Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet

a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. §-a (3) bekezdésének f) pontjában, valamint a 29/A. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet alkalmazási köre kiterjed

a) a Kkt. 18. §-ának (2) bekezdésében meghatározott közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek engedélyköteles tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése esetére a Kkt. 18. §-ának (7) bekezdésében meghatározott bírság,

b)[1] a Kkt. 20. §-ának (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek végzésére vonatkozó rendelkezések megsértése esetére a külön jogszabályban* meghatározott bírság,[2]

c) a Kkt. 29/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott tevékenység végzése esetére a Kkt. 29/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott bírság

kivetésére és felhasználásának rendjére.

(2)[3] Az (1) bekezdés szerinti tevékenységeket megállapító rendelkezések meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

2. §[4]

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, másodfokon az NKH Központja,

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok:

ba) a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség, valamint az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, másodfokon az NKH Központja,

bb) a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, másodfokon a megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság,

bc) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányság,

bd) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatósága, másodfokon a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság felügyeletét ellátó regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság,

be) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkaügyi felügyelőségének igazgatója, másodfokon az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöke,

bf) a katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, másodfokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség, valamint az NKH Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatala, másodfokon az NKH Központja

[a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: eljáró hatóság] jogosult.

3. §

(1)[5] A beszedett bírságokról külön jogszabályban* meghatározott nyilvántartást kell vezetni.

(2)[6] Az eljáró hatóság a bírságolási eljárást

a) az 1. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a képző szervvel, szakoktatóval, iskolavezetővel,

b) az 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján

ba)[7] a szállítóval (fuvarozóval), a jármű vezetőjével, a megbízóval, a gépkezelővel, az áru feladójával, felrakójával, az utazó személlyel, az utassal,

bb)[8] a veszélyes áruk szállítása esetén a jármű üzemben tartójával, a jármű vezetőjével, a kísérővel, az áru feladójával, címzettjével, csomagolójával, be- vagy kirakójával, töltőjével, ürítőjével, a konténer üzemben tartójával, a szállítóval (fuvarozóval), a vállalkozás vezetőjével, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval,

c) az 1. § (1) bekezdésének c) pontja alapján

ca) engedély nélküli útépítés, útmegszüntetés, elbontás esetén az építtetővel,

cb)[9] engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építtetővel szemben indítja meg.

(3)[10] A bírság megfizetéséről, illetve a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséről a jármű vezetője részére elismervényt vagy letéti igazolást kell átadni, amelynek másolatát a jármű üzembentartója részére is meg kell küldeni.

(4)[11] Az 1. § (1) bekezdésének a)-c) pontja alapján kivetett bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, az eljáró hatóság 2. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keret számlájára kell befizetni.

(5)[12]

(6)[13]

(7)[14]

3/A. §[15]

A Kkt. 20. §-ának (9) bekezdésében meghatározott, a jármű vezetője részére írásban átadandó írásbeli tájékoztatás tartalmát a 3. melléklet tartalmazza

4. §[16]

Az NKH regionális igazgatósága az általa lefolytatott eljárás alapján

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összegét a közúti járművezető és a közúti közlekedési szakember képzésének ellenőrzésére, továbbképzésének szervezésére, az utánképzés és szakfelügyeleti ellenőrzések végzésére és ezek fejlesztésére,

b) az 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összegét az utak létesítésével, korszerűsítésével, a forgalom részére történő átadásával, megszüntetésével, elbontásával, helyreállításával kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési, építés-felügyeleti tevékenység ellátására

használhatja fel.

4/A. §[17]

5. §

(1) Ez a rendelet 2005. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)[18] Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelethez[19]

A bírságolással érintett tevékenységeket megállapító rendelkezések

1. Az 1. § (1) bekezdésének a) pontjához kapcsolódóan [Kkt. 18. § (2) bekezdés] a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. §-a (1) bekezdésének rendelkezése.

2. Az 1. § (1) bekezdésének b) pontjához kapcsolódóan [Kkt. 20. § (1) bekezdés] a külön jogszabályban* meghatározott rendelkezések.[20]

3. Az 1. § (1) bekezdésének c) pontjához kapcsolódóan [Kkt. 29/A. § (1) bekezdés] az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése, 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja és 26. §-a (1) és (2) bekezdésének rendelkezése.

2. melléklet a 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelethez[21]

1. Az NKH Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-00289926-00000000.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-01037241-00000000 NAV vám- és adóbírság, kamat bevételi számla.[22]

3. Az NKH központosított bevételek beszedési célelszámolási előirányzat-felhasználási keretszámlái:[23]

NévMagyar Államkincstár számlaszáma
NKH Budapest Központosított bevételek besz. célelsz.
előír. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-37000004
NKH Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Központosított
bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-31800002
NKH Csongrád Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-31700005
NKH Győr-Moson-Sopron Megye Központosított
bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-31500001
NKH Hajdú-Bihar Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-31400004
NKH Heves Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-31300007
NKH Komárom-Esztergom Megye Központosított
bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-31200000
NKH Jász-Nagykun-Szolnok Megye Központosított
bevételek besz.célelsz.előir.felhaszn.keretsz.
10032000-00289926-31100003
NKH Tolna Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-38000007
NKH Békés Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-39000000
NKH Baranya Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. előir. felhaszn.keretsz.
10032000-00289926-32100006
NKH Zala Megye Központosított bevételek besz. célelsz.
előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-31600008
NKH Veszprém Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-31900009
NKH Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Központosított
bevételek besz. célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-30000003
NKH Bács-Kiskun megye Központosított bevételek besz.
célelsz. ekőir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-31000006
NKH Fejér megye Központosított bevételek besz. célelsz.
előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-32000009
NKH Vas megye Központosított bevételek besz. célelsz.
előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-33000002
NKH Nógrád megye Központosított bevételek besz.
célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-34000005
NKH Somogy megye Központosított bevételek besz.
célelsz. előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-35000008
NKH Pest megye Központosított bevételek besz. célelsz.
előir. felhaszn. keretsz.
10032000-00289926-36000001

4. A Rendőrség Magyar Államkincstár számlaszámai:

[24]
NévMagyar Államkincstár számlaszáma
Budapesti Rendőr-főkapitányság10023002-01451430-00000000 .
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság10024003-01451485-00000000
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság10025004-01451492-00000000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság10026005-01451502-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság10027006-01451519-00000000
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság10028007-01451526-00000000
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság10029008-01451533-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság10033001-01451540-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság10034002-01451557-00000000
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság10035003-01451564-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság10045002-01451612-00000000
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság10036004-01451571-00000000
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság10037005-01451588-00000000
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság10023002-01451478-00000000
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság10039007-01451595-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság10044001-01451605-00000000
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság10046003-01451629-00000000
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság10047004-01451636-00000000
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság10048005-01451643-00000000
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság10049006-01451650-00000000
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság10023002-00290603-00000000
Országos Rendőr-főkapitányság10023002-01451715-00000000

5. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Magyar Államkincstár számlaszáma: 10032000-01743496-00000000

6. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstár számlaszáma: 10023002-0028349420000002 Közúti közlekedési bírság letéti számla[25]

3. melléklet a 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelethez[26]

Írásbeli tájékoztatás

1.Az eljáró hatóság megnevezése

2. Az elsőfokú határozat száma, amely alapján intézkedés történik.

3. Az elsőfokú határozat rendelkező részének ismertetése:

a) a bírság kivetésének alapját képező jogszabályi rendelkezés,

b) az elsőfokú határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtása,[27]

c) a kivetett bírság összege,

d) a bírság megfizetésére kötelezett megnevezése.

4. A jármű visszatartásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségek:

a) intézkedés a jármű visszatartásáról a kivetett bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig,

b) a jármű visszatartására kijelölt hely megnevezése, a kijelölt hely megközelítésének útvonala,

c) a kivetett bírság vagy a pénzkövetelés biztosítás megfizetésének módja,

d) a járműnek visszatartás helyéről történő távozásához kapcsolódó, a járművezetőre vonatkozó kötelezettségek.

5. Egyéb szükséges információk:

a) a jármű visszatartására kijelölt hely igénybevételére vonatkozó estleges feltételek,

b) az eljáró hatósággal és kiállítóval történő kapcsolat-felvétel lehetőségei.

6. A bírság kivetésének alapjául szolgáló hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó esetleges egyéb hatósági intézkedések, határozatok:

a) a járműhöz, tartozékához, rakományához tartozó okmányok helyszíni időleges elvétele,

b) a jármű kötelező javításának vagy műszeres ellenőrző vizsgálatának elrendelése, ezek elvégzésére kijelölt helyszín meghatározása,

c) a járművezető részére kötelező pihenőidő letöltésének elrendelése,

d) a rakomány elhelyezésének változtatása, a rakomány egy részének lerakása,

e) a veszélyes áru (ADR) lerakása, kármentesítési helyre szállítása,

f) a megengedett tengelyterhelés túllépése miatt pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása, g) egyéb intézkedések.

7. Záradék:

a) a kiállító hatóság megnevezése, bélyegző lenyomata, a kiállító aláírása,

b) a járművezető által történő átvételt igazoló záradék, a járművezető aláírása.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.05.01.

[2] * A közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet.

[3] Megállapította a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.05.01.

[4] Megállapította a 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.04.28.

[5] Módosította az 56/2009. (X. 20.) KHEM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[6] Megállapította a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.05.01.

[7] Megállapította a 39/2010. (V. 7.) KHEM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.17.

[8] Megállapította a 39/2010. (V. 7.) KHEM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.17.

[9] Módosította az 56/2009. (X. 20.) KHEM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[10] Megállapította az 56/2009. (X. 20.) KHEM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

[11] Megállapította a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.05.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 8. § - a. Hatálytalan 2007.05.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 8. § - a. Hatálytalan 2007.05.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 8. § - a. Hatálytalan 2007.05.01.

[15] Beiktatta a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2007.05.01.

[16] Megállapította a 39/2010. (V. 7.) KHEM rendelet 2. §-a. Hatályos 2010.05.17.

[17] Hatályon kívül helyezte a 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.04.28.

[18] Megállapította a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 6. § - a. Hatályos 2007.05.01.

[19] Megállapította a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.05.01.

[20] * A közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

[21] Megállapította a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.05.01.

[22] Megállapította a 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.04.28.

[23] Beiktatta a 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.04.28.

[24] Módosította a 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.04.28.

[25] Módosította a 39/2010. (V. 7.) KHEM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.17.

[26] Beiktatta a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.05.01.

[27] Módosította az 56/2009. (X. 20.) KHEM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.21.

Tartalomjegyzék