15/2005. (VIII. 5.) IM rendelet

az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban

A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 61. §-a (3) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az informatikai és a hírközlési miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás illetékének és a közzétételi költségtérítésnek elektronikus úton történő megfizetése

1. §

(1) Ha a papír alapú formában benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem esetében az illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton kívánják megfizetni [Ctv. 22. § (5) bekezdés], ezt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni.

(2) A cégbíróság a személyesen eljáró kérelmezőnek a tanúsítvány, illetve a változásbejegyzési kérelem átvételéről szóló igazolás mellékleteként - az Igazságügyi Minisztérium a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának (a továbbiakban: Szolgálat) honlapjáról letöltött - illetékbefizetési utalvány-mintát, valamint költségtérítési utalvány-mintát ad át (a továbbiakban mindkét esetben: utalvány) . A tanúsítvány számának, illetve a változásbejegyzési kérelem átvételét tanúsító igazolás számának az utalványokon szereplő - 16 karakterből álló -egyedi ügyazonosító szám minősül (a továbbiakban: ügyazonosító szám), mely egyben a Magyar Államkincstárnak az illeték, illetve a költségtérítés befizetése teljesítéséről szóló igazolásának azonosító száma is.

(3) Az illetékbefizetési utalvány az ügyazonosító szám mellett tartalmazza az illetékes cégbíróság Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számla számát és tulajdonosának nevét, illetve az illeték összegét. A költségtérítési utalványon az ügyazonosító szám mellett a költségtérítési számla száma és tulajdonosának neve (Igazságügyi Minisztérium), valamint a fizetendő közzétételi költségtérítés összege szerepel.

(4) Az illetéket, valamint a közzétételi költségtérítést külön-külön - a megfelelő ügyazonosító számra történő hivatkozással - a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem cégbírósághoz történt benyújtását követő két munkanapon belül, banki úton kell megfizetni. Az egyes ügyazonosító számokra befizetés csak egy eljárásban, egyszer teljesíthető.

2. §

(1) A cégbíróság az 1. § (2) bekezdésében meghatározott utalványok átadását követően az ügyazonosító számokra történő hivatkozással - feltüntetve a cég nevét, székhelyét, a cégjegyzékszámot, változásbejegyzési kérelem esetén annak alszámát is - a Ctv. 25. §-a (1) bekezdésében meghatározott számítógépes rendszer útján felhívja a Magyar Államkincstárat, hogy amennyiben a közölt ügyazonosító számokra illeték, illetve költségtérítés befizetése történik, arról egy munkanapon belül küldjön elektronikus igazolást.

(2) A Magyar Államkincstárnak az illeték, illetve a költségtérítés befizetéséről szóló, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkkal ellátott - külön-külön kiállított - igazolása a cégbíróság által közölt adatok mellett tartalmazza az ügyazonosító számot, az illetékbevételi, illetve a költségtérítési számla számát, a befizetett illeték, illetve költségtérítés összegét, a banki könyvelés napját, a befizetés keltét, az átutalást indító számlaszámot, valamint az átutalást indító számlatulajdonos nevét.

(3) Az illeték, illetve a közzétételi költségtérítés befizetésére vonatkozó igazolás a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletének minősül. A Magyar Államkincstár a költségtérítésre vonatkozó igazolást a Szolgálatnak is megküldi, amelyet a Szolgálat továbbít az Igazságügyi Minisztérium illetékes főosztályának.

(4) Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem cégbírósághoz történő benyújtását követő nyolc napon belül az illeték, illetve a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történt megfizetéséről szóló igazolás nem érkezik meg (pl. az illetéket, illetve a közzétételi költségtérítést nem fizették meg, vagy az ügyazonosító szám az átutalási megbízáson hibásan szerepel, illetve azt nem tüntették fel), a cégbíróság a kérelmet az érkezését követő nyolcadik napon - a Ctv. 48/C. §-a (4) bekezdése utolsó fordulatának alkalmazásával - hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a bíróság elutasító végzésében az is szerepel, hogy az eljárásban határidőn belül nem igazolt, de esetlegesen megfizetett illeték a cégbíróság székhelye szerint illetékes illetékhivataltól, a közzétételi költségtérítés pedig az Igazságügyi Minisztériumtól - írásbeli kérelemre - külön jogszabályban meghatározott mértékben visszaigényelhető, figyelemmel a 7. §-ban foglaltakra is.

(6) Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli elutasítására nem a (4) bekezdésben meghatározott okból került sor, a végzésben a cégbíróság feltünteti, hogy a kérelmező milyen ügyazonosító számra, milyen összegű illetéket, illetve költségtérítést fizetett. Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet ismételten előterjesztik, a Ctv. 26. §-ának (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével a korábbi eljárás során megfizetett illeték és költségtérítés a megismételt eljárásban nem vehető figyelembe, azokat ismételten meg kell fizetni.

3. §

(1) A papír alapú formában benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem esetében az illeték, valamint a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésére a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem cégbírósághoz történő benyújtását megelőzően is sor kerülhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bejegyzést kérő a Szolgálat honlapjáról juthat hozzá az utalványokhoz, illetve azok a kormányzati portálról is letölthetőek. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez az utalványok kinyomtatott példányát - az azokon szereplő ügyazonosító szám közlése érdekében - mellékelni kell.

(3) Az elektronikus úton történő fizetésre egyebekben az 1. § (1) bekezdésének, valamint (3)-(4) bekezdéseinek és a 2. §-nak a rendelkezései az irányadók.

4. §

(1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikus úton történő benyújtása során (Ctv. 48/A-48/C. §) az illeték, valamint a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésére az 1-3. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben az illeték és a költségtérítés megfizetésére a kérelem elektronikus úton történt benyújtását követően kerül sor, a cégbíróság az utalványokat a tanúsítvánnyal, illetve a változásbejegyzési kérelem átvételéről szóló igazolással együtt küldi meg elektronikus úton a bejegyzést kérő jogi képviselőjének, az illeték és a költségtérítés előzetes megfizetése esetén pedig az utalványok elektronikus másolatát kell a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékleteként elektronikusan a Szolgálat útján a cégbírósághoz megküldeni.

(2) Amennyiben a kérelem elutasítására a 2. § (4) bekezdésében meghatározott okból kerül sor, a bíróság az elutasító végzését - mely tartalmazza a 2. § (5) bekezdésében foglaltakat is - a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VII. 1.) IM rendelet 61/D. §-a (1) bekezdésének alkalmazásával papír alapú hiteles másolatban is megküldi a fél jogi képviselőjének.

Az elektronikus cégiratok megismerésével kapcsolatos illeték, illetve közzétételi költségtérítés megfizetése

5. §

(1) Ha a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratról kérnek papír alapú másolatot elektronikus úton, vagy az elektronikus okirat elektronikus úton történő megküldését igénylik a cégbíróságtól vagy a Szolgálattól (Ctv. 48/E. §), az elektronikus kérelem benyújtását megelőzően az illetéket vagy a költségtérítést meg kell fizetni, a 3. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával. A Szolgálat útján a cégbírósághoz vagy közvetlenül a Szolgálathoz intézett kérelemhez mellékelni kell az illetékbefizetési utalvány, vagy a költségtérítési utalvány másolatát. Ennek elmaradása esetén a kérelmezőt elektronikus úton fel kell hívni a hiány pótlására.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott megkeresést a cégbírósághoz intézik, a cégbíróság az illetékbefizetési utalványon szereplő ügyazonosító számra történő hivatkozással felhívja a Magyar Államkincstárat, hogy amennyiben az ügyazonosító számra illeték befizetése történik, arról a befizetést követő egy munkanapon belül küldjön elektronikus igazolást.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott céginformációt a Szolgálattól kérik, a Szolgálat a költségtérítési utalványon szereplő ügyazonosító számra történő hivatkozással hívja fel a Magyar Államkincstárat a (2) bekezdésben meghatározott igazolás megküldésére.

(4) A Magyar Államkincstár a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott felhívások alapján a 2. § (2) bekezdés szerinti rendelkezések megfelelő alkalmazásával jár el.

(5) Amennyiben a céginformációt a Szolgálattól kérik, a Szolgálat a Magyar Államkincstár igazolását továbbítja az Igazságügyi Minisztérium illetékes főosztályának is.

