279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:[1]

A rendelet hatálya

1. §

(1)[2] A rendelet hatálya kiterjed a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási tevékenységre, valamint a nem polgári célú rádióállomások, rádióhálózatok (a továbbiakban együtt: rádiótávközlő rendszerek) telepítésére és üzemben tartására, valamint a nem polgári célú rádióberendezések belföldi forgalomba hozatalára.

(2)[3] A rendelet hatálya kiterjed a honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveire és nyomozóhatósági szerveire, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a Rendészeti Hálózat és a kormányzat rádiótávközlő rendszerei, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer kiépítésére, üzemeltetésére, a folyamatos technológiai követésre hivatott szervezetekre (a továbbiakban: felhasználók) .

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság[4]

2. §[5]

A Kormány nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatait a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) látja el.

3. §[6]

A Hatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) szervezetében és a KEKKH elnökének irányítása alatt működik.

4. §

(1)[7] A Hatóság a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság.

(2)[8] A Hatóság közös feladata az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, illetőleg a Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes szerveivel:

(3) A Hatóság önálló feladata:[9]

a)[10]

b) lefolytatja a nem polgári célú frekvenciakijelölési eljárásokat;

c)[11] engedélyezi a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádiótávközlő rendszerek telepítését, illetve üzemben tartását;

d)[12] a felhasználók tevékenységéhez fűződő sajátos érdekek figyelembevételével ellenőrzi az engedélyezett rádióberendezések, rádiótávközlő rendszerek működését, a nem polgári célú frekvenciák használatát;

e)[13] lefolytatja a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételi eljárásait, és jogszabály alapján ellenőrzi a rádióberendezések megfelelőségét igazoló dokumentumokat;

f) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete illetékes szerveivel együttműködve ellátja a NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) feladatait;

g)[14] felhasználónként, rendeltetés és műszaki jellemzők szerint nyilvántartja a nem polgári célú frekvenciahasználatot és a bejelentett rádióberendezéseket;

h)[15] adatot szolgáltat a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, a felhasználók, továbbá az illetékes államigazgatási szervek részére;

i)[16] rádiómérő és rádiózavar-elhárító szolgálatot tart fenn, az elektromágneses összeférhetőség biztosítása és a rádiózavar-elhárítás érdekében együttműködik a Nemzeti Hírközlési Hatósággal és a felhasználókkal.

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács

5. §

(1) A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács (a továbbiakban: Tanács) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás érdekegyeztető, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testülete.

(2)[17] A Tanács - a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter tanácsadó testületeként -a nem polgári célú frekvenciahasználat felhasználók közötti összhangjának biztosítása és érdekeik érvényesítése céljából működik.

(3)[18] A Tanács elnöke a Hatóság vezetője, tagjai: a honvédelemért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter által megbízott egy-egy személy.

(4) A Tanács működésének rendjét maga állapítja meg.

(5)[19] A Tanács működési feltételeit a KEKKH biztosítja.

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendje

6. §

(1)[20]

(2)[21] A rádió-távközlési tevékenységre vonatkozó adatokat a felhasználók - jogszabályban meghatározott módon és esetekben - a Hatóság részére szolgáltatják.

(3)[22] A felhasználók kérelmére a Hatóság - jogszabályban meghatározott módon és esetekben - tervezési célú adatszolgáltatást nyújt.

(4)[23] A Hatóságnak a külön jogszabályban meghatározott frekvenciakijelöléssel, rádióengedéllyel, zavarelhárítással, valamint a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A Hatóság által a külön jogszabályban meghatározott frekvenciakijelölésről, rádióengedélyről, zavarelhárításról, valamint a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételéről hozott első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezést a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter bírálja el. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter a fellebbezés elbírálásához beszerzi a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács véleményét.

(5)[24] A frekvenciakijelölési eljárások során szükségessé váló nemzetközi koordinációt a Hatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál kezdeményezi.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2001. december 23-án lép hatályba.

(2)[25]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.03.05.

[2] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 94. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[4] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[5] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[6] Megállapította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[7] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[8] Megállapította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a (3) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[9] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[11] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[12] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[13] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[14] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[15] Megállapította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a (4) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[16] Megállapította a 27/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.03.05.

[17] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 248. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 248. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Megállapította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § -a (6) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[21] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[22] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[23] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 247. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[24] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1010. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére