2005. évi XXVI. törvény

az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ[2]

MÁSODIK RÉSZ[3]

HARMADIK RÉSZ[4]

NEGYEDIK RÉSZ[5]

ÖTÖDIK RÉSZ[6]

HATODIK RÉSZ[7]

HETEDIK RÉSZ[8]

NYOLCADIK RÉSZ[9]

KILENCEDIK RÉSZ[10]

TIZEDIK RÉSZ[11]

TIZENEGYEDIK RÉSZ[12]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. § Ez a törvény - az 54-81. §-ban foglaltak figyelembevételével - a kihirdetés napján lép hatályba.

54. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(10)-bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[13]

(3) E törvénynek az Szja tv. 22. §-ának (2) és (5) bekezdését módosító rendelkezéseit, továbbá az Szja tv. 49/B. §-át módosító rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) E törvénynek az Szja tv. 22. §-ának (3) bekezdését kiegészítő rendelkezése 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a magánszemély - döntése szerint - a 2005. évi adókötelezettségének megállapításánál is alkalmazhatja.

(5) Az e törvénnyel az Szja tv. 72. §-a (4) bekezdésébe iktatott rendelkezéseket 2004. január 1-jétől lehet alkalmazni.

(6) Az e törvénnyel az Szja tv. 72/A. §-ába iktatott (5) bekezdés rendelkezései bármely, a hatálybalépését megelőzően adómentesen kifizetett, juttatott összegre, nem pénzbeli vagyoni értékre is alkalmazhatók.

(7) Az e törvény 1. számú mellékletével megállapított, az Szja tv. 1. számú melléklete 8.12. alpontját módosító rendelkezést a hatálybalépést megelőzően juttatott szénjárandóság esetében is alkalmazni lehet.

(8)[14]

(9) Az e törvény 2. számú mellékletével megállapított, az Szja tv. 11. számú melléklete II. Fejezete 2. pontjának p) alpontját megállapító rendelkezését 2005. január 1-jétől lehet alkalmazni.

(10)[15]

55. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - első ízben a 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. évi adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Tao. 21. §-át módosító rendelkezése 2006. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tao. 21. §-ának (7) és (11) bekezdésében az "üzembe helyezését követő 10 adóévben" szövegrész helyébe az "üzembe helyezését követő 10 naptári évben" szövegrész lép.

(3) E törvénynek a Tao. 22/B. §-át módosító rendelkezése 2005. július 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a 2005. június 30-áig benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti kérelem elbírálására és igénybevételére a 2005. június 30-án hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.

(4)[16]

(5) E törvény hatálybalépésének a napján hatályát veszti a Tao. 29/F. § (6) bekezdése, azzal, hogy rendelkezéseit a 2005-ben kezdődő adóév társasági adókötelezettségének megállapításakor már nem kell alkalmazni.

56. § (1) E törvénynek az Eva tv. 5. § (5) bekezdését módosító rendelkezéseit az adózó 2004. január 1-jétől alkalmazhatja.

(2)[17]

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Eva tv. 22. §-ának (10) bekezdésében a "2004. évre" szövegrész helyébe a "2005. évre" szövegrész, a "2004. január 1-jén" szövegrész helyébe a "2005. január 1-jén" szövegrész lép, azzal, hogy az adózó e rendelkezés előírásait 2004. december 1-jétől alkalmazhatja.

57. §[18]

58. §[19]

59. §[20]

60. § (1) E törvénynek a Htv. 52. §-a 22. pontjának a) alpontját módosító rendelkezése 2006. január 1-jétől lép hatályba.

(2) A Htv. e törvénnyel módosított 39/A. §-ának (5) bekezdésében foglaltak a 2004-ben kezdődő adóévre is alkalmazhatóak.

61. § (1)[21] E törvénynek az Itv.-t módosító rendelkezéseit - a (3)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket a törvény hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra, vagy amelyek e törvény hatálybelépését követően más módon jutottak az illetékhivatal vagy az állami adóhatóság tudomására. Az eljárási illetékre vonatkozó rendelkezést e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett elsőfokú államigazgatási eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

(2)[22]

(3) E törvénynek az Itv. 17. §-a (1) bekezdésének c) pontját megállapító rendelkezését 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.

(4) E törvénynek az Itv. 16. §-a (2) bekezdését, 17. §-a (2) bekezdését, valamint 26. §-a (2) bekezdését megállapító rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóház felépítésére meghatározott 4 éves határidő - öröklés esetén a hagyaték jogerős átadásától, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső megszerzés esetén a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától - e törvény kihirdetéséig még nem telt el.

(5) E törvénynek az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének p) pontját megállapító rendelkezését - a vagyonszerző nyilatkozata alapján - azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyeket 2005. január 1-je és e törvény hatálybalépése között jelentettek be illetékkiszabásra.

(6) A termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó 2005. június 30-ig illetékkiszabásra bejelentett termőföld vásárlására az Itv. 26. §-a (1) bekezdése p) pontjának e törvény kihirdetésének napját megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.

62. §[23]

63. § Az e törvény 51. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (5) bekezdésének rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

64. §[24]

65. §[25]

66. § (1)[26]

(2)[27]

(3) E törvénynek az Art. 4. számú mellékletét módosító rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését megelőzően teljesített osztalékfizetésekre is alkalmazni kell.

(4) A területi ügyvédi kamara, illetőleg a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara a tevékenységüket 2005. január 1-jét megelőző időponttól szüneteltető ügyvédekről, illetőleg szabadalmi ügyvivőkről az adókötelezettségek alóli mentesség megállapíthatósága érdekében [Art. 14. § (8) bekezdés] 2005. május 31-ig adatot szolgáltat az ügyvéd, szabadalmi ügyvivő illetékes állami adóhatóságához.

Az adatszolgáltatás az ügyvéd, illetve a szabadalmi ügyvivő természetes azonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhely) és a tevékenység szüneteltetése kezdő napját tartalmazza. Az ügyvéd, szabadalmi ügyvivő 2004. évről benyújtott adóbevallása a szüneteltetés miatt benyújtandó soron kívüli bevallásnak minősül.

(5) A közjegyző székhelye szerint illetékes területi közjegyzői kamara az adókötelezettségek alóli mentesség megállapíthatósága érdekében [Art. 14. § (8) bekezdés] 2005. május 31-ig adatot szolgáltat a közjegyző illetékes állami adóhatóságához azokról a közjegyzőkről, akiknek közjegyzői szolgálata 2005. január 1-jét megelőző időponttól szünetel. Az adatszolgáltatás a közjegyző természetes azonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhely) és a szolgálat szünetelésének kezdő napját tartalmazza. A közjegyző 2004. évről benyújtott adóbevallása a szünetelés miatt benyújtandó soron kívüli bevallásnak minősül.

67. §[28]

68. §[29]

69. §[30]

70. §[31]

71. § (1)[32]

(2) A Tbj. 4. §-a o) pontjának 4. alpontjában meghatározott feltételek szerint a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozhat az a személy, akinek a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonya, illetőleg a nyugellátásra jogosító megállapodása e törvény hatálybalépését megelőzően jött létre.

72. §[33]

73. § (1)[34]

(2) Az Flt. 46/B. §-ának e törvénnyel megállapított (1) és (4) bekezdésének rendelkezéseit visszamenőlegesen 2005. január 1-jétől kell alkalmazni. A társas vállalkozás - az Flt. 46/B. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2005. évben a vállalkozói járulékot első ízben a második negyedévre vonatkozóan állapítja meg, vonja le, 2005. július 12-éig fizeti meg. Az Art. szerint havi és negyedéves bevallásra kötelezett a 2005. év második negyedévére vonatkozó kötelezettséget a 2005. július 20-áig esedékes, az éves bevallásra kötelezett az éves bevallásában vallja be. A társas vállalkozás 2005. évre vonatkozó adatszolgáltatása tartalmazza a társas vállalkozó nyilatkozata alapján a 2005. év első negyedévi járulék kötelezettségével összefüggő adatokat is.

(3)[35] A társas vállalkozó a 2005. év első negyedévére vonatkozó vállalkozói járulékbevallási kötelezettségének az Flt. 46/B. § (3) bekezdésének az e törvény hatálybalépéséig hatályos rendelkezése alapján tesz eleget.

74. § E törvénynek a Tbj. 4. § o) pontját, illetve az Mpt.-t módosító rendelkezései 2005. július 1-jén lépnek hatályba.

75. §[36]

76. § (1) Az Mpt. 24/A. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezését a hatálybalépését megelőzően létrejött biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, illetve megkötött megállapodás esetén is alkalmazni kell.

(2) Amennyiben a pénztártag Tbj. 5. § szerinti biztosítási jogviszonya, illetve Tbj. 34. § (1) bekezdés szerint kötött megállapodása 2005. július 1-jét megelőzően szűnt meg, és a pénztártag az Mpt. 23. § (1) bekezdés g) pontja alapján pénztártagságát megszüntetheti, az Mpt. 24/A. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezése szerinti nyilatkozattételre 2005. szeptember 30-áig van lehetősége.

77. § (1)[37]

(2) Az Mptm. 3. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését megelőzően történt egyösszegű kifizetések visszafizetése esetén is alkalmazni kell.

78. § A számvitelről szóló törvény e törvénnyel megállapított 9. § (2) bekezdése rendelkezéseit a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

79. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a köz- és magánszféra együttműködésében (PPP), szolgáltatásvásárlás formájában, a Millenniumi Média Szolgáltató Központ Kft. (a továbbiakban: MM Kft.) tulajdonában álló, a Magyar Televízió Rt. (a továbbiakban: MTV Rt.) által használt, Budapest 18848/14. helyrajzi számú (természetben a III. kerület, Bojtár u. 41-47. szám alatt található) ingatlanon az MTV Rt. számára székház és gyártóbázis épüljön.

(2) Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kijelölt tagja útján - a Magyar Televízió Közalapítvány elnökével, az MTV Rt. elnökével (a Magyar Televízió Közalapítvány elnökségének jóváhagyását követően), valamint az MM Kft.-vel kötött megállapodás alapján - intézkedjen a közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása iránt.

80. §[38]

81. §[39]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[40]

2. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[41]

3. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[42]

4. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[43]

5. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[44]

6. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[45]

7. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[46]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés 2005, május 2-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az Első Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Második Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Harmadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Negyedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Az Ötödik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A Hatodik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A Hetedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] A Nyolcadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] A Kilencedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] A Tizedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] A Tizenegyedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[21] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 83. § (6) bekezdése v) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 84. § (1) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Beiktatta a 2005. évi CXIX. törvény 206. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék