305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 22. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

a)[1] saját honlapon közzétevő: az az adatfelelős, aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. § (2) bekezdése vagy a saját döntése alapján a közérdekű adatokat külön adatközlő közreműködése nélkül teszi közzé;

b) helyesbítés: a pontatlan vagy téves közérdekű adatok helyettesítése (javítása).

(2) Amennyiben a közzétételre kötelezett szerv közzétételi kötelezettségének a szervek társulásai által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott honlapon történő közzététellel tesz eleget, az adatfelelős és az adatközlő közötti feladatmegosztást a közöttük létrejött megállapodás, illetve az ágazat felügyeletével, szakmai irányításával, működésének koordinálásával megbízott szerv utasítása az e rendeletben meghatározott keretek között szabályozza.

(3) A saját honlapon közzétevőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni arra a szervre is, amely a közzétételnek a 12. §-ban foglaltak szerint, a központi honlap útján tesz eleget.

(4) E rendelet közérdekű adatokra vonatkozó rendelkezéseit a közérdekből nyilvános adatokra is megfelelően alkalmazni kell.

A közzététel szervezési és ügyviteli feltételei

2. §

(1)[2]

(2) A saját honlapon közzétevő, illetve - az adatfelelőssel együttműködve - az adatközlő

a) a külön jogszabályban meghatározott keretek között kialakítja a honlap adatstruktúráját, tartalmát és formáját,

b) folyamatosan gondoskodik arról, hogy a honlapon valamennyi, az általános, különös és egyedi közzétételi listák szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adat elérhető legyen.

(3)[3]

3. §[4]

(1) A közzétételi szabályzatban kell meghatározni:

a) a közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes rendjét;

b) az a) pont szerinti feladatok ellátására kijelölt munkaköröket, a munkakörök közötti együttműködés rendjét.

(2) A nem saját honlapon közzétevő adatfelelős a közreműködő adatközlővel együtt közös közzétételi szabályzatot is létrehozhat.

4. §[5]

A közfeladatot ellátó szerv köteles a közzétételi szabályzatban meghatározott szervezeti egysége útján folyamatba építve vizsgálni az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését, amelynek eredményéről évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést kell készíteni a szerv vezetője részére.

A honlap kialakítása, fellelhetősége és működtetése

5. §[6]

(1) Az adatközlő közzétételi kötelezettségét olyan módon teljesíti, amely biztosítja a közzétételre szolgáló honlapnak az adatközlő szerv belső hálózati rendszerétől való függetlenségét.

(2) A közzétételre szolgáló honlap elérhetetlenségét okozó bármely üzemzavar esetén a saját honlapon közzétevő vagy az adatközlő köteles munkaidőben az üzemzavar elhárítását haladéktalanul megkezdeni.

(3) A közzétételre szolgáló honlapot úgy kell kialakítani, hogy az a széles körben elterjedt, valamint a vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel is olvasható legyen.

(4) Ahol a közzétételi lista idegen nyelven való közzétételt ír elő, a közérdekű adatot az adott nyelven is közzé kell tenni.

(5) A saját honlapon közzétevő, illetve az adatközlő a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást köteles elhelyezni.

(6) Az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szerv honlapján közzéteendő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat a szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető oldalon kell közzétenni.

6. §

(1) A közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés és sérülés ellen.

(2) Amennyiben az adatok ismételt előállítása és közzététele más módon nem, vagy csak aránytalan költségekkel lenne biztosítható, a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés vagy sérülés esetére a közzétett adatokról biztonsági másolatot kell készíteni. Megsemmisülés, sérülés vagy jogosulatlan megváltoztatás, törlés esetén az adatfelelős köteles együttműködni az adatközlővel a helyreállításban, és az adatokat szükség esetén újra átadni.

6/A. §[7]

Közzététel, helyesbítés, frissítés és eltávolítás

7. §

(1) A saját honlapon közzétevőnek, illetve az adatközlőnek az adat közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatban naplóznia kell az esemény bekövetkeztének dátumát és időpontját, valamint az esemény kiváltásában közreműködő felhasználó nevét.

(2) A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalmához csak arra feljogosított személyek férhessenek hozzá. A naplóról rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni.

8. §

(1) A közzéteendő közérdekű adatokat az adatfelelős - ha az 1. § (2) bekezdése szerinti megállapodás vagy utasítás eltérően nem rendelkezik - elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón juttatja el az adatközlőhöz.

(2) Az adatközlő az adatfelelőstől kapott adatokat az adatfelelős és a közzététel idejének megjelölésével közzéteszi. Az adatfelelős köteles az eljuttatott és a közzétett adatok egyezőségét ellenőrizni.

9. §

(1)[8] Az adatfelelős a közzétett adatok pontosságát, időszerűségét és értelmezhetőségét a közzétételt követően is folyamatosan figyelemmel kíséri.

(2) Az adatközlő köteles a közzétételre átadott közérdekű adatokat a (3) bekezdésben foglalt szempontok szerint megvizsgálni. A közzététel végett átadott közérdekű adatok (3) bekezdésben foglaltakon kívüli okból szükségessé váló helyesbítése esetén az adatközlő erről értesítheti az adatfelelőst, de az átadott közérdekű adatokat ilyen szempontok szerint nem köteles vizsgálni.

(3)[9] Az adatközlő az adatfelelős egyidejű értesítésével visszautasíthatja az átvett adat közzétételét, ha az az előírt, a közzétételi szabályzatban meghatározott vagy megállapodott formátum szerinti követelményeknek nem felel meg, és így közzétételre formai okokból nem alkalmas.

(4) A közzétett közérdekű adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása esetén, illetve ilyen közérdekű adatok feltárása esetén az adatfelelős állítja elő a helyesbített vagy frissített közérdekű adatokat tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket, és azokat közzététel végett átadja az adatközlőnek.

(5) Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, valamint feltűnő módon azt, hogy az archívumban elérhető adat nem időszerű. Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, sem az egységes közadatkereső rendszer számára.

(6) A frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét.

(7) A 9. § (2)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek egymás közötti megosztását az 1. § (2) bekezdése szerinti megállapodás vagy utasítás eltérően rendezheti.

10. §

(1) Ha nem saját honlapon közzétett adatot kell eltávolítani, az adatfelelős ezt a 8. § (1) bekezdésében meghatározott módon jelzi az adatközlőnek, aki az adatfelelős által megjelölt időpontban, ennek hiányában haladéktalanul intézkedik az adat eltávolításáról. Ha az adat eltávolítása valamely eljárásban hozott halaszthatatlan intézkedés végrehajtása végett válik szükségessé, és a halaszthatatlan intézkedést az adatközlőnek kézbesítik, az eltávolításról az adatközlő haladéktalanul gondoskodik, és egyidejűleg értesíti az adatfelelőst.

(2)[10] A közzétételi lista által előírt megőrzési kötelezettség lejártakor a saját honlapon közzétevő, illetve az adatfelelős a közzétett, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék működtetője részére.

A szerv megszűnése

11. §

(1)[11] A saját honlapon közzétevő, az adatfelelős, vagy az adatközlő megszűnése esetén a jogutód a honlapon megjelöli a jogelőd megszűnésének tényét és jogalapját, több jogutód esetén a jogutód által közzéteendő közérdekű adatok körét is.

(2) Az adatfelelős megszűnése esetén a jogutódja a 9. § megfelelő alkalmazásával gondoskodik a megszűnéssel kapcsolatos módosítások adatfelelősre háruló feladatairól. Az adatközlő megszűnése esetén a jogutód felveszi a kapcsolatot az adatfelelőssel az együttműködésük rendjében szükségessé váló esetleges változtatások egyeztetése céljából.

(3)[12] A saját honlapon közzétevő vagy az adatfelelős jogutód nélkül történő megszűnése esetén a közzétett közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék működtetője részére.

Közzététel a központi honlapon

12. §

(1)[13] A közzétételi kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében az informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Infotv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott központi honlapot (a továbbiakban: központi honlap) hoz létre. A miniszter a központi honlap, a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer informatikai működtetéséről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján - a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások keretében - gondoskodik.

(2) A központi honlap elektronikus úton egységes felületen biztosítja a közérdekű adatok közzétételét, lehetőséget nyújt a külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok elkészítésére, valamint folyamatos elérhetővé tételére.

(3)[14]

(4) A miniszter biztosítja a honlap folyamatos elérhetőségét, az üzemzavar haladéktalan elhárítását, továbbá ellátja a 7. §-ban foglalt feladatokat.

Az egységes közadatkereső rendszerrel, a központi elektronikus jegyzékkel, valamint az adatintegrációval kapcsolatos részletes szabályok

13. §

(1) Az adatfelelős az egységes közadatkereső rendszer és a központi elektronikus jegyzék teljes körűségének biztosítása céljából bejelenti a miniszternek a következő adatokat:

a) az adatfelelős neve és székhelye, az adatfelelőssel való kapcsolattartás adatai (elérhetőség);

b)[15] a szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

ba) az Infotv. 33. § (2) bekezdése szerinti szervnek vagy

bb) egyéb, az Infotv. 33. § (2) bekezdésében nem nevesített közfeladatot ellátó szervnek

minősül-e.

(2) Ha az adatfelelős közzétételi kötelezettségének adatközlő útján tesz eleget, az adatközlőnek az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatait is bejelenti a miniszternek nyilvántartásba vétel céljából.

(3)[16] A bejelentés alapján a miniszter az adatfelelőst nyilvántartásba veszi, és engedélyezi számára az egységes közadatkereső rendszerhez és a központi elektronikus jegyzékhez való csatlakozást.

(4) Az adatfelelős vagy jogutódja a minisztert tájékoztatja az (1) bekezdésben foglalt adatainak megváltozásáról, beleértve az adatfelelős megszűnését vagy átalakulását is.

(5)[17] A bejelentés vagy a változás bejelentésének elmulasztása esetén az adatfelelős az Infotv.-ben foglaltak szerint felel.

14. §

(1) Az adatfelelős előállítja a közzétett adatokat összefoglaló, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó, a mellékletben meghatározott leíró adatokat.

(2) A saját honlapon közzétevő az (1) bekezdés szerinti leíró adatokat rendszeresen frissíti, a nem saját honlapon közzétevő adatfelelős pedig továbbítja a frissített leíró adatokat az adatközlő számára.

(3) A miniszter a leíró adatok elérhetőségét biztosító alkalmazást, annak részletes műszaki és telepítési leírásával együtt a saját honlapon közzétevő, illetve az adatközlő rendelkezésére bocsáthatja. A rendelkezésére bocsátott alkalmazás saját informatikai rendszerével való összekapcsolásáról a saját honlapon közzétevő vagy az adatközlő a miniszter által megadott leírásban foglaltak figyelembevételével maga gondoskodik.

(4) A miniszter a saját honlapon közzétevő és az adatközlő rendelkezésére bocsátja az alkalmazás és az egységes közadatkereső rendszer, illetve a központi elektronikus jegyzék közötti adatcserét biztosító, a leíró adatokra vonatkozó formai és tartalmi előírásokat.

(5) A saját honlapon közzétevő és az adatközlő a rendelkezésére álló leíró adatokat a (3) bekezdésben foglaltak szerint, elektronikus úton folyamatosan elérhetővé teszi a miniszter számára.

15. §

(1) A miniszter számára a 14. § szerint elérhetővé tett leíró adatokat összegyűjti, és azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi

a) a miniszter által meghatározott honlapon a központi elektronikus jegyzék részeként, továbbá

b) a miniszter által meghatározott honlapon az egységes központi adatkereső rendszer által biztosított keresőszolgáltatás útján.

(2) A kormányzati portálon a központi elektronikus jegyzékre, valamint az egységes központi adatkereső rendszerre mutató hivatkozást kell elhelyezni.

16. §

(1) Ha a közzétett közérdekű adatok megváltoznak és ez érinti a közzétett közérdekű adatokat tartalmazó leíró adatokat, a saját honlapon közzétevő, illetve az adatfelelős a külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatokat köteles a közzétételi listában meghatározott megőrzési idő alatt, a 8-9. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával karbantartani, így különösen az újonnan közzétett közzétételi egységre vonatkozó új leíró adatokat létrehozni, az eredeti (változás előtti) közzétételi egységben az új közzétételi egység elérhetőségére utalni, a pontatlan, téves vagy időszerűtlen leíró adatot helyesbíteni.

(2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti megállapodás vagy utasítás az adatfelelősnek és az adatközlőnek a 13. § (1) bekezdésében, a 14. § (1), (2) és (5) bekezdésében, valamint az e § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségei egymás közötti megosztását az e rendeletben foglaltaktól eltérően is rendezheti.

Hatálybalépés

17. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a megyei önkormányzatok és az 50 000-nél nagyobb lakónépességű városok vonatkozásában 2007. január 1-jétől, az egyéb helyi önkormányzatok, továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek vonatkozásában legkésőbb 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez[18]

A közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok

I. A melléklet több, a közzétételi egységet leíró adatokat meghatározó készletet (sémát) is meghatároz, amelyek közül az adatfelelős, illetve az adatközlő a közzétételi egység tartalmától függően választ.

II. Az Országgyűlés Hivatala által közzétett közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok

Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordul
Cím-A közzétételi egység címeAz iromány címeKötelező1
Létrehozó-Az adatfelelős szerv neveKötelező1
BenyújtóA közzétételi egység
benyújtója
Az irományt benyújtó
típusának meghatározása
(pl.: kormány, képviselő).
Kötelezőn
Kiadó-Az adatközlő szerv neveKötelező1
TípusA közzétételi egység típusaVálasztás az MSZ ISO
15836, a Dublin Core leíró
adatelemkészlet
információforrások
szakterületeken átnyúló
leírási szabványa
(a továbbiakban: DC)
szerint meghatározott
kategóriák közül.
Választható1
Formátum-A közzétételi egység
formátuma
Az iromány fizikai
megjelenésének formája.
Választható1
Forrás-A közzétételi egység
egyértelmű elérhetőségét
biztosító URL
Az az URL cím, amelyen az
iromány elérhető.
Kötelező1
TárgyKulcsszavakA közzétételi egység
tartalmát leíró általános
kifejezések.
Választhatón
Iromány
típusa
A közzétételi egység
típusát leíró kifejezések.
Az iromány típusának
meghatározása (pl.:
törvényjavaslat, OGY
határozat)
Kötelező1
ÁllapotA közzétételi egység
tárgyalási állapota
Az iromány főállapotának
meghatározása (pl.:
folyamatban, kihirdetés
előtt, lezárt)
Választható1
EredményA közzétételi egység
tárgyalási eredménye
Utalás az iromány
tárgyalási szakaszának
eredményére (elfogadva,
elutasítva).
Választható1
Kihirdetési
szám
A közzétételi egységhez
kapcsolódó végleges
dokumentum száma
A kihirdetésre kerülő
jogszabály száma.
Választható1
Nyelv-A dokumentum
szövegének nyelve
ISO 639-2, illetve az MSZ
3400-2001 által használt
kódok.
Választható1
Azonosító-AzonosítóA leíró adat egyedi
azonosítója
Generált1
DátumLétrehozásA közzétételi egység
létrehozásának dátuma
A irományra vonatkozó
leíró adat létrehozásának
dátuma.
Generált1
Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordul
MódosításA leíró adat módosításának
dátuma
Az az időpont, amikor az
irományra vonatkozó leíró
adat utoljára módosításra
került.
Generált1
MegőrzésA közzétételi egység
megőrzésének dátuma
Az iromány típusától
függően a vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott időtartam.
Kötelező1
KapcsolatFordítása
alapja
A hivatkozott
dokumentum URL-je
Az irományt fordították le
a hivatkozott
dokumentumra.
Választhatón
IlleszkedésA hivatkozott
dokumentum URL-je
Jogharmonizációs céllal
benyújtott irományok
esetén a forrás URL-je.
Választhatón
EgyébA hivatkozott
dokumentum URL-je
A jogszabálytervezet
későbbi szövegállapotának
(pl. a kihirdetett
jogszabálynak) elérési
helye.
Választhatón
LeírásA dokumentum rövid
leírása
A dokumentum
tartalmának rövid leírása,
(absztrakt,
tartalomjegyzék, alcímek,
szabad szöveg), egyéb
kapcsolódó információ.
Választható1

