Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2005. évi XXVI. törvény

az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ[2]

MÁSODIK RÉSZ[3]

HARMADIK RÉSZ[4]

NEGYEDIK RÉSZ[5]

ÖTÖDIK RÉSZ[6]

HATODIK RÉSZ[7]

HETEDIK RÉSZ[8]

NYOLCADIK RÉSZ[9]

KILENCEDIK RÉSZ[10]

TIZEDIK RÉSZ[11]

TIZENEGYEDIK RÉSZ[12]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. § Ez a törvény - az 54-81. §-ban foglaltak figyelembevételével - a kihirdetés napján lép hatályba.

54. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(10)-bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a hatálybalépés napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[13]

(3) E törvénynek az Szja tv. 22. §-ának (2) és (5) bekezdését módosító rendelkezéseit, továbbá az Szja tv. 49/B. §-át módosító rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) E törvénynek az Szja tv. 22. §-ának (3) bekezdését kiegészítő rendelkezése 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a magánszemély - döntése szerint - a 2005. évi adókötelezettségének megállapításánál is alkalmazhatja.

(5) Az e törvénnyel az Szja tv. 72. §-a (4) bekezdésébe iktatott rendelkezéseket 2004. január 1-jétől lehet alkalmazni.

(6) Az e törvénnyel az Szja tv. 72/A. §-ába iktatott (5) bekezdés rendelkezései bármely, a hatálybalépését megelőzően adómentesen kifizetett, juttatott összegre, nem pénzbeli vagyoni értékre is alkalmazhatók.

(7) Az e törvény 1. számú mellékletével megállapított, az Szja tv. 1. számú melléklete 8.12. alpontját módosító rendelkezést a hatálybalépést megelőzően juttatott szénjárandóság esetében is alkalmazni lehet.

(8)[14]

(9) Az e törvény 2. számú mellékletével megállapított, az Szja tv. 11. számú melléklete II. Fejezete 2. pontjának p) alpontját megállapító rendelkezését 2005. január 1-jétől lehet alkalmazni.

(10)[15]

55. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - első ízben a 2005. évben kezdődő adóévi társasági adóalap megállapítására és a 2005. évi adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Tao. 21. §-át módosító rendelkezése 2006. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tao. 21. §-ának (7) és (11) bekezdésében az "üzembe helyezését követő 10 adóévben" szövegrész helyébe az "üzembe helyezését követő 10 naptári évben" szövegrész lép.

(3) E törvénynek a Tao. 22/B. §-át módosító rendelkezése 2005. július 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a 2005. június 30-áig benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti kérelem elbírálására és igénybevételére a 2005. június 30-án hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.

(4)[16]

(5) E törvény hatálybalépésének a napján hatályát veszti a Tao. 29/F. § (6) bekezdése, azzal, hogy rendelkezéseit a 2005-ben kezdődő adóév társasági adókötelezettségének megállapításakor már nem kell alkalmazni.

56. § (1) E törvénynek az Eva tv. 5. § (5) bekezdését módosító rendelkezéseit az adózó 2004. január 1-jétől alkalmazhatja.

(2)[17]

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Eva tv. 22. §-ának (10) bekezdésében a "2004. évre" szövegrész helyébe a "2005. évre" szövegrész, a "2004. január 1-jén" szövegrész helyébe a "2005. január 1-jén" szövegrész lép, azzal, hogy az adózó e rendelkezés előírásait 2004. december 1-jétől alkalmazhatja.

57. §[18]

58. §[19]

59. §[20]

60. § (1) E törvénynek a Htv. 52. §-a 22. pontjának a) alpontját módosító rendelkezése 2006. január 1-jétől lép hatályba.

(2) A Htv. e törvénnyel módosított 39/A. §-ának (5) bekezdésében foglaltak a 2004-ben kezdődő adóévre is alkalmazhatóak.

61. § (1)[21] E törvénynek az Itv.-t módosító rendelkezéseit - a (3)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket a törvény hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra, vagy amelyek e törvény hatálybelépését követően más módon jutottak az illetékhivatal vagy az állami adóhatóság tudomására. Az eljárási illetékre vonatkozó rendelkezést e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett elsőfokú államigazgatási eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

(2)[22]

(3) E törvénynek az Itv. 17. §-a (1) bekezdésének c) pontját megállapító rendelkezését 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.

(4) E törvénynek az Itv. 16. §-a (2) bekezdését, 17. §-a (2) bekezdését, valamint 26. §-a (2) bekezdését megállapító rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóház felépítésére meghatározott 4 éves határidő - öröklés esetén a hagyaték jogerős átadásától, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső megszerzés esetén a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától - e törvény kihirdetéséig még nem telt el.

(5) E törvénynek az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének p) pontját megállapító rendelkezését - a vagyonszerző nyilatkozata alapján - azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyeket 2005. január 1-je és e törvény hatálybalépése között jelentettek be illetékkiszabásra.

(6) A termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó 2005. június 30-ig illetékkiszabásra bejelentett termőföld vásárlására az Itv. 26. §-a (1) bekezdése p) pontjának e törvény kihirdetésének napját megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.

62. §[23]

63. § Az e törvény 51. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (5) bekezdésének rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

64. §[24]

65. §[25]

66. § (1)[26]

(2)[27]

(3) E törvénynek az Art. 4. számú mellékletét módosító rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését megelőzően teljesített osztalékfizetésekre is alkalmazni kell.

(4) A területi ügyvédi kamara, illetőleg a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara a tevékenységüket 2005. január 1-jét megelőző időponttól szüneteltető ügyvédekről, illetőleg szabadalmi ügyvivőkről az adókötelezettségek alóli mentesség megállapíthatósága érdekében [Art. 14. § (8) bekezdés] 2005. május 31-ig adatot szolgáltat az ügyvéd, szabadalmi ügyvivő illetékes állami adóhatóságához.

Az adatszolgáltatás az ügyvéd, illetve a szabadalmi ügyvivő természetes azonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhely) és a tevékenység szüneteltetése kezdő napját tartalmazza. Az ügyvéd, szabadalmi ügyvivő 2004. évről benyújtott adóbevallása a szüneteltetés miatt benyújtandó soron kívüli bevallásnak minősül.

(5) A közjegyző székhelye szerint illetékes területi közjegyzői kamara az adókötelezettségek alóli mentesség megállapíthatósága érdekében [Art. 14. § (8) bekezdés] 2005. május 31-ig adatot szolgáltat a közjegyző illetékes állami adóhatóságához azokról a közjegyzőkről, akiknek közjegyzői szolgálata 2005. január 1-jét megelőző időponttól szünetel. Az adatszolgáltatás a közjegyző természetes azonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakóhely) és a szolgálat szünetelésének kezdő napját tartalmazza. A közjegyző 2004. évről benyújtott adóbevallása a szünetelés miatt benyújtandó soron kívüli bevallásnak minősül.

67. §[28]

68. §[29]

69. §[30]

70. §[31]

71. § (1)[32]

(2) A Tbj. 4. §-a o) pontjának 4. alpontjában meghatározott feltételek szerint a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozhat az a személy, akinek a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonya, illetőleg a nyugellátásra jogosító megállapodása e törvény hatálybalépését megelőzően jött létre.

72. §[33]

73. § (1)[34]

(2) Az Flt. 46/B. §-ának e törvénnyel megállapított (1) és (4) bekezdésének rendelkezéseit visszamenőlegesen 2005. január 1-jétől kell alkalmazni. A társas vállalkozás - az Flt. 46/B. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2005. évben a vállalkozói járulékot első ízben a második negyedévre vonatkozóan állapítja meg, vonja le, 2005. július 12-éig fizeti meg. Az Art. szerint havi és negyedéves bevallásra kötelezett a 2005. év második negyedévére vonatkozó kötelezettséget a 2005. július 20-áig esedékes, az éves bevallásra kötelezett az éves bevallásában vallja be. A társas vállalkozás 2005. évre vonatkozó adatszolgáltatása tartalmazza a társas vállalkozó nyilatkozata alapján a 2005. év első negyedévi járulék kötelezettségével összefüggő adatokat is.

(3)[35] A társas vállalkozó a 2005. év első negyedévére vonatkozó vállalkozói járulékbevallási kötelezettségének az Flt. 46/B. § (3) bekezdésének az e törvény hatálybalépéséig hatályos rendelkezése alapján tesz eleget.

74. § E törvénynek a Tbj. 4. § o) pontját, illetve az Mpt.-t módosító rendelkezései 2005. július 1-jén lépnek hatályba.

75. §[36]

76. § (1) Az Mpt. 24/A. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezését a hatálybalépését megelőzően létrejött biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, illetve megkötött megállapodás esetén is alkalmazni kell.

(2) Amennyiben a pénztártag Tbj. 5. § szerinti biztosítási jogviszonya, illetve Tbj. 34. § (1) bekezdés szerint kötött megállapodása 2005. július 1-jét megelőzően szűnt meg, és a pénztártag az Mpt. 23. § (1) bekezdés g) pontja alapján pénztártagságát megszüntetheti, az Mpt. 24/A. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezése szerinti nyilatkozattételre 2005. szeptember 30-áig van lehetősége.

77. § (1)[37]

(2) Az Mptm. 3. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését megelőzően történt egyösszegű kifizetések visszafizetése esetén is alkalmazni kell.

78. § A számvitelről szóló törvény e törvénnyel megállapított 9. § (2) bekezdése rendelkezéseit a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

79. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a köz- és magánszféra együttműködésében (PPP), szolgáltatásvásárlás formájában, a Millenniumi Média Szolgáltató Központ Kft. (a továbbiakban: MM Kft.) tulajdonában álló, a Magyar Televízió Rt. (a továbbiakban: MTV Rt.) által használt, Budapest 18848/14. helyrajzi számú (természetben a III. kerület, Bojtár u. 41-47. szám alatt található) ingatlanon az MTV Rt. számára székház és gyártóbázis épüljön.

(2) Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kijelölt tagja útján - a Magyar Televízió Közalapítvány elnökével, az MTV Rt. elnökével (a Magyar Televízió Közalapítvány elnökségének jóváhagyását követően), valamint az MM Kft.-vel kötött megállapodás alapján - intézkedjen a közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása iránt.

80. §[38]

81. §[39]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[40]

2. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[41]

3. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[42]

4. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[43]

5. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[44]

6. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[45]

7. számú melléklet a 2005. évi XXVI. törvényhez[46]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés 2005, május 2-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az Első Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Második Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Harmadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Negyedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Az Ötödik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A Hatodik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A Hetedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] A Nyolcadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] A Kilencedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] A Tizedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] A Tizenegyedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[21] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 83. § (6) bekezdése v) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 84. § (1) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Beiktatta a 2005. évi CXIX. törvény 206. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 765. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék