1/2005. (I. 7.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján -az 1-3. § tekintetében a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel egyetértésben -, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdése a) pontjának aa)-ah) alpontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyúttal az R. 22. §-a (5) bekezdésének e) pontját követő "rendelkezéseivel" szó hatályát veszti.

(2) E rendelet 1. §-ának (2) bekezdését a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3)[6]

Dr. Vojnik Mária s. k.,

egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 130. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 130. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 130. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 130. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 130. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 130. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.