] az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével.

8. § (1) A jegyző a telepengedéllyel kapcsolatban az engedély megadásakor - vagy lakossági bejelentésre indított vizsgálat, illetve a hatósági ellenőrzések megállapításai alapján később is - megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

(2)[31] Amennyiben a telepengedély megadását követően a 4. § a) -c) és e) -r) pontjaiban megjelölt adatokban változás következett be, arról a telepengedély jogosultja 30 napon belül köteles a jegyzőt írásban értesíteni. A jegyző az adatokban bekövetkezett változásról az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságoknak, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szervének és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervének értesítést küld, illetve megteszi a szükséges további intézkedéseket. A 4. § d) pontjában megjelölt tevékenységben történő változás esetén a jegyző - az e rendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával, a 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a régi telepengedély bevonásával egyidejűleg a jogosult nevére szóló új telepengedély megadásáról hoz határozatot. Amennyiben a telepengedély jogosultja tevékenységét megszünteti, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.

(3)[32] Abban az esetben, ha a telepengedély-köteles tevékenység folytatója

a) tevékenységi körét engedély nélkül változtatta meg, illetve engedély nélkül további tevékenységgel bővítette,

b) a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget,

c) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, illetve az (1) bekezdésben előírt követelményeket nem teljesíti, továbbá

(4)[33] Amennyiben a tevékenység folytatója a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző a telepengedély visszavonásáról határoz.

(5)[34] A jegyző a telepengedély-köteles tevékenység engedély nélküli gyakorlását megtiltja. A jegyző határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

9. §[35] (1)[36] A jegyzőn kívül, a telepengedélyezési eljárásban részt vevő hatóságok és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is jogosult ellenőrizni, hogy a telep működése, a telepen végzett tevékenység folytatása, illetve a telep műszakilag megfelel-e az e rendeletben, illetve a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak, továbbá jogosultak hatósági jogkörüket gyakorolni, valamint a jegyzőnél kezdeményezni a 8. § (3) bekezdésében foglalt intézkedések megtételét.

(2) A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység telephelyen történő gyakorlásának megtiltásáról szóló határozatát kézbesítés útján megküldi a 7. § (2) bekezdésében megjelölt személyeknek, szervezeteknek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzőnek, gazdasági társaság esetén - törvényességi felügyeleti intézkedés megtétele iránt - az illetékes cégbíróságnak.

(3) A jegyző a munkavállalók, a telep környezetében élők életének, egészségének, testi épségének veszélyeztetése, a környezet aránytalan igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése, a környezet károsodásának megelőzése, épségének megőrzése miatt, továbbá nagy kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében a telepengedélyezési eljárásban hozott határozatainak azonnali végrehajtását rendelheti el.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő negyedik hónap első napján lép hatályba.

(2)[37]

(3)[38] Felhatalmazást kap az építésügyért felelős miniszter, hogy a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, megfizetésének, kezelésének és nyilvántartásának részletes szabályait - az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítsa meg.

10/A. §[39]

Melléklet a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelethez

Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR* alapján, ideértve az ezen tevékenységekhez tartozó szolgáltatásokat** is[40][41]

TEÁOR

16.00 Dohánytermék gyártása

17.11 Pamutfonás*[42]

17.12 Gyapjúfonás*

17.13 Fésűsgyapjúfonás*

17.14 Lenfonás*

17.15 Selyemfonás*

17.16 Varrócérna gyártása*

17.17 Egyéb textilszálak fonása*

17.21 Pamutszövés*

17.22 Gyapjúszövés*

17.23 Fésűsgyapjúszövés*

17.24 Selyemszövés*

17.25 Egyéb textilszövés*

17.30 Textilkikészítés*

17.40 Konfekcionált textilárú gyártása (kivéve: ruházat)*[43]

17.51 Szőnyeggyártás*

17.52 Kötélárú gyártása

17.53 Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)

17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása, kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés[44]

17.60 Kötött, hurkolt kelme gyártása*

17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása[45]

17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása[46]

18.10 Bőrruházat gyártása

18.21 Munkaruházat gyártása

18.22 Felsőruházat gyártása

18.23 Alsóruházat gyártása

18.24 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása[47]

18.30 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártás

19.10 Bőrkikészítés*[48]

19.20 Táskafélék, szíjazat gyártása

19.30 Lábbeligyártás[49]

20.10 Fűrészáru-gyártás*

20.20 Falemezgyártás*

20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása*

20.40 Tároló fatermék gyártása*

20.51 Fatömegcikk gyártása*[50]

20.52 Parafa-, fonottárú gyártása*

21.12 Papírgyártás*[51]

21.21 Papír csomagolóeszköz gyártása*[52]

21.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása*

21.23 Irodai papíráru gyártása*

21.24 Tapétagyártás*

21.25 Egyéb papírtermék gyártása*

22.2 Nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek*

23.20 Kőolaj-feldolgozásból a kenőanyag-előállítás[53]

24.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása*[54]

24.17 Szintetikus kaucsuk gyártása*

24.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása*[55]

24.30 Festék, bevonóanyag gyártása[56]

24.51 Tisztítószer gyártása*[57]

24.52 Testápolási cikk gyártása*[58]

24.61 Robbanóanyag gyártása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott alsó küszöbértéket el nem érő esetekben*[59]

24.62 Ragasztógyártás*

24.63 Illóolajgyártás*

24.64 Fényképészti vegyi anyag gyártása*

24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása*

24.70 Vegyi szál gyártása*

25.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása*

25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása*

25.13 Egyéb gumitermék gyártása*

25.21 Műanyag fólia, cső gyártása*

25.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása*

25.23 Műanyag építőanyag gyártása*

25.24 Egyéb műanyag termék gyártása*

26.12 Síküveg továbbfeldolgozása

26.21 Háztartási kerámia gyártása 5000 t/év késztermék-előállítás alatt*

26.22 Egészségügyi kerámia gyártása*[60]

26.23 Kerámiaszigetelő gyártása*

26.24 Műszaki kerámia gyártása*[61]

26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása*

26.26 Tűzálló kerámiatermék gyártása*[62]

26.30 Kerámiacsempe, lap gyártása*

26.40 Égetett agyag építőanyag gyártása

26.52 Mészgyártás*

26.53 Gipszgyártás

26.61 Építési betontermék gyártása

26.62 Építési gipsztermék gyártása

26.63 Előre kevert beton gyártása

26.64 Habarcsgyártás

26.65 Szálerősítő cement gyártása[63]

26.66 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

26.70 Építőkő, díszítőkő megmunkálása[64]

26.81 Csiszolótermék gyártása

26.82 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása[65]

27.10 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása*[66]

27.21 Öntöttvas cső gyártása*[67]

27.22 Acélcsőgyártás*

27.31 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

27.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

27.33 Hidegen alakított acélidom gyártása

27.34 Acélhuzalgyártás

27.35[68]

27.41 Nemesfémgyártás*

27.42 Alumíniumgyártás [kivéve a timföld (alumínium-oxid gyártása)]*[69]

27.43 Ólom, cink, ón gyártása*[70]

27.44 Réz gyártása*[71]

27.45 Egyéb nemvasfém gyártása*[72]

27.5 Fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek[73]

28.11 Fémszerkezet gyártása*

28.12 Fém épületelem gyártása*

28.21 Fémtartály gyártása*

28.22 Fűtési kazán, radiátor gyártása*

28.30 Gőzkazán gyártása*

28.40 Fémalakítás, porkohászat*

28.51 Fém felületkezelése*[74]

28.52 Fémmegmunkálás

28.61 Evőeszköz, késárú gyártása

28.62 Szerszámgyártás

28.63 Lakat-, zárgyártás

28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása*

28.72 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

28.73 Huzaltermék gyártása[75]

28.74 Kötőelem, csavar gyártása

28.75 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

29.11 Motor, turbina gyártása (légi, közúti járműmotor nélkül)

29.12 Szivattyú, kompresszor gyártása

29.13 Csap, szelep gyártása

29.14 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

29.21 Kemence gyártása

29.22 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

29.23 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

29.24 Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása

29.31 Mezőgazdasági traktor gyártása

29.32 Egyéb mezőgazdasági gép gyártása

29.40 Szerszámgépgyártás alágazatba tartozó tevékenységek*[76]

29.51 Kohászati gép gyártása

29.52 Bányászati, építőipari gép gyártása

29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

29.54 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

29.55 Papíripari gép gyártása

29.56 Máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

29.60 Fegyver-, lőszergyártás

29.71 Háztartási villamos készülék gyártása

29.72 Nem villamos háztartási készülék gyártása

30.01 Irodagépgyártás

30.02 Számítógép, készülék gyártása[77]

31.10 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása*

31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása*

31.50 Világítóeszköz gyártása*

31.61 Máshová nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása

31.62 Máshová nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

33.10 Orvosi műszer gyártása

34.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása*

34.30 Közúti járműmotor, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása*[78]

35.41 Motorkerékpár gyártása*

35.42 Kerékpár gyártása[79]

35.43 Mozgássérültek kocsijának gyártása

35.50 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

36.11 Ülőbútor gyártása*

36.12 Irodabútor gyártása*

36.13 Konyhabútor gyártása*

36.14 Egyéb bútor gyártása*[80]

36.30 Hangszergyártás

36.40 Sportszergyártás

36.50 Játékgyártás

37.10 Fém visszanyerése hulladékból*

37.20 Nemfém visszanyerése hulladékból*

50.20 Gépjárműjavítás*[81]

60.2 Egyéb szárazföldi szállítás ágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek) et külön jogszabály* szerint telephelyen kell tárolni[82][83]

63.12 Tárolás, raktározás

63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenységekből a parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely[84]

74.82 Csomagolás

90.00[85]

90.01 Szennyvíz gyűjtése kezelése[86]

90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés*[87]

93.01 Textil, szőrme mosás, tisztítás[88]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 203/2000. (XII. 8.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.12.16.

[2] Számozását módosította a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése. Hatályos 2001.04.15.

[3] Megállapította a 128/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.06.16.

[4] Módosította a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 31. § (6) bekezdése. Hatályos 2001.04.15.

[5] Megállapította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[6] Beiktatta a 205/2001. (X. 26.) Korm. rendelet 15. § -a. Hatályos 2001.12.25.

[7] Megállapította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[8] Megállapította a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[9] Megállapította a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[10] Megállapította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[11] Megállapította a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2003.07.01.

[12] Megállapította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[13] Megállapította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[14] A 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. § 1. bekezdése a 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[15] A 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. § 2. bekezdése a 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően módosított szöveg

[16] Megállapította a 128/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2007.06.16.

[17] Megállapította a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2005.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[20] Megállapította a 128/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2007.06.16.

[21] Megállapította a 261/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[22] Megállapította a 33/2006. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.02.23.

[23] Megállapította a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 26. § c) pontja. Hatályos 2003.07.01.

[24] Megállapította a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[25] Megállapította a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[26] Megállapította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[27] Megállapította a 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.04.20.

[28] A 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 7. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[29] Megállapította a 226/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.09.01.

[30] Módosította a 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.04.15.

[31] Módosította a 226/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § i) pontjának ia) alpontja. Hatályos 2007.09.01.

[32] Megállapította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.05.02.

[33] Beiktatta az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2003.05.02.

[34] Beiktatta a 128/2007. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.06.16.

[35] Megállapította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[36] Módosította a 226/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § i) pontjának ib) alpontja. Hatályos 2007.09.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1235. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[38] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 109. pontja. Hatályos 2008.05.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1235. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[40] Módosította a 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.04.20.

[41] * 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény. ** 9004/2002. (SK. 7.) KSH közlemény.

[42] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[43] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[44] Megállapította a 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.04.20.

[45] Megállapította a 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.04.20.

[46] Megállapította a 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.04.20.

[47] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[48] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[49] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[50] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[51] Beiktatta a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[52] Beiktatta a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[53] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[54] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[55] Beiktatta a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[56] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[57] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[58] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[59] Beiktatta a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 26. § d) pontja. Hatályos 2003.07.01.

[60] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[61] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[62] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[63] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[64] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[65] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[66] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[67] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[68] Hatályon kívül helyezte az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatálytalan 2003.05.02.

[69] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[70] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[71] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[72] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[73] Beiktatta a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[74] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[75] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[76] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[77] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[78] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[79] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[80] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[81] Módosította a 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos 2001.05.12.

[82] Beiktatta a 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.04.20.

[83] * A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet.

[84] Megállapította a 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2004.04.20.

[85] Hatályon kívül helyezte a 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2004.04.20.

[86] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[87] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

[88] Módosította az 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2003.05.02.

Tartalomjegyzék