203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet

a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37. §-ának (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A terjesztés szabályai

1. §

(1) A Magyar Nemzeti Filmarchívum (a továbbiakban: Filmarchívum) a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotások terjesztése során a filmalkotásokat közvetlenül forgalmazza vagy terjesztési szerződést köt a filmterjesztést (forgalmazást) üzletszerűen végző szervezetekkel (a továbbiakban: közvetett terjesztés), attól függően, hogy magasabb forgalmazási bevételek elérése, a filmalkotások széles körének a közönséghez való eljuttatása milyen módon valósul meg eredményesebben, illetve a forgalmazás feltételei a Filmarchívumnál milyen mértékben állnak rendelkezésre.

(2) Közvetett terjesztés esetén a Filmarchívum a különböző terjesztési módok gyakorlására nyilvános pályázatot ír ki.

(3) Az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok, illetve az e jogok által érintett filmalkotások hasznosítása során a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendeletet kell megfelelően alkalmazni.

A pályázati eljárás

2. §

(1) Az egy pályázati eljárás során terjesztésre felkínált filmalkotások körét a Filmarchívum állapítja meg, figyelembe véve a pályázati felhívásig általa a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól megszerzett vagyonkezelői jogok körét, a terjesztésre vonatkozó piaci igényeket, a terjesztésre kerülő alkotások csoportjainak sokszínűségéhez fűződő érdeket, a rendelkezésére álló kópiák minőségét, valamint a terjesztésre vonatkozó minőségi előírásokat.

(2) A pályázati felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) az érintett filmalkotások, a terjesztési mód vagy módok, valamint a terjesztésre szánt kópiák pontos megjelölését, ideértve a filmalkotások címét, rendezőjét, gyártási évét, a kópiák technikai jellemzőit, minőségi állapotát,

b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor érvényesíteni kívánt értékelési szempontokat, ideértve a pályázók szakmai múltjával kapcsolatos és a filmterjesztés területén elért eddigi eredményeit,

c) a terjesztés 5. § szerinti feltételeit, valamint a díjfizetés módjára a 6. §-ban meghatározott feltételeket,

d) a pályázati ajánlatok benyújtásának határidejét, amely a kiírás közzétételétől számított 30 napnál rövidebb és 90 napnál hosszabb nem lehet,

e) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, amely eltérő rendelkezés hiányában a Filmarchívum székhelye,

f) a pályázati ajánlatok benyújtásának módját, azzal, hogy lehetővé kell tenni a pályázati ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását is,

g) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját, amely nem lehet hosszabb, mint a pályázati ajánlat benyújtási határidejétől számított 60 nap,

h) az ajánlattevők értesítésének módját azzal, hogy az értesítés történhet elektronikus úton is, de az ajánlott küldemény útján való postai értesítéstől eltekinteni nem lehet,

i) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit.

(3) A Filmarchívum köteles a nyilvános pályázati felhívás teljes szövegét legalább egy országos napilapban és a saját honlapján közzétenni. A pályázati felhívásban foglalt határidők számítása szempontjából a pályázat meghirdetésének időpontja a napilapban való közzététel napja.

3. §

(1) A pályázati eljárás, valamint a közvetlen terjesztés során a Filmarchívum különösen az alábbi terjesztési módok megvalósulását részesíti előnyben:

a) filmvetítés útján történő nyilvános előadás,

b) televíziós sugárzás útján történő nyilvánossághoz közvetítés,

c) DVD-n, vagy egyéb hordozón történő terjesztés,

d) egyéni (például interneten keresztüli) letöltés céljára történő nyilvánossághoz közvetítés.

(2) A pályázat elbírálása során, amennyiben több pályázó azonos díj ellenében vállalja a terjesztést az adott terjesztési módra vonatkozóan, azt az ajánlatot kell kedvezőbbnek tekinteni, amely a többi pályázóhoz képest az adott terjesztési módra vonatkozóan nagyobb közönséghez tudja eljuttatni az alkotást.

(3) A pályázati ajánlatot tevő a pályázati ajánlatához kötve van, a terjesztési szerződés megkötése során attól eltérni csak különösen indokolt esetben és a pályázati felhívásban megjelölt feltételekben - a szerződés lényeges tartalmi elemeit és a díjfizetés feltételeit kivéve - lehet.

(4) A Filmarchívum terjesztési szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázat benyújtójával köt.

(5)[1] Terjesztési szerződés olyan filmterjesztő szervezettel köthető, amely a pályázata benyújtásakor legalább két éve üzletszerűen végez filmterjesztési tevékenységet azon terjesztési mód körében, amelyre a pályázatát benyújtotta, vagy amelynek vezetője legalább két évig volt filmterjesztéssel üzletszerűen foglalkozó szervezetnek a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti vezető tisztségviselője; továbbá a pályázat benyújtását megelőző három évben nem folyt a szervezet ellen csőd- vagy felszámolási eljárás, és nincs az Szjt. szerinti jogosulttal, illetve közös jogkezelő szervezettel szemben jogdíjtartozása.

(6)[2] Terjesztési szerződés továbbá olyan filmterjesztő szervezettel köthető, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és[3]

a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(7)[4] Magyarországon kevesebb mint két éve gyakorolt új terjesztési mód esetén, terjesztési szerződés olyan filmterjesztő szervezettel is köthető, amely két évnél rövidebb filmterjesztési tapasztalattal rendelkezik.

4. §

(1) A Filmarchívum nem köthet egyetlen forgalmazóval a nemzeti filmvagyon egészére vonatkozó szerződést, és nem köthet átalányjellegű szerződést.

(2) Terjesztési szerződés legfeljebb 5 évre köthető, amely egy alkalommal újabb 5 évre meghosszabbítható. A terjesztési szerződés hatályának megszűnését követően újabb terjesztési szerződés új pályázat alapján köthető meg.

(3) A forgalmazót a szerződéskötést követő minden naptári negyedévet követő hónap utolsó napján esedékes elszámolási kötelezettség terheli. Az elszámolás valótlanságából eredő forgalmazói díjtartozás esetén a forgalmazó a díjtartozáson túl a szerződésben meghatározott kötbért is köteles megfizetni a Filmarchívumnak.

(4) A Filmarchívum nem köthet olyan szerződést, amely kizárja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott, a Filmarchívummal szerződő felet megillető szabad felhasználás érvényesülését.

5. §

(1) A Filmarchívum a nyertes forgalmazó számára a rendelkezésére álló legjobb minőségű kópiát biztosítja a terjesztéshez szükséges másolatkészítéshez és többszörözéshez.

(2) A Filmarchívum által meghatározott minőségi előírásokat - melyek a terjesztési szerződés kötelező mellékletét képezik - a forgalmazó a terjesztés során köteles betartani. Ezek megszegése esetén a forgalmazó a terjesztési szerződésben meghatározott kötbért köteles fizetni. Amennyiben a forgalmazó, a Filmarchívum írásos felszólítása ellenére, továbbra sem tartja be a terjesztett kópiák minőségére vonatkozó előírásokat, a Filmarchívum a terjesztési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondást követően új pályázatot kell kiírni.

(3) A terjesztési szerződésben a Feleknek rendelkezniük kell a terjesztés céljára a forgalmazó által előállított, nem kereskedelmi célú értékesítésre szánt kópiáknak, és a terjesztéshez kapcsolódó reklámanyagoknak a terjesztési szerződés lejárta utáni használatáról.

A terjesztésből befolyt bevétel felosztása

6. §

(1) A forgalmazóhoz a terjesztésből befolyt, a 4. § (3) bekezdés szerinti elszámolás alapját képező bevételből - az általános forgalmi adón és a bevételt terhelő egyéb közterheken kívül - terjesztési költség nem vonható le. Az egyes terjesztési módok esetében elérni kívánt, a forgalmazóhoz a terjesztésből befolyt bevétel százalékában meghatározott minimum díjmértékeket a Filmarchívum igazgatója minden év november 30-áig jóváhagyásra benyújtja az oktatási és kulturális miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A Filmarchívum a miniszter által jóváhagyott minimum díjmértékekre tekintettel, a terjesztési módoktól függően alakítja ki a díjfizetés módját és mértékét a forgalmazókkal.

(2) A szerzői és szomszédos jogi jogosultakkal szemben a felhasználási engedély megszerzéséért és a jogdíj megfizetéséért a Filmarchívum felel. A Filmarchívummal egyetemlegesen felel a forgalmazó, ha a Filmarchívum a forgalmazó elszámolási és fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt nem tudja teljesíteni a szerzői és szomszédos jogi jogosultakat megillető jogdíjat.

(3) A jogszerű teljesítés ellenőrizhetősége érdekében a forgalmazó az e rendelet hatálya alá eső terjesztésből származó bevételeit egyéb bevételeitől elkülönítetten tartja nyilván.

(4) A forgalmazó a 4. § (2) bekezdése szerinti negyedéves elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy abban feltünteti az egyes felhasználási módokból hozzá befolyt, a 6. § (1) bekezdés szerint számított bevételeket felhasználásonként és összesítve. Az elszámolással együtt a Filmarchívum kérésére köteles bemutatni a terjesztésből befolyt bevételeket tartalmazó főkönyvi kivonatot.

(5) Amennyiben az elszámolás elküldését követő 8 napon belül a Filmarchívum észrevételt nem tesz, az elszámolást követő 15 napon belül a forgalmazó a Filmarchívum részére átutalja az őt megillető részt.

(6) A terjesztésből befolyt bevételek ellenőrzése érdekében a Filmarchívum a terjesztési szerződésben kiköti a forgalmazó könyveinek, az adott filmalkotások terjesztésével kapcsolatos, független könyvvizsgáló általi ellenőrzésének lehetőségét.

7. §

(1) A nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotások terjesztéséből befolyt a szerzői és szomszédos jogi jogosultakat megillető jogdíjak, valamint a jogszabályok által előírt kötelező befizetések teljesítését követően fennmaradt bevételt a Filmarchívumnak a Tv. 34. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladataival összhangban a következő célokra kell fordítania:

a) a kópák felújításával, karbantartásával, digitális rögzítésével kapcsolatos tevékenységre;

b) az Szjt. 38. § (5) bekezdésében meghatározott szabad felhasználás minél teljesebb kihasználásának elősegítésére;

c) az audiovizuális kultúrával kapcsolatban végzett kutatások, kiadványkészítés és az ezzel összefüggő oktatási, közművelődési tevékenységre.

(2) A terjesztésből befolyt bevételnek a (1) bekezdés szerinti felosztásáról és hasznosításáról a Filmarchívum igazgatója tájékoztatja az éves beszámoló keretében a minisztert.

A felhasználási jogok megszerzése

8. §

(1) A Filmarchívum a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotásokon fennálló, azon felhasználási jogoknak a megszerzésére, amelyeknek nem a Filmarchívum a vagyonkezelője és nem a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a jogosultja, felhasználási szerződéskötést kezdeményez az egyéb szerzői jogi, illetve szomszédos jogi jogosultakkal (ideértve az egyes vagyoni jogok közös kezelését végző egyesületeket is).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felhasználási szerződésben a Filmarchívum vállalja valamennyi, a forgalmazással kapcsolatos tájékoztatás, felvilágosítás megadását vagy olyan forgalmazási adat szolgáltatását, amely a szerződés érdemi felülvizsgálatához, illetve a felhasználásért fizetendő díj megállapításához szükséges.

(3) A Filmarchívum igazgatója a Filmarchívum vagyonkezelésében lévő, a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotások jegyzékét a saját honlapján folyamatosan közzéteszi, illetve szükség szerint egyéb módon is nyilvánosságra hozza.

9. §

A nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotások terjesztésére vonatkozó, első alkalommal kiírt pályázat bírálati szempontjainak meghatározásakor előnyként kell értékelni, ha a pályázó a felhívásban érintett filmalkotások eredeti filmelőállítója vagy annak jogutódja (azaz a Hunnia Filmstúdió Kft., az Objektív Filmstúdió Kft., a Budapest Filmstúdió Kft., a Dialóg Filmstúdió Kft. és a Pannónia Filmgyártó és Forgalmazó Kft.), és vállalja a terjesztésből hozzá befolyó bevételnek filmgyártásra fordítását, feltéve, hogy a pályázati felhívásban közzétett feltételeknek az adott filmelőállító egyébként megfelel.

Záró és átmeneti rendelkezések

10. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-9. §-ai 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) Az első pályázat sikeres lezárultáig a rendelet által érintett filmek terjesztését az állami tulajdonú filmelőállító és filmforgalmazó társaságok és a Dialóg Filmstúdió Kft. között a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmek körére vonatkozó, 2006. december 31-ig kötött, a Filmarchívum igazgatója által ellenjegyzett felhasználási szerződések biztosítják.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[2] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

Tartalomjegyzék