63/2005. (VII. 12.) FVM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (7) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A zöldség és gyümölcs ellenőrzés külön jogszabályban meghatározott feladatait

a) a megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi szolgálatok (a továbbiakban: Szolgálat) zöldség-gyümölcs minőségellenőrei,

b) a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (a továbbiakban: Központi Szolgálat) zöldség és gyümölcs ellenőrzés koordinációját ellátó szakmai részlege (a továbbiakban: Koordinációs Központ), és

c) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) ellenőrzést felügyelő részlege

(a továbbiakban együtt: Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat) látja el."

2. §

(1) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ellenőrzést a Szolgálattal közszolgálati jogviszonyban álló zöldség-gyümölcs minőségellenőr (a továbbiakban: ellenőr) végzi, aki szakirányú képzettséggel rendelkezik, rendszeres továbbképzésben részesül, továbbá a zöldség és gyümölcs ellenőrzéséhez szükséges érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkezik. Az ellenőr jogosult az ellenőrzési intézkedések megtételére, szankcionálásra, a külön jogszabály szerinti minőségvédelmi bírság kiszabására. Az ellenőr a Szolgálat illetékességi területén kívül is jogosult vizsgálatok végzésére. Az ellenőrök cím- és telefonjegyzékét a minisztérium közleményben teszi közzé."

(2) Az R. 5. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Koordinációs Központ szakmai koordináló, operatív feladatokat lát el. A Koordinációs Központ vezetője főosztályvezetői besorolású, és feladatait közvetlenül a Központi Szolgálat vezetőjének irányításával látja el. A Koordinációs Központ:

a) meghatározza az ellenőrzési feladatokat, összehangolja és ellenőrzi az ellenőrök tevékenységét a feladatok egységes ellátása céljából, ennek keretében a Koordinációs Központ vezetője a Szolgálatnál dolgozó ellenőrök felé közvetlen intézkedésre jogosult,"

(3) Az R. 5. §-ának (2) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:

[(2) A Koordinációs Központ szakmai koordináló, operatívfeladatokat lát el. A Koordinációs Központ:]

"w) javaslatot tesz a befolyt bírságok fejlesztési célú felhasználására."

(4) Az R. 5. §-a (3) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a minisztérium ellenőrzést felügyelő részlegén keresztül irányítja a zöldség és gyümölcs ellenőrzést, továbbá ellátja annak szakmai felügyeletét, melynek keretében:"

3. §

Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

"(4) A Szolgálat a határellenőrzési pontokon is jogosult a minőséggel kapcsolatos iratok ellenőrzésére."

4. §

(1) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a tételes minőség-ellenőrzés nem kötelező 100%-ban, a bejelentett vizsgálati alap ellenőrzésének arányát a Koordinációs Központ határozza meg, és a változó közösségi követelményeknek megfelelően az ellenőrzések arányát csökkentheti a bejelentett vizsgálati alap és a felmerült problémák aránya alapján, figyelembe véve a minőségügyi rendszerek alkalmazásának a hatását."

(2) Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (4) és (5) bekezdés számozása (5) és (6) bekezdésre változik:

"(4) A zöldség és gyümölcs szállítmányok importja esetén a szabad forgalomba bocsátás feltétele

a) az ellenőr által kibocsátott, vagy

b) a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelési ellenőrzésekről szóló 2001. június 12-i 1148/2001/EK bizottsági rendelet 7. cikke alapján az Európai Bizottság által elismert harmadik ország ellenőrző szerve által kibocsátott, az ellenőr által ellenőrzött és nyilvántartási számmal ellátott érvényes vizsgálati bizonyítvány megléte. Export esetén a szállítmányokat érvényes vizsgálati bizonyítványnak kell kísérnie. A bizonyítvány, illetve nyilatkozat számát az egységes vámáru nyilatkozaton is fel kell tüntetni."

5. §

Az R. 9. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ellenőrzés az áru birtokosának a vizsgálati alapba történő bejelentési kötelezettsége esetén indulhat, vagy az adatbázisból kockázatbecslés alapján kiválasztva történik.

(3) Az ellenőrzés és vizsgálat külön jogszabályban meghatározott díját a bejelentő, illetve a bejelentésre kötelezett viseli. A vizsgálati díj befizetését a Szolgálat a bizonyítvány kiadásának feltételéül szabhatja. Nagy gyakoriságú, rendszeres vizsgálat esetén a Szolgálat a vizsgálatot igénylővel külön elszámolási rendben is megállapodhat."

6. §

Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki: "10/A. § A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat együttműködik az adott termékpályára elismert terméktanáccsal (a továbbiakban: terméktanács) . A zöldség-gyümölcs piac helyi egyensúlyát veszélyeztető forgalmazási minőséget sértő jelenségekre a terméktanács felhívhatja a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat figyelmét."

7. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ának (1) bekezdésében az "Állomás" szó helyébe a "Szolgálat" szó, 3. számú mellékletének 2. pontjában a "Megyei/Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás" kifejezés helyébe a "Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat" kifejezés lép.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg

a) az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásokról szóló 23/1995. (VII. 12.) FM rendelet 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja, valamint 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja, továbbá

b) a friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 62/2000. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2003. (VII. 24.) FVM rendelet hatályát veszti.

(2) Ahol miniszteri rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzésre jogosult hatóságként megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomást említ, azon a megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi szolgálatot kell érteni.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter