24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet

az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), m) és zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím, valamint a 3-5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint a 6. melléklet és a 7. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés m) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 11. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 14. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 69. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell:)

"d) a bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozóan

da) a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyvet, mely a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazolja,

db) a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot, ha a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás a kérelem benyújtását megelőzően megindításra került, de a da) pont szerinti jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre, vagy ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj behajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján lehetséges, vagy

dc) a 70. § (4) bekezdése szerinti továbbfolyósítás vagy ismételt elrendelés esetén - a da) és db) alpont szerinti irat hiányában - a bírósági végrehajtó által kiállított iratot arról, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott, vagy folytatódott, de az eredményéről szóló jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre."

2. § A Gyer. 70. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti továbbfolyósítás vagy ismételt elrendelés esetén a gyermektartásdíj átmeneti behajthatatlanságát, a végrehajtás szünetelését a bírósági végrehajtó által a jogosult kérelmére kiállított azon irat is igazolja, amely tartalmazza, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott."

3. § A Gyer. 73. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A gyermektartásdíj megelőlegezése tárgyában hozott, az Szt. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartásban rögzítendő döntésnek a Ket. 72. §-ában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is."

4. § A Gyer. 79. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a § jelenlegi rendelkezésének jelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Az otthonteremtési támogatásról hozott, az Szt. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartásba rögzítendő döntésnek a Ket. 72. §-ában meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is."

5. § A Gyer. a következő 193-195. §-sal egészül ki:

"193. § (1) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása vagy ismételt megállapítása iránt 2015. március 1-jén folyamatban lévő eljárásban - a Gyvt. 172. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében - a 68/I. § szerinti intézkedéseket nem kell megtenni.

(2) Az óvodáztatási támogatás 2015. júniusi folyósítása során - ideértve a Gyvt. 172. § (2) bekezdése alapján megállapításra kerülő óvodáztatási támogatáshoz kapcsolódó kifizetést is - a települési önkormányzat jegyzője a 68/K. § alapján igényelt előleggel - a Gyvt. 20/C. § (4) bekezdésében és a Gyvt. 172. § (2) bekezdésében meghatározott támogatás esetén a 12. számú melléklet szerinti adatlapon, a Gyvt. 20/C. § (5) bekezdésében meghatározott támogatás esetén a 13. számú melléklet szerinti adatlapon - 2015. július 13-áig számol el, és az adatlapok megküldésével értesíti az Igazgatóságot a kifizetett támogatás összegéről, valamint az igényelt többlettámogatás vagy visszafizetés összegéről.

(3) Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti, hozzá beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesített adatokat - megyénként, települési önkormányzati bontásban - 2015. július 20-áig küldi meg számítógépes hálózat útján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(4) Ha a 2015 júniusában kifizetett óvodáztatási támogatás összege meghaladja a 68/K. § alapján igényelt előleg összegét, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium 2015. július 22-éig rendelkezik az igényelt támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról.

194. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelettel megállapított 69. § (4) bekezdés d) pontját, 70. § (2) bekezdés a) pontját, valamint a 70. § (4a) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

195. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelettel megállapított 73. § (1a) bekezdést és 79. § (2) bekezdést, valamint az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelettel módosított 7. számú mellékletet és 15. számú mellékletet a 2015. március 31-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni."

6. § A Gyer.

a) 7. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 15. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

7. § A Gyer.

a) 11. § (1) bekezdésében a "2004. évi CXL. törvény" szövegrész helyébe a "2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)" szöveg,

b) 30/G. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában, 30/H. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "önkormányzati segélyt" szövegrész helyébe a "rendkívüli települési támogatást" szöveg,

c) 66/A. § (2a) bekezdésében a "közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény" szövegrész helyébe a "Ket." szöveg,

d) 68. § (4) bekezdésében az "Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "A Magyar Államkincstár az Igazgatóság által továbbított, (2) bekezdés szerinti" szöveg,

e) 70. § (2) bekezdés a) pontjában az "eredménytelen volt, vagy" szövegrész helyébe az "eredménytelen volt, ezért" szöveg,

f) 151. § (2) bekezdésében az "összegnek önkormányzati segélyből vagy lakásfenntartási támogatásból" szövegrész helyébe az "összeg települési támogatásból" szöveg,

lép.

8. § (1) Hatályát veszti a Gyer. 3. számú melléklet "TÁJÉKOZTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY B) LAPJÁHOZ:" cím b) pontjában a "(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély)" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Gyer.

a) 66/A. § (1) bekezdése,

b) 11. számú melléklete.

(3) Hatályát veszti a Gyer.

a) 68/F-68/L. §-a és a 68/F. §-t megelőző alcím,

b) 181. §-a,

c) 184. § (1) és (2) bekezdése,

d) 12-14. számú melléklete.

2. A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. § A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "1993. évi III. törvény 38. §-ának" szövegrész helyébe az "1993. évi III. törvény 2015. február 28-án hatályos 38. §" szöveg lép.

3. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § (1) Az időskorúak járadékával, a foglalkoztatást helyettesítő támogatással, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, valamint az ápolási díjjal kapcsolatos folyósítási feladatok ellátása érdekében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: folyósító szerv) részére folyósító szervenként két elkülönített számlát vezet. Az egyik elkülönített számla az ápolási díjjal és az időskorúak járadékával kapcsolatos, a másik a foglalkoztatást helyettesítő támogatással és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással kapcsolatos folyósítási feladatok ellátására szolgál.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint az ápolási díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről - jogcím szerinti bontásban - minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet. Az értesítés az időskorúak járadékáról a 11. számú melléklet, az ápolási díjról a 12. számú melléklet, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról a 13. számú melléklet, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásról a 14. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával történik.

(3) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig - járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton - megküldi a Kincstár részére. Budapest Főváros Kormányhivatala a hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges adatokat a 12-14. számú melléklet szerinti adatlapon elkülönítetten tünteti fel.

(4) A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a folyósító szerv (1) bekezdés szerinti elkülönített számláin rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg a (3) bekezdés szerinti adatokat - elektronikus úton - megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

2. § (1) Az Szt. 43/A. (4) bekezdése szerinti szakértői díjak kifizetésének forrása a központi költségvetésről szóló törvényben az ápolási díj kifizetésére szolgáló előirányzat.

(2) A Kincstár a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint módszertani feladatokat ellátó szerv részére az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti, a fokozott ápolási igényre vonatkozó szakértői vélemény elkészítéséért a központi költségvetésben meghatározott összegben járó díjazás kifizetése céljából elkülönített számlát vezet.

(3) A Főigazgatóság a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerinti, hozzá a tárgyhónap 14. napjáig beérkezett szakértői véleményekre tekintettel minden hónap 15-éig igényli a Kincstártól a szakértői díjak összegét. Az igényléshez készített kimutatást az elvégzett szakértői vizsgálat helye szerinti megyei bontásban kell megküldeni.

(4) A Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a Főigazgatóság (2) bekezdés szerinti elkülönített számláján rendelkezésre bocsátja a kifizetés havi összegét, egyidejűleg az igényelt szakértői díjakra vonatkozó, (3) bekezdés szerinti adatokat - elektronikus úton - megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére."

11. § Az Er. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatásra, a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatásra, valamint az ehhez kapcsolódó előrefizetős fogyasztásmérő készülék költségeire kifizetett összeg visszaigénylésére - az ellátások megállapított időtartamának lejártáig vagy a jogosultság megszűnéséig - a 2015. február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2) A 2015. március 1-jét megelőzően foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetése céljából igényelt összegek felhasználásáról a jegyző a 2015. február 28-án hatályos 7. számú melléklet, a főjegyző a 2015. február 28-án hatályos 10. számú melléklet szerinti adatlapon 2015. március 31-éig elszámol.

(3) A 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segély kifizetése céljából igényelt összegek felhasználásáról a jegyző a 2015. február 28-án hatályos 2. számú melléklet, a főjegyző a 2015. február 28-án hatályos 9. számú melléklet szerinti adatlapon 2015. március 31-éig elszámol.

(4) A 2015. március 1-jét megelőzően a Főigazgatósághoz beérkezett, az Szt. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői véleményekre tekintettel járó, még ki nem fizetett szakértői díjakat a Főigazgatóság a 2015. március 15-éig benyújtandó, a 2. § (3) bekezdése szerint igénylésben - elkülönítetten kimutatva - igényelheti a Kincstártól."

12. § Az Er. 1. § (1c) bekezdésében a "12. számú melléklet" szövegrész helyébe a "12-14. számú melléklet" szöveg lép.

13. § (1) Az Er. 12. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az Er.

a) a 4. melléklet szerinti 13. számú melléklettel,

b) az 5. melléklet szerinti 14. számú melléklettel

egészül ki.

14. § Hatályát veszti az Er.

a) 3. és 4. §-a,

b) 6. és 7. §-a,

c) 2. számú melléklete, 3. számú melléklete, 5. számú melléklete, 7. számú melléklete, 9. számú melléklete, valamint 10. számú melléklete.

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet

a) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál

lehet benyújtani.

(2) A járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás iránt a polgármesteri hivatalnál, közös önkormányzati hivatalnál benyújtott kérelmet a polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal közreműködő hatóságként továbbítja a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnak. A polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal e tevékenységével összefüggésben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 38/A. § (3) bekezdése szerinti eljárási feladatokat nem végez.

(3) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél is benyújtható. Az állami foglalkoztatási szerv a kérelmet közreműködő hatóságként továbbítja a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnak. Az állami foglalkoztatási szerv e tevékenységével összefüggésben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 38/A. § (3) bekezdése szerinti eljárási feladatokat nem végez."

16. § (1) A Pr. 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az ellátást megállapító szerv az ellátást igénylő, illetve az ellátás megállapítása során az Szt. rendelkezései vagy a települési önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett személy részére folyósított családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot az államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át."

(2) A Pr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében a jövedelmet vélelmezi, a havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak együttes havi fenntartási költségének háromszorosát."

17. § A Pr. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik. A 6/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kerületi hivatal az Szt. 32/D. § (2) bekezdése, valamint 37/C. § (2) bekezdése szerinti feladatát a hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetében Budapest Főváros Kormányhivatala útján látja el. Ha arra a fővárosi és megyei kormányhivatalban lehetőség van, hajléktalan személyek esetében a folyósítás a kormányhivatal házipénztára útján is történhet.

(3) Az időskorúak járadékát, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, az ápolási díjat (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint - a települési önkormányzat rendeletének eltérő szabályozása hiányában - a havi rendszerességgel adott települési támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó havi rendszeres szociális ellátást és foglalkoztatást helyettesítő támogatást december 30-áig kell folyósítani."

18. § (1) A Pr. 6/A. § (3) bekezdés c) és d), valamint f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Szt.)

"c) 19. § (3) bekezdése, 33. § (1) bekezdés f) és g) pontja, 35. § (3) bekezdése, 36. § (2) bekezdés a)-c) pontja, valamint 37/C. § (5) bekezdése alkalmazásában állami foglalkoztatási szerv a megyei munkaügyi központ,

d) 32/D. §-a és 37/C. § (1)-(4) bekezdése alkalmazásában a kijelölt kerületi hivatal Budapest Főváros Kormányhivatalának IX. Kerületi Hivatala,"

"f) 50. § (2) bekezdése, 50/A. § (4)-(7) bekezdése, 50/C. § (1) bekezdése, valamint 50/D. §-a alkalmazásában egészségbiztosítási szerv a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve,"

(2) A Pr. 6/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Azoknak a hajléktalan személyeknek az aktív korúak ellátásával összefüggő ügyeiben, akik az Szt. 6. §-a szerint tartózkodási helyként Budapest közigazgatási területét jelölték meg, Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának illetékessége Budapest Főváros egész területére kiterjed."

19. § (1) A Pr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy lakcíme az eljáró hatóság illetékességét érintően az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az ellátásra való jogosultságot megszüntető határozatban a jogosultat tájékoztatni kell arról, hogy új lakcímén az ellátás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania."

(2) A Pr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az időskorúak járadéka vagy az ápolási díj iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják, akkor - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani."

(3) A Pr. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A havi rendszeres szociális ellátásra és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig."

20. § A Pr. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított időskorúak járadékának és aktív korúak ellátásának a megszüntetéséről a 6/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kerületi hivatal hoz határozatot azzal, hogy a határozatát közli mindazokkal, akikkel a jogosultság megállapításáról szóló határozatot közölték."

21. § (1) A Pr. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell

a) arról, hogy az igénylő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult,

b) a pénzbeli ellátás összegéről, folyósításának feltételeiről,

c) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségekről, továbbá arról, hogy a jogosult mikor köteles a munkaügyi központot felkeresni,

d) az együttműködés hiányának az Szt. szerinti jogkövetkezményeiről.

(2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelemben a kérelmező - ha az ellátást nem egészségkárosodására vagy gyermeke napközbeni ellátásának megoldatlanságára tekintettel kéri - nyilatkozik arról, hogy az Szt. szabályai szerint rá irányadó együttműködést vállalja."

(2) A Pr. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A munkaügyi központ a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban történő adatrögzítés útján tájékoztatja a járási hivatalt, ha az aktív korúak ellátására jogosult személynek az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 1. pont ca)-ce) vagy cg) alpontja szerinti jogviszonyt létesít, valamint a program, foglalkoztatás vagy képzés kezdő időpontjáról és annak várható időtartamáról, továbbá a munkaügyi központ szolgáltatásai igénybevételének kezdő időpontjáról és várható időtartamáról."

22. § A Pr. 35/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35/B. § A járási hivatalnak a közgyógyellátás megállapítása iránt előtte folyamatban lévő eljárásban az alanyi és normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállását egyaránt vizsgálnia kell. Normatív jogcímen közgyógyellátás akkor állapítható meg, ha az ügyfél alanyi közgyógyellátásra nem jogosult."

23. § A Pr. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e az Szt.-ben előírt jövedelmi feltételek. Ha ennek eredményeként az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a jövedelmi feltételek

a) teljesülnek, akkor a szakhatósági állásfoglalás beszerzése végett - feltéve, hogy annak beszerzése a 35. § (10) bekezdésére figyelemmel szükséges - a 11. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és a háziorvos igazolásának megküldésével a kérelem benyújtását követő öt napon belül megkeresi az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét,

b) nem teljesülnek, akkor a kérelmet további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja."

24. § A Pr. 50. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szociális rászorultság egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő megállapítása iránti ismételt kérelem a korábbi jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány érvényességi idejének lejártát megelőző 30 napon belül is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot legkorábban a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani."

25. § A Pr. a következő 66. §-sal egészül ki:

"66. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett

a) 20-24. § és 12. számú melléklet 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseit a 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatásra,

b) 51-56. § 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseit a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatásra alkalmazni kell.

(2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelettel módosított "Közgyógyellátás" alcím 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseit a 2015. március 1-jét megelőzően, vagy a 2015. március 1-jén folyamatban lévő ügyben megállapított méltányossági közgyógyellátásra alkalmazni kell.

(3) A jegyző, hajléktalan személyek esetében a főjegyző a 2015. február 28-án hatályos rendelkezések alapján gondoskodik a 2015. év február hónapjára tekintettel 2015 márciusában folyósítandó foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély folyósításáról.

(4) A 2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe kerülő ellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő, az Szt. 17. §-a szerinti visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyben a jegyző jár el. A jegyző által 2015. március 1-jéig, valamint a 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyben elrendelt visszafizetés, illetve engedélyezett fizetési könnyítés esetén a visszafizetési kötelezettséget a jegyző felé kell teljesíteni.

(5) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás - ideértve az Szt. 2015. február 28-án hatályos 43/B. §-a alapján 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított, és 2015. március 1-jétől települési támogatásként nyújtott méltányossági ápolási díjat is - a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az Szt. 2015. február 28-án hatályos 44. § (1) bekezdés d) pontja szerinti mértéket.

(6) Az Szt. 134/A. § (3) bekezdése alkalmazása során az ápolási díjra való jogosultságnak vagy az ápolási díj összegének a felülvizsgálatához kapcsolódó illetékességváltozás a felülvizsgálat tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedését követő napon következik be. A döntés jogerőre emelkedésének hónapjára járó ellátást a döntést hozó járási hivatal illetékessége szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal folyósítja."

26. § A Pr.

a) 3. számú melléklete a 6. melléklet,

b) 4. számú melléklete a 7. melléklet

szerint módosul.

27. § (1) A Pr.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "Szt. rendelkezései alapján" szövegrész helyébe az "Szt. vagy a települési önkormányzat rendelete alapján" szöveg;

b) 6. § (1) bekezdésében a "(2)-(2b) bekezdésekben" szövegrész helyébe a "(2) és a (2a) bekezdésben" szöveg, valamint a "továbbiakban: jegyző" szövegrész helyébe a "továbbiakban együtt: jegyző" szöveg;

c) 6. § (4) bekezdésében az "önkormányzati segély" szövegrész helyébe a "települési támogatás" szöveg;

d) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "e) pontja" szövegrész helyébe a "d) pontja" szöveg;

e) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "rendszeres szociális segély" szövegrész helyébe az "egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás" szöveg;

f) 7. § (2) bekezdés b) pontjában az "az Szt. 44. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe a "teljes" szöveg;

g) 15. § (4) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési", valamint a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg;

h) 15. § (6) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg;

i) 17/B. § (1) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg;

j) 17/B. § (2) bekezdésében az "A rendszeres szociális segély" szövegrész helyébe az "Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás" szöveg, valamint a "január" szövegrész helyébe a "március" szöveg;

k) 17/B. § (3) bekezdésében az "a rendszeres szociális segélyre" szövegrész helyébe az "az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra" szöveg, valamint az "a rendszeres szociális segély" szövegrész helyébe az "az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás" szöveg;

l) 2. számú melléklet 4. pont

la) 4.2.4. alpontjában az "önkormányzati segélyt" szövegrész helyébe az "önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást" szöveg,

lb) 4.2.7.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességigyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj" szöveg, és

lc) 4.2.7.5. alpontjában a "rendszeres szociális segély" szövegrész helyébe a "rendszeres szociális segély, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás" szöveg;

m) 2/A. számú melléklet 4. pont

ma) 4.2.5. alpontjában az "önkormányzati segélyt" szövegrész helyébe az "önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást" szöveg,

mb) 4.2.8.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességigyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj" szöveg, és

mc) 4.2.8.5. alpontjában a "rendszeres szociális segély" szövegrész helyébe a "rendszeres szociális segély, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás" szöveg;

n) 6. számú mellékletében az " "A" közoktatási intézmény" szövegrész helyébe az " "A" köznevelési intézmény" szöveg, valamint a "kötelező tanórai foglalkozások időtartamát" szövegrész helyébe a "nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot" szöveg;

o) 9. számú melléklet

oa) 2. pontjában a "[2.1., 2.2. vagy 2.3. alpont]" szövegrész helyébe a "[2.1. vagy 2.2. alpont]" szöveg,

ob) 2. pont 2.1.2.1. alpontjában a "rendszeres szociális segély" szövegrész helyébe az "aktív korúak ellátása" szöveg,

oc) 3. pont 3.1.1. és 3.1.2. alpontjában az "egyedül élő" szövegrész helyébe az "egyedülélő" szöveg,

od) 5. pont 5.2.7.6. alpontjában az "önkormányzati segélyt" szövegrész helyébe az "önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást" szöveg,

oe) 5. pont 5.2.8.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességigyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj" szöveg,

of) 5. pont 5.2.8.5. alpontjában a "rendszeres szociális segély" szövegrész helyébe a "rendszeres szociális segély, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás" szöveg;

lép.

