12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének e) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ának d) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

1. §

(1) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek (a továbbiakban: személyes gondoskodást végző személyek)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel - folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek) ."

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában személyes gondoskodást végző személy az, aki]

"aa) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet (a továbbiakban együtt: képesítéshez kötött tevékenység) főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban vagy szociális, illetőleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás keretében végez, és"

(3) Az R. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra."

2. §

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama öt év. A továbbképzési időszak kezdete munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyt létesítők, illetőleg a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést megszerzők esetében a munkába állás, a foglalkoztatás megkezdésének, illetőleg a szakképesítés megszerzésének napja. A szociális, illetőleg gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozási tevékenység (a továbbiakban együtt: szociális vállalkozás) esetében a továbbképzési időszak kezdete a tevékenység megkezdésének napja. Azon személyek számára, akik az előírt továbbképzési időszak vége előtt teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket, az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési időszak letelte után indul."

3. §

Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Továbbképzési pontérték az (5) bekezdésben meghatározott és a 4. § (7) bekezdése szerint közzétett minősített továbbképzési programokon történő részvétellel szerezhető."

4. §

(1) Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(8) bekezdés számozása (4)-(9) bekezdésre változik:

"(3) A Bizottság a 3. § (5) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott és minősített továbbképzések jegyzékét megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Felnőttképzési Akkreditációs Testületének, amely - a jegyzékben megjelölt továbbképzés szervezőjének kérésére, az Fktv. 19. §-ának (3) bekezdése szerint - kiadja a programakkreditációt igazoló tanúsítványt."

(2) Az R. 4. §-ának - az (1) bekezdéssel átszámozott - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A továbbképzési programok minősítése a program benyújtásával egyidejűleg, minden év október 15-éig kérhető. A minősítési kérelmet a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában legkésőbb a tárgyév augusztus 30-áig közzétett, a Bizottság által kiadott közlemény szerinti adatlapon kell benyújtani. Az adatlapot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek a Bizottság titkársági feladatait ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: Titkárság) részére 3 példányban kell benyújtani. A minősítési kérelemhez csatolni kell a minősítési díj befizetését igazoló dokumentum másolatát."

(3) Az R. 4. §-ának - az (1) bekezdéssel átszámozott - (7)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Bizottság a minősített, valamint az érvényes minősítéssel rendelkező és bejelentett továbbképzési programok listáját és pontértékét, a programok formáját, címét, célcsoportját, helyét, idejét, díját, a jelentkezés helyét, valamint a programengedély számát és a minősítés érvényességét minden év január 31-éig a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

(8) A (7) bekezdés szerint közzétett továbbképzési programok a közzététel évének december 31. napjáig szervezhetők. A továbbképzést szervezőknek

a) a megszervezésre került továbbképzési programokról a 3. számú melléklet szerinti adatlapot,

b) a megszervezésre nem került továbbképzési programokról a 4. számú melléklet szerinti adatlapot

a tárgyévet követő év február 28-áig meg kell küldeni a Titkárság részére."

5. §

Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A továbbképzés szervezője a 3. § (5) bekezdés szerinti minősített továbbképzésekről - csoportonként - nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a program engedélyszámát és címét, a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, illetőleg a részvételi díjat, továbbá

a) a 3. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében

aa) az A. 9034-1 r.sz. jelzésű tanfolyami naplót,

ab) az ismeretek számonkéréséről készült - a számonkérést végzők aláírásával ellátott -jegyzőkönyvet,

ac) írásbeli számonkérés esetén a továbbképzésben részt vevők által készített dolgozatot;

b) a 3. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében a trénerek nevét és az alkalmazott módszert;

c) a 3. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében az előadások címét;

d) a 3. § (5) bekezdésének d) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében a tanulmányozott módszert;

e) a 3. § (5) bekezdésének e) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében a fórumok szakmai témáját tartalmazza.

(3) A továbbképzés szervezője - az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakon túl - minden megszervezett továbbképzés esetében nyilvántartja a továbbképzésen kiadott és sorszámmal ellátott igazolásokat.

(4) A továbbképzés szervezőjének legalább egy alkalommal, legkésőbb a továbbképzés végén - kérdőív formájában - lehetőséget kell biztosítani a minősített továbbképzések résztvevői számára a továbbképzés értékelésére. A résztvevők által kitöltött kérdőívet a továbbképzés szervezője nyilvántartja.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat (a továbbiakban együtt: továbbképzési nyilvántartás) a továbbképzés szervezőjének a továbbképzés lezárultát követően négy évig meg kell őrizni.

(6) A Bizottság, a Titkárság, illetve az általuk kijelölt szakértő jogosult a továbbképzési nyilvántartásba a helyszínen betekinteni. A betekintési jog gyakorlásához a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzési nyilvántartást rendelkezésre bocsátani és az ahhoz kapcsolódó felvilágosítást megadni."

6. §

Az R. 5. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Szociális alapvizsgát az a jelölt tehet, aki egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és a felsőfokú végzettség megszerzését követően

a) legalább öt évig egybefüggően - összesítve legfeljebb fél év megszakítással - felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben képesítéshez kötött, személyes gondoskodást nyújtó tevékenységet végzett,

b) a gyámügyi, a gyermekvédelmi, illetve a szociális igazgatás vagy a szociális képzés területén legalább öt éves - összesítve legfeljebb fél évre megszakított - felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(5) A gyermekvédelmi szakellátás területén személyes gondoskodást végző, egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező személy alapvizsgát tehet akkor is, ha a felsőfokú végzettség megszerzését követően a közoktatás területén szerzett öt éves egybefüggő - összesítve legfeljebb fél évre megszakított - szakmai gyakorlatot."

7. §

(1) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Szociális alapvizsga, illetve szakvizsga évente egyszer, február 1-je és május 3 1-e között szervezhető. A vizsgára bocsátás iránti kérelmet a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig kell benyújtani a jelölt által választott, vizsgajoggal rendelkező intézményhez."

(2) Az R. 6. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelemhez csatolni kell

a) a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,

b) a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett, képesítéshez kötött tevékenység, illetve a szakmai gyakorlat időtartamáról szóló munkáltatói igazolást vagy igazolásokat, és szakmai életrajzot, továbbá

c) szakvizsga esetén a szociális alapvizsga oklevelének másolatát, amennyiben a jelölt számára a szociális alapvizsga letétele előírt.

(4) A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam díjának, a szociális alapvizsga és szociális szakvizsga díjának, a pótvizsga díjának, valamint a vizsgáztatói díjnak az összegét a tárgyévet megelőző év december 31-éig a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A szociális szakvizsga díja tartalmazza a vizsgára történő felkészítés díját is. A vizsgadíjakat ahhoz a vizsgajoggal rendelkező intézményhez kell befizetni, ahol a jelölt vizsgára való jelentkezését elfogadták. Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat, illetve az alaptanfolyami díjat a vizsgajoggal rendelkező intézmény által megadott határidőben nem fizeti be, a vizsgát, alaptanfolyamot nem kezdheti meg."

8. §

Az R. 11. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a § a következő i)-j) ponttal egészül ki:

[A Bizottság feladatai a következők:]

"d) a továbbképzések szakmai felügyelete;"

"i) a szociális alap- és szakvizsga vizsgaszabályzatának jóváhagyása;

j) a továbbképzésekkel, szociális alaptanfolyamokkal, illetőleg a vizsgáztatással kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása."

9. §

(1) Az R. 13. §-a (3) bekezdésének bevezető mondata, valamint b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vizsgajog elnyerésére az a felsőfokú szociális végzettséget adó képzések szervezésére jogosult felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot, amelyik"

"b) a felsőfokú szociális végzettséget adó képzések szervezését önálló oktatási-szervezeti egységként működteti, és a szak oktatóinak legalább a fele az intézménnyel munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll."

(2) Az R. 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vizsgajog elnyerésére a Bizottság a felsőfokú szociális végzettséget adó képzések szervezésére jogosult felsőoktatási intézmények számára pályázatot ír ki. A Bizottság a vizsgajoggal rendelkező intézmények nevét és címét, valamint a vizsgajog megszűnését a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi."

(3) Az R. 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: "(7) A vizsgajoggal rendelkező intézmény a szociális alap- és szakvizsgát a Bizottság által jóváhagyott vizsgaszabályzatban foglaltak szerint bonyolítja."

10. §

(1) Az R. 15. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A továbbképzési terv tartalmazza]

"d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát, az anyagi elismerés összegét és kifizetésének időpontját."

(2) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni. Az Szt. 92/D. §-ának (2) bekezdése szerinti anyagi elismerést annak a munkáltatónak kell kifizetnie, amellyel a továbbképzésben részt vett személy a továbbképzési kötelezettség teljesítésének időpontjában munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban áll."

(3) Az R. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

"(4) A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a működési nyilvántartásba vételről szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére."

11. §

(1) Az R. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép.

(2) Az R. az e rendelet 4. számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi 4-8. számú melléklet számozása 5-9. számú mellékletre változik.

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

12. §

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Rm.) 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában személyes gondoskodást végző személy az, aki]

"aa) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetőleg hivatásos nevelőszülői jogviszonyban vagy szociális, illetőleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás keretében végez, és"

13. §

Az Rm. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A működési nyilvántartást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: nyilvántartó) vezeti."

14. §

(1) Az Rm. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartó a működési nyilvántartásba vételről az 5. számú melléklet szerint igazolást állít ki, amelyet megküld a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek. A munkáltatónak az igazolást a munkavállaló részére át kell adni, aki a (3) bekezdés szerinti új igazolás kiállításáig köteles azt megőrizni. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel mentesülő munkavállaló az igazolást munkaviszonyának, illetőleg hivatásos nevelőszülői jogviszonyának megszűnéséig köteles megőrizni."

(2) Az Rm. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nyilvántartásba vételről szóló igazolás - az (5) bekezdés szerinti eltéréssel - a továbbképzési időszak végéig érvényes. Ha a munkavállaló a továbbképzési kötelezettségének eleget tett és a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény nem merült fel, a továbbképzési időszak elteltével a nyilvántartó új igazolást állít ki."

(3) Az Rm. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel mentesülő munkavállaló részére kiállított igazolás a munkaviszony, illetőleg a hivatásos nevelőszülői jogviszony megszűnéséig érvényes."

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 7. §-ának (1) bekezdése 2007. december 1-jén lép hatályba azzal, hogy a 2008. évi szociális alap- és szakvizsgára bocsátás iránti kérelmet 2007. szeptember 1-jéig kell benyújtani.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.

a) 2. §-ának (3) bekezdésében a ", sorkatonai vagy polgári szolgálatát tölti" szövegrész,

b) 5. §-a (2) bekezdésének c) pontja,

c) 16. §-ának (3) bekezdése.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 1. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a "felsőfokú szociális alapvégzettségnek" szövegrész helyébe a "felsőfokú szociális alapvégzettségnek vagy felsőfokú szociális végzettségnek" szövegrész,

b) 4. §-ának - e rendelet 4. §-a (1) bekezdésével átszámozott ba) (6) bekezdésében a "tárgyév november 15-éig" szövegrész helyébe a "tárgyévet megelőző év október 15-éig" szövegrész,

bb) (9) bekezdésében a "(7) bekezdés" szövegrész helyébe a "(8) bekezdés" szövegrész,

c) 6. §-ának (1) bekezdésében a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet" szövegrész,

d) 9. §-ának (2) bekezdésében az "egy éven belül" szövegrész helyébe az "évben" szövegrész,

e) 9. §-ának (3) bekezdésében "a 4. számú melléklet" szövegrész helyébe "az 5. számú melléklet" szövegrész,

f) 9. §-a (4) bekezdésének

fa) a) pontjában az "alapvégzettséggel" szövegrész helyébe a "végzettséggel" szövegrész, továbbá az "5. számú melléklet" szövegrész helyébe a "6. számú melléklet" szövegrész,

fb) b) pontjában a "6. számú melléklet" szövegrész helyébe a "7. számú melléklet" szövegrész,

g) 10. §-ának (1) bekezdésében "az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter" szövegrész helyébe "a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) " szövegrész,

h) 10. §-a (2) bekezdésének d) pontjában "az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumból" szövegrész helyébe "a minisztériumból" szövegrész,

i) 12. § (2) bekezdése a) pontjának af) alpontjában "az egészségügyi, szociális és családügyi" szövegrész helyébe "a miniszternek" szövegrész,

j) 12. § (2) bekezdése b) pontjának bevezető rendelkezésében a "szakvizsgákkal" szövegrész helyébe az "alap-és szakvizsgákkal" szövegrész,

k) 12/A. §-ának (5) bekezdésében, valamint 14. §-ának (3) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "minisztérium" szövegrész lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Rm. 5. és 6. számú mellékletében a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet" szövegrész lép.

Kiss Péter s. k.,

szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

" 1. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Sorszám: ............/............
Igazolás továbbképzésen való részvételről
I. Személyi adatok
1. Név:.........................................................................................................................................................................................................
2. Születési, családi és utónév:................................................................................................................................................................
3. Születési hely, idő:................................................................................................................................................................................
4. Anyja neve:............................................................................................................................................................................................
5. Működési nyilvántartási szám:
II. Továbbképzési adatok
1. A továbbképzés formája (a megfelelő szöveg aláhúzandó):
tanfolyam
szakmai műhely
személyiségfejlesztő foglalkozás
szakmai tanácskozás
tanulmányút
2. A továbbképzés engedélyszáma:.......................................................................................................................................................
3. A továbbképzés címe:..........................................................................................................................................................................
4. A továbbképzés szervezője:................................................................................................................................................................
5. A továbbképzési pontérték:................................................................................................................................................................
6. A továbbképzés időpontja:.................................................................................................................................................................
7. A továbbképzés helyszíne:..................................................................................................................................................................
Az I. pontban megnevezett személy a II. pontban szereplő továbbképzésen részt vett, annak feltételeit teljesítette.
Kelt: .......................................................,............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
...........................................................................
a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása"

2. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

"2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Bejelentőlap a program továbbképzési jegyzékben való megjelentetéséhez

A Bizottság által minősített továbbképzési programnak a szociális ágazat irányításáért felelős minisztérium hivatalos lapjában való megjelenéséhez

1. A továbbképzési programot indító megnevezése, címe:
2. A program címe:
3. A program minősítése érvényes:
4. A program célja, tartalma:
5. A program célcsoportja:
6. A szerezhető továbbképzési pontérték:
7. A program indításának tervezett időpontja:
8. A program időtartama (óra):
9. A program indításának tervezett helyszíne:
10. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
11. A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:
12. A program engedélyszáma:
13. A 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzési rendszerben a program engedélyszáma:
14. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzési rendszerben a program indítási engedélyszáma:
15. A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján a felnőttképzést folytató intézményekről vezetett nyilvántartási szám:
Megjegyzés: A 13-15. pontot csak akkor kell kitölteni, ha a program, illetve intézmény rendelkezik az adott engedély-, illetve nyilvántartási számmal.
Nyilatkozat
A táblázat 1. pontjában megnevezett szervezet nevében kijelentem, hogy a közölt adatok - a 9. és 10. pontok kivételével - a minősített pályázattól nem térnek el, a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatoktól a szociális ágazat irányításáért felelő miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában való megjelenés után nem áll módunkban eltérni, illetve a kiküszöbölhetetlen változásokat (amelyek nem érinthetik az egy főre jutó részvételi díj mértékét) előzetesen kötelesek vagyunk írásban egyeztetni az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság Titkárságával.
Kelt: .......................................................,............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
...........................................................................
a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása"

3. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

"3. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Beszámoló
a megelőző évben indított továbbképzési programokról

(Minden indított csoportra külön kell elkészíteni!)
1. A továbbképzésre vonatkozó információk
Továbbképzés engedélyszáma:..............................................................................................................................................................
Továbbképzés címe:.................................................................................................................................................................................
Továbbképzést szervező megnevezése:................................................................................................................................................
Továbbképzést szervező címe:................................................................................................................................................................
A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:....................................................................................................................
Továbbképzés akkreditációjának érvényességi ideje:.........................................................................................................................
A továbbképzés kezdő és záró időpontja:.............................................................................................................................................
A továbbképzés helyszíne:(intézmény neve).......................................................................................................................................
.................................................................................................... (megye) .................................................................................... (város)
.............................................................................................................................................. (út/utca/stb.) ............................. (házszám)
2. A célcsoportra vonatkozó információk
2.1. A továbbképzésen résztvevők szakterület szerinti összetétele:
Családvédelem, családgondozásIdősek szociális ellátása
Gyermekjóléti alapellátásHajléktalan ellátás
Gyermekvédelmi szakellátásFogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja
Pszichiátriai és szenvedélybetegekEgyéb, az előző szakterületekbe
szociális ellátásanem besorolható
2.2. A továbbképzésen résztvevők jellemzően (kérjük a megfelelőt aláhúzni): Egy intézményben, szolgáltatásban dolgoznak
A szervezés helyszínén, de különböző intézményben, szolgáltatásban dolgoznak
A régió különböző intézményeiben, szolgáltatásaiban dolgoznak
Az ország különböző területein működő intézményekben, szolgáltatásokban dolgoznak
3. A beszámoló további részében maximum 2 oldal terjedelemben részletesen fejtse ki az alábbiakat:
A tervezett tematika megvalósult-e a továbbképzés során, és ha nem, mi volt az oka?
A választott oktatási módszer alkalmazhatóságának tapasztalatai
A résztvevők szakmai ismeretszintje
Több célcsoport részvétele esetén az eltérő munkakörben/munkaterületen dolgozók együttműködési szintje, készsége
A továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatok összegzése (a résztvevők aktivitása, passzivitása, esetleges problémák felmerülése stb.), illetve az elvégzett elégedettség-vizsgálat összesített eredménye.
Kelt: .......................................................,............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
...........................................................................
a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása

A beszámolót minden megszervezett, akkreditált továbbképzési programról a továbbképzés megszervezését követő év február 28-áig kell megküldeni a Titkárság címére:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 3100 Salgótarján, Kossuth út 8.

1. számú melléklet: A továbbképzés elvégzéséről igazolást kapott résztvevők névsora, a kiadott igazolások sorszámával, a résztvevők működési nyilvántartási számával.

2. számú melléklet: Az elégedettség-vizsgálat kérdőíve

A beszámoló csak a mellékletekkel együtt fogadható el!"

4. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

"4. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Bejelentőlap
a megelőző évben nem indított továbbképzési programról
1. A továbbképzésre vonatkozó információk
Továbbképzés engedélyszáma:..............................................................................................................................................................
Továbbképzés címe:.................................................................................................................................................................................
Továbbképzést szervező megnevezése:................................................................................................................................................
Továbbképzést szervező címe:................................................................................................................................................................
A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:....................................................................................................................
Továbbképzés akkreditációjának érvényességi ideje:.........................................................................................................................
2. A továbbképzés elmaradásának oka
(Kérjük fejtse ki, hogy a továbbképzési program miért nem került megszervezésre!)
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Kelt: .......................................................,............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
...........................................................................
a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása"

Tartalomjegyzék