(6) A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokra vonatkozó megkeresés alapján céginformáció csak akkor szolgáltatható, ha a Magyar Államkincstár az illeték, illetve a költségtérítés megfizetését a kérelem cégbírósághoz vagy Szolgálathoz történt érkezését követő nyolc napon belül igazolta. Ha az igazolás e határidőn belül nem érkezik meg, a kérelmezőt arról kell tájékoztatni - a 4. § (2) bekezdésének alkalmazásával -, hogy a céginformáció szolgáltatás erre tekintettel nem teljesíthető. A kérelmezőt fel kell hívni a 2. § (5) bekezdésében foglaltakra is.

A beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezésével, illetve közzétételével kapcsolatos költségtérítés megfizetése

6. §

(1) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezése, illetve közzététele esetén (Ctv. 48/F. §) a beszámoló benyújtásával egyidejűleg a költségtérítést meg kell fizetni, a 3. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával. A Szolgálathoz a beszámolóval együtt elektronikus úton meg kell küldeni a beszámoló közzétételének költségtérítésére vonatkozó költségtérítési utalvány másolatát.

(2) A költségtérítés megfizetésének igazolására vonatkozóan a Szolgálat, illetve a Magyar Államkincstár eljárására az 5. § (1) bekezdésében, valamint (3)-(5) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók.

(3) Ha az elektronikus úton megküldött beszámolóhoz a költségtérítés befizetéséről szóló igazolás a beszámoló benyújtását követő nyolc napon belül nem érkezik meg, a Szolgálat a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 10/1998. (V. 23.) IM rendelet 2/A. §-ának (2) bekezdése alapján - figyelemmel a Ctv. 48/G. §-ának (3) bekezdésére - megállapítja, hogy a cég nem tett eleget a letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének. Erről a beszámolót benyújtó személyt elektronikus úton, majd papír alapú hiteles másolatban is értesíti, egyben tájékoztatja a 2. § (5) bekezdésben foglaltakról.

Intézkedés az elektronikus úton megfizetett, de a cégeljárásban fel nem használt illetékről, valamint közzétételi költségtérítésről

7. §

(1) A Magyar Államkincstár havonta két alkalommal az illetékes cégbíróságnak, illetve a Szolgálatnak továbbítja azokat az illeték, illetve közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolásokat, amelyeket a befizetést követő 14 napon belül a cégbíróság, illetve a Szolgálat az 1-6. § szerinti eljárásban - az azokon szereplő ügyazonosító számok alapján - nem kért megküldeni.

(2) A cégbíróság az (1) bekezdésben meghatározott igazolásokat átadja a Szolgálatnak, mely a befizetett, de a cégügyekben fel nem használt illetékekről és költségtérítésekről nyilvántartást vezet.

(3) A cégbíróság, illetve a Szolgálat kérelemre - melyhez csatolni kell az illeték, illetve a költségtérítés befizetésének megtörténtéről szóló igazolást - a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján papír alapú formában határozatot hoz, illetve igazolást ad ki arról, hogy a kérelemben feltüntetett illeték, illetve költségtérítés felhasználására cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban, illetve az 5. § vagy a 6. § szerinti eljárásban nem került sor, ezért az a 2. § (5) bekezdése szerint visszaigényelhető.

8. §

(1) Ez a rendelet 2005. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz.) 61/B. §-ának (6) bekezdése, a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendeletet módosító 41/2004. (XII. 21.) IM rendelet 8. §-ának a Büsz. 61/B. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése, valamint a cégbejegyzési eljárással és a cégnyilvántartással kapcsolatos egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2004. (IX. 24.) IM rendelet 8. §-a (2) bekezdésének a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 10/1998. (V. 23.) IM rendelet 9. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése a hatályát veszti.

9. §

A Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 10/1998. (V. 23.) IM rendelet 9. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a felhasználó a Szolgálat számítógépes hálózata útján vagy a kormányzati portálon keresztül csoportosított céginformációt igényel, a cégnyilvántartásban való kereséssel összefüggő szolgáltatás - amennyiben annak eredményeként csak a cég cégjegyzékszámát, nevét, rövidített elnevezését, székhelyét, illetve adószámát kapja meg - térítésmentes."

Dr. Hankó Faragó Miklós s. k.,

igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár

Tartalomjegyzék