18/2005. (VII. 1.) OM rendelet

az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet módosításáról[1]

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[2]

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzéseket még a beiskolázáskor hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni, illetőleg befejezni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendeletben, a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendeletben, a szakmai követelmények kiadásáról szóló 6/1994. (VIII. 31.) MüM rendeletben, valamint a Rendeletben szereplő iskolai rendszerben oktatott szakképesítések esetében, ahol a szakmai alapképzés időtartama nem került meghatározásra, szakmai alapképzésnek tekintendő

a) az első év, ha a képzési idő legalább két év,

b) az első félév, ha a képzési idő nem éri el a két évet, de legalább egy év.

(3)[3]

Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2005. évi 91. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266- 9290/237 és 238 mellék; fax: 338- 4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357)

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 24. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 24. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.