298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról

1. §

(1) A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vegyir.) 3. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Egyezmény végrehajtásának felügyeletét és a rendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzését a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. Ennek keretében:"

(2) A Vegyir. 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 4. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 5. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (2) bekezdésében, 8. §-ának (2) bekezdésében, 10. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint 11. §-ának (1) és (2) bekezdésében az "Iroda" helyébe a "Hivatal" kifejezés lép.

2. §

Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendelet hatálybalépésekor ingatlanok időben megosztott használati jogának átruházására irányuló tevékenységet folytató értékesítőnek a rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül - a vonatkozó okiratok csatolásával - a nyilvántartásba vétel céljából igazolnia kell a Hivatal részére, hogy megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek. A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak a Hivatal által nyilvántartásba vett értékesítő folytathat."

3. §

A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. §-a (3) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt övezeti besorolás alapján nem kizárt a tevékenység folytatása, úgy a jegyző köteles helyszíni szemlét tartani a telepen, amelyre az engedély kiadását kérik. A jegyző a helyszíni szemléről értesíti:]

"l) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes műszaki biztonsági területi felügyelőségét,"

[A telepengedélyezési eljárásban az a) és b) pontban foglalt érdekeltek ügyfeleknek tekintendők.]

4. §

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"f) szakhatóság: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal;"

5. §

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 4. számú melléklete 2. pontjának n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egységes környezethasználati eljárásban hatásköri érintettség esetén bevonandó szakhatóságok]

"n) éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítése és üzemeltetése tekintetében:

első fokon: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi műszaki biztonsági felügyelősége

másodfokon: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója"

6. §[1]

7. §

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A robbanóanyagok kereskedelmi forgalomban történő behozatalát, kivitelét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően engedélyezi."

8. §

(1) A kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kettősr.) 2. §-a o) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"o) Eljáró Hatóság: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)."

(2) A Kettősr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal, mint Eljáró Hatóság jogosult a jelen rendelet végrehajtására, a kettős felhasználású termékek exportengedélyeinek kiadására, valamint ezen termékek Európai Unión kívüli harmadik országokból Magyarországra történő behozatalának ellenőrzésére és a Nemzetközi Importigazolás kiadására."

(3) A Kettősr. 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 4. §-ának (3)-(5) bekezdésében, 5. §-ának (4)-(7) bekezdésében, 9. §-ának (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésének e) pontjában, 10. §-ában, 13. §-ában, 15. §-ának (3) bekezdésében, 16. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 18. §-ának (1) bekezdésében, 19. §-ának (2) bekezdésében, 20. §-ában, 21. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ának (1) és (2) bekezdésében az "Iroda" helyébe a "Hivatal" kifejezés lép.

(4) A Kettősr. 3. számú mellékletében foglalt a) A Nemzetközi Importigazolás mintája, b) A Végső címzetti és Vásárlói Nyilatkozat mintája és c) A Szállítási Tanúsítvány mintája fejlécében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Exportellenőrzési, Vegyi és Biológiai Fegyvertilalmi Iroda" helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" kifejezés lép, a "Hungarian Trade Licensing Office of the Ministry of Economy and Trans-port Republic of Hungary Export Control Office" angol nyelvű fordítás helyébe pedig a "Hungarian Trade Licensing Office" kifejezés lép.

9. §

(1) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nfmr.) 4. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nemesfémtárgyak vizsgálatát, hitelesítését és a nemesfémtartalom tanúsítását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) végzi.

(2) A Hivatal - nem hatósági feladatainak ellátásához -kizárólag a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló Magyar Nemesfémvizsgáló Rt. közreműködését veheti igénybe."

(2) Az Nfmr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési, valamint egyenértékűség megállapítási tevékenységéért a külön jogszabály szerinti mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a Hivatal pénztárába történő készpénzes befizetéssel vagy banki átutalással a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetett díjról a Hivatal számlát állít ki. A díjakból származó bevételt a Hivatal egyéb bevételeitől elkülönítve köteles nyilvántartani és kezelni."

(3) A Nfmr. 4. §-ának (3) bekezdésében, az 5. § előtti alcímben, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésének a) pontjában, 7. § (1) bekezdésének felvezető szövegében, 7. § (2) és (9) (10) bekezdésében, 12. § (1) és (5) bekezdésében, valamint 13. § (1) bekezdésének d) pontjában a "NEHITI" helyébe a "Hivatal" kifejezés lép.

10. §

A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet szerinti exportengedélyhez az OAH az előzetes engedélyét, valamint az importigazoláshoz szükséges előzetes szakmai állásfoglalását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal megkeresésére bocsátja ki."

11. §

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 4. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakterületén:]

"a) műszaki biztonsági ügyekben:

- első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi műszaki biztonsági felügyelősége,

- másodfokon: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója,"

12. §

E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatóságijogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 37/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése, 3. §-ának az (1) bekezdést érintő része, valamint 4. §-ának (1) bekezdése;

b) a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendeletmódosításáról szóló 71/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a;

c) a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése, 5. §-ának (2) bekezdése, valamint az azt módosító 243/2005. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése;

d)[2]

e) az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának(1) bekezdése.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.