144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási informatikai feladatok irányításában szükséges azonnali változtatásokról

A Kormány a közigazgatási (kormányzati és önkormányzati) informatikai tevékenység állami irányításának a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) telepítése érdekében - az 1. § (1) bekezdése tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A miniszter - a meglévő informatikai feladat- és hatáskörei mellett - átveszi a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal irányítását.

(2) A miniszter átveszi

a)[1]

b) a volt BM Távközlési Szolgálat irányítását.

2. §

A miniszter az 1. § szerinti feladatait a közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos útján látja el, aki irányítja az érintett szervezetek (szervezeti egységek) vezetőinek tevékenységét.

3. §

(1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[2]

b) módosul:

- az egységes digitális rádiótávközlő rendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokkal megbízott kormánybiztos feladat- és hatásköréről szóló 98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet bevezető mondatában "az egységes digitális rádiótávközlő rendszer létrehozásáért és működtetéséért felelős kormánybiztos" szöveg helyébe "a közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos",

- az R. 5. §-ának (2) bekezdésében a "honvédelmi miniszter" szöveg helyébe a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter"

szöveg lép;

c) ahol kormányrendelet kormányzati informatikáért vagy szolgáltató államért felelős politikai államtitkárt, kormánymegbízottat említ, azon a közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztost kell érteni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megsemmisítette a 64/2006. (XI. 24.) AB határozat. Hatálytalan 2006.11.24.

[2] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.