188/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 14. §-a (6) bekezdésének a) pontjában, valamint 59. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"3. § (1) Nem forgalmazható olyan csomagolás, illetve nem helyezhető el termék olyan csomagolásban, amelyben, illetve amelynek csomagolásában, illetve annak összetevőiben - a (2) bekezdés kivételével - az ólom, kadmium, higany és króm (VI) (a továbbiakban együtt: nehézfém) összesített koncentrációja a 0,01 tömegszázalékot meghaladja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki:

a) az ólomkristály csomagolásra;

b) a csomagolási célú üvegre, ha az (1) bekezdés szerinti határérték túllépését kizárólag az előállításhoz felhasznált anyagában hasznosított üvegcserép nehézfémtartalma okozza, és az üveggyártási folyamat során nehézfém szándékos hozzáadására nem került sor;

c) a műanyag ládára, illetve raklapra, ha anyagában történő hasznosítás eredményeként állítják elő.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az átlagos nehézfém-koncentráció az egyes üvegolvasztó kemencékben végzett, a normális és rendszeres tevékenységet jellemző, bármely tizenkét egymást követő havi ellenőrző mérés alapján túllépi a 0,02 tömegszázalékot, az előállító köteles erről a hatóságnak jelentést küldeni. A jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a mért értékeket,

b) az alkalmazott mérési módszerek leírását,

c) a jelen lévő nehézfém-koncentráció feltételezett forrását, valamint

d) a nehézfém-koncentráció csökkentésére tervezett intézkedések részletes leírását.

(4) Amennyiben a csomagolási célú üveget nem az Európai Közösség területén állították elő, a (3) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség a csomagolási célú üveg első hazai forgalomba hozóját terheli. Az Európai Közösség más tagállamából történt behozatal esetén a forgalomba hozó az érintett tagállamban a 2001/171/EK bizottsági határozat 5. cikke alapján megtett bejelentés másolatát köteles a hatóság kérésére bemutatni.

(5) A (3) bekezdés szerinti ellenőrző mérések eredményeit és az alkalmazott mérési módszereket az előállító, illetve a (4) bekezdés szerinti esetben az első forgalomba hozó köteles a hatóság kérésére bármikor rendelkezésre bocsátani.

(6) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az (1) bekezdésben meghatározott tilalom akkor nem áll fenn, ha

a) csomagolási hulladéknak minősülő műanyag alapanyagú láda, raklap kerül felhasználásra,

b) az új alapanyag tömege a felhasznált hulladék tömegének 20%-át nem haladja meg,

c) nehézfém a gyártás során nem kerül felhasználásra,

d) az előállított műanyag ládák és raklapok olyan elosztó, illetve hasznosító rendszerbe kerülnek, ahol élettartamuk alatt a rendszerben maradásuk 90%-os arányban biztosított, és

e) a műanyag ládák és raklapok felhasználása egyedi nyilvántartásra kerül.

(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti műanyag ládákat, raklapokat a nehézfémtartalomra utaló azonosító jelzéssel kell ellátni. Az azonosító jelzéssel ellátott műanyag ládák, raklapok visszagyűjtését és újrahasználatát, hasznosítását a gyártó, illetve a forgalmazó köteles biztosítani."

2. §

A Kr. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az e rendelet

a) 3. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak betartását az a közegészségügyi hatóság,

b) 3. § (7) bekezdése szerinti azonosító jelölés és az 5. § szerinti azonosítás használatát, valamint a 4. § szerinti lényegi követelményeknek való megfelelést a fogyasztóvédelmi hatóság

külön jogszabály rendelkezései szerint ellenőrzi."

3. §

(1) A Kr. 14. §-a (5) bekezdésének g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"g) a Bizottság 2001/171/EK határozata (2001. február 19.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról,"

(2) A Kr. 14. §-ának (5) bekezdése az alábbi új i) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi i) pont megjelölése j) pontra változik:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"i) a Bizottság 2006/340/EK határozata (2006. május 8.) a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról,"

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg a Kr. 14. §-a (4) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.

(2) A Kr. - e rendelet 1. §-ával módosított - 3. §-ának (3)-(5) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettséget első alkalommal e rendelet kihirdetését követő 13. hónap első napján kell teljesíteni.

(3) Ez a rendelet a következő jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2001/171/EK határozata (2001. február 19.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról, 3-5. cikkek;

b) a Bizottság 2006/234/EK határozata (2006. május 8.) a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter