73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya

a) az Eht. 111. § (1)-(2) bekezdése, illetve a 178. § alapján közvetítőválasztás biztosítására kötelezett előfizetői hozzáférést nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: kötelezett szolgáltató),

b) a közvetítő szolgáltatóra, és

c) az előfizetőre

terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. §

a) Európai egységes segélyhívószám: az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak felosztási tervéről szóló külön jogszabályban meghatározott hívószám,

b) segélyhívószám: az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak felosztási tervéről szóló külön jogszabályban meghatározott hívószámok.

A közvetítőválasztás általános feltételei

3. §

(1) Közvetítőválasztást a kötelezett szolgáltató olyan közvetítő szolgáltató esetében köteles biztosítani, amely

a) nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt, és

b) amellyel összekapcsolási szerződést kötött.

(2) Hívásonkénti közvetítőválasztás esetén a kötelezett szolgáltató olyan közvetítő szolgáltató esetében köteles biztosítani a közvetítőválasztást, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) rendelkezik külön jogszabály szerinti közvetítőválasztó számmal, és

b) a kötelezett szolgáltatóval kötött összekapcsolási szerződésben az általa megajánlott forgalmi irányokban gondoskodik a hívás végződtetéséről.

(3) Közvetítő-előválasztás esetén a kötelezett szolgáltató olyan közvetítő szolgáltató esetében köteles biztosítani a közvetítőválasztást, amely - az (1) bekezdésben foglaltakon túl-a kötelezett szolgáltatóval kötött összekapcsolási szerződésben vállalja

a) valamennyi nemzetközi hívás végződtetését, vagy

b) valamennyi belföldi helyhez kötött telefon és mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívás végződtetését, vagy

c) az a) -b) pontban foglalt hívások végződtetését együttesen.

(4) Internet hívások esetén mind a hívásonkénti közvetítőválasztás, mind a közvetítő-előválasztás a választott közvetítő szolgáltató külön jogszabály szerint kijelölt, a hívásonkénti közvetítőválasztást, illetve a közvetítő-előválasztást lehetővé tevő kódját tartalmazó hívószám tárcsázásával kezdeményezhető.

(5) A kötelezett szolgáltató nem adhat át a közvetítő szolgáltató által történő végződtetésre

a) a segélyhívószámokkal, és

b) az európai egységes segélyhívószámmal

indított hívásokat.

(6)[1] Közvetítő-előválasztás esetén a kötelezett szolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott hívásokon túl megállapodhat a közvetítő szolgáltatóval egyéb, külön jogszabályban rögzített számmal indított hívások*, így különösen az (5) bekezdésben nem említett nemföldrajzi számra irányuló hívások (speciális számok és szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számok), illetve nem a (4) bekezdés szerint kezdeményezett internet hívások végződtetéséről.

(7) Amennyiben a kötelezett szolgáltató referenciaajánlat benyújtására kötelezett, de a (6) bekezdésben foglalt hívások bármelyikének átadása referencia-ajánlatában nem szerepel, azt más szolgáltató részére sem vállalhatja.

(8) A kötelezett szolgáltató köteles a közvetítő szolgáltató választása szerint a közvetítő-előválasztásra, valamint a hívásonkénti közvetítőválasztás tárgyában az összekapcsolási szerződés megkötése vagy módosítása érdekében együttesen vagy külön-külön tárgyalni, valamint az összekapcsolási szerződést megkötni illetve módosítani.

Közvetítő-előválasztás

4. §

(1) Közvetítő-előválasztás keretében az előfizető a 3. § (3) bekezdésében felsorolt egyes hívástípusok, illetve az internet hívás tekintetében választhat közvetítő szolgáltatót.

(2) Amennyiben a közvetítő szolgáltató a hívások továbbítását mind híváskezdeményezéssel, mind hívásvégződtetéssel vállalja, az előfizetőnek meg kell határoznia, hogy a két lehetőség közül melyiket választja.

(3) Internet hívások esetében a közvetítő szolgáltató az előfizető választása alapján lehetővé teheti az internet szolgáltatás díjának a forgalmi szolgáltatásokkal együtt történő kiszámlázását.

5. §

(1) A kötelezett szolgáltató kizárólag a közte és a közvetítő szolgáltató közötti összekapcsolási szerződés alapján irányíthatja át a hívást más elektronikus hírközlési szolgáltatóhoz. Az ebből eredő többletköltségek a közvetítő szolgáltatót terhelik.

(2) Amennyiben a közvetítőválasztás automatikusan nem valósul meg, a kötelezett szolgáltató a szükséges műszaki változtatást köteles a közvetítő szolgáltató értesítésétől számított öt munkanapon belül végrehajtani, és ennek megtörténtéről az előfizetőt és a közvetítő szolgáltatót írásban vagy egyéb bizonyítható módon tájékoztatni.

Hívásonkénti közvetítőválasztás

6. §

(1) A hívásonkénti közvetítőválasztásra vonatkozó előfizetői szerződés az előfizető ráutaló magatartásával jön létre úgy, hogy az előfizető a közvetítő szolgáltatót közvetítőválasztó előtét tárcsázásával jelöli ki.

(2) Az előfizető hívásonkénti közvetítőválasztással az adott hívásra érvényes közvetítő-előválasztástól eltérhet.

(3) A kötelezett szolgáltató kizárólag a közte és a közvetítőválasztó előtéttel kijelölt közvetítő szolgáltató közötti megállapodás alapján alkalmazhat olyan forgalomirányítást, amely az előfizető választásától eltérő, más elektronikus hírközlési szolgáltató közreműködését eredményezi. Az ebből az eltérésből eredő többletköltségek a közvetítő szolgáltatót terhelik.

A közvetítőválasztás esetén kötött előfizetői szerződés sajátos szabályai

7. §

(1) A közvetítő szolgáltató által az' előfizető részére nyújtott szolgáltatás tekintetében az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekről szóló külön jogszabályban foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közvetítő szolgáltató közvetítőválasztás útján elérhető szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeiben:

a) köteles feltüntetni azokat a telefon szolgáltatókat, amelyek előfizetői jogosultak arra, hogy a közvetítő szolgáltatót válasszák,

b) az előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje helyett a szolgáltatás nyújtása megkezdésének az előfizetői szerződés megkötésétől számított határidejét köteles meghatározni,

c) nem köteles feltüntetni az áthelyezés és az átírás teljesítésének határidejét,

d) köteles figyelmeztetni az előfizetőt, hogy a szerződés megkötésével - beleértve az erre irányuló ráutaló magatartás tanúsítását - bekövetkeznek a (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmények,

e) fel kell hívnia az előfizető figyelmét, hogy a szerződés megkötésekor a kötelezett szolgáltatónak a közvetítő szolgáltató igénye esetén eleget kell tennie az (5)-(6) bekezdés szerinti kötelezettségnek,

f) köteles feltüntetni, hogy amennyiben az előfizető az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatótól előre fizetett szolgáltatást vesz igénybe és ennek keretében él a közvetítőválasztás jogával, a közvetítőválasztásával igénybe vett szolgáltatásokért - az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatónak előre kifizetett díjtól függetlenül - külön díjfizetési kötelezettség terheli-e,

g) amennyiben olyan szolgáltatást nyújt, amely esetén más internet szolgáltató szolgáltatását az internet hívás forgalmi díjával együtt számlázza ki előfizetői részére, köteles feltüntetni az internet szolgáltatóra és annak szolgáltatására vonatkozó adatokat.

(3) A közvetítő szolgáltató és az előfizető az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással, így különösen közvetítőválasztó előtét tárcsázásával, illetve - amennyiben az lehetséges - a felkínált választási lehetőségekre számbeadással válaszolva kötheti meg.

(4) Az egyedi előfizetői szerződés megkötésével

a) az előfizető elfogadja a közvetítő szolgáltató általános szerződési feltételeit,

b)[2] az előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a kötelezett szolgáltató a közvetítő szolgáltató igénye esetén továbbítsa a választott közvetítő szolgáltató részére természetes személy előfizető esetén az előfizető természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát, valamint az előfizető telefonszámát, továbbá ha az előfizetőnek díjtartozása van, ennek tényét,

c) az előfizetőnek - a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve - a kötelezett szolgáltatóval, illetve más közvetítő szolgáltatóval a választott szolgáltatás vonatkozásában fennálló előfizetői szerződése megszűnik vagy -ha a választás azt nem érinti teljes egészében - módosul, amelyet a kötelezett szolgáltató köteles az előfizetői szerződésen átvezetni.

(5) A kötelezett szolgáltató a közvetítő szolgáltató igénye esetén a választást követő 2 munkanapon belül -illetőleg ha a közvetítő szolgáltatóval a szerződés megkötése nem ráutaló magatartással történt, a (8) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 2 munkanapon belül - térítésmentesen köteles közölni a választott közvetítő szolgáltatóval

a) a (4) bekezdés b) pontjában foglalt adatokat,

b) ráutaló magatartással történő választás esetén a választás tényét és időpontját.

(6) A kötelezett szolgáltató az (5) bekezdésben foglalt adatközlési kötelezettségét a nyilvántartásban szereplő adatok alapján teljesíti, amely adatok valódiságáért felelősség nem terheli.

(7) Amennyiben az előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében a kötelezett szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, erről - a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve - az előfizető szerződés megkötésekor köteles tájékoztatni az újonnan választott közvetítő szolgáltatót.

(8) A közvetítő szolgáltató a szerződés megkötéséről, az előfizető nevéről, hívószámáról a választott szolgáltatások köréről legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja

a) a kötelezett szolgáltatót,

b) ha az előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében a kötelezett szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, ezt a közvetítő szolgáltatót, a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve.

(9) Az előfizetői szerződés, valamint - a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve - az előfizetőnek az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatóval vagy más közvetítő szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésének az új szolgáltató választása esetén történő módosítása, illetve megszűnése a közvetítőválasztás műszaki megvalósításával lép hatályba.

Közvetítőválasztás elmaradása

8. §

Vélelmezni kell, hogy az előfizető a hívásokhoz a kötelezett szolgáltatót, vagy az utóbbi által előválasztást nem igénylő előfizetői részére kijelölt szolgáltatót választotta, ha az előfizető nem él a közvetítőválasztás jogával. Ebben az esetben az előfizető számára valamennyi választható szolgáltatás elérhetőségét a kötelezett szolgáltató biztosítja, amelyekre a kötelezett szolgáltató által közzétett feltételek és díjak érvényesek. '

Tájékoztatás

9. §

(1) A kötelezett szolgáltató új előfizetői szerződés megkötésekor, valamint az előfizetői díjakat utólag havonta fizető előfizetők esetében havi rendszerességgel, írásban azonos betűmérettel köteles a vele fennálló összekapcsolási szerződések alapján közvetítőválasztás keretében választható szolgáltatókról és azok ügyfélszolgálati telefonszámáról, illetőleg a (2) bekezdés szerinti információk elérhetőségéről az előfizetőt tájékoztatni.

(2) A kötelezett szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint internet oldalán köteles feltüntetni a választható közvetítő szolgáltatók nevének alfabetikus sorrendjében az alábbi információkat:

a) a közvetítő szolgáltató neve, címe, ügyfélszolgálati telefon, fax és e-mail címe, a vonatkozó információkat tartalmazó honlap címe;

b) a közvetítő szolgáltató által a közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatás választható:

ba) előválasztással vagy hívásonkénti közvetítő választással,

bb) előválasztás esetén a nemzetközi, belföldi hálózatba, illetve internet szolgáltatás elérésére irányuló hívások, illetve e lehetőségek közül több tekintetében,

bc) hívásonkénti választásnál az egyes hívásviszonylatok tekintetében híváskezdeményezéssel vagy hívásvégződtetéssel történő közvetítőválasztás keretében,

(3) A közvetítő szolgáltató köteles a kötelezett szolgáltató által a (2) bekezdés szerint közzéteendő adatokat díjmentesen a kötelezett szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

(4) Hívásonkénti közvetítőválasztás esetén a kötelezett szolgáltató, illetőleg a közvetítő szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben meghatározott módon tájékoztatni az előfizetőt arról, ha a kötelezett szolgáltató és közvetítő szolgáltató nem kötött összekapcsolási szerződést az adott hívásviszonylat tekintetében választani kívánt szolgáltatóval.

(5) A kötelezett szolgáltató köteles az előfizetőt tájékoztatni arról, hogy a 10. § (4) bekezdése alapján melyik szolgáltató felel az előfizető felé történő hibás teljesítésért, illetve az előfizetői panaszok kezeléséért.

(6) Amennyiben az előfizető a kötelezett szolgáltatótól előre fizetett szolgáltatást vesz igénybe és ennek keretében él a közvetítőválasztás jogával, a kötelezett szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt

a) az előfizetői hozzáférés biztosításának az előre fizetett szolgáltatás igénybevételére kötött előfizetői szerződés hatálybalépésétől számított időtartamáról,

b) arról, hogy az előfizetőt a közvetítőválasztással igénybe vett szolgáltatásokért - a kötelezett szolgáltatónak előre kifizetett díjtól függetlenül - külön díjfizetési kötelezettség terheli-e.

A szolgáltatók közötti együttműködés

10. §

(1) A kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató együttműködésük részletes szabályait az összekapcsolási szerződésben kötelesek rögzíteni.

(2) Ha a kötelezett szolgáltató, illetőleg a közvetítő szolgáltató lehetővé teszi a hívott előfizetői berendezésen a hívószám vagy más azonosító kijelzését, a kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató köteles együttműködni abban is, hogy az előfizető vagy más felhasználó az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló jogszabály által előírt módon letilthassa hívószámának vagy más azonosítójának kijelzését.

(3) Közvetítő-előválasztás esetén belföldi helyhez kötött telefonhálózatba irányuló hívás (különösen az azonos számozási körzetbe irányuló hívás) irányításakor a kötelezett szolgáltató azon az összekapcsolási ponton köteles átadni a hívást a közvetítő szolgáltatónak, amely a hívott előfizető előfizetői hozzáférési pontjához irányítási szempontból a legközelebb esik, illetve amelyen keresztül a hívás irányítása forgalmi vagy egyéb szempontból a leggazdaságosabban megvalósítható.

(4) A kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató közötti felelősség-megosztásra vonatkozó eltérő megállapodás hiányában az előfizető felé történő hibás teljesítés esetén, valamint az előfizetői panaszok kezeléséért híváskezdeményezéssel történő közvetítőválasztás esetén a közvetítő szolgáltató, hívásvégződtetéssel történő közvetítőválasztás esetén a kötelezett szolgáltató felelős.

(5) Az előfizetői forgalmi szolgáltatás díját - a kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató eltérő megállapodása hiányában - híváskezdeményezéssel történő közvetítőválasztás esetén a közvetítő szolgáltató, hívásvégződtetéssel történő közvetítőválasztás esetén a kötelezett szolgáltató állapítja meg.

(6) Híváskezdeményezéssel történő közvetítőválasztás esetén - a kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató eltérő megállapodása hiányában - a kötelezett szolgáltató híváshoz kapcsolódó forgalmi szolgáltatásai díját az előfizető részére a közvetítő szolgáltató számlázza ki és szedi be.

(7) Hívásvégződtetéssel történő közvetítőválasztás esetén a kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató megállapodása alapján

a) a közvetítő szolgáltató híváshoz kapcsolódó forgalmi szolgáltatásai díját az előfizető részére a kötelezett szolgáltató számlázza ki és szedi be az Eht. 128. § (3) bekezdése szerint, vagy

b) a kötelezett szolgáltató híváshoz kapcsolódó forgalmi szolgáltatásai díját az előfizető részére a közvetítő szolgáltató számlázza ki és szedi be.

Záró rendelkezések

11. §

(1)[3] E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató - a közvetítőválasztás tekintetében - köteles a közöttük fennálló hálózati szerződést e rendeletnek megfelelően a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet II. fejezetében meghatározott eljárás szerint módosítani.

(3) A referenciaajánlat készítésére köteles szolgáltató legkésőbb az Eht. 168. § (1) bekezdése szerinti időpontot követően először benyújtott referenciaajánlatában köteles e rendelet szerint módosítani referenciaajánlatának közvetítőválasztással kapcsolatos rendelkezéseit.

(4) Az Eht. 168. § (1) bekezdése szerinti időpontig az Eht. 178. §-ának (2) bekezdése alapján közvetítőválasztás biztosítására köteles mobil rádiótelefon szolgáltatóra a jelen rendelet rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy e szolgáltatók csak a nemzetközi hívások vonatkozásában kötelesek a közvetítőválasztás biztosítására.

(5) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlament és Tanács 2002. március 7-i, az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelvével (Egyetemes szolgáltatási irányelv) összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] * Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak felosztási tervéről szóló 72/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 339. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 725. pontja. Hatályos 2008.05.16.

Tartalomjegyzék