28. § Hatályát veszti a Pr.

a) 3. § (3) bekezdése,

b) 6. § (2b), (5) és (6) bekezdése,

c) 6/A. § (2) bekezdésében az "a jegyző, illetve" szövegrész,

d) 6/A. § (3) bekezdés h) pontja,

e) 8. §-a,

f) 15. § (3) bekezdés f) pontja,

g) 17. § (11)-(16) bekezdése,

h) 20. §-át megelőző alcím címmegjelölése és 20-24. §-a,

i) 25. § (1) bekezdés c) pontja,

j) 26. § (7) bekezdése,

k) 31-33. §-a, valamint a 31. §-t megelőző alcím címmegjelölése,

l) 35. § (2) bekezdés c) pontja,

m) 35. § (10) bekezdésében az "és a méltányossági" szövegrész,

n) 35/A. §-a,

o) 37. § (6) bekezdésében az " , illetve a képviselő-testületet" szövegrész,

p) 45. § (3) és (4) bekezdése,

q) 48. §-a,

r) 51. §-át megelőző alcím címmegjelölése és 51-56. §-a,

s) 2/A. számú melléklet 2. pontjában az "*Egyedülálló személy esetén csak akkor kell kitölteni, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetését követően a jövedelemben változás állt be." szövegrész,

t) 9. számú melléklet 2. pont 2.3. alpontja, valamint 5. pont 5.1.2. alpontja,

u) 12. számú melléklete,

v) 12/a. számú melléklete,

w) 14. számú melléklete.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontja.

6. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

30. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pontjában a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg lép.

7. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

31. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A VET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:)

"c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban vagy a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,"

32. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a) 23/a. számú melléklet "B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI" cím "A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy" alcím c) pontjában és a "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ" címében a "lakásfenntartási támogatásban részesül" szövegrész helyébe a "lakásfenntartási támogatásban vagy a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül" szöveg,

b) 23/b. számú melléklet "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ" címében a "lakásfenntartási támogatásban részesül" szövegrész helyébe a "lakásfenntartási támogatásban vagy a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül" szöveg

lép.

8. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

33. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:)

"c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban vagy a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,"

34. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a) 9. számú melléklet "B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI" cím "A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy" alcím c) pontjában és a "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ" címében a "lakásfenntartási támogatásban részesül" szövegrész helyébe a "lakásfenntartási támogatásban vagy a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül" szöveg,

b) 10. számú melléklet "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ" címében a "lakásfenntartási támogatásban részesül" szövegrész helyébe a "lakásfenntartási támogatásban vagy a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül" szöveg

lép.

9. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

35. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont 1.51. alpontja.

10. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

36. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el, és egyidejűleg kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. Az elidegenítési tilalom bejegyzésének tényéről és az elidegenítési tilalom lejártának időpontjáról a közlekedési igazgatási hatóság a bejegyzéstől számított 5 napon belül értesíti a hivatalt, a finanszírozó szervezetet és a szerzési támogatás jogosultját."

11. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

37. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) valamint a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) adatrögzítéssel teljesített adatszolgáltatása a Hivatal által e célból kialakított és a központi szerverén működtetett webes kezelőfelületen történő adatrögzítéssel, vagy a Hivatal által meghatározott formátumú és adattartalmú interfész kapcsolaton keresztül (a továbbiakban együtt: adatbázis-alkalmazás) zajló elektronikus adatátadással valósul meg."

38. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A járási hivatal által szolgáltatott adatok rögzítéséről az adatbázis-alkalmazáson keresztül az a munkaügyi központ kap elektronikus értesítést, amelynek illetékességi területéhez - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a járási hivatal tartozik."

39. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) Az Adatbázis járási hivatal általi használatához szükséges felhasználói azonosítót és alapjelszót a Hivatal járási hivatalonként képezi és bocsátja a járási hivatal vezetőjének rendelkezésére.

(2) A felhasználói azonosítóval és alapjelszóval járási hivatalonként csak a járási hivatal vezetője, illetve az általa erre kijelölt, a járási hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló ügyintéző (a továbbiakban: rendszeradminisztrátor) rendelkezhet.

(3) Az adatbázis-alkalmazás járási hivatalonként több felhasználói végponton is működtethető. Ehhez a járási hivatal vezetője, illetve a rendszeradminisztrátor a felhasználói azonosító és alapjelszó alkalmazásával a járási hivatal szociális igazgatási feladatokat ellátó ügyintézői részére - ügyintézőnként elkülönítetten - további felhasználói azonosítókat és jelszavakat képez.

(4) Az e rendeletben a járási hivatal számára meghatározott, az adatbázis-alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységeket - a rendszeradminisztrátor kijelölésével összefüggő feladatok kivételével - a (3) bekezdés szerinti ügyintéző is elláthatja."

40. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a) 2. alcímének címmegjelölésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "jegyző" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg, a "településhez" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal vezetője" szöveg,

d) 3. § (1) és (3) bekezdésében a "jegyző" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

e) 3. § (2) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal vezetője" szöveg, a "jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg, a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg

lép.

12. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

41. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

13. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

42. § Hatályát veszti a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az " , ide nem értve a települési önkormányzat képviselő-testülete által megállapított ápolási díjat" szövegrész.

14. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

43. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Szt. 2015. január 1-jétől hatályos 134. § (2) bekezdése által előírt átadás-átvételi jegyzőkönyv mellé csatolni kell a Nyilvántartásban 2015. február 28-án szereplő, jogerősen megállapított aktív korúak ellátására vonatkozó adatok lekérésével összeállított jegyzőkönyvet. A jegyző, mint adatszolgáltatásért felelő személy aláírásával tanúsítja az adatok teljességét.

(6) Az Szt. 2015. január 1-jétől hatályos 134. § (3) bekezdés szerinti működtetési kötelezettség biztosítása érdekében a Hivatal legkésőbb 2015. március 6-áig hozzáférhetővé teszi az Szt. 2015. január 1-jétől hatályos 134. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat a járási hivatal vezetője, mint adatszolgáltatásért felelős személy részére."

15. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) Hatályát veszti a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 56. pontja.

(2) Hatályát veszti a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 41. pontja.

16. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § (2) bekezdése és a 44. § (2) bekezdése 2015. június 5-én lép hatályba.

(4) A 8. § (3) bekezdése és a 29. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelethez

"7. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
gyermektartásdíj megelőlegezéséhez/gondozási díj megállapításához
A) Személyi adatok
1. A gyermektartásdíj megelőlegezését kérő vagy a gondozási díj fizetésére kötelezett
(a továbbiakban együtt: nyilatkozó) személy adatai:
Neve:....................................................................................................................................................................................
Születési neve:......................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születés helye, ideje:.............................................................................................................................................................
Lakóhely: □□□□ irányítószám ...................................................település
..............................................utca/út/tér...........................házszám.........................épület/lépcsőház..................emelet, ajtó
Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám .....................................................................................................település
................................................utca/út/tér..........................házszám...................... épület/lépcsőház...................emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □ □ □ - □ □ □ - □ □ □
Állampolgársága:..................................................................................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett,
oltalmazott, menekült, vagy hontalan jogállású)
2. A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a nyilatkozóval közös háztartásban
élő közeli hozzátartozók száma:..........................fő.
3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a nyilatkozóval közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Neve és születési neveSzületési hely,
idő
Anyja neveÁllampolgárságaTársadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)
1. Házastársa,
élettársa
□ □ □ - □ □ □ - □ □ □
2. Egyéb rokon
(akinek
eltartásáról
gondoskodik)
□ □ □ - □ □ □ - □ □ □
3. Gyermekei*□ □ □ - □ □ □ - □ □ □
□ □ □ - □ □ □ - □ □ □
□ □ □ - □ □ □ - □ □ □
□ □ □ - □ □ □ - □ □ □
□ □ □ - □ □ □ - □ □ □
□ □ □ - □ □ □ - □ □ □
Megjegyzések:
- Fel kell tüntetni a nyilatkozóval közös háztartásban élő valamennyi vér szerinti és
örökbe fogadott gyermeket, valamint a házastárs, élettárs gyermekeit is.
- A táblázat "Állampolgársága " oszlopában a nem magyar állampolgár esetén fel
kell tüntetni azt is, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült
jogállású.
B) Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusaiA nyilatkozó
jövedelme
A
nyilatkozóval
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme
A nyilatkozóval közös
háztartásban élő egyéb
rokon jövedelme
Összesen
1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztat
ásra irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó jövedelem
3. Nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például
rokkantsági, rehabilitációs
ellátás), egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
4. A gyermek ellátásához
és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási
hivatal és az állami
foglalkoztatási szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, ingó, ingatlan
vagyontárgy értékesítéséből
származó, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
7. A család összes nettó
jövedelme
8. A család összes nettó
jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj
összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki):.........................Ft/hó.
A nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt
nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT)
igazolását.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

Kelt:.................................................................
…………………………
a nyilatkozó aláírása

"

2. melléklet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelethez

"15. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez
[A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 25. § (6) bekezdése]
1. Az igénylő személyi adatai
Neve:......................................................................................................................................................
Születési neve:........................................................................................................................................
Születési hely, idő:.................................................................................................................................
Anyja neve:............................................................................................................................................
Lakóhely: □□□□ irányítószám ..........................................település
........................................utca/út/tér................házszám................épület/lépcsőház...............emelet, ajtó
Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám ........................................................................település
.......................................utca/út/tér..................házszám.............. épület/lépcsőház...............emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □ □ □ - □ □ □ - □ □ □
Állampolgársága:....................................................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett,
oltalmazott vagy menekült jogállású)
Értesítési cím (ha a fentiektől különbözik):............................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni):...................................................................................................
E-mail (nem kötelező megadni):.............................................................................................................
2. Nevelésbe vétel megszűnésével kapcsolatos adatok
A nevelésbe vétel megszűnését megállapító gyámhivatal neve:
...............................................................................................................................................................
Amennyiben rendelkezésre áll:
A nevelésbe vétel megszűnését megállapító határozat száma:.................................................................
Kelte:......................................................................................................................................................
Jogerős:..................................................................................................................................................
3. Együttműködési nyilatkozat az utógondozóval Alulírott nyilatkozom, hogy az
otthonteremtési támogatás felhasználása során együttműködöm az utógondozómmal.
4. Az otthonteremtési támogatással kapcsolatos nyilatkozatok
4.1. Az otthonteremtési támogatást részben vagy egészben az alábbi célra kívánom Magyarország
területén felhasználni a Gyvt. 25. § (5) bekezdésében meghatározottak közül:
a) építési telek vásárlása,
b) lakás, családi ház, tanya vásárlása,
c) lakás, családi ház, tanya építése,
d) lakás, családi ház, tanya tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó felújítása, bővítése,
e) részben vagy egészben a tulajdonát képező vagy tulajdonába kerülő ingatlan lakhatóvá tétele,
f) bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése,
g) lakásbérleti díjának kifizetése,
h) önkormányzati bérlakás felújítása,
i) államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvétel,
j) otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztése,
k) bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás.
(A megfelelő választ jelölje aláhúzással!)
4.2. Tudomásul veszem, hogy otthonteremtési támogatás iránti kérelmem csak a
formanyomtatvány mellékleteként becsatolt pénzfelhasználási tervvel együttesen bírálható el.
4.3. Tudomásul veszem, hogy a gyámhivatal 5 évi időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be
az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az otthonteremtési támogatással megszerzett
ingatlanra és az otthonteremtési támogatásból felújított, a tulajdonomban vagy részben a
tulajdonomban lévő ingatlanra.
4.4. Tudomásul veszem, hogy kérelmemre, körülményeim lényeges változása esetén a
gyámhivatal az általa bejegyeztetett elidegenítési tilalmat feloldhatja, illetve a lejárat előtt
hozzájárulhat az államilag támogatott lakás-előtakarékossági programba befektetett
otthonteremtési támogatás összegének az általam a 4.1. pontban megjelölt célra való
felhasználásához. A gyámhivatal a 4.3. pontban meghatározott elidegenítési tilalmat bejegyezteti
a korábbi - az otthonteremtési támogatás felhasználásával a tulajdonomba került - ingatlan
felhasználásával megszerzett újabb ingatlanra, legfeljebb az előzőleg előírt elidegenítési tilalom
időtartamának lejártáig.
4.5. Tudomásul veszem, hogy a Gyvt. 133. §-ában meghatározottak szerint az otthonteremtési
támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a pénzbeli ellátás megtérítésére
vagyok kötelezhető.

Kelt:...........................................,.........év...............hó..................nap
………………………………………….
a kérelem benyújtójának olvasható,
kézzel írt aláírása
Csatolandó mellékletek:
1. Kötelezően csatolandó: Pénzfelhasználási terv [a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. számú
melléklete szerint].
2. Csatolandó, ha rendelkezésre áll: Adásvételi szerződés, bérleti szerződés. "

"

3. melléklet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelethez

"12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igénylőlap ápolási díjhoz
Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma □□□□□□□□□□□□□□
20□□év □□ hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sor-
szám
Járási hivatal
megnevezése
Alanyi
(Szt. 44. § (1) bek. a) pont)
Fokozott ápolást igénylő
(Szt. 44. § (1) bek. c) pont)
Kiemelt
(Szt. 44. § (1) bek. b) pont)
Támoga-
tásban
részesülők
száma
összesen
(fő)
Tárgy-
hónapban
történt
vissza-
fizetés az
Szt. 17. §-a
alapján
(Ft)
Posta-
költség
(Ft)
Tárgyhavi
kifizetés-
hez
igényelt
előleg
(Ft)
Előző havi
kifizetés-
hez
igényelt
előleg
(Ft)
Igényelt
összeg
mind-
összesen
(2)+(4)+
(6)-(8)+
(9)+
(10)-(11)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
1
2
3
[...]
Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□. év □□. hó □□. napP. H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kormánymegbízott
Megjegyzések:
A (10) oszlopban az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő
összeget kell feltüntetni.
A (11) oszlopban az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni. "

"

4. melléklet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelethez

"13. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igénylőlap foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz
Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma □□□□□□□□□□□□□□
20□□év □□ hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sor-
szám
Járási hivatal
megnevezése
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (Szt. 35.§ (1) bek.)
Azon személyek
száma, akik
esetében az
ellátás
tárgyhónapban
szünetel
(Szt. 36. § (1)
bek.)
(fő)
Támogatásra
jogosultak
száma összesen
(fő)
(1)+(3)
Tárgy-
hónapban
történt
visszafizetés
az Szt. 17. §-a
alapján
(Ft)
Posta-
költség
(Ft)
Tárgyhavi
kifizetéshez
igényelt előleg
(Ft)
Előző havi
kifizetéshez
igényelt
előleg (Ft)
Igényelt
összeg
mindösszesen
(Ft)
(2)-(5)+(6)+
(7)-(8)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1
2
3
[...]
. . .Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□□□.év □□.hó □□. napP.H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kormánymegbízott
Megjegyzés:
(7) oszlop: Az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell
feltüntetni.
(8) oszlop: Az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni."

"

5. melléklet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelethez

"14. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Igénylőlap egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatáshoz
Fejezet, cím, alcím, jogcímcsoport száma, azonosító sorszáma □□□□□□□□□□□□□□
20□□.év □□.hónapra vonatkozóan teljesített kifizetésekről
Az ellátást folyósító (székhely) kormányhivatal neve:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sor-
szám
Járási hivatal
megnevezése
Egészségkárosodott
(Szt. 37.§ (1) bek. a)
pont)
Gyermeke felügyeletét
nem tudja megoldani (Szt.
37.§ (1) bek. b) pont)
Azon személyek
száma, akik
esetében az ellátás
tárgyhónapban
szünetel
(Szt. 36. § (1) bek.)
(fő)
Támogatásra
jogosultak
száma
összesen
(fő)
(1)+(3)+(6)
Tárgy-
hónapban
történt
visszafizetés
az Szt. 17.
§-a alapján
(Ft)
Posta-
költőség
(Ft)
Tárgyhavi
kifizetés-
hez
igényelt
előleg (Ft)
Előző havi
kifizetéshez
igényelt
előleg (Ft)
Igényelt
összeg
mindösszesen
(Ft)
(2)+(4)-
(8)+(9)+(10)-
(11)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
személyek
száma
(fő)
kifizetendő
összeg
(Ft)
(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
1
2
3
[...]
Összesen
Kelt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, □□□□.év □□.hó □□.nap
P.H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gazdasági vezető
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kormánymegbízott
Megjegyzés:
(10) oszlop: Az igénylés időpontját követően jogerőre emelkedett döntések alapján a tárgyhónapra tekintettel várhatóan kifizetendő összeget kell
feltüntetni.
(11) oszlop: Az előző havi kifizetéshez igényelt, és fel nem használt összeget kell feltüntetni."

"

6. melléklet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 3. számú melléklet 3. pontja a következő 3.3. alponttal egészül ki:

"3.3. Kérjük, hogy

□ itt jelölje be, ha Ön az elmúlt három évben aktív korúak ellátásában részesült."

2. A Pr. 3. számú melléklet

a) 1. pont 1.8. alpont szerinti táblázatához tartozó végjegyzetben a "gyermekgondozási díjat" szövegrész helyébe a "gyermekgondozási díjat, csecsemőgondozási díjat" szöveg,

b) 3. pont 3.2.3. alpontjában és 4. pont 4.3.5. alpontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

c) 5. pont 5.2.4. alpontjában az "önkormányzati segélyt" szövegrész helyébe az "önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást" szöveg,

d) 5. pont 5.2.8.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj" szöveg,

e) 5. pont 5.2.8.5. alpontjában a "rendszeres szociális segély" szövegrész helyébe a "rendszeres szociális segély, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás" szöveg, és

f) 5. pont 5.3.4. alpont d) pontjában a "települési önkormányzat" szövegrész helyébe a "folyósító szerv" szöveg

lép.

7. melléklet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 4. számú melléklet 1. pont 1.2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

1.2.1.1. □ súlyosan fogyatékos,

1.2.1.2. □ fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos,

1.2.1.3. □ 18 éven aluli tartósan beteg,

1.2.1.4. □ kiemelt ápolást igényel, mert egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes,

1.2.1.5. □ kiemelt ápolást igényel, mert rá tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják."

2. A Pr. 4. számú melléklet 4. pont 4.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.1.2. rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a rendszeres szociális segély, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás."

3. A Pr. 4. számú melléklet

a) 1. pont 1.2.4. pontjában, valamint 4. pont 4.2. alpontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

b) 1. pont 1.2.5. alpontjában az "1.2.1.5. alpont" szövegrész helyébe az "1.2.1.4. alpont" szöveg

lép.

8. melléklet a 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelethez

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet "Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez" címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez

I. Személyi adatok

1. A jövedelemvizsgálat vonatkozásában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni

1.1. a szülőt,

1.2. a szülő házastársát vagy élettársát,

1.3. a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

1.4. a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

1.5. a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, valamint

1.6. korhatárra tekintet nélkül a tartós beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket.

II. Jövedelmi adatok

1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

3. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a családbafogadó gyámnak járó pénzbeli ellátáshoz kapcsolódó pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

4. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.

5. A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

6. A jövedelemszámításnál irányadó időszakot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) és (2) bekezdése alapján kell meghatározni. Eszerint rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott összeget, míg nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

III. Jövedelem típusai

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

IV. Egyebek

1. Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.

2. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt állók esetében a gondnok aláírása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt állók esetében a gondnok és a gondnokolt együttes aláírása szükséges."

Tartalomjegyzék