141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

[6]

5. §[7]

6. §[8]

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. §

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sr.) a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § A jegyző felettes szerveként az e rendelet szerinti hatósági eljárásban a hivatal jár el."

Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. §

Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § A jegyző felettes szerveként az e rendelet szerinti hatósági eljárásban a megyei, fővárosi szociális és gyámhivatal jár el."

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

9. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 2. számú melléklete e rendelet 10. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az Szmr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(3) Az Szmr. 7. számú melléklete e rendelet 12. számú melléklete szerint módosul.

Átmeneti és záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet 2005. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[9]

b)[10]

c) az Sr. 3. §-ának (5) bekezdésében a "megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatal) " szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi szociális és gyámhivatal vezetője (a továbbiakban: hivatal) " szövegrész;

d) az Szmr.

da) 1. §-ának c) pontjában az "Szt. 57/A. §-ában és a 75-79/A. §-ában" szövegrész helyébe az "Szt. 65/F. §-ában" szövegrész,

db) 21. §-a (6) bekezdésének első mondatában a "(2) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés" szövegrész

lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez[11]

2. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez[12]

3. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez[13]

4. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez[14]

5. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez[15]

6. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez[16]

7. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez[17]

8. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez[18]

9. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez[19]

10. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez

Az Szmr. 2. számú mellékletének Adatlapja helyébe a következő Adatlap lép:

"Adatlap

szociális közfeladatot ellátó egyházi, nem állami szervek által nyújtott szociális szolgáltatások költségvetési támogatásának igényléséhez

Az igényelt normatív állami hozzájárulás jogcímeEngedélyezett férőhelyszám**Tervezett feladatmutató***Pótigénylés / lemondás****
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
Támogató szolgálat
Közösségi ellátások
Utcai szociális munka
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
Alapszolgáltatási központ
Otthont nyújtó ellátás
Különleges ellátás
Speciális (gyermekotthoni) ellátás
Utógondozói ellátás
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
Hajléktalanok átmeneti intézményei
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása
Bölcsődei ellátás
Családi napközi ellátás
Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai
Szociális szolgáltatások országos módszertani feladatai
** Pótigénylés és lemondás esetén is ki kell tölteni a hatályos működési engedélyben szereplő férőhelyszám alapján.
*** A feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. A tervezett feladatmutató falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka, alapszolgáltatási központ, valamint a szociális szolgáltatások regionális, illetve országos módszertani feladatai jogcímek esetén legfeljebb 1 lehet. Pótigénylés és lemondás esetén ez eredeti igénybejelentésben szereplő tervezett feladatmutató és a megelőző pótigénylések, lemondások feladatmutatójának összegét kell feltüntetni.
**** A feladatmutató változását két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni."

11. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez]

Megjegyzés: Az adatok számítása a mellékelt Kitöltési útmutató szerint történik. 7. oszlop: A tényleges feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell kerekíteni. Az 1/c), 2/a-c), 3. és 9/a-b) pont szerinti jogcímek esetén a tényleges feladatmutató legfeljebb 1 lehet. Az oszlopban szereplő összesített adat számításakor a nappali melegedő kivételével egyetlen napon sem lehet figyelembe venni azt a létszámot, illetve férőhelyszámot, ami meghaladja a működési engedélyben szereplőt. 8. oszlop: Soronként kell kerekíteni egész forintra. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elszámolólapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:.................................... az intézmény, szolgáltató vezetőjének aláírása"

12. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez

Az Szmr. 7. számú mellékletének "Intézményi, szolgáltatói és telephelyi adatok" című táblázata helyébe a következő táblázat lép:

"Intézményi, szolgáltatói és telephelyi adatok
Elszámolási időszak:.................................................
Intézmény, szolgáltató neve, működési engedélyének száma:................................................. Intézmény, szolgáltató székhelye, telephelye:....................................
A normatív állami hozzájárulás jogcímének megnevezése (a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint)Éves normatíva összege (Ft/szolgálat, Ft/ellátott, Ft/férőhely)Igazolt munkaórák, összesített gondozási órák száma (óra)Tényleges gondozási napok száma (nap)Naponta összesített tényleges ellátotti létszám összesen (fő)Gondozási napokon ténylegesen rendelkezésre álló férőhelyek száma (férőhely)Tényleges feladatmutató (szolgálat, fő, illetve férőhely)A tényleges feladatmutató alapján járó normatív állami hozzájárulás (7. oszlop x 2. oszlop) (Ft)
1.2.3.4.5.6.7.8.
1. Szociális alapszolgáltatási feladatok:
a) Étkeztetés
b) Házi segítségnyújtás
c) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
2. Speciális alapellátási szolgáltatások:
a) Támogató szolgálat
b) Közösségi ellátások
c) Utcai szociális munka
d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali
ellátása
f) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
3. Alapszolgáltatási központ
4. Gyermekvédelmi szakellátás:
a) Otthont nyújtó ellátás
b) Különleges ellátás
c) Speciális (gyermekotthoni) ellátás
d) Utógondozói ellátás
5. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
6. Hajléktalanok átmeneti intézményei
7. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása
8. Gyermekek napközbeni ellátása:
a) Bölcsődei ellátás
b) Családi napközi ellátás
c) Ingyenes intézményi étkeztetés
9. Szociális szolgáltatások módszertani feladatai
a) Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai
b) Szociális szolgáltatások országos módszertani feladatai
Összesen

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[6] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére