156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról

A Kormány annak érdekében, hogy a "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében nyújtott kölcsönt a szociálisan hátrányos helyzetű családok is igénybe tudják venni, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Támogatásra jogosult az a tulajdonos, aki

a)[1] a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. február 28-án hatályos 38. § (2) és (5) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel, és

b) olyan lakásszövetkezet, illetve társasház tulajdonostársi közösségének (a továbbiakban: társasház) tagja, amely a "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében kölcsönszerződést kötött.

(2) A támogatás összege a "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében a társasházat terhelő és a kölcsöntörlesztésből eredő kamatfizetési kötelezettségnek a jogosult lakására jutó - a kérelem benyújtásának, illetve a felülvizsgálat időpontjában meglévő - havi ösz-szege, de legfeljebb 3000 forint.

(3) Támogatás nem állapítható meg, ha a (3) bekezdésben szereplő összeg az 1000 forintot nem éri el.

(4) A támogatást lakásonként csak egy jogosult veheti igénybe.

(5) A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő változásokról 15 napon belül köteles értesíteni a társasház fekvése szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) .

2. §

(1)[2] A támogatásról a jegyző dönt. Ha a jegyző a rá irányadó ügyintézési határidőn belül határozathozatali kötelezettségét elmulasztja, és az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vett részt, az ügyfelet - a kérelemnek megfelelően - megilleti a kérelmezett támogatás.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) a társasház által a "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében kötött kölcsönszerződés másolatát,

b) a közös költséget megállapító társasházi határozat másolatát, valamint

c) a társasház közös képviselőjének az a) pont szerinti szerződés miatti közös költség mértékéből a kérelmezőt terhelő kamatfizetési kötelezettség összegére vonatkozó igazolását,

továbbá amennyiben a kérelmező nem részesül lakásfenntartási támogatásban, a lakásfenntartási támogatás megállapításához előírt igazolásokat.

(3) A támogatás a kölcsönszerződés megkötésének időpontjától, de legfeljebb a kérelem benyújtásának hónapját megelőző két hónapra visszamenőleg állapítható meg.

(4) A jegyző a támogatás háromhavi összegét - a társasház kölcsöntörlesztési kötelezettségéhez igazodóan -negyedévente, a kölcsön törlesztőrészlet fizetési hónapjának 5. napjáig utalja át a társasház számlájára. Első alkalommal, illetve a támogatás megszüntetése esetén, a köl-csöntörlesztés ütemezését figyelembe véve, havi összeg is folyósítható.

3. §

(1) A támogatás folyósításának jogosultsági feltételeit a jegyző évente felülvizsgálja.

(2) A jegyző által történő felülvizsgálat elvégzéséhez a 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjában szereplő igazolások mellett csatolni kell a hitelintézet által kiállított azon dokumentumot is, amely igazolja, hogy a társasház a kölcsöntörlesztési kötelezettségét teljesítette.

(3) Ha a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, a támogatást a felülvizsgálat hónapját követő hónap első napjától meg kell szüntetni.

4. §

(1)[3] A jegyző a döntést közli a támogatásra jogosulttal és a társasház közös képviselőjével.

(2) A társasház közös képviselője köteles a tudomására jutástól számított 8 napon belül értesíteni a jegyzőt, ha

a) a lakás tulajdonosa megváltozik,

b) a kölcsönszerződés felmondásra kerül.

(3) A jegyző a társasház közös képviselőjének értesítése, illetve a támogatásban részesülő bejelentése alapján a tulajdonosváltást, a kölcsönszerződés felmondását, illetve a jogosultság megszűnését okozó tény vagy körülmény beálltát követő hónap első napjától a támogatást megszünteti.

5. §

(1)[4] A jegyző a kifizetés, illetve teljesítés hónapjának (a továbbiakban: tárgyhónap) 10. napjáig a melléklet szerint értesíti a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szervét az e támogatás jogcímén kifizetett támogatás összegéről.

(2)[5] A Kincstár területileg illetékes szerve a beérkezett adatokat összesíti és a melléklet szerinti formátumban az önkormányzati és területfejlesztési miniszter részére megyénként, településsoros bontásban tárgyhónap 15-éig megküldi.

(3)[6] Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter tárgyhónap 18-áig rendelkezik a Kincstár felé a melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési, fővárosi kerületi önkormányzatok részére történő átutalásáról.

(4)[7] A Kincstár az értesítés alapján az éves költségvetési törvény "A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai" című mellékletének "Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése" elnevezésű alpontjában meghatározott előirányzat terhére az önkormányzati és területfejlesztési miniszter rendelkezését követően 5 napon belül intézkedik a támogatásnak a települési, fővárosi kerületi önkormányzat részére történő megtérítéséről.

6. §

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

ADATLAP
a "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében
a lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz nyújtott támogatás
összegének visszaigényléséhez
.................... év .................... tárgyhónap
1. Megye megnevezése:.......................................................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:..........................................................................................................................................................................
3. KSH kódja:..........................................................................................................................................................................................................
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
4. A kifizetést megelőző három hónapban támogatásban részesítettek száma: .................... fő
(Minden, a negyedévben támogatásban részesülő személyt egyszer kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy hány havi támogatásban részesült.)
5. A kifizetett és visszaigénylésre kerülő támogatás összege: .................... Ft
Dátum: .................... év.................... hónap .......... nap
P. H.
………………………………
a jegyző aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.03.01.

[2] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 411. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[3] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 411. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 32. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[5] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 32. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[6] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 192. pontja. Hatályos 2008.05.01.

[7] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 192. pontja. Hatályos 2008.05.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére