87/2004. (X. 4.) ESZCSM rendelet

a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (4) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed

a)[1] a Magyarország területén tartózkodó azon személyekre, akik az Ebtv. 10-17. §-ában, továbbá a 18. §-a (5) bekezdésének a)-b) és e)-f) pontjában, valamint a (6) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatást - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - vesznek igénybe, és nem jogosultak

aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, valamint

ab) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet alapján az abban meghatározott egészségügyi ellátások térítésmentes igénybevételére;

b) az a) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatást nyújtó az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. §-ának f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra; valamint

b)[2] külön jogszabály alapján állampolgárságra és biztosítási jogviszonyra tekintet nélkül Magyarország területén tartózkodó személyek számára térítésmentesen járó egészségügyi szolgáltatásokra.

2. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatásban - e rendelet alapján - részesülő személyek az általuk igénybe vett egészségügyi szolgáltatásért a szolgáltató által meghatározott és a fenntartója vagy tulajdonosa által jóváhagyott mértékű díjat (a továbbiakban: térítési díj) kötelesek fizetni.

(2) A térítési díjat az ellátást nyújtó szolgáltató részére bizonylat ellenében, a szolgáltató által a díjfizetés módjára írásban rögzített szabályok szerint kell megfizetni.

3. §

(1) A térítési díjat a szolgáltató, illetve fenntartója vagy tulajdonosa a Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján kiadott ajánlások figyelembevételével állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A szolgáltató az egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját, valamint a díjfizetés szabályait köteles az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyén mindenki számára hozzáférhető módon közzétenni, és - amennyiben lehetséges - az érintett személyt, valamint törvényes képviselőjét, illetve közeli hozzátartozóját az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj várható mértékéről a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatni.

(3) A szolgáltató az Eütv.-ben meghatározott sürgős szükség, illetve veszélyeztető állapot fennállása vagy gyanúja esetén nyújtott egészségügyi szolgáltatásért csak utólagos díjfizetést írhat elő.

4. §

A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást e rendelet alapján igénybe vevő személyek felvételére, ellátására vonatkozó eljárásrendet a fekvőbeteg-gyógyintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíteni kell.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követő 60. nap után megkezdett ellátások tekintetében kell alkalmazni.

(3)[3]

(4)[4]

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 8. § (7) bekezdése. Hatályos 2012.01.04.

[2] Módosította a 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 8. § (7) bekezdése. Hatályos 2012.01.04.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.