9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet

az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) 27. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján az elektronikus aláírás előállításához felhasználható aláírás-létrehozó eszköz és egyéb elektronikus aláírási termék (a továbbiakban: elektronikus aláírási termék) minősítésére jogosult tanúsító szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekre, valamint az ezek kijelölésére irányuló eljárásban részt vevő személyekre és szervezetekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) mértékadó előírás: jogszabályban, szabványban vagy egyéb műszaki előírásban meghatározott követelmény,

b) kijelölő: az R. 1. §-ának (1) bekezdése, valamint az Eat. 4. §-ának (4) bekezdése alapján az informatikai és hírközlési miniszter,

c) kijelölt tanúsító szervezet: olyan személy vagy szervezet, amely az elektronikus aláírási termék megfelelőségének tanúsítására a kijelölésben foglaltak szerint jogosult,

d) megfelelőségi tanúsítvány: a kijelölt tanúsító szervezet által kibocsátott okirat, amely igazolja, hogy a termék megfelel az elektronikus aláírási termékekkel szemben támasztott mértékadó előírásokban meghatározott követelményeknek,

e) tanúsítás: olyan eljárás, amely alapján egy független, hatósági jogosítványokkal nem rendelkező, Magyarországon székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező kijelölt tanúsító szervezet vagy az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának eljárása szerint nyilvántartásba vett tanúsító szervezet írásban igazolja, hogy az elektronikus aláírási termék az előírt követelményeknek megfelel.

A kijelölési eljárás megkezdése

3. §

(1) A kijelölő a feladat- és hatáskörébe utalt, jogszabályban előírt tanúsítási tevékenységre szóló kijelölést a kijelölést kérő (a továbbiakban: kérelmező) kérelme alapján adja meg.

(2) A kérelmet az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban (a továbbiakban: IHM) működő Kijelölési Bizottsághoz (a továbbiakban: bizottság) kell benyújtani.

(3) A bizottság tagjait és közülük a bizottság vezetőjét a kijelölő határozza meg. A bizottságnak öt tagja és két póttagja van. A bizottság vezetőjének és tagjainak megbízása öt évre szól. A bizottság működési rendjét maga alakítja ki.

(4) A bizottságba a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT), a Magyar Szabványügyi Testület és a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egy-egy tagot jelölhet, jelölését új jelölt megjelölésével egyidejűleg az általa jelölt tag megbízásának lejárta előtt is visszavonhatja.

(5) A kijelölő a (4) bekezdésben foglaltakon túl akkor módosíthatja a bizottság összetételét, ha valamely tag körülményeiben a bizottsági tevékenységével összefüggő változás következik be.

(6) A kijelölési eljárásban póttag vesz részt a bizottság azon tagja helyett, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója[1]

a) a kérelmezőben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

b) a kérelmező választott testületeiben tisztséget visel,

c) a kérelmezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve

d) a kérelmezőnél egyéb vezető beosztást tölt be.

(7) Nem lehet a bizottság tagja, aki kijelölt tanúsító szervezettel, illetőleg elektronikus aláírási terméket gyártó, importáló, forgalmazó, illetve elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtóval áll a (6) bekezdés szerinti jogviszonyban. A bizottság vezetőjének és tagjainak kijelölési eljárásonként a jelen rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot kell tenniük.

A kérelmezővel szembeni követelmények

4. §

(1) A kijelölési kérelmet az 1. mellékletben foglalt űrlapon kell a bizottsághoz benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell az R. 5. §-ának (1) bekezdése által megjelölt mellékleteket, továbbá

a)[2] a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl. alapító okirat) hiteles másolatát, és - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát,

b) a tanúsítási tevékenységre vonatkozó eljárási szabályzatokat;

c) a védjegyeztetett tanúsítási jel másolatát, amennyiben a kérelmező rendelkezik ilyennel;

d) a felelősségbiztosítási szerződés megkötését igazoló okirat hiteles másolatát;

e) a tanúsítási tevékenységet végző alkalmazottak és a kérelmező által igénybe vett közreműködők szakmai képzettségét igazoló okiratok hiteles másolatát;

f) a kérelmező által működtetett minőségirányítási rendszer megfelelőségéről szóló tanúsítvány hiteles másolatát.

(3) A kérelmező az 5-6. §-okban, valamint a 10. §-ban, továbbá az R. 4. § és 7. §-ában foglalt követelmények szerinti megfelelőségének vizsgálatát a kijelölő által megbízott szakértőkből álló csoport (a továbbiakban: auditáló csoport) vagy szakértő végzi, amely (aki) a vizsgálatról minősítő jegyzőkönyvet bocsát ki. Amennyiben a kérelmező a fenti követelmények egészének vagy azok egy részének történő megfelelést a NAT által kibocsátott jegyzőkönyvvel igazolja, akkor az adott követelmény tekintetében a minősítő jegyzőkönyvön a NAT által kibocsátott jegyzőkönyvet kell érteni.

(4) Az auditáló csoport tevékenységében nem vehet részt olyan személy, akire nézve a 3. § (6) és (7) bekezdésében foglalt körülmények valamelyike fennáll, vagy a bizottság tagja.

(5)[3] Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kijelölő a cégkivonatot, valamint - ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza - az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

5. §

(1) Az auditáló csoport vagy szakértő a minősítő jegyzőkönyv elkészítése során a tanúsítási tevékenységgel kapcsolatban vizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e a szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételekkel.

(2) Az auditáló csoport eljárása során vizsgálja különösen az alábbiakat:

a) a kérelmező szervezeti felépítését, működési és eljárási szabályait, általános szerződési feltételeit;

b) a vezetők és az alkalmazottak, valamint a tanúsítási tevékenység kapcsán a kérelmező által igénybe vett közreműködők szakmai képzettségét, gyakorlati felkészültségét és a tanúsítási tevékenység befolyástól mentes ellátásához szükséges függetlenségét;

c) a kérelmező, illetve a kérelmező szervezetén belül a tanúsítási tevékenységet végző szervezeti egység függetlenségét az elektronikus aláírási terméket gyártó, importáló és forgalmazó, üzembe helyező, üzemeltető gazdálkodó szervezetektől, illetve elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól;

d) működő minőségirányítási rendszer meglétét;

e) a kérelmező felelősségviselésének rendjét;

f) a kérelmező által végzendő tanúsítási tevékenységnek a kérelmező szervezetén, működési rendjén belüli kellő elkülönülését, amennyiben a kérelmező az e rendeletben szabályozott tanúsítási tevékenységen kívül más tevékenységet is végez;

g) a tanúsítási tevékenységet végző személyzet díjazásának függetlenségét a tanúsítási eljárások eredményétől.

6. §

A kérelmezőnek - a mértékadó előírásokban rögzített követelmények teljesítésén túlmenően - rendelkeznie kell

a) az általa működtetett tanúsítási rendszer és az eljárások (beleértve a rendszeres termékellenőrzések) leírását tartalmazó részletes szabályzattal,

b) védjegyeztetett tanúsítási jellel való rendelkezés esetén a tanúsítási jel formájának, jelentésének, a jelöléshasználat engedélyezésének és visszavonásának, valamint a jellel való visszaélések esetén követendő eljárásoknak a leírásával,

c)[4] a kijelölés szerinti tevékenység végzésére vonatkozó érvényes, biztosítási eseményenként legalább ötmillió forint értékhatárig fedezetet biztosító felelősségbiztosítási szerződéssel, amely biztosítja a kérelmező tevékenységével okozott kár megtérítését, illetve a személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfizetését,

d)[5] a tanúsítási tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlati felkészültséggel, figyelembe véve a kérelmező által igénybe venni kívánt közreműködők szakmai képzettségét és gyakorlati felkészültségét is. A tanúsítási tevékenységért felelős vezetőnek a kérelmezővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

Kijelölés

7. §

(1) A kijelölő a bizottság javaslata alapján - mérlegelve az abban foglaltakat - hozza meg döntését.

(2)[6] A kijelölésre, illetőleg annak megszüntetésére vonatkozó eljárásra az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és az R. szabályait kell alkalmazni.

8. §

(1) A kijelölő - a bizottság javaslatára - a kérelmező szervezet részére - határozott - legfeljebb 3 éves időtartamra, e rendelet 2. melléklete szerinti kijelölési okiratot ad ki. A kijelölés tényét a kijelölő az IHM hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi.

(2) A kijelölő elutasítja a kérelmet, ha a kérelem nem felel meg az 1. mellékletben foglalt követelményeknek, illetve a kérelmező nem felel meg a kérelmezővel kapcsolatos 4-6. §-ban meghatározott követelményeknek.

9. §

(1) A kijelölési eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentációt (kérelmet, kérelemhez benyújtott mellékleteket) a bizottság tárolja és őrzi.

(2) A bizottság a kijelölt tanúsító szervezet részére kiadott kijelölési okirat hiteles másolatát a kijelölést követő 3 munkanapon belül köteles megküldeni a Hatóság részére.

Eljárási szabályok a kijelölés után

10. §

(1) A kijelölt tanúsító szervezetnek a kijelölést követően is folyamatosan meg kell felelnie a 4-6. §-ban meghatározott kijelölési feltételeknek. A kijelölési feltételeknek való megfelelést a Hatóság ellenőrzi. E célból a kijelölt tanúsító szervezet köteles lehetővé tenni, hogy a Hatóság képviselői a szervezet helyiségeibe, területére beléphessenek, a kijelöléssel kapcsolatos tevékenységet érintő iratokat, jegyzőkönyveket, tanúsítványokat megtekinthessék, és a szükséges ellenőrzéseket elvégezhessék.

(2) A kijelölt tanúsító szervezet köteles a bizottságnál és a Hatóságnál 3 munkanapon belül bejelenteni, ha a kijelölés személyi, illetőleg tárgyi feltételeiben (különösen a tulajdonosban, a fontos vezető munkakörben dolgozók személyében, a közreműködő személyében) a kijelöléskori állapothoz képest bármilyen változás következik be. A bizottság köteles megvizsgálni, hogy a bejelentett változás nem teszi-e alkalmatlanná a kijelölt szervezetet a kijelölési okiratban meghatározott tevékenységek elvégzésére.

(3) A kijelölt tanúsító szervezet köteles a mértékadó előírások változásait haladéktalanul átvezetni és követni.

(4) A kijelölt tanúsító szervezet köteles a bizottsággal és a Hatósággal az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak végrehajtása céljából együttműködni.

(5) A Hatóság az általa végzett ellenőrzések megállapításairól köteles a bizottságot folyamatosan tájékoztatni.

(6) A kijelölt tanúsító szervezet köteles évente beszámolót küldeni tevékenységéről a bizottság és a Hatóság részére. A beszámoló tartalmazza a kijelölt tanúsító szervezet tevékenységének részletes bemutatását, valamint a kijelölési feltételek teljesülésének értékelését.

(7) A kijelölt tanúsító szervezet köteles a megszűnése iránt indított eljárás megindulását haladéktalanul bejelenteni a bizottságnak. A kijelölt tanúsító szervezet jogutódjával kapcsolatban kérelemre új kijelölési eljárást kell lefolytatni.

(8) A kijelölés időtartamának lejárta esetén kérelemre új kijelölési eljárást kell lefolytatni, amelyben a kijelölési eljárás szabályait a (9) és (10) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(9) A kijelölt tanúsító szervezet az új kijelölés iránti kérelemhez csatolt nyilatkozatban tájékoztatja a bizottságot az utolsó kijelölést követően a kijelölésben foglalt tevékenységgel kapcsolatban bekövetkezett változásokról, továbbá kérelmezheti, hogy a bizottság a kijelölési eljárást a változással nem érintett körülmények tekintetében az utolsó kijelölési eljárásban figyelembe vett okiratok és dokumentumok alapján folytassa le.

(10) A (9) bekezdés szerinti eljárásban auditáló csoport vagy szakértő abban az esetben vesz részt, ha a bizottság határozatában megállapítja, hogy a változással érintett körülmények megítéléséhez olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a bizottság nem rendelkezik.

11. §

(1) A kijelölt tanúsító szervezet a megfelelőségi tanúsítvány kiadását, valamint a megfelelőségi tanúsítvány visszavonását köteles a kiadás, illetve a visszavonás napjától számított három munkanapon belül a Hatóságnak bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a megfelelőségi tanúsítványban foglalt elektronikus aláírási termék gyártójának nevét és címét,

b) a termék sorozatának vagy típusának megnevezését (azonosítóját),

c) a megfelelőségi tanúsítvány kiadásának keltét és érvényességi idejét,

d) a megfelelőségi tanúsítvány, illetve a teljes tanúsításijelentés közvetlen elérhetőségét,

e) visszavonás esetén annak indokát.

(2) A megfelelőségi tanúsítványnak tartalmaznia kell legalább a termék leírását, felhasználási területét, a tanúsítás során figyelembe vett mértékadó előírások pontos megjelölését, valamint a felhasználás feltételeit és esetleges korlátait. A kijelölt tanúsító szervezet a tanúsítványt köteles magyar és angol nyelven is közzétenni

(3) A kijelölt tanúsító szervezet az általa kiadott megfelelőségi tanúsítványok másolati példányait, valamint a kiadott tanúsítvány alapjául szolgáló kérelmek és azok mellékleteinek eredeti példányait 10 évig köteles megőrizni.

A kijelölés megszűnése és megszüntetése

12. §

(1) A kijelölés érvényessége megszűnik a kijelölési okiratban megjelölt határidő lejártának napján.

(2) A kijelölés érvényessége idejének fennállása alatt a kijelölés törléssel vagy visszavonással szüntethető meg.

13. §

(1) A kijelölő a bizottság javaslatára a kijelölést törli, ha

a) a kijelölt tanúsító szervezet ezt kéri,

b) a kijelölt tanúsító szervezet jogutód nélkül megszűnik.

(2) A kijelölő a kijelölést visszavonja és a kijelölt tanúsító szervezetet törli a nyilvántartásból, ha

a) a kijelölt tanúsító szervezet már nem felel meg a kijelölés követelményeinek,

b) a bizottság megállapította, hogy a kijelölt tanúsító szervezet a tevékenységével összefüggő, jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit, illetőleg a mértékadó előírásokat megszegte.

(3) A kijelölő a bizottság javaslatára ideiglenes intézkedéssel a tanúsító tevékenységre való jogosultságot azonnali hatállyal felfüggeszti, amennyiben a kijelölt tanúsító szervezet működését és alaptevékenységét súlyosan veszélyeztető körülmény áll fenn. A felfüggesztés időtartama 30 nap, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

(4) A kijelölés felfüggesztését, törlését és visszavonását a kijelölő az IHM hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi.

(5) A bizottság a kijelölés felfüggesztéséről, törléséről és visszavonásáról a döntést követő három munkanapon belül értesíti a Hatóságot.

(6) Amennyiben a kijelölt tanúsító szervezet megszűnik, köteles a 11. § (2) bekezdésében meghatározott iratokat a bizottságnak megőrzés céljából átadni.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)[7]

15. §[8]

Dr. Csepeli György s. k.,

informatikai és hírközlési minisztériumi politikai államtitkár

1. melléklet a 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelethez

[9]
Illetékbélyeg
helye
KÉRELEM
a 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet alapján kérelmezem kijelölési okirat kiadását
elektronikus aláírási termékek megfelelőségének tanúsítása tárgyában
1. A kérelmező adatai
a) A kérelmező neve és címe
Név: ........................................................................................................................................................................................................................
Cím (székhely): ......................................................................................................................................................................................................
Telefon: ..................................................
Telefax: ..................................................
E-mail: ....................................................
Honlapcím: .............................................
b) Cégjegyzék, illetve a hatósági, bírósági nyilvántartás adatai
A kérelmező cégjegyzékszáma, illetve nyilvántartási száma:.................................................
Állományi létszám:..........................................................
c) A kérelmező felelős vezetője
Név: ........................................................................................................................................................................................................................
Beosztás: ................................................................................................................................................................................................................
Cím: .........................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ...................................................
Telefax: ...................................................
E-mail: ....................................................
d) A kérelmező részéről a kijelölővel, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy
Név: ........................................................................................................................................................................................................................
Beosztás: ..............................................................................................................................................................................................................
Cím: .........................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ..................................................
Telefax: ..................................................
E-mail: ....................................................
e) Meghosszabbítási kérelem esetén a kijelölési okirat száma: .....................................................................................................................
2. A kijelölés szakterületére vonatkozó mértékadó előírások: .......................................................................................................................
3. A kijelölés szakterületén dolgozó felelős alkalmazottak, illetve közreműködők
Neve: ......................................................................................................................................................................................................................
Képzettsége: ..........................................................................................................................................................................................................
Gyakorlata: .............................................................................................................................................................................................................
4. Mellékletként csatolva a kérelmező azon dokumentumai, amelyek a kijelölés iránti kérelem megalapozottságát
igazolják:
a) A létesítő okirat hiteles másolata;
b) A kérelmező minőségügyi kézikönyve vagy ennek a kijelölés szakterületéhez kapcsolódó része;
c) A nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések hiteles másolata;
d) A felelősségbiztosítási szerződés megkötését igazoló okirat;
e) A kérelmező általános szerződési feltételei;
f) A tanúsítási tevékenységre vonatkozó eljárási szabályzatai;
g) A tanúsítási tevékenységet végző alkalmazottak és a kérelmező által igénybe vett közreműködők szakmai képzett-
ségét igazoló okiratok hiteles másolata.
5. Rendelkezik-e a kérelmező védjegyeztetett tanúsítási vagy jóváhagyási jelöléssel?
Igen, Nem
Alkalmazzák-e a jelölést a gyártók?
Igen, Nem
6. A kérelmezővel szembeni követelmények teljesítése
a) A kérelmező független-e az elektronikus aláírási termékeket gyártó, importáló és forgalmazó gazdálkodó szerveze-
tektől, illetve az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól?
Igen, Részben, éspedig
b) Szervezeti felépítése, általános működése és a szervezeten belüli minőségirányítási rendszere tekintetében megfe-
lel-e a mértékadó előírásokban rögzített követelményeknek?
c) Rendelkezik-e a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyzettel?
Igen, Részben, éspedig
d) A tanúsítási tevékenységet végző személyzet díjazása független-e a tanúsítási eljárások eredményétől?
Igen, Részben, éspedig
e) Ha végzett ilyet, közölje a kérelem benyújtását megelőző 2 év tanúsítási statisztikáját
Vonatkozó előírás Elvégzett tanúsítások száma
f) Hány fő személyzet foglalkozik a tanúsítási tevékenységgel?
7. Közreműködők
a) A kérelmező a tanúsítási tevékenységhez igénybe vesz-e közreműködőket?
Igen, Részben, éspedig
b) Ha igen, sorolja fel közreműködőit (névvel, címmel), és részletezze a kérelmező tanúsítási tevékenysége kapcsán
végzett tevékenységüket.
c) Csatolta-e érvényes írásbeli megállapodását a közreműködőivel?
Igen, Részben, éspedig
d) Minősíti-e a közreműködőit?
Igen, Részben, éspedig
e) Ha igen, van-e írásos eljárása a közreműködők minősítésére?
Igen, Részben, éspedig
f) A tanúsítást milyen vizsgálati dokumentumokra és vizsgáló szervezetekre alapozza?
8. Bizalmas ügykezelés
Biztosítva van-e az információk bizalmas kezelése a szervezet minden szintjén?
Igen, Nem, Részben, éspedig
9. Kiadványok
a) Van-e a tanúsításra kérelmező szervezetnek eljárása a tevékenységével érintett szervezetek, termékek és tanúsító
iratok jegyzékének elkészítésére, ennek karbantartására, valamint nyilvánosságra hozatalára?
Igen, Nem
b) Nyilvánosságra hozza-e az eljárási szabályzatát a tevékenységét igénybe vevők számára?
Igen, Nem
10. Tanúsító iratok, tanúsítási jelölések alkalmazásának ellenőrzése
a) Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok/tanúsítási jelölések alkalmazásának ha-
tékony ellenőrzésére?
Igen, Nem
b) Tesz-e a szervezet megfelelő intézkedéseket a tanúsító iratok/tanúsítási jelölések megtévesztő használata vagy a ta-
núsításra vonatkozó helytelen hivatkozások esetén?
Igen, Nem
c) Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok/tanúsítási jelölések visszavonására és
törlésére?
Igen, Nem
Alulírott mint a kijelölést kérelmező szervezet felelős vezetője kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt válaszok és
adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..................................................………………………….
cégszerű aláírás

2. melléklet a 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelethez

[10]
MAGYARORSZÁG
INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
MINISZTER
Szám: ............/200....
KIJELÖLÉSI OKIRAT
Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról
szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet alapján megállapítom, hogy
..................................................................... (név)
..................................................................... (cím)
a lefolytatott ellenőrzés szerint megfelel a hivatkozott jogszabályban előírt feltételeknek, ezért írásban előterjesztett
kérelme alapján 200..... év ..... hó ..... napjáig kijelölöm az elektronikus aláírási termékek megfelelőségének tanúsí-
tására, az alábbi mértékadó előírások szerint:
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
A kijelölt tanúsító szervezet a tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó alapvető követelmények következetes és
pontos megtartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható magas színvonalon köteles ellátni. A kijelölt
tanúsító szervezet felelős az általa bevont közreműködőkért, akikre vele azonos feltételek vonatkoznak. A kijelölt tanúsító szervezet köteles a bizottság és a hírközlési hatóság által végzett ellenőrzés lefolytatásában közreműködni.
Budapest, 200..... év ............................ hó ..... nap.
…………………………………………..
informatikai és hírközlési miniszter

3. melléklet a 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelethez

Sorszám:
Nyilatkozat
Alulírott .............................., a 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet alapján működő, az elektronikus aláírási termékek
megfelelőségét tanúsító szervezeteket kijelölő bizottság vezetője/tagja kijelentem, hogy velem szemben a jelen eljárás-
ban a rendelet 3. § (6) bekezdésében megjelölt kizáró ok nem áll fenn. Nincs tudomásom semmilyen olyan tényről vagy
körülményről, amely az eljárásban a függetlenségemet és a befolyástól mentes feladatellátásomat befolyásolná.
Kelt: ..................................................
……………………..
aláírás

Lábjegyzetek:

[1] A felvezető szöveget módosította a 12/2014. (III. 14.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[2] Megállapította a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[3] Beiktatta a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[4] Módosította a 12/2014. (III. 14.) NFM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[5] Módosította a 76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[6] Módosította jelen rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.11.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Módosította a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 5. § (3)-(4) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[10] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 45. §-a. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék