70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet alkalmazási köre

1. §

E rendelet alkalmazási köre kiterjed:

a) a közúti járművezetők tanfolyami képzésére (a továbbiakban: képzés) és vizsgáztatására,

b) a közúti járművezetői szakoktató (a továbbiakban: szakoktató), továbbá a képző szerv szakmai irányítását ellátó iskolavezető (a továbbiakban: iskolavezető) képzésére és vizsgáztatására,

c) a közúti járművezetői vizsgabiztos (a továbbiakban: vizsgabiztos) képzésére és vizsgáztatására,

d) a b) és c) pontban nem említett, egyéb közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyami képzésére és vizsgáztatására.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a)[1] iskolavezető: a képző szerv szakmai irányításáért felelős személy,

b) képzés: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyamon történő oktatása,

c)[2]

d) közúti járművezető: a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, a segédmotoros kerékpár, lassú jármű és a kerti traktor vezetője, továbbá az állati erővel vont jármű hajtója,

e)[3] közúti közlekedési szakember: szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos, továbbá

ea) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott

eaa) személytaxis szolgáltatói képesítéssel rendelkező járművezető,

eab) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel rendelkező járművezető,

eac) személytaxis vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető,

ead) személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető,

eb) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető,

ec) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, árufuvarozó vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető,

ed) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott, szakmai alap- és továbbképzési képesítéssel rendelkező gépjárművezető,

ee) a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, gépkezelői jogosítvánnyal rendelkező gépkezelő,

ef) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló külön jogszabályban meghatározott, szakkísérői képesítéssel rendelkező személy,

eg)[4] a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott, autógázbiztonsági képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,

eh) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló külön jogszabályban meghatározott

eha) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítéssel rendelkező személy,

ehb) veszélyes áru szállító gépjárművezető,

ei) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló külön jogszabályban meghatározott, mezőgazdasági vegyszer, üzemanyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető,

ej) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, undort keltő anyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető,

f)[5] szakoktató: a közúti járművezetők képzésében oktatóként részt vevő személy,

g)[6] szaktanfolyam: a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése és továbbképzése,

h) tansegédlet: a tanfolyami oktatáshoz alkalmazott tankönyv, szemléltető eszköz,

i)[7]

j)[8] vezetői engedély: a külön jogszabályban* meghatározott közúti jármű - ide nem értve a villamost - vezetésére jogosító okmány,

k) tanfolyam: a járművezetés elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatása,

l)[9] vizsgabiztos: a közúti járművezetők, illetve a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásában közreműködő személy.

A képzés engedélyezése

3. §

(1)[10] Az 1. §-ban megjelölt tevékenységekre az e rendeletben és a külön jogszabályokban* meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. A közúti járművezetők képzése, illetőleg - a vizsgabiztosok kivételével - a közúti közlekedési szakemberek képzése és továbbképzése engedély alapján végezhető. Engedély annak a vállalkozásnak adható, amely megfelel a külön jogszabályban** meghatározott feltételeknek.

(2)[11] A közúti járművezetők képzését a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, a közúti közlekedési szakemberek képzését és továbbképzését - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal engedélyezi, és az engedélyezési hatáskörébe tartozó tevékenységek tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

(3)[12] A vizsgabiztosok képzését a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, továbbképzését a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal végzi.

3/A. §[13]

A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamra az vehető fel, valamint elméleti vizsgát az tehet, aki a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte. Az alapfokú iskolai végzettség megszerzését a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon kell igazolni.

A képzés szakmai feltételei

4. §

(1)[14] A közlekedési hatóság határozza meg:[15]

a) a közúti járművezető képző tanfolyamok

aa) alkalmazható tansegédleteit,

ab) külön jogszabályban* meghatározott vizsgakövetelmények alapján a tantervét, az elméleti és a gyakorlati vizsgafeladatait;

b) a közúti közlekedési szakember képző tanfolyamok

ba) óraszámát és az alkalmazható tansegédleteket,

bb) a szakmai képesítés megszerzésére vonatkozó jogszabály alapján a tantervét, az elméleti és a gyakorlati vizsgafeladatait;

c) az a)-b) pontban meghatározott tanfolyami képzéshez kapcsolódó vizsgák lebonyolításának rendjét, ügyvitelét és módszereit.

(2)[16] A közúti járművezetői tanfolyamokon csak külön jogszabály szerint arra jogosultsággal rendelkező szakoktató oktathat.

(3)[17]

(4)[18] A szakoktatók és az iskolavezetők a külön jogszabályban* foglaltak szerint időszakosan továbbképzésen kötelesek részt venni.

Vizsgáztatás

5. §[19]

A közúti járművezetők vizsgáztatása tekintetében közlekedési hatóságként a közlekedési hatóság, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása tekintetében közlekedési hatóságként a közlekedési hatóság jár el.

Ellenőrzés, szakfelügyelet

6. §

(1)[20] A közúti járművezető- és a szaktanfolyami képzést, továbbá a vizsgáztatást az engedélyező és a közlekedési hatóság a külön jogszabályban* foglaltak alapján ellenőrzi és ellátja annak szakfelügyeletét.

(2)[21] Ha a képző szerv a rendeletben meghatározott feltételeknek nem felel meg, a közlekedési hatóság a tanfolyami vagy szaktanfolyami képzésre vonatkozó engedély érvényességének időtartamát határozattal korlátozza, vagy az engedélyt visszavonja.

(3)[22] A szakoktató részére kiadott tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság visszavonja, ha a szakoktató nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek.

Záró rendelkezések

7. §[23]

Ez a rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 405. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 407. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[3] Megállapította a 244/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2009.10.30.

[4] Módosította a 179/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.05.14.

[5] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 405. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 405. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 407. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[8] * A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 3-4. §-a.

[9] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 405. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[10] * A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet és közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet. ** A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet.

[11] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[12] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[13] Beiktatta a 205/2010. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[14] Módosította a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 29. § d) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[15] A felvezető szöveget módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[16] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 405. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 407. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[18] * A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet.

[19] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[20] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[21] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[22] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[23] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 536. pontja. Hatályos 2008.05.16.

Tartalomjegyzék