III. A Magyar Közlönnyel és az ágazati vagy tárcaközlönyökkel összefüggésben közzéteendő közzétételi egységekre vonatkozó leíró adatok:

Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordul
Cím-A közlöny számaA közlönyszámot azonosító
teljes cím
Kötelező1
Létrehozó-Az adatfelelős szerv neveA közlönyszám
létrehozásáért felelős szerv
neve.
Kötelező1
Kiadó-Az adatközlő szerv neveA közlönyszám
közzétételéért felelős szerv
neve.
Kötelező1
Típus-A dokumentum típusaVálasztás a DC szerint
meghatározott kategóriák
közül.
Kötelező1
Formátum-A dokumentum
formátuma
A dokumentum fizikai
megjelenésének formája.
Kötelező1
Forrás-A közlöny URL-jeAz az URL cím, amelyen az
adott közlönyszám
elérhető (a közlönyről
készített oldalhű digitális
másolat linkje)
Kötelező1
DátumLétrehozásA közlöny megjelenésének
dátuma
Kötelező1
Leírás-A közlönyszám
tartalomjegyzéke
Kötelező1
Azonosító-AzonosítóA leíró adat egyedi
azonosítója
Generált1

IV. Egyéb közzéteendő közzétételi egységre vonatkozó leíró adatok:

Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordulás
Cím-A közzétételi egység címeKötelező1
Létrehozó-Az adatfelelős szerv neveAz Infotv. 3. § 19. pontja
szerint definiált szerv neve.
Kötelező1
Kiadó-Az adatközlő szerv neveAz Infotv. 3. § 20. pontja
szerint definiált szerv neve.
Kötelező1
Típus-A közzétételi egység típusaVálasztás a DC szerint
meghatározott kategóriák
közül.
Választható1
Formátum-A közzétételi egység
formátuma
A közzétételi egység fizikai
megjelenésének formája
Választható1
Forrás-A közzétételi egység
egyértelmű elérhetőségét
biztosító URL
Az az URL cím, amelyen
a dokumentum elérhető.
Kötelező1
TárgyKulcsszavakA közzétételi egység
tartalmát leíró általános
kifejezések
Kötelezőn
Lista típusaA közzétételi lista típusát
leíró kifejezések
A közzétételi lista
típusának meghatározása
az Infotv. 37. §-a alapján.
Kötelező1
Egység
megjelölése
A külön jogszabályban
előírt közzétételi egység
megjelölése
Választható1
Nyelv-A közzétételi egység
szövegének nyelve
ISO 639-2, illetve az MSZ
3400-2001 által használt
kódok.
Választható1
Azonosító-AzonosítóA leíró adat egyedi
azonosítója
Generált21
DátumAktualitásA közzétételi egység
érvényességének kezdete
Az az időpont, amikortól
a közzétételi egységben
leírtak érvényesek.
Választható1
ElérhetőA közzétételi egység
elérhetőségének dátuma
Az az időpont, amikortól
a kötelezően közzéteendő
közadat az arra fenntartott
internetes oldalról
elérhető.
Választható1
FrissítésA közzétételi egység
frissítésének gyakorisága
Az Infotv. melléklete
"Frissítés" oszlopának
megfelelően megadott
listából választott elem.
Kötelező1
MegőrzésA közzétételi egység
megőrzésének időtartama
Az Infotv. melléklete
"Megőrzés" oszlopának
megfelelően - az előző
állapot megőrzésére
vonatkozó - megadott
listából választott elem.
Választható1
MódosításA leíró adat módosításának
dátuma
Az az időpont, amikor
a közzétételi egységre
vonatkozó leíró adat
utoljára módosításra került
Generált1
[19]
Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordulás
KapcsolatKorábbi
állapot
A hivatkozott közzétételi
egység URL-je
Hivatkozás az archívumba
helyezett közzétételi
egységhez közvetlenül
kapcsolható - aktuális
időállapotot megjelenítő -
közzétételi egységre,
amennyiben az Infotv.
melléklete "Megőrzés"
oszlopában archiválást
ír elő
Kötelező1
Következő
állapot
A hivatkozott közzétételi
egység URL-je
Hivatkozás
a dokumentumhoz
közvetlenül kapcsolható,
a törvény melléklete szerint
archívumba helyezett
közzétételi egységre,
amennyiben az Infotv.
melléklete "Megőrzés"
oszlopában archiválást
ír elő
Kötelező1
HivatkozottA hivatkozott közzétételi
egység URL-je
A leírt közzétételi egységre
hivatkozó, abból idéző
vagy arra bármilyen más
módon utaló közzétételi
egység.
Választhatón
HivatkozikA hivatkozott közzétételi
egység URL-je
A leírt közzétételi egység
hivatkozik, idézettel vagy
bármilyen más módon utal
a hivatkozott közzétételi
egységre.
Választhatón
FordításaA hivatkozott közzétételi
egység URL-je
A leírt közzétételi egység
fordítása a hivatkozott
közzétételi egységnek.
Választható1
Fordítás
alapja
A hivatkozott közzétételi
egység URL-je
A leírt közzétételi egységet
fordították le a hivatkozott
közzétételi egységre.
Választhatón
Közre-
működő
-A közzétételi egység
előállításában
közreműködő szervezet
megnevezése
Választhatón
Jogok-A jogok leírásaA közzétételi egységhez
kapcsolódó jogok
Választható1
KiterjedésTerületiA dokumentum
tartalmának területi
hatálya
Szabad szöveges területi
lehatárolás (település,
kistérség vármegye, stb.)
Választhatón
Leírás-A közzétételi egység rövid
leírása
A közzétételi egység
tartalmának rövid
ismertetése, (absztrakt,
tartalomjegyzék, alcímek,
szabad szöveg) egyéb
kapcsolódó információ.
Választható1

V. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban szerint ezen alpontban: Törvény) alapján közzéteendő jogszabálytervezetekre vonatkozó leíró adatok:

Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordulás
Cím-A közzétételi egység címeA Törvény alapján definiált
közzétételi egység címe.
Kötelező1
Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordulás
Létrehozó-Az adatfelelős szervneveA közzétételi egység
elkészítéséért felelős szerv
megnevezése.
Kötelező1
Kiadó-Az adatközlő szervneveA közzétételi egységet
közzétevő szerv neve.
Kötelező1
Típus-A közzétételi egység típusaVálasztás a DC szerint
meghatározott kategóriák
közül.
Választható1
Formátum-A közzétételi egység
formátuma
A közzétételi egység fizikai
megjelenésének formája.
Kötelező1
Forrás-A dokumentum
egyértelmű elérhetőségét
biztosító URL
Az az URL cím, amelyen
a dokumentum elérhető.
Kötelező1
TárgyKulcsszavakA közzétételi egység
tartalmát leíró általános
kifejezések
Kötelező1
Jogforrás
típusa
A közzétételi egység
típusát leíró kifejezések
A jogforrás típusa
a jogalkotásról szóló tv.
alapján,
jogszabályalkotásra
irányuló koncepció.
Kötelező1
SzakaszA közzétételi egység
egyeztetési stádiuma
A jogszabálytervezet
egyeztetési folyamata
aktuális állapotának
meghatározása.
Választható1
ÁllapotA közzétételi egység
előkészítésének
eredménye
Utalás a jogszabálytervezet
előkészítésének,
egyeztetésének
eredményére.
Választható1
Nyelv-A közzétételi egység
szövegének nyelve
ISO 639-2, illetve az MSZ
3400-2001 által használt
kódok.
Választható1
Azonosító-AzonosítóA leíró adat egyedi
azonosítója.
Generált1
DátumVélemé-
nyezés
A közzétételi egység
véleményezésének
határnapja
Az az időpont, ameddig
a leírt közzétételi egység
véleményezésére
a jogszabályok szerint
lehetőség van.
Kötelező1
MegőrzésA közzétételi egység
megőrzésének dátuma
A jogforrás típusától
függően a vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott időtartam.
Választható1
MódosításA leíró adat módosításának
dátuma
Az az időpont, amikor
a közzétételi egységre
vonatkozó leíró adat
utoljára módosításra került.
Generált1
Közre-
működő
ElőkészítőAz előkészítéssel
megbízott szerv, szervezeti
egység neve
A jogforrás előkészítésével
megbízott szerv, szervezeti
egység megnevezése.
Választható1
TársfelelősA közzétételi egység
elkészítésének társfelelős
szervei
A jogforrás előkészítéséért
felelős további szervek
megnevezése.
Választható1
EgyébSzakértőként közreműködő
szervneve
A jogforrás szakmai
előkészítésében résztvevő
tudományos, kutatói stb.
szervek megnevezése.
Választható1
Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordulás
KapcsolatIlleszkedésA hivatkozott közzétételi
egység URL-je
Jogharmonizációs céllal
benyújtott indítványok
esetén a forrás URL-je.
Választható1
Az észre-
vételek
össze-
foglalója
A hivatkozott közzétételi
egység URL-je
Az elutasítás indokait
tartalmazó összefoglaló
[Törvény 11. § (1) bek.]
Választható1
EgyébA hivatkozott közzétételi
egység URL-je
A jogszabálytervezet
korábbi vagy későbbi
szövegállapotának
(pl. a kihirdetett
jogszabálynak) URL-je.
Választható1
Felhatal-
mazó
jogszabály
Valamely jogszabályi helyre
való hivatkozás
A felhatalmazó
jogszabályra való
hivatkozás akár
szövegesen, akár konkrét
URL formájában
Választható1
Leírás-A közzétételi egység rövid
leírása
A közzétételi egység
tartalmának rövid
ismertetése, (absztrakt,
tartalomjegyzék, alcímek,
szabad szöveg) egyéb
kapcsolódó információ.
Választható1

VI. Az Infotv. 1. melléklete szerint közzéteendő adatbázisokra és nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatok

Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordulás
Cím-Az adatbázis, nyilvántartás
hivatalos megnevezése
Megegyezik
a nyilvántartást elrendelő
jogszabályban rögzített
címmel
Kötelező1
Rövid címAz adatbázis, nyilvántartás
rövid megnevezése
Megjelenítést segítő rövid
tájékoztató cím
Kötelező1
Létrehozó-Az adatok begyűjtéséért,
karbantartásáért felelős
szerv neve
Az a szervezet, mely
a nyilvántartást elrendelő
hatályos jogszabály,
ill. amely SZMSZ-e szerint
felelős az adatok
begyűjtéséért,
karbantartásáért
Kötelező1
Felelős szerv
címe
Az adatok begyűjtéséért,
karbantartásáért felelős
szerv cím
Hivatkozás a szerv
honlapján elhelyezett
elérhetőségi adatokra URL
formájában
Kötelező1
Szervezeti
egység neve
Az adatok begyűjtéséért,
karbantartásáért felelős
szervezeti egység neve
Választható1
Szervezeti
egység
elérése
Az adatok begyűjtéséért,
karbantartásáért felelős
szervezeti egység elérése
Hivatkozás a szerv
honlapján elhelyezett,
a szerv vezetőire mutató
adatokra URL formájában
Választható1
Formátum-Az adatbázis, nyilvántartás
formátuma
Az adatállomány fizikai
megjelenésének formája
Kötelező1
Az alkalmazott
adatfeldolgozási
technológia jellege
Infotv. 65. § (1) bekezdés
i) pont
Kötelező1
Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordulás
Forrás-A személyes adatokat nem
tartalmazó adatbázis,
nyilvántartás egyértelmű
elérhetőségét biztosító
URL
Az az URL, amelyen az
adatállomány elérhető (file
vagy online
adatszolgáltatás hívás)
Kötelező1
TárgyKulcsszavakOlyan szavak vagy
kifejezések, amelyek az
adatbázis, nyilvántartás
tartalmának jelentős
aspektusait írják le
Kötelezőn
Nyelv-Az adatbázis, nyilvántartás
szövegének nyelve
ISO 639-2, illetve az MSZ
3400-2001 által használt
kódok
Választható1
DátumLétrehozásAz adatbázis, nyilvántartás
létrehozásának dátuma
ISO 8601 dátum- és
időpontjelölés szabványos
formátumai (a
továbbiakban: W3CDTF)
Válaszható1
FrissítésAz adatbázis, nyilvántartás
frissítésének gyakorisága
ListaelemKötelező1
IdőtartamAz adatkezelés időtartamaKötelező1
KapcsolatFelhatal-
mazó
jogszabály
Jogszabály, amely elrendeli
az adatok nyilvántartását,
karbantartását
A felhatalmazó
jogszabályra való
hivatkozás akár
szövegesen, akár konkrét
URL formájában,
amennyiben van
felhatalmazó jogszabály
Kötelező,
amennyiben
értelmez-
hető
1
KérdőívA nyilvántartás kérdőíveA nyilvántartás kérdőíve
akár szövegesen, akár URL
formájában, amennyiben
van kérdőív
Kötelező,
amennyiben
értelmez-
hető
n
Korábbi
állapot
A hivatkozott
adatállomány URL-je
Hivatkozás az archívumba
helyezett adatállományhoz
kapcsolható, aktuális
állapotot megjelenítő
adatállományra
Választható1
Következő
állapot
A hivatkozott
adatállomány URL-je
Hivatkozás az archívumba
helyezett adatállományra
Választható1
KiterjedésA nyilván-
tartás
földrajzi
hatóköre
Az adatok által lefedett
földrajzi terület leírása
Választhatón
A nyilván-
tartás által
lefedett
időszak
kezdete
A nyilvántartás által
lefedett időszak az az
időszak, amelyre az adatok
vonatkoznak
W3CDTFVálasztható1
A nyilván-
tartás által
lefedett
időszak vége
A nyilvántartás által
lefedett időszak az az
időszak, amelyre az adatok
vonatkoznak
W3CDTFVálaszható1
Érintettek
köre
A nyilvántartás által
lefedett érintetti kör
Infotv. 65. § (1) bekezdés
c) pont (amennyiben
az a nyilvántartás
vonatkozásában
értelmezhető)
Kötelező,
amennyiben
értelmez-
hető
1
Leíró adat-elemMinősítőTartalom, meghatározásMagyarázatKötelezőElőfordulás
Leírás-A nyilvántartás témaköreit,
célját, természetét,
tartalmát, illetve főbb
lefedett témáinak speciális
jellemzőit összegző leírás
Kötelezőn
Változók
leírása
Táblázat változóinak
felsorolása
pontosvesszővel
elválasztva
Szövegesen, a táblázat
fejléce
Kötelező1
Az adat-
továbbításra
vonatkozó
adatok
A továbbított adatok
fajtáját, címzettjét és
a továbbítás jogalapját,
ideértve a harmadik
országokba irányuló
adattovábbításokat.
Infotv. 65. § (1) bekezdés
g) pont
Kötelező1

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.03.31.

[2] Hatályon kívül helyezte az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatálytalan 2012.03.31.

[3] Hatályon kívül helyezte az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatálytalan 2012.03.31.

[4] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.03.31.

[5] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.03.31.

[6] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.03.31.

[7] Hatályon kívül helyezte az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatálytalan 2012.03.31.

[8] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.03.31.

[9] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.03.31.

[10] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.03.31.

[11] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2012.03.31.

[12] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.03.31.

[13] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 308. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[14] Hatályon kívül helyezte az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatálytalan 2012.03.31.

[15] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.31.

[16] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.31.

[17] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2012.03.31.

[18] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.03.31.

[19] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 61